Author: support

FMA_News_1
0T0A1229 (Large)
อนุบาลสนุกสนาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Funny with Thai culture games and local wisdom 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีความรู้และสนุกสนามกับการละเล่น เพลง และความหมายของการละเล่นแต่ละชนิด เด็กๆ แต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม…more photos…

FMA_News
IMG_2846 (Medium)
พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธาน คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนักเรียนรับชมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน ตลอดปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง…more photos…

Close Up
IMG_8877 (Large)
ธมอ. ไทย กับการอบรมด้านประวัติศาสตร์…

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ วิธีทางการเขียนประวัติศาสตร์ โดยมี Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์อันมั่งคั่งและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การเสวนา การไตร่ตรอง การซักถาม และการเรียนรู้ Sr.Grazia ได้ให้ความชัดเจนถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อการประกาศพระวรสาร ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้ “มองอดีตด้วยความรู้คุณ เจริญชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และโอบกอดอนาคตด้วยความหวัง” เพื่อเกิดความตระหนักในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้นในพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะ ที่เป็นมรดกถ่ายทอดจากผู้ตั้งคณะ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษาทุกชิ้นส่วนแม้เล็กน้อยที่สุด เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพโมซาอิก ที่ประกอบกันขึ้นเป็น “อนุสาวรีย์ทรงชีวิต” ที่มี DNA ของธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์…more photos…  

FMA_News_1
IMG_1512 (Large)
เฉลิมฉลอง “ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2019 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นวจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต และนักเรียนจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงสุดท้าย ประธานในพิธีได้ให้โอวาทพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ช่วงสาย มีเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและปิดท้ายด้วยการแสดงละครพ่อบอสโก ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ […]

Close Up
IMG_8630 (Large)
Welcome sr.Grazia Loparco fma

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเขียนประวัติศาสตร์ การเก็บรักษาหลักฐาน รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และความเป็นครอบครัวเดียวกันของบรรดาสมาชิก ธมอ. ….more photos…

Close Up
IMG_8549 (Large)
พระสมณลิขิต Maximum Illud…

โอกาสการประชุมผู้ประสานงานระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง (เอคิป) จำนวน 18 คน ได้รับฟังการแบ่งปันพระสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ สงฆ์ของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นวิทยากร พระสมณลิขิต Maximum Illud ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 ซึ่งเป็นสมณลิขิตที่กล่าวถึงงานแพร่ธรรม ปลุกจิตสำนึกของคนทุกกลุ่มในพระศาสนจักร เริ่มจากพระสังฆราช อธิการเจ้าคณะ พระสงฆ์ สัตบุรุษทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ ใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่องานธรรมทูต การพูด การกระทำ การเขียน กระตุ้นให้สมาชิกทำงานในท้องนาของพระองค์ ถ้าบุคลากรไม่พอ ก็ให้ขอสมาชิกคณะนักบวชอื่น ๆ มาช่วย หรือฝึกพระสงฆ์นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต การทำงานทำเพื่อพระ ไม่หวังผลประโยชน์ อุทิศตน ไม่เห็นแก่ตัว งานธรรมทูตเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หรือนักบวช ฆราวาสหรือสัตบุรุษก็สามารถช่วยได้โดยการสวดภาวนาเพื่องานธรรมทูต สนับสนุนกระแสเรียก และให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย และในปีนี้พระศาสนจักรไทยจะทำการเฉลิมฉลอง 350 […]

FMA_News
religious day (47) (Large)
วันนักบวช กับ …“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมงานชุมนุมวันนักบวชสากล โดยปีนี้คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อที่ว่า จาริกตามรอย มิสชันนารี “350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” การจัดงานเป็นการจาริกแสวงบุญโดยทางเรือซึ่งมี 2 ลำ เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของบรรดามิสชันนารีที่เดินทางมาเผยแผ่ข่าวดีทางเรือ ซึ่งเริ่มการจาริกแสวงบุญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ตามด้วยวัดกาลหว่าร์ วัดซางตา ครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ในการจาริกแสวงบุญของแต่ละวัดจะมีการนำภาวนาพร้อมกันในวัด ฟังการบรรยายประวัติของวัดนั้น ๆ จากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ฟังคำกล่าวต้อนรับหรือข้อคิดสั้น ๆ จากคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ เยี่ยมชมภายในวัด และที่สุดคือการถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ การจาริกแสวงบุญครั้งนี้มีนักบวชคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน เป็นนักบวชหญิง 399 คน และนักบวชชาย 101 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี […]

FMA_News_1
DSC_0745 (Large)
ชโย…แด่ “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน”

ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนกลุ่มต่าง ๆ และสมาชิกบ้านนักบวชในละแวกใกล้เคียงร่วมเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม และคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ของท่านทั้งสอง โอกาสนี้คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์ ซึ่งเน้นถึงการเป็นบุตรที่มีใจซื่อ ๆ รู้จักเชื่อฟังบิดามารดา เหมือนเช่นคุณพ่อบอสโกที่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเชื่อฟังมารดา และบรรดาผู้ใหญ่เสมอ ในพิธีสมโภชของคุณพ่อบอสโกนี้กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกได้รับเชิญให้เป็นนักขับร้องในพิธีร่วมกับเยาวชนผู้พิการทางสายตาของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการจูบพระธาตุของคุณพ่อบอสโก และรับประทานอาหารเย็นที่กลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนได้ให้การสนับสนุนตามธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติมาหลายปี…more photos…

FMA_News
0T0A0233 (Large)
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 25 ปี และ 20 ปี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร โอกาสนี้ชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แข่งขันชนะเลิศได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนด้วย…more photos…  

Space_For_The_Young
DSC_0683 (Large)
“กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ”

ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้เปิดกิจกรรมกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 โอกาสนี้ ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก กลุ่มเยาวชนธิดารักษ์ และครูอิสริยา จันธนะตระกูล ได้ร่วมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 มกราคม 2019 โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีแดงและสีฟ้า ในพิธีเปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางกานี้มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบเหรียญสำหรับกีฬาประเภทกรีฑา และมอบถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ ถ้วยรวมกีฬาปีนี้เป็นของสีแดง นักกีฬาศูนญ์เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา กรีฑา และเกมประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพภายในรุ่นของตนเอง และมิตรภาพจากทุก ๆ คน ทุกคนร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศที่ดีงาม สนุกสนาน เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และร่วมกันแบ่งปันความสามารถต่าง ๆ ในจิตตารมณ์ของการมีน้ำใจนักกีฬาและแบบเยาวชนของคุณพ่อบอสโก…more photos…