Category: FMA_News_1

FMA_News_1
huamak01 (1)
หอพักนิรมลรับมอบสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

วันที่ 17 กันยายน 2021  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ได้จัด”โครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2″  เป็นครั้งที่ 23   นำโดย นางสาววรินทร เหมะ เลขานุการฯ ร่วมกับ ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารี และอาจารย์มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการบริหาร/เลขานุการสถาบัน วะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เข้าเยี่ยมเยียนหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก โดยได้รับการต้อนรับจาก ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน และตัวแทนนักศึกษาหอพัก   หมู่คณะซิสเตอร์ได้นำเยี่ยมชมวัดน้อยฯ และการดำเนินกิจการของหอพัก อาทิเช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่สามสาย การปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวนผลไม้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีช่วงเวลาพบปะเสวนาเพื่อทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสะพานในการเยี่ยมเยียนในอนาคต ในโอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนทุกคนในบ้าน ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่านสำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน สมดังความหมายของโครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2 และทำให้เกิดความดีงามส่งต่อผ่านไปยังอีกหลายบุคคลเช่นเดียวกัน

FMA_News_1
1630736201883 (Large)
เทศกาลสิ่งสร้างของพระเจ้า

วันที่ 4 กันยายน 2021   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัวคุณครูในโรงเรียน  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเทศกาลแห่งสิ่งสร้างของพระเจ้า โดย คุณพ่อ สุเทพ จูสวย (ซดบ) เป็นประธานในพิธี และได้แบ่งปันข้อคิดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอในหัวข้อ “บ้านสำหรับทุกคน ….ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า” (A Home for All Renewing the Oikos of God) พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างเพื่อมนุษย์จำเป็นที่เราต้องดูแลรักษา และสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เราที่ต้องช่วยเหลือกันและกัน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี เพราะทุกสิ่งในโลกคือบ้าน   ในพิธีกรรม หมู่คณะได้ตั้งกระโจมอับราฮัมไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าพระแท่นภายในวัด  เพื่อเป็นเครื่องหมายในการอธิษฐานภาวนา และส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งสร้างของพระเจ้าในโลกให้เป็นดังบ้านของเรา  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ สุเทพ จูสวย ได้มอบต้นไม้ “ฟ้าประทานพร” ให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี เพื่อนำไปปลูกดูแลรักษาที่บ้านของต้นต่อไป  …more photos…

FMA_News_1
IMG_1170 (Large)
เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง…Laudato Si…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2021  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นเทศกาลแห่งสิ่งสร้าง “Season of Creation”  ในบรรยากาศของการภาวนาที่เปี่ยมด้วยความรุ้คุณต่อพระเจ้า ด้วยการภาวนาเพื่อขอบพระคุณและวอนขอพระพรของพระองค์ทรงปกป้องบ้านของเรา(โลกของเรา)  ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  และการเชิญชวนของ Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ ในหัวข้อที่ว่า “บ้านสำหรับทุกคน? ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า ” (A home for all? Renewing the Oikos of God)  ซึ่งช่วยให้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้า… “เรามีบทบาทร่วมกันในฐานะผู้ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า เราตระหนักว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเราเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศน์ เราชื่นชมยินดีในโอกาสนี้ที่ได้ดูแลบ้านส่วนกลางของเราและพี่น้องชายหญิงที่อาศัยร่วมโลก…” …more photos…

FMA_News_1
IMG_0911 (Large)
“พระพรของพระเจ้า…”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2021    หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีความยินดีที่ได้ต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและรักรู้คุณต่อพระเจ้า สำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่หมู่คณะ ผ่านการพบปะพูดคุยส่วนตัวกับสมาชิกแต่ละคน การแบ่งปันที่เอื้อต่อการก้าวหน้าทั้งในด้านชีวิตจิต ด้านชีวิตหมู่คณะ และด้านชีวิตการอภิบาล รวมทั้งการให้กำลังใจแก่สมาชิกและบรรดาพนักงานที่จะ “ฮึกเหิม” พัฒนาตนให้ถึงที่สุด อันจะทำให้พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ แต่ละคนนั้น จะเกิดผล 30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง และ 100 เท่าบ้าง  “…พวกเราชาวเอาซีลีอุม ขอขอบพระคุณ พระเจ้าและซิสเตอร์นิภา ผู้แทนของพระองค์ ท่ามกลางเรา…ด้วยใจรู้คุณ”  …more photos…

FMA_News_1
00 Mother day_210812_15 (Large)
บอกรักแม่ ด้วยใจกตัญญู

วันที่ 12 สิงหาคม 2021  นักเรียนหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่ภายในบ้าน เพื่อแสดงความรักกตัญญูต่อ ซิสเตอร์ มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี ซึ่งเปรียบเสมือนคุณแม่สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน ที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปกราบเท้าแสดงความรักต่อแม่บังเกิดเกล้า และรวมทั้งคุณแม่หลายท่านที่อยู่บนสวรรค์แล้ว   นักเรียนได้เตรียมบทเพลง พวงมาลัย และของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  มีบรรยากาศแห่งความรักศรัทธาและภาวนาต่อแม่พระ ซึ่งเป็นแม่ฝ่ายจิตใจที่รักและดูแลลูกทุกคนในบ้านของพระนางด้วย  ในโอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์และนักเรียนหอพักได้ส่งความสุขอวยพรวันแม่แด่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผ่านทางระบบออนไลน์  …more photos…

FMA_News_1
201274 (Large)
ขอบคุณท่านด้วยดวงใจ

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2021  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์ ตัวแทนนักเรียนธิดารักษ์และพนักงานในบ้าน ร่วมต้อนรับซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี ด้วยการมอบช่อดอกไม้และร้องเพลงต้อนรับ  เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มาอยู่ท่ามกลางเรา  ซึ่งตลอดวันเหล่านี้ท่านได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์และพนักงานในบ้านของเรา   และในวันสุดท้ายของการเยี่ยม ได้มีการแสดงขอบคุณ  อ่านสุนทรพจน์และมอบบทเพลงขอบคุณ   นอกจากนั้นท่านยังได้พบปะกับนักเรียนธิดารักษ์แบบออนไลน์  ท่านได้ให้ข้อคิดกับพวกเขาด้วยการเจริญชีวิตเป็นเด็กดีที่ช่วยเหลืองานพ่อแม่  การทำหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือ รู้จักจัดสรรและใช้เวลาอย่างดี หลังจากนั้นเราได้เล่นเกมส์ร่วมกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขใจยินดีตามจิตตารมรณ์ซาเลเซียน  …more photos…

FMA_News_1
0T0A4149 (Large)
ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ได้ทำฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และเสกอาคารเรียน  โดยระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2021 มีวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมฉลองแม่พระในทุกเช้า เพื่อเป็นการขอพรและรับฟังข้อคิดจากบรรดาซิสเตอร์และคุณครู  หลังจากนั้น ตัวแทนห้องมารับรูปปั้นแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อนำไปตั้งไว้ในห้องเรียน เป็นการขอให้แม่พระเสด็จมาเยี่ยมและอวยพรทุกคนในห้องเรียนนั้นเป็นพิเศษ   ในเช้าของวันฉลอง ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีแห่พระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์รอบโรงเรียนและเสกอาคารเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียน-การอบรมบ่มเพาะจิตใจให้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม อีกทั้งเป็นการขอพระพรสำหรับความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังคุกคามอย่างหนัก  เพื่อให้บุคลกรครู พนักงาน และนักเรียนทุกคนได้ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ปลอดภัยทั้งฝ่ายกายและจิตใจ มีความร่าเริงสดใส ภายใต้สายพระเนตรและการคุ้มครองของพระมารดามารีอาองค์อุปถัมภ์  …more photos…

FMA_News_1
01
วันฉลองหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2021   ในโอกาสสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้าน   สมาชิกในหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ได้เตรียมการฉลองตลอดนพวารด้วยการภาวนา และปฏิบัติทำช่อบุปผาด้วยความร้อนรน และเป็นพิเศษในช่วงตรีวารได้วอนขอพระพรแห่งความรักและพลังเพื่อเลียนแบบจากดวงหทัยของพระเยซูเจ้า  ในวันสมโภชหมู่คณะซิสเตอร์ คุณครู และพนักงานในบ้าน ได้ร่วมในพิธีเทิดเกียรติพระหฤทัยอย่างสง่า  โดยคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยโรงเรียนนารีวุฒิ  …more photos…

FMA_News_1
001
ขอบคุณพระเจ้าโอกาสการเยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง และเยาวชนธิดารักษ์ได้ต้อนรับ มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสเยี่ยมหมู่คณะประจำปี   ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล อธิการิณี และสมาชิกทุกกลุ่มให้การต้อนรับด้วยบทเพลงวันทามารีย์ การพบปะเยี่ยมเยียนดำเนินไปในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2021 หมู่คณะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ สำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ โดยคุณพ่ออรุณ กะโน๊ะ พระสงฆ์คณะเบธาราม เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา พร้อมทั้งวอนขอพระพรสำหรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ และภารกิจของท่าน สมาชิกในหมู่คณะและเยาวชนในบ้าน ขอขอบคุณในการมาเยี่ยมของผู้ใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางเราด้วยความรัก ห่วงใย ความเอาใจใส่ที่เรียบง่ายและอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำอบรมที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ท่านเป็นดั่งแสงสะท้อนที่นำความสุขยินดีให้กับเราและที่มอบให้แก่กันและกัน และแก่เยาวชนด้วยความรัก ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ขณะที่เรากำลังก้าวเดินต่อไปสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะของเรา  …more photos…

FMA_News_1
01
ประชุมวางแผนงานคำสอนระดับบ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2021   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ ได้จัดประชุมการวางแผนงานสอนคำสอนแก่บรรดาสมาชิกในหมู่คณะ ที่ทำหน้าที่สอนคำสอนนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อกำหนดทิศทางการสอนคำสอนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และครอบคลุมเนื้อหาคำสอนตามทิศทางของพระศาสนจักร อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้เตรียมจิตใจสู่เหตุการณ์สำคัญของคณะ ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อีกด้วย  …more photos…