Category: FMA_News_1

FMA_News_1
01
รางวัลแห่งความดี เป็นเกียรติศรีแก่ “ธิดาฯ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านจิตอาสา (SSYV) ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563    พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน เป็นเวลานาน 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ระหว่างพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งหมด 47 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีพระคุณ   นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คือ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน 6 คนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากทางสมาคมเช่นกัน  ก่อนจบพิธี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร  …more photos…

FMA_News_1
01
แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก…กตัญญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021    หมู่คณะนักบุญ ยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับครู ผู้ร่วมงาน และเยาวชนธิดารักษ์ร่วมกันเฉลิมฉลองวันกตัญญู ในหัวข้อ “แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก ด้วยใจกตัญญู” พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลอง โดยคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมพิธีด้วยดวงใจที่รู้คุณ พร้อมด้วยการมอบหัวใจที่แต่ละคนได้เขียนคำขอบคุณให้แก่กันและกัน ศูนย์รวมใจของการฉลอง คือ ซิสเตอร์ มาลัย วิสิทธิศิลป์  อธิการิณีของบ้าน ซึ่งเปรียบดังตัวแทนของพระมารดามารีย์ ผู้รับมอบคำขอบคุณจากหัวใจของทุกคน และร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงดูแล ค้ำจุ้น ช่วยเหลือ สมาชิกทุกคนในบ้านให้ปลอดภัย โอกาสนี้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้มาร่วมฉลองทำให้บรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นมากขึ้น จบพิธีมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมมารดาและทีมธิดา สร้างความสนุกสนานในแบบครอบครัวมากยิ่งขึ้น  …more  photos…

FMA_News_1
01 (Large)
เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021  คณะซิสเตอร์ คณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน โอกาสรับศีลกำลัง  ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์ ในบรรยากาศของความศรัทธา และชื่นชมยินดี   โอกาสนี้ฝ่ายอภิบาลอุดรธานี เขต 2 ยังได้จัดให้เป็นวันเปิดปีนักบุญโยเซฟ ระดับเขต การทำบุญกองข้าวประจำปี 2564  โรงทาน รวมถึงรวบรวมการฉลองต่าง ๆ ไว้ด้วย ดังนี้ ฉลอง 11 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราชของพระคุณเจ้า ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย    ฉลอง 30 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี และคุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์   ฉลอง […]

FMA_News_1
1111
เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021    ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดย ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้จัดการเข้าเงียบเตรียมจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ในโอกาสเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  คุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ เป็นผู้อบรมจิตใจนักเรียน พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 3 ท่าน ที่มาโปรดศีลอภัยบาปให้กับนักเรียนคาทอลิก ในภาคบ่าย มีการซ้อมพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โอกาสนี้ บรรดาผู้ปกครองให้ความร่วมมือส่งนักเรียนมาร่วมการเตรียมจิตใจกันอย่างพร้อมเพรียง  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
สมโภชคุณพ่อบอสโก บิดานักอบรมของเราเยาวชน

วันที่ 30 มกราคม 2021    หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ พนักงานทุกคน  พร้อมด้วยตัวแทนคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ และซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) บรรดาเยาวชนจากศูนย์พันธกิจและบรรดาสัตบุรุษจากวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน โดยมีคุณพ่อเปโตร จีรภัทร รักสีขาว (SCJ ) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา   ในพิธีมิสซาบรรดาเยาวชนได้มอบสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียน : ขยัน ศรัทธา ร่าเริง  ซึ่งเป็นผลของการอบรมของคุณพ่อบอสโก  ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและชื่นชมยินดีนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้เตรียมการแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก   เมื่อจบพิธี ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี กล่าวแสดงความขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ที่มาร่วมพิธีและช่วยให้การฉลองมีความสง่างามมากขึ้น จากนั้นได้แจกเหรียญนักบุญยอห์น บอสโก เป็นที่ระลึกให้กับทุกคนในโอกาสนี้ด้วย  …more photos…

FMA_News_1
IMG_8167 (Large)
ดอนบอสโกประจักษ์มา …ดรุณา “ธิดาฯ” เอย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยสร้างบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมตามห้องเรียน ในแต่ละห้องจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากตัวแทนคุณพ่อบอสโก และมีวจนพิธีกรรม สวดภาวนา รับชมคลิปวีดีข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี   จากนั้นรับชมชีวประวัติของพ่อบอสโก จบด้วยการจับฉลาก คำสอนของพ่อ เพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องได้ปฏิบัติตามเป็นข้อตั้งใจในการทำความดี  …more photos…

FMA_News_1
0T0A1087 (Large)
ฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา

วันที่ 22 มกราคม 2021    โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดกิจกรรมฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา เด็ก ๆ ได้ร่วมในพิธีกรรมภาวนาและร้องเพลง  โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบข้อคิดแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมจิตใจให้ได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเลียนแบบอย่างจากเยาวชนผู้ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงที่งดงามของตัวแทนนักเรียน  ทางแผนกอนุบาลได้จัดละครเทิดเกียรติสั้น ๆ เพื่อมอบแบบอย่างแห่งความอ่อนน้อมเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่ของท่านบุญราศี จนทำให้เกิดอัศจรรย์เรื่อง “ตอไม้แห้ง สามารถออกดอกไม้ที่สวยงาม”  ซึ่งเป็นชีวประวัติตอนหนึ่งของบุญราศีเลาราที่น่าสนใจ  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
ฉลองพ่อบอสโก…บิดาเยาวชน

วันที่ 28 มกราคม 2021   บรรดาซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์และเพื่อนเยาวชน ที่วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ  โดยคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คุณพ่อได้ฝากข้อคิดและเชิญชวนให้เลียนแบบชีวิตของคุณพ่อบอสโกในด้านความเสียสละ ความกตัญญูรู้คุณ ทำทุกสิ่งเพื่อความดีของวิญญาณ  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
เยี่ยมครอบครัวสมาชิก และบุคลากรผู้ร่วมงาน

วันที่ 25 มกราคม 2021   ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง   มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของซิสเตอร์ อรุณี โลกวิทย์ สมาชิกในคณะ และครอบครัวของบุคลากรครูและพนักงานที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง   พร้อมกันนั้น มีโอกาสเดินทางไปเคารพศพมารดาของป้าศรี พนักงานในโรงเรียน   และในวันรุ่งขึ้น มีตัวแทนหมู่คณะและพนักงานจำนวนหนึ่งไปร่วมพิธีฌาปณกิจศพ และส่งคำภาวนาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสำหรับการจากไปของคุณแม่ผู้เป็นที่รักของลูกหลาน  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
ฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา และอาจารย์ของเยาวชน

วันที่ 26 มกราคม 2021 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ทำการฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศแห่งความเชื่อศรัทธา พร้อมด้วยธรรมเนียมประเพณีการมอบของถวายที่เป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งการแบ่งปันให้ผู้ที่อยู่ในความต้องการมากกว่า โอกาสนี้นักเรียนยังได้รับชมวีดีโอชีวประวัติของคุณพ่อบอสโกในคาบเรียนจริยธรรม เพื่อเป็นการเรียนรู้จักและนำแบบอย่างของท่านมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ซาเลเซียนอย่างแท้จริงมากยิ่งๆขึ้น  …more photos…