Sr.Silvia Boullosa

10_silviaB

ซิสเตอร์ซิลเวีย โบอุลโลซา
คณะที่ปรึกษา-มาเดอร์ผู้เยี่ยม

ornament (1)

ซิสเตอร์ซิลเวีย เกิดที่มอนเตวีเดโอ อุรุกวัย ในปี 1963 ท่านเติบโตในบรรยากาศของ ธมอ. และมีความรักร้อนรนต่อพระพรพิเศษแบบซาเลเซียนอยู่เสมอ ท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับผิดชอบในขบวนการเยาวชนซาเลเซียน
ท่านได้เป็นผู้อบรม ครูสอน รับผิดชอบเกี่ยวกับการอภิบาลเยาวชนของวัด และเป็นผู้ปลุกเร้าของ หมู่คณะที่ศูนย์การอบรมนอกระบบ ท่านเป็นสมาชิกของผู้ประสานงานแขวง เป็นสมาชิกคณะที่ปรึกษาแขวงเป็นเวลา 9 ปี และเป็นเลขานุการแขวงตามลำดับ
ตั้งแต่ปี 2007 ท่านได้รับเลือกให้เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอุรุกวัย และเป็นประธานของการประชุมระดับแขวง CICSAL ในการทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกเร้าท่านได้แสดงให้เห็นอยู่เสมอถึงความรักต่อการอบรมของบรรดาสมาชิก ท่านมีความรักต่อเยาวชนอย่างมากและให้การดูแลเอาใจใส่ ติดตามอยู่เสมอ เฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ทียากจนกว่า
ในสมัชชาสามัญของคณะครั้งที่ 23 ท่านได้รับเลือกให้เป็นซิสเตอร์ผู้เยี่ยมเป็นวาระที่ 2 ซึ่งท่านได้น้อมรับและยินดีรับใช้ในหน้าที่ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า

ornament (1)