Author: support

Close Up
IMG_7448 (Large)
ปรีชาญาณของชีวิต…

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2018 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสมาชิกวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงวัย) ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับแขวง พร้อมด้วยทีม ร่วมกันดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิกวัยนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพักจากภารกิจ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ในด้านผู้สูงวัย คุณเยาวลักษณ์ รัตนันธ์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ และสาธิต รวมทั้งการปฏิบัติจริง ในการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย นอกจากนั้นคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ สงฆ์ซาเลเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติผู้สูงอายุ และคำสอนด้านพระศาสนจักร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้ให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าด้านปรีชาญาณของผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ และมาเซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเป็นเสาหลักและปรีชาญาณที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง ๆ การเตรียมตัวของตนให้พร้อมที่จะกลับไปยังบ้านแท้นิรันดร ตลอดทั้ง […]

Space_For_The_Young
P1110733 (Large)
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง คุณเอมมิกา คำทุม คุณสนธยา ตั้วสูงเนิน สมาชิกในกลุ่มองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยได้แบ่งเยาวชนออกเป็น กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในห้วข้อ ศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้มีได้มีการบรรยายด้วยเนื้อหา และการร่วมทำกิจกรรมประเภทกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมได้รับความสนุกสนาน ….more photos…

FMA_News
IMG_7388 (Large)
มาเดอร์เยี่ยมบ้านประจำปี

ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถีงการพบปะการให้การอบรมพร้อม ๆ กัน และการพบปะกับคณะครู นักเรียน อาสาสมัคร SSYV ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนศูนย์ตาบอดหญิงสามพราน และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับมาเดอร์นิภา หมู่คณะยังได้มีโอกาสร่วมกันจาริกแสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง โอกาสเตรียมจิตใจฉลอง 350 ปี มิสซังไทย และร่วมกัน พักผ่อนที่The Blooms Orchid Park บางแพ ราชบุรี ด้วยเหตุนี้ ดวงใจเราจึงเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ โดยร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ วอนขอพระพรต่าง ๆ สำหรับมาเดอร์ และแสดงออกด้วยการแสดงต่าง ๆ จากใจของทุกคน …more photos…

FMA_News_1
DSC04383 (Large)
ฉลอง “มารีย์นิรมล” …องค์อุปถัมภ์ของบ้าน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา หมู่คณะ “มารีย์นิรมล” จัดฉลองพิเศษโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล เพราะเป็นนามชื่อบ้านของเรา “มารีย์นิรมล” โดยมีการร่วมจัดทำวจนพิธีกรรมสั้น ๆ เพื่อระลึกถึงวันเริ่มต้นกิจการของคณะซาเลเซียนด้วยบทวันทามารีย์บทแรกของคุณพ่อบอสโกพร้อมกับบาร์โทโลมิว การเร็ลลี เด็กคนแรกที่คุณพ่อบอสโกพบ และกิจการของคุณพ่อก็ได้แผ่ขยายเรื่อยมา จนถึงบ้านของเรา มีการอ่านประวัติแรกเริ่มของบ้านเล็กน้อย (1996) จนถึงสภาพปัจจุบันซึ่งกลับเป็นบ้าน pre – aspirant และมีบ้านธิดารักษ์เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของบ้าน และขอพระมารดาทรงอวยพรสมาชิกทุกคนในบ้านและภารกิจของบ้านของเราต่อไป …more photos…

FMA_News
IMG_7166 (Large)
เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าสตรีใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากคุณครูลัดดา เจริญแสง มอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน ในวันเดียวกันทางแผนกอนุบาล น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาวิงวอนเพื่อความสุขและความยินดีของทุก ๆ คนในโลก และเทิดเกียรติแด่พระมารดาด้วยบทเพลง “ถวายช่อดอกไม้” จากตัวแทนน้องอนุบาล 3 ขอพระมารดาผู้นิรมลโปรดช่วยเราแต่ละคนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบุตรของพระแม่ และเลียนแบบคุณธรรมความบริสุทธิ์ของพระแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยเทอญ …more photos…

FMA_News_1
B12 (Large)
BIBLE GAME

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 มีการจัดกิจกรรมวัน BIBLE GAME ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ระดับสังฆมณฑล โดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และมีคุณพ่อ สิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของแต่ละเขตวัดในสังฆมณฑลเข้าร่วม โดยการนำของคุณพ่อ ซิสเตอร์และครูคำสอน ซึ่งในช่วงเช้าได้เริ่มด้วยการต้อนรับพระสังฆราช ต่อด้วยร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากนั้นมีกิจกรรมเข้าฐาน และการแข่งขันพระคัมภีร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โอกาสการแข่งขันพระคัมภีร์ เยาวชนธิดารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ นำความยินดีสู่สมาชิกทุกคน ตลอดวันของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักพระคัมภีร์มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นโอกาสของการสร้างมิตรภาพ และได้รับความสนุกสนาน…more photos…

Space_For_The_Young
20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
“Come and see…In to the deep”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดค่ายกระแสเรียก ภายใต้ชื่อว่า “ค่ายมิตรมารีย์ 2018” หัวข้อ “Come and see…In to the deep” โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และจากโรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมทีมจัดทั้งกิจกรรม เตรียมค่าย เตรียมอาหารและสันทนาการจำนวน 10 คน ผู้ฝึกหัด 4 คน ตัวแทน VIDES จำนวน 2 คน ในความช่วยเหลือและการติดตามดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมค่ายตลอด 4 วัน ในการดำเนินการจัดค่ายครั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความเชื่อ เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ความเชื่อของฉัน ฉันเชื่ออะไรบ้าง ตามด้วยกิจกรรมที่ […]

FMA_News
IMG_7158 (Large)
มารีย์อุปถัมภ์ …ยินดีต้อนรับท่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2018 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู นักเรียน พนักงาน และนักเรียนจากศูนย์คนตาบอดหญิง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

Close Up
Sr.Nadia_03
อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ …

อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ผู้เป็นมารดา นักพัฒนาผู้อ่อนโยนและสุภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ได้ทำพิธีอำลา ขอบคุณและภาวนาแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพผู้ล่วงลับ ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คุณพ่อ Dario Pavisa เลขาพระสมณฑูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสงฆ์ซาเลเซียน พระสงฆ์คามิลเลียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน สัตบุรุษชาวอิตาเลียนจากศาลาแดง และสัตบุรุษที่รู้จักท่าน มาร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้ท่านในบรรยากาศสงบ ซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระที่ประทานซิสเตอร์นาเดีย ให้เป็นของขวัญสำหรับแขวงไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้นำ นักพัฒนา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อยู่เคียงข้างด้วยใจรักเหมือนมารดา การอ่านชีวประวัติของท่านที่ต้องผ่านความทุกข์และการสูญเสียทำให้เราเข้าใจว่าท่านได้รับพระเข้ามาทดแทนและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกคนได้อย่างสวยงาม ขอพระมารดารับท่านไปอยู่ด้วยและส่งกำลังใจจากสวรรค์มาให้เราได้รับเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้มีการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 […]

Space_For_The_Young
DSC03827 (Large)
เข้าเงียบประจำปี…

เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลได้จัดเข้าเงียบประจำปีของกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นผู้เทศน์อบรม คุณพ่อได้แบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกของพระเจ้าโดยยกตัวอย่างของซามูแอล ประกาศกเยเรมีย์ และแม่พระ พระองค์ทรงเรียกแต่ละคนโดยมีแผนการณ์ไว้แล้ว เพียงรอการตอบรับเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเป็นจริง เป็นอัศจรรย์ที่มองเห็นได้ คุณพ่อยังได้ทิ้งคำถาม 2-3 คำถามสำหรับการไตร่ตรองสำรวจตนเองในการเทศน์แต่ละครั้ง เพื่อการลงลึกและรู้จักตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังมีช่วงเวลา 10-15 นาที สำหรับการแบ่งปันกันคำตอบของกันและกันในแต่ละวัน มีเวลาเงียบ มีเวลาอยู่กับตนเอง มีเวลาแบ่งปันพระวาจา มีเวลาภาวนา เฉพาะอย่างยิ่งการนมัสการศีลพร้อมกันในบรรยากาศที่สงบ สำรวม วันสุดท้าย ปิดการเข้าเงียบครึ่งวันด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสัญลักษณ์ของตะเกียง แสงสว่างที่ถูกจุดประกายให้ลุกโชติช่วงขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ละคน และจะเป็นการก้าวต่อไปด้วยการรู้ตัว ขอบคุณพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่ได้จุดประกาย ฟื้นฟูแรงจูงใจให้เข้มแข็งและชัดเจนในการที่จะตอบรับการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดีมากขึ้น และขอขอบคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับการพิจารณา ไตร่ตรองการก้าวเดินชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา …more photos…