Author: support

Space_For_The_Young
pic (21) (Large)
SSYV : Cool & Green”

ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

FMA_News
DSC00698 (Large)
สรรเสริญพระมารดามารีย์แห่งสายประคำ…

1 ตุลาคม 2019 โอกาสเริ่มต้นเดือนตุลาคม…เดือนแห่งการสวดสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปภัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน คณะซิสเตอร์ เยาวชนธิดารักษ์ นักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และบรรดาพนักงาน ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ด้วยการสวดสายประคำตามคำเชิญชวนและตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า “สายประคำเป็นยารักษาจิตวิญญาณ” และทั้งนี้เพื่อสันติภาพและความสงบสุขจะได้เกิดแก่สังคมไทยอย่างแท้จริง โดยแต่ละคนจะร่วมสวดพร้อม ๆ กันตลอดเดือนตุลาคมนี้…more photos…

FMA_News_1
pic (23) (Large)
ค่ายเนตรนาสามัญรุ่นใหญ่…

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์อุษณีย์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เดินทางไปทำกิจกรรมค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ณ ค่ายลูกเสือ พีซี คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง มีทักษะชีวิตสามารถนำไปพัฒนาชีวิตให้เอาตัวรอดได้ และมีจิตอาสาในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข…more photos…

FMA_News
20190924_072629 (Large)
พระพรแห่งการเยี่ยมเยียน

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยหมู่คณะได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ผู้แทนของพระเป็นเจ้าและพระมารดามาเยี่ยมเยียนหมู่คณะ ท่านได้ทบทวน รื้อฟื้นจิตตารมณ์ ปลุกเร้าและให้กำลังใจแก่สมาชิกในการดำเนินชีวิตนักบวช ธมอ. ท่ามกลางเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน ที่ต้องเป็นดังถุงหนังใหม่เพื่อสามารถรับเหล้าองุ่นใหม่ ก่อนปิดการเยี่ยมบ้าน สมาชิก คุณครูผู้ดูแล เปรอัสปีรันต์และเยาวชนธิดารักษ์ได้แสดงออกถึงความรู้คุณต่อท่านด้วยคำภาวนา ความตั้งใจดีที่จะพัฒนาตนและของขวัญที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มาจากความรักอันยิ่งใหญ่มอบแด่ท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อความดีของแขวงตลอดมา…more photos…

FMA_News
IMG_2066 (Large)
“เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชน ในหัวข้อ “เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก” ณ หอประชุมเลารา โดยมีกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ให้ความรู้และดูวีดิทัศน์การทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่าน และนำน้อง ๆ เต้นประกอบเพลง จากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งมอบเข็มให้แก่สมาชิกของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. …more photos…

FMA_News_1
20190920_clever (14) (Large)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019…อ่านต่อ…. เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เยาวชนไทยรับรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เกิดการเลียนแบบได้ทั่วถึงและรวดเร็ว จนละเลยวัฒนธรรมที่ดีงามและความชาญฉลาดของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไห้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและท้องถิ่นของตนเอง ช่วยเสริมทักษะให้เด็กครบทั้ง 4 ด้าน และให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมที่ ประกอบด้วย 5 ฐานได้แก่ ฐานรีรีข้าวสาร ฐานงูกินหาง ฐานข้าวจี่ ฐานจักสาน และฐานเดินกะลา เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ ที่คุณครูและผู้ปกครองจัดให้ ได้ทั้งสาระ ความสนุก และอิ่มอร่อย จริง ๆ .…more photos…

Close Up
IMG_5513 (Large)
อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง

ฝ่ายการศึกษาของคณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีผู้เข้าประชุมจำนวน 85 คน ประกอบด้วย คณะซิสเตอร์ที่ทำงานด้านการศึกษา ครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาระ หัวหน้าแผนก และหัวหน้าระดับ จากโรงเรียนในเครือของคณะฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่บริหารได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะและบริบทสังคมปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของโรงเรียนในเครือฯ เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ทิศทางการศึกษาในปัจจุบัน บทบาทและความสำคัญของผู้นำ ภาวะผู้นำตามจิตตารมณ์นักบุญยอห์นบอสโกและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล การทำงานเป็นทีม การสร้างแบรนเนม และวัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะของการประชุมประกอบด้วยการรับฟังความรูจากวิทยากรซึ่งมีทั้งในส่วนของคณะซิสเตอร์ คณะครู และวิทยากรจากภายนอก การแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละสถานศึกษา การเสวนาโต๊ะ การแบ่งปันในกลุ่มย่อยและการนำเสนองานต่อที่ประชุม บรรยากาศการประชุมมีความสนุกสนานยินดี แฝงด้วยความจริงจัง พร้อมที่จะเรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาสถานศึกษาของคณะให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ ขอขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะที่อนุมัติโครงการ ขอบคุณอธิการิณีของทุกสถาบันที่สนับสนุนให้บุคคลกรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอบคุณคุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด มหาชน […]

FMA_News_1
DSCF6347 (Large)
วันรักษ์โลก …

วันที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสวันรักษ์โลก เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ออกไปทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณถนนใกล้บ้าน ซึ่งทำให้พวกเขาได้มีโอกาสในการทำความดีเพื่อสังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นสตรีที่รู้รักษาความสะอาดในการดูแลเอาใจใส่อาคารสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา…more photos…

FMA_News
IMG_1833 (Large)
วันสันติภาพสากล

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีครูวิศรุต แก้วน้อย อ่านสาส์นเลขาธิการสหประชาชาติ และครูสถานันท์ เนาวรัตน์ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพขึ้นกับสังคม ประเทศชาติและโลก พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง “1 คน 1 พลัง”….more photos…

FMA_News_1
20190915_laura (3) (Large)
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2019 เยาวชนกลุ่มเลารา โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้เข้าเงียบฟี้นฟูจิตใจ โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นผู้เทศน์ ในหัวข้อ “พระมารดาแบบอย่างชีวิตความเชื่อ” โอกาสนี้เยาวชนกลุ่มเลาราได้เรียนรู้การภาวนาอย่างศรัทธามากขึ้น ทั้งได้สัมผัสความรักของพระเจ้า และพระมารดามารีย์ โดยผ่านทางเหตุการณ์ และบุคคลในชีวิตประจำวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุข และจริงจัง …more photos…