Author: support

FMA_News
02 (Large)
สมัชชาคุณธรรม “ฮักมั่นอุดรธานี …”

วันที่ 18 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี  และตัวแทนคุณครู นักเรียนของโรงเรียนเซนต์เมรี่  เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและยกระดับอุดรธานีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี   โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 90 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมการจัดแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”   ณ ศูนย์ประชุมมลฑลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี  …more photos…

FMA_News_1
08 (Large)
“รักแม่” …มอบแด่ท่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2020  หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพัชรสมโภชแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ครบ 60 ปี ของซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน และจัดกิจกรรม “รักแม่”  ในโอกาสวันแม่พร้อมกันด้วย   โดยมี บาทหลวง ประจวบโชค  ตรีโสภา จิตตาภิบาลของหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า  ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูและวอนขอพระพรสำหรับคุณแม่เป็นพิเศษ   โอกาสนี้ เยาวชนในบ้านเตรียมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ซิสเตอร์ อาเดไลเด บรรดาซิสเตอร์ และคุณแม่ทุกท่าน  จบพิธีด้วยการกราบแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และขับร้องบทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” และในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020  บาดหลวง  จีรภัทร รักสีขาว คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์อาเดไลเด เป็นพิเศษในโอกาสพัชรสมโภช และตัวแทนสัตบุรุษกล่าวขอบคุณท่านด้วยความซาบซึ้งใจที่ซิสเตอร์ได้อุทิศชีวิตเพื่องานธรรมทูตในประเทศไทย  …more photos…

Close Up
01
ธมอ ร่วมพิธีบวชพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  ท่ามกลางสายฝนในยามเเช้า ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เดินทางไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี โดยพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ เราขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการตอบรับด้วยความสุภาพถ่อมตนของนายชุมพาบาลผู้ใช้นามว่า “ผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี”  ทุกคนร่วมพิธีกรรมอันสง่างามด้วยความศรัทธาและซาบซึ้งตื้นตันใจ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษที่มาร่วมงานจำนวนมาก  และโอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ด้วย  …more photos… 

FMA_News
04
บ้านธิดารักษ์ ทำจิตอาสา…เพื่อแม่

วันที่ 12 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น นำเด็กและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง ทำกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันแม่   โดยทำความสะอาดและถางหญ้าบริเวณรั้วด้านนอก จนถึงเขตชุมชนปากซอย ซึ่งมีชาวบ้านน้ำใจดีมาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันตัดกิ่งไม้ด้วย  บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนรวมพลังทำความดีเพื่อสังคมด้วยความขยันขันแข็งด้วยจิตสำนึกแห่งการใส่ใจดูแล “บ้านส่วนรวมที่อาศัยร่วมกัน” ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระดำรัสไว้ในพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si) ในช่วงบ่าย ซิสเตอร์วิไลพร พร้อมตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ร่วมฟังธรรม เทศนาเรื่อง “พระคุณแม่”   ณ วัดห้วยตองสัก ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งศาสนสัมพันธ์  และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม  …more photos…

FMA_News_1
29 (Large)
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เข้ารับหน้าที่ โดย นายเวชวิทย์ เทพเมืองไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้เป็นตัวแทนในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ คณะครู ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน ตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม ” นักเรียนได้ร่วมกันแสดงพลังเยาวชน และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเพื่อเป็นพลังที่ดีในสังคมต่อไป  …more photos…

FMA_News
04 (Large)
กิจกรรมอาสา ssyv “ทำดีเพื่อแม่”

ระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร นำนักเรียนอาสาสมัคร ssyv ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่” สำหรับน้องๆ ในโรงเรียน เพื่อเตรียมฉลองวันแม่แห่งชาติ ด้วยการเชิญชวนให้นักเรียนปฏิบัติความดีและบันทึกลงในบัตรความดีเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และให้ครู/ผู้ปกครองเซ็นรับรอง  ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำบัตรความดีนั้นมาแลกการ์ดวันแม่ handmade  ซึ่งเป็นผลงานของพี่ๆ ssyv เป็นการ์ดวันแม่ที่เต็มด้วยคุณค่า เพราะไม่ได้ซื้อมาด้วยเงิน แต่แลกด้วยความดีที่ลูกๆ แต่ละคนออกแรงทำดีเพื่อคุณแม่ บรรดาซิสเตอร์และคุณครูสนับสนุน ให้กำลังใจ และชื่นชมในผลงานแห่งความดีของนักเรียนที่เกิดขึ้นในบรรยากาศแห่งความรักกตัญญูในครอบครัวและในโรงเรียน  …more photos…

FMA_News_1
066
สุวรรณสมโภช …แด่มาเดอร์นิภา มารดาที่น่ารัก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์ นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะ    ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นประธานและร่วมความชื่นชมยินดีกับบรรดาซิสเตอร์ในการฉลองและรื้อฟื้นความรัก ความซื่อสัตย์ต่อพระมารดามารีย์ผู้ทรงค้ำจุน อยู่เคียงข้าง และปกป้องเราทุกคน    และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  สมาชิกทุกคนในบ้านมีมาเดอร์เป็นผู้แทนพระมารดามารีย์ และเป็น “แม่” ที่รักของทุกคน  ในบรรยากาศแห่งความสุขที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากัน  ทั้งกลุ่มพนักงานในบ้าน  ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา  สมาชิก ธมอ จากทั้ง 2 หมู่คณะ  ร่วมกันร้องเพลงส่งความสุขแด่มาเดอร์ และขอพรจากบรรดาซิสเตอร์ผู้อาวุโสทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนมารดาฝ่ายจิตในจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนของเรา  …more photos…

Close Up
01 (Large)
รวมพลังทางศาสนา ในงานวันแม่ฯ เสริมสร้างสมานฉันท์

วันที่ 10 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2020 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และชิกข์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงาน ผู้นำศาสนาและผู้แทนแต่ละศาสนาประกอบพิธีสวดถวายพระพร โดยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานของกลุ่มคริสตศาสนานำสวดภาวนาวอนพอพระพรจากพระเจ้า  …more photos…

FMA_News_1
01
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2020 ณ หอประชุมเลารา  เพื่อเทิดเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุรวม 88 พรรษา และเทิดทูนพระคุณแม่ คณะซิสเตอร์  คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณแม่ พรพิมล มะปะโม  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และคุณแม่ ธิดา  ช่วยแก้ว  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดูและอบรมลูก พร้อมทั้งฝากข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติสำหรับลูกๆ ทุกคน …more photos…

FMA_News
IMG_0612 (Large)
ศิษย์ธิดาฯ …รำลึกพระคุณครู

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบสองระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมพิธี   โดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทข้อคิดให้แก่นักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น  ในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะซิสเตอร์ และคุณครูรับพานดอกไม้ธูปเทียนจากผู้แทนนักเรียน  …more photos…