Sr.Marija Peče

mirapece

ซิสเตอร์มารียา เพเช
คณะที่ปรึกษากลาง-มาเดอร์ผู้เยี่ยม

ornament (1)

ซิสเตอร์มารียา เพเช เกิดที่ โนโว เมสโต สโลเวเนีย ในปี 1958 ท่านศึกษาจบด้านการศึกษาอบรม แผนกจิตวิทยาที่วิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ท่านได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลอัสปีรันส์และโปสตูลันต์ เป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาและผู้ประสานงานของแขวง ท่านเป็นผุ้ปลุกเร้าของหมู่คณะและเป็นที่ปรึกษาแขวง และอธิการิณีเจ้าคณะแขวงสโลเวเนีย-โครอาตา Santa Maria di Brezje.
ท่านเคยรับหน้าที่เป็นรองอธิการิณีของหมู่คณะพระหฤทัยที่ เบลด และเป็นอธิการิณีของศูนย์การศึกษานอกระบบ

ท่านได้เป็นผู้ปลุกเร้าในการเทศน์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ซึ่งหนึ่งในจำนวนเหล่านี้ก็คือท่านได้เป็นผู้เทศน์บรรดาอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ของการประชุมระหว่างชาติ ยุโรป-ตะวันออกกลาง ผู้ที่รู้จักท่าน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมา ร่าเริง และเป็นผู้ที่รู้จักสร้างสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่จริงใจ
ในการถูกเลือกเป็นสมาชิกที่ปรึกษาของคณะในฐานะมาเดอร์ผู้เยี่ยมในครั้งแรกนั้น ท่านไม่ได้เข้าร่วมสม้ชชาใหญ่ แต่ได้รับเลือกจากผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มาเดอร์อีวอนได้โทรศัพท์ถามถึงความสมัครใน และท่านก็ตอบรับด้วยความนอบน้อม

เช่นเดียวกันท่านได้รับเลือกจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 23 ของคณะ ให้เป็นมาเดอร์ผู้เยี่ยมต่อเป็นวาระที่ 2 ซึ่งท่านก็น้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยท่าทีของพระนางมารีย์

ornament (1)