Category: FMA_News_1

FMA_News_1
DSCF7031 (Large)
ท่านคือ…พระพรของพระเจ้า…

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมารดามารีย์ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรและความรัก ที่ท่านได้นำมาสู่หมู่คณะของเรา โอกาสนี้ท่านพร้อมด้วยสมาชิกของหมู่คณะไปเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนธิดารักษ์ที่อยู่บ้านใกล้ ๆ และพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นโอกาสแห่งการสร้างกำลังใจแก่แต่ละคนที่จะสามารถช่วยให้ก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างหมู่คณะให้มีความรัก สันติ และมีใจรู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ…more photos…

FMA_News_1
3 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะฯ …เยี่ยมเยียนวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ท่านได้พบปะกับทุกกลุ่ม ได้เยี่ยมชมสถานที่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเป็นผู้ที่สร้างสังคมแห่งความสุขยินดี การมาเยี่ยมของผู้ใหญ่เป็นดังพระพรแก่เราทุกคน พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ขอเป็นกำลังใจในภารกิจต่าง ๆ ของท่านเช่นกันค่ะ.…more photos….

FMA_News_1
DSCF6795 (Large)
BIBLE GAME

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 เยาวชนธิดารักษ์ บ้านจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม BIBLE GAME โดยมีบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นประธานในงาน ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเพิ่นพูนความรู้และเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบคำถามพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 8 Bible Game จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานกับเด็ก ๆ ทุกคน….more photos…

FMA_News_1
IMG_6165 (Large)
ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019 โอกาสเดือนแห่งสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สาพราน พนักงานและสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ สามพราน จำนวนประมาณ 80 คนได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ ที่วัดน้อยบ้านมารีย์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่สงบและศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ โดยร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการแพร่ธรรมใน 5 ทวีป จะได้เกิดผลดี สำหรับสันติภาพในโลก และความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน ในแต่ละข้อรำพึงมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ นำเทียนไปวางที่แท่นแม่พระ หลังจากการภาวนาแล้ว คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ ได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ หลังจากนั้นผู้ร่วมภาวนาแต่ละคนได้นำหัวใจเล็ก ๆ ไปวางไว้ที่พระรูปของพระมารดา เป็นเครื่องหมายของการมอบฝากตัวและความต้องการต่างๆ ไว้ กับพระนาง ….more photos….

FMA_News_1
pic (23) (Large)
ค่ายเนตรนาสามัญรุ่นใหญ่…

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์อุษณีย์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เดินทางไปทำกิจกรรมค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ณ ค่ายลูกเสือ พีซี คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง มีทักษะชีวิตสามารถนำไปพัฒนาชีวิตให้เอาตัวรอดได้ และมีจิตอาสาในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข…more photos…

FMA_News_1
20190920_clever (14) (Large)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019…อ่านต่อ…. เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เยาวชนไทยรับรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เกิดการเลียนแบบได้ทั่วถึงและรวดเร็ว จนละเลยวัฒนธรรมที่ดีงามและความชาญฉลาดของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไห้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและท้องถิ่นของตนเอง ช่วยเสริมทักษะให้เด็กครบทั้ง 4 ด้าน และให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมที่ ประกอบด้วย 5 ฐานได้แก่ ฐานรีรีข้าวสาร ฐานงูกินหาง ฐานข้าวจี่ ฐานจักสาน และฐานเดินกะลา เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ ที่คุณครูและผู้ปกครองจัดให้ ได้ทั้งสาระ ความสนุก และอิ่มอร่อย จริง ๆ .…more photos…

FMA_News_1
DSCF6347 (Large)
วันรักษ์โลก …

วันที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสวันรักษ์โลก เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ออกไปทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณถนนใกล้บ้าน ซึ่งทำให้พวกเขาได้มีโอกาสในการทำความดีเพื่อสังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นสตรีที่รู้รักษาความสะอาดในการดูแลเอาใจใส่อาคารสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา…more photos…

FMA_News_1
20190915_laura (3) (Large)
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2019 เยาวชนกลุ่มเลารา โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้เข้าเงียบฟี้นฟูจิตใจ โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นผู้เทศน์ ในหัวข้อ “พระมารดาแบบอย่างชีวิตความเชื่อ” โอกาสนี้เยาวชนกลุ่มเลาราได้เรียนรู้การภาวนาอย่างศรัทธามากขึ้น ทั้งได้สัมผัสความรักของพระเจ้า และพระมารดามารีย์ โดยผ่านทางเหตุการณ์ และบุคคลในชีวิตประจำวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุข และจริงจัง …more photos…

FMA_News_1
20190911_retrate C (1) (Large)
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก …

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2019 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 13 คน เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ดำเนินการโดยคณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต 5 เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ ซดบ. เป็นวิทยากรให้การอบรม…more photos… 

FMA_News_1
20190912_NV_Thanks (3)
12 กันยายน 2562 …. ด้วยใจรัก ….กตัญญู

“ส่งต่อความรักจากใจถึงใจ จับมือกันไว้เชื่อมใจถึงกัน บ้านคง ไม่ใช่บ้าน ถ้าลืมคำว่าเรา หากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใด อยากให้ลองนึกย้อนไปครั้งเก่า ความสุข ในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใด….” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ เป็นประธานในพิธี การเฉลิมฉลองเริ่มด้วยการภาวนาขอพรจากพระเจ้าผ่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเสกวัดน้อยในบ้านซิสเตอร์ โดยคุณพ่อนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และช่วงเช้าได้มีการจัดการแสดงของคณะครูและนักเรียนบนเวที ช่วงเย็นของวันดังกล่าวได้มีการเฉลิมฉลองระดับบ้านและหมู่คณะ พร้อมกับนักเรียนประจำ การจัดกิจกรรมวันกตัญญูนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ในกิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…