Author: support

Close Up
IMG_5997 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ…

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมาชิกสมัชชาแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมกันแสดงความรักความรู้คุณต่อบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่ได้อุทิศตนอย่างสุดกำลังเพื่อบรรดาสมาชิกและเยาวชนในแขวงไทย โดยโอกาสนี้ตัวแทนได้กล่าวขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตทั้งในปัจจุบันและอดีต ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบดอกไม้แด่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่เข้าร่วมสมัชชาแขวง ได้แก่ซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และทุกคน ร่วมกันขับร้องบทเพลง “แสงทองส่องโลก” ด้วยความขอบคุณแด่ซิสเตอร์ธรรมทูตแต่ละท่าน และส่งคำขอบคุณไปยังบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่อยู่ในหมู่คณะต่าง ๆ ของแขวง รวมถึงทั้งบรรดาธรรมทูตผู้ล่วงลับ “เพราะจากท่าน…สมาชิกแขวงไทยได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต…จนวันนี้” …ขอบคุณท่านด้วยใจรู้คุณ… https://flic.kr/s/aHsmHQjaaP

Close Up
IMG_5586 (Large)
“ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน…”

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 สมาชิกแขวงไทย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน” โดย Sr.Maria Grazia Caputo, fma ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เกริ่นนำให้เห็นความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน เพราะหากเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนในทางที่ดี เราจะกลับเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าให้กับทุกคน โดย Sr.Maria ได้ถ่ายทอดความหมายและความสำคัญของศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชนในช่วงแรก และได้สมาชิกผู้เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดได้เข้ากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีคำถามนำดังนี้ เมื่อเราแต่ละคนมีความสำนึกและมีความเข้าใจที่ว่า เรามนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรและเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เราจึงควรดำเนินชีวิตและมีท่าทีอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา โดยแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบคำถามคือ หมู่คณะสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยาวชน และผู้ร่วมงานในทุกระดับ ทั้งนี้เราเชื่อว่า หากเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้ว เราจะสามารถเสริมเติมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้แก่กันและกัน ให้ทุกคนได้ค้นพบแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้อย่างแท้จริง….more photos…

FMA_News
s1 (5) (Large)
ทัศนศึกษา

ซิสเตอร์อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครู 1 ท่าน จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมเป็นดังนี้ ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพสังคม และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ทำประสบการณ์จริง ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะชีวิต การสังเกต การมีไหวพริบ การตรงต่อเวลา และความมีวินัยในตนเอง ทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน…more photos…

Close Up
IMG_7472 (Large)
วันสุดท้ายของการประชุม…คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…

วันที่ 13 ตุลาคม 2019 วันสุดท้ายของการประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ที่บ้านธารพระพร สามพราน เป็นวันแห่งการสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมา แต่ละแขวงได้นำเสนอแนวปฏิบัติปี 2019-2021 ซึ่งมีความชัดเจน พร้อมผนวกไปกับความ พร้อมที่กล้าหาญและด้วยหัวใจของการรู้คุณ ที่บรรดาศิษย์เก่าทุกคนเปี่ยมล้นในหัวใจและ ตระหนักถึง “…การเปิดใจ สู่การรับฟัง…อย่างตั้งใจ เพื่อจะสามารถสร้างอนาคตอัน เปี่ยมด้วยความหวัง….ในสังคมยุคปัจจุบัน” โอกาสนี้ ซิสเตอร์หลุยส์ซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก และบรรดาผู้ใหญ่ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมให้การประชุมคองเกรสครั้งที่ 2 นี้ ผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยม…more photos…  

Close Up
IMG_7408 (Large)
ช่วงเวลาแห่งมิตรภาพ…คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ.

วันที่ 12 ตุลาคม 2019 วันแห่งมิตรภาพที่ได้รับการตอกย้ำให้หนักแน่นยิ่งขึ้น โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จัดโดยฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในหัวข้อ “เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอนาคตอันเปี่ยมด้วยความหวัง” ได้เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีส่วนในการบอกเล่าความเป็นไทย โดยการทัศนาจรเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับการศึกษาวัฒนธรรม ชมทิววิวทัศน์ของสังคมเมืองกรุงเทพฯ จบวันด้วยการเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งการแสดงวัฒนธรรมไทยและแบ่งปันวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม นับเป็นความมั่งคั่งที่มิรู้ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้า….more photos….  

Close Up
IMG_7356 (Large)
คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…วันที่ 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน ยังคงมีความมั่งคั่งและอุดมด้วยความดีงาม ผ่านจากการแบ่งปันของตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ผ่านทางกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “คุณค่าของจิตตารมณ์ซาเลเซียนในบริบทความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมของเอเชีย”จากบางตัวแทนของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นดังแนวทางของการก้าวเดินของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ตามจิตตารมณ์ของความเป็นศิษย์เก่า ธมอ. นอกจากนี้ การแบ่งปันในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน เป็นดังความรู้สะสมที่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งจะกลับกลายเป็นดังแนวปฏิบัติ ระยะ 2 ปี คือปี 2019 – 2021 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในบรรยากาศที่เปิดกว้างและจริงจัง…more photos….  

Close Up
20191011 (4)
ประชุมคริสตศาสนจักรสัมพันธ์…

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00-12.00 น. ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เป็นผู้แทนของคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อการจัดงานเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 2/2019 ณ สถาบันสอนภาษา BSC พญาไท ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย เป็นผู้แทนประธานกรรมการฯ ศจ.ดร.วิรัช โกยดุล รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ได้กล่าวถึงต้อนรับและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันสอนภาษา BSC พญาไท จากนั้นบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก รองประธานกรรมการฯ 0 ได้กล่าวสรุปความเป็นมาของหัวข้ออธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ สำหรับหัวข้อพวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันนำเสนอปรับแก้ไขโปสเตอร์ และกำหนดจำนวนหนังสือภาวนา 8 วัน และโปสเตอร์ รวมถึงการเตรียมทีมงานในด้านการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน สุดท้าย ทางสมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้มอบมาลัยประดิษฐ์กลีบใบลาน ในโอกาสอายุ 65 ปี ของบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก และทางสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีให้กับ […]

FMA_News
20 (Large)
ค่าย …“350 ปี มิสซังสยาม”

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง ร่วมกับสภาอภิบาล จังหวัดอุดรธานี เขต 2 ได้จัดค่ายสำหรับนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม” โดยมีคุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เป็นประธานค่าย และมีสังฆานุกรวุฒิชัย จันทรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายพร้อมกับคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ครูคำสอน และคณะพี่เลี้ยง ซึ่งมีนักเรียนมาร่วมค่าย กว่า 250 คน จากโรงเรียน และวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยเริ่มค่าย ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคม มีกิจกรรมหลากหลายที่มอบทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี และความรู้มากมาย อีกทั้งมีการเดินขบวนแห่รอบหมู่บ้าน โอกาสเปิดเดือนแม่พระสายประคำพร้อมกับชุมชนด้วย กิจกรรมค่ายดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 6 ตุลาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย โดยมีพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัยเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์หลายท่าน เป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้ให้กับบรรดาเด็ก ๆ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย….more […]

Close Up
IMG_7306 (Large)
ศิษย์เก่า ธมอ. เอเชีย แปซิฟิก ประชุมพบปะ วันที่สอง…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นับเป็นวันที่สองของการประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ.ระดับเอเชีย แปซิฟิก ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้การต้อนรับประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าระดับโลก Ms. Maria Maghini ซึ่งได้เดินทางมาถึง โดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบพวงมาลัย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายจาก Sr.Maria Grazia Caputo, fma หัวข้อ “การศึกษาและสิทธิมนุษยชน” ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย Dr. P.R. Amutha Arokia Mary บรรยายในหัวข้อ “การปกป้องครอบครัวและการส่งเสริมสตรีในเอเชีย” ซึ่งทั้งสองหัวข้อของการบรรยายเป็นดังการเปิดวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี สำหรับนำมาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการท้าทายในทุกด้าน โดยบรรยากาศของวันนี้เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของการแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน ….photos….

Close Up
2019_Pastpupils Asian Pacific (37) (Large)
เริ่มแล้ว…การประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้มีพิธีเปิดการประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ.ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอนาคตอันเปี่ยมด้วยความหวัง” มีผู้เข้าร่วม 16 ประเทศ จากอิตาลี ออสเตเรีย กัมพูชา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์ เลส เวียดนาม และประเทศไทย รวม 96 คน โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซิสเตอร์มาเรีย หลุยส์ซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายงานครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยการถือแห่ธงชาติประจำชาติ บรรเลงเพลงกลองยาว การมอบดอกไม้ต้อนรับของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย แก่สมาชิกผู้เข้าร่วม และการแสดงชุด “Welcome to Thailand”จากนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ชื่นชมยินดี และเปี่ยมด้วยบรรยากาศแบบซาเลเซียน หลังพิธีการต้อนรับ ได้มีการกล่าวคำปราศรัยตามลำดับดังนี้ มาเดอร์อีวอง […]