Category: Close Up

Close Up
IMG_0993 (Large)
ClassStart.org

ฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวงร่วมกับโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน จากสถาบันโรงเรียนในเครือ การประชุมเริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาขอพรพระ หลังจากนั้น ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้โอวาทเปิดการประชุม ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการมองที่เป้าหมายในการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นหลัก สานภารกิจการอบรมต่อจากคุณพ่อบอสโก หลังจากนั้นวิทยากร ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบชั้นเรียนออนไลน์ Class Start พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ClassStart.org ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ด้วยประสบการณ์ ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นในการจัดระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ได้มีการทดลองปฏิบัติสร้างชั้นเรียนออนไลน์ และทดลองใช้ทุกระบบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน วันที่สองของการประชุม ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ และทดลองเป็นนักเรียน ทดลองเข้าห้องเรียน และประมวลผลคะแนน ในภาคบ่ายวิทยากรได้แนะนำการทำวีดีโอเป็นสื่อในการสอน โดยใช้โปรแกรม explain everything ซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้มีการซักถามข้อสงสัยต่าง […]

Close Up
Photo_21  (Large)
FMA…แสวงบุญเวียดนาม…

ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2017 สมาชิก ธมอ. ไทย กลุ่มผู้ประสานงานแขวง พร้อมด้วยสมาชิกผู้สนใจ จำนวน 21 ท่าน ได้จาริกแสวงบุญไปยังวัดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศเวียดนาม โดยการนำของคุณพ่อพล เนตรธรรม สงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการจาริกแสวงบุญในครั้งนี้  read more…

Close Up
S__76980291
ศิษย์เก่า ธมอ. พบปะ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 คณะกรรมการศิษย์เก่า ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบประสังสรรค์ประจำปี 2017 ที่หอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง มี พี่ ๆ ศิษย์เก่าและคณะซิสเตอร์จากสถาบันในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาร่วมงานประมาณ 80 คน โดยมี ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้คณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันส่งความสุขโอกาสฉลองนามชื่อนักบุญอักเนส แก่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รวมทั้งพี่ ๆ ศิษย์เก่าได้แบ่งปันสิ่งที่มาเดอร์เจเนรัลฝากไว้ เกี่ยวกับประสบการณ์แพร่ธรรม และความรักตัญญูที่มีต่อคณะซิสเตอร์ และที่สำคัญที่สุด ได้ร่วมกันประกอบ วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  read more…

Close Up
12484
การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก

ระหว่างวันที่ 14- 25 พฤศจิกายน 2559 ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับแขวง ได้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก ที่บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 80 คน โดยมีซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการระดับคณะ และสมาชิกในฝ่าย ดำเนินการประชุม และมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อยู่เคียงข้าง ร่วมแบ่งปันให้ข้อคิดและการแนะนำต่าง ๆ นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการศึกษากฎหมายขอ พระศาสนจักรว่าด้วยการบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องในการบริหารจัดการระดับแขวงได้อย่างมีประสิทธิผลในความดีงามตามพระพรพิเศษของคณะ ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น หลังจากการประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมบางกลุ่ม ได้มีโอกาสไปทำประสบการณ์แลการเยี่ยมถิ่นกำเนิดของผู้ตั้งคณะและผู้ร่วมตั้งคณะ โอกาสนี้ซิสเตอร์พรพิมล และนางสาวกาญจนา คำบุปผา ศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ได้มีโชคดี เข้าเฝ้าและรับพรจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่วัดนักบุญมาร์ธา นับเป็นโชคดี ช่วงเวลาแห่งพระพรและความยินดีที่เต็มเปี่ยมอย่างแท้จริง read more…

Close Up
15168701_1188123171235128_4310965544202346114_o
ฝ่ายการศึกษา ธมอ. ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายการศึกษาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) และสมาชิกผู้ประสานงานแขวง จำนวน 13 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบียร์ล แผนกหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม (พสวค.) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการแบ่งปันหลักสูตร พสวค. อย่างละเอียด ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปี่ยมด้วยมิตรภาพ โอกาสนี้ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบอกเล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และคุณครูแกนนำของโครงการได้แบ่งปันถึงโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียด ทั้งนำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน See more…

Close Up
IMG_5900
ทัศนศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ซิสเตอร์ดาริณี  หมั้นทรัพย์  และซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน  ได้ไปทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ร่วมกับคณะผู้บริหารการศึกษาคาทอลิก  หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาคาทอลิก   รุ่นที่  2  จำนวน  28  คน  ระหว่างวันที่ 13 – 19  พฤศจิกายน  2559     จัดโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ได้ดูงานของโรงเรียนเอกชนในประเทศญี่ปุ่นได้แก่ Meguro Salesio Kindergarten  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นมิติด้านสังคม  นักเรียนมาเพื่อรู้จักเพื่อนและสร้างสังคมของการเป็นเพื่อนโดยเน้นกิจกรรม  ด้านการร้องเพลง ศิลปะ  การเล่านิทาน  กล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของคุณพ่อบอสโกที่ใช้หลักการอบรม เหตุผล  ศาสนา  และความรัก จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน Meguro  Seibi Fakuen Primary School  เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยรับผิดชอบโดยซิสเตอร์คณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปที่ Salesio Gakuin Hight  School  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 รับผิดชอบโดยสงฆ์คณะซาเลเซียน  จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรียน  Myjo Gakuen แผนกประถมและมัธยม  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้นักเรียนแต่งชุดธรรมดามาเรียนหนังสือได้  […]

Close Up
sr.kun2
ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน

ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 14-20 กันยายน 2559  ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน ในหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จากกัมพูชา ฟิลิปปินส์  อินเดีย  ไอแลนด์ โปรตุเกส  รวมทั้งบรรดาอาสาสมัคร ( VEDES ) จากสเปน  อิตาลี เอกกวาดอร์ อเมริกา  เป็นการจัดการประชุมของ Human Right Office International Institute Maria Ausiliatrice – IIMA  โดยมี Sr.Maria Grazia Caputo ผู้อำนวยการของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของคณะ เป็นผู้ดำเนินการ  การประชุมได้จัดทั้งภาคบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการลงสู่ภาคปฎิบัติจริง โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในห้องประชุมของสหประชาชาติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลเยาวชน เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุม การสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรนานาชาติเพื่อปกป้องสิทธิที่ถูกต้องของมนุษยชาติ อีกทั้งการมองสู่อนาคตด้วยความหวัง… «“I am very grateful […]

Close Up
IMG_5469 (Large)
สมาพันธ์ระดับเอเชียตะวันออก(CIAO) ประชุมพบปะ

ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุมของสมาชิก ธมอ. ระดับเอเชียตะวันออก (CIAO-East Asian Interprovincial Conference) จำนวน 10 ประเทศ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีอธิการิณีเจ้าคณะแขวงและผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน โอกาสนี้ได้มีการแบ่งปันภารกิจด้านการอบรม อภิบาลและการประกาศข่าวดี ในปีแห่งเมตตาธรรม และพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกประธานสมาพันธ์คนใหม่แทน Sr.Choi Joo Yong Silvia ซึ่งครบวาระ ได้แก่ Sr.Alma Castagna  see more…  

Close Up
IMG_5287 (Large)
Thank You Mother Yvonne…

เมื่อเย็นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม หลังจากเจ็ดวันของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย ในบรรยากาศของการภาวนาที่จริงจังทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวมแล้ว บรรดาอธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้ร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้เทศน์โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ผ่านทางละครสั้นสรุปคำเทศน์และการแบ่งปันของท่าน รวมทั้งของขวัญที่ระลึก คลิปวีดีโอและบทเพลงอันเปี่ยมด้วยความหมาย ที่ทุกคนต่างขับร้องด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความรู้คุณต่อมาเดอร์อีวอง ในความรัก หวังดี และการอุทิศตนของท่านอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย https://www.flickr.com/gp/143165395@N06/M6x3xC

Close Up
IMG_4930 (Large)
“จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา ….

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย จำนวน 10 ประเทศ 17 แขวง ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2016 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัครธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้เทศน์และแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ “จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา เพื่อจะได้เป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ซึ่งพิธีกรรมในวันแรกของการเข้าเงียบ ได้เชื้อเชิญให้ทุกคนตอกย้ำถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้ไขแสดงยังมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้า ดังแท่งเทียนที่จุดลุกสว่างอยู่  read more…