Category: Close Up

Close Up
IMG_5513 (Large)
อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง

ฝ่ายการศึกษาของคณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีผู้เข้าประชุมจำนวน 85 คน ประกอบด้วย คณะซิสเตอร์ที่ทำงานด้านการศึกษา ครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาระ หัวหน้าแผนก และหัวหน้าระดับ จากโรงเรียนในเครือของคณะฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่บริหารได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะและบริบทสังคมปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของโรงเรียนในเครือฯ เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ทิศทางการศึกษาในปัจจุบัน บทบาทและความสำคัญของผู้นำ ภาวะผู้นำตามจิตตารมณ์นักบุญยอห์นบอสโกและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล การทำงานเป็นทีม การสร้างแบรนเนม และวัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะของการประชุมประกอบด้วยการรับฟังความรูจากวิทยากรซึ่งมีทั้งในส่วนของคณะซิสเตอร์ คณะครู และวิทยากรจากภายนอก การแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละสถานศึกษา การเสวนาโต๊ะ การแบ่งปันในกลุ่มย่อยและการนำเสนองานต่อที่ประชุม บรรยากาศการประชุมมีความสนุกสนานยินดี แฝงด้วยความจริงจัง พร้อมที่จะเรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาสถานศึกษาของคณะให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ ขอขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะที่อนุมัติโครงการ ขอบคุณอธิการิณีของทุกสถาบันที่สนับสนุนให้บุคคลกรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอบคุณคุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด มหาชน […]

Close Up
54338 (Large)
รื้อฟื้นศีลบน…

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล มอร์เนเซ ซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงอื่น รวม 7 คน ได้ทำการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดย Madre Yvonne Reungoat Superioa generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณในครั้งนี้ โอกาสนี้เราได้รับข้อคิดและข้อเตือนใจจากบทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ผู้เทศน์คือ Don Gianni Rolandi , SDB. ในหัวข้อ “ด้วยความยินดีแห่งการตอบรับในชีวิตผู้รับเจิม : ยอมให้พระเจ้าทำงานในตัวเราและก้าวเดินพร้อมกับพระองค์…เพื่อมีชีวิตพร้อมกับพระองค์และเพื่อพระองค์”…more photos…

Close Up
12
ร่วมฉลองแห่งความยินดี…50 ปี แห่งชีวิตนักบวช

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืนและคุณครูศิริจิตต์ ทองอร่าม ตัวแทนสมาชิกจากประเทศไทย ร่วมฉลอง โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน 50 ปี ของซิสเตอร์เทเรซา ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมฑูตชาวไทย ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางกรุงพนมเปญ แขวงกัมพูชา-พม่า พร้อมกับสมาชิกชาวกัมพูชาที่รื้อฟื้นศีลบน 3 คน และสมาชิกของแขวงที่กำลังทำการเข้าเงียบประจำปี กว่า 30 คน นับเป็นโอกาสแห่งความยินดีที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำภารกิจใด เราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือด ธมอ. ….more photos… Give Thanks to the Lord, for His Great is without end On 5th August 2019 As a family […]

Close Up
27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
5 สิงหาคม – เฉลิมฉลอง ธมอ.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี โอกาสครบปีที่ 147 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียน Don Àngel Fernández Artime เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการฉลองของคณะ และโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของ Sr.Odile Degbe Kanlé โดยมี Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ัรับศีลบนและอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และความหวังแห่งการก้าวเดินต่อไปในการมุ่งสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ

Close Up
IMGL8246 (Large)
ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองชีวิตแห่งการปฏิญาณตน…

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โอกาสหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อากาทา ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์โรซา วิรินทิพย์ อินทรแย้ม โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ จำนวน 27 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกของคณะ รวมทั้งคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดจากคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนและแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณ… สำหรับความรักอันสัตย์ซื่อมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงค้ำจุนก้าวเดิน…ของบรรดาซิสเตอร์ที่ครบรอบการปฏิญาณตนโอกาสต่าง ๆ […]

Close Up
IMG_3819 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบประจำปี 2019 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการเข้าเงียบประจำปี 2019 แก่สมาชิก เป็นรุนที่ 2 จำนวน 32 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ“350 ปี มิสซังสยาม… ธมอ.มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย คณะซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ภายใต้ความคิดและเนื้อหาขอพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในบรรยากาศของการรับฟัง การเปิดใจ และการภาวนา ของบรรดาผู้เข้าเงียบทุกคน นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกผู้เข้าเงียบของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งแห่งพระพรที่เต็มเปี่ยม ที่สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และแบ่งปันก้าวเดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนตัว ในบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเป็นครอบครัว …more photos…  

Close Up
12 (Large)
…นวกภาพครั้งที่สอง….

ระหว่างวันที่ 6-27 กรกฏาคม 2019 ซิสเตอร์ผู้เยาว์คณะธิดามแม่พระองค์อุปถัมภ์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ได้เข้ารับการอบรม Secondo noviziato Primo mese ที่ Genzano, Roma ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะจากทุกทวีปทั่วโลก ทั้งหมด 27 คน ในช่วงวันเหล่านี้เราได้รับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ คือ ความเป็นหนึ่งของกระแสเรียก การเจริญชีวิตฉันท์พี่น้องในหมู่คณะ มิติแม่พระในชีวิตธมอ การลงลึกในศีลบนพรหมจรรย์ ความยากจนและความนบนอบ การวินิจฉัยกระแสเรียกและการเป็นเพื่อนร่วมทาง ระบบป้องกันในมิติ Sinodo sul giovani และพิธีกรรมเบื้องต้นเพื่อการเตรียมปฎิญาณตนตลอดชีพ โดยมีผู้ให้การอบรมจากคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เช่น Fr.Pascual Chavaz, คุณพ่ออัคราธิการเกียรติคุณ Fr.Carlo Beorchia, Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบแผนงานด้านการอบรมระดับคณะ Sr.Linda Poche และผู้ให้การอบรมอีกหลายท่าน โดยมีช่วงเวลาในการรำพึง ไตร่ตรอง และแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาการเป็นซิสเตอร์ผู้เยาว์ในภารกิจและการอบรม ตลอดระยะเวลาการอยู่ร่วมกัน มีช่วงเวลาในการหย่อนใจร่วมกัน […]

Close Up
7928 (Large)
ร่วมแสดงความยินดี กับโปสตูลันต์…ใหม่

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย และสมาชิกทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับโปสตูลันต์ นิตยาภรณ์ เส็งเจริญ (เล็ก) ที่ได้รับเหรียญเข้าเป็นโปสตูลันต์ของคณะที่บ้านผู้ฝึกหัดที่ Canlubang ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2019 พร้อมกับเพื่อน ๆ อีก 6 คน ในบรรยากาศของความสุข ความยินดี และความตั้งใจที่จะก้าวหน้าเรื่อยไปในการติดตามพระเยซูคริสตเจ้า องค์ความดีนิรันดร์ โดยมีพระวาจาที่ว่า “ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก” (มาระโก 1:11) เป็นแสงสว่างส่องนำและพลังใจของพวกเขา…more photos…

Close Up
IMG_3747 (Large)
ถ่ายทอด “แนวทางการอบรมสมาชิกผู้เยาว” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดให้มีการถ่ายทอดเนื้อหาของหนังสือ “แนวทางการอบรมสมาชิกผู้เยาว์” แก่สมาชิกของคณะเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีบุคลากรผู้ประสานงานฝ่ายอบรมเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบหลากหลาย และมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ เป็นวิทยากรให้แนวการเขียนโครงการชีวิตฝ่ายจิต เพื่อนำไปเป็นแนวทางก้าวเดินฝ่ายจิตของสมาชิกในชีวิตติดตามพระคริสตเจ้าที่เข้มข้นและมีความหมายมากขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่มีคุณภาพและประกอบภารกิจท่ามกลางเด็ก ๆ และเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโลที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ในบรรยากาศครอบครัว สมาชิกผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการรื้อฟื้นและเพิ่มพูนสิ่งดี ๆ อีกมากมาย เพื่อการก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์แบบซาเลเซียนโดยมีพระมารดามารีย์ ณ งานเลี้ยงที่กานาเป็นแบบฉบับและอยู่เคียงข้างตลอดไป โอกาสนี้ ผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่ได้มอบสิ่งที่ดีงามมากมายและอยู่ท่ามกลางสมาชิกด้วยใจมารดา รวมทั้งทีมวิทยากรทุกคนที่ทำให้ช่วงเวลาของการตักตวงความรู้ ความเข้าใจ ที่จะยกระดับการอบรมตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกวัน เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง…more photos…

Close Up
IMG_3627 (Large)
การถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ รุ่นที่ 1…

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 โดยมีซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และฝายทีมงานฝ่ายอบรม เป็นผู้ดำเนินการการประชุม มีสมาชิกจากทุกหมู่คณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน การจัดการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ เป็นความปรารถนาของคณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ศึกษาเนื้อหา และนำสู่ภาคปฎิบัติในชีวิตหมู่คณะ โดยเอกสารฉบับนี้มี 6 บท แต่ละบทล้วนมีความสอดคล้องกัน เริ่มจากสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรม ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้เยาว์ในระดับโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการอบรม หมู่คณะที่มีส่วนช่วยให้สมาชิกผู้เยาว์เติบโต รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกผู้เยาว์ และที่สำคัญคือบทบาทของพระมารดามารีย์ที่หมู่บ้านคานา แบบฉบับในการเจริญชีวิตท่ามกลางผู้คน ที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้องและยื่นมือเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำโครงการชีวิตส่วนตัว โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเปี่ยมด้วยคุณภาพของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ทบทวนและรื้อฟื้นจิตตารมณ์ครอบครัว ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผ่านทางเอกสารที่ศึกษา มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ภาวนาเฉลิมฉลองพิธีกรรม การเล่นเกมหย่อนใจร่วมกัน ทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนชัดเจนที่จะสืบสานต่อในชีวิตหมู่คณะ …more […]