Category: FMA_News

FMA_News
0T0A7816 (Large)
“Fortune Condom”เกมส์สร้างสรรค์สังคม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แสดงความยินดีกับนางสาวภควดี พานิล นางสาวสุชัญญา ตงศิริ นางสาวจิณณะ โคตรโมลี นางสาวชุตินันท์ รัตนคช และนางสาวบวรลักษณ์ อุดมมงคลกิจ ในชื่อทีม ACE ที่เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม-ออกแบบสังคม และเป็นทีมที่ชนะเลิศในการออกแบบเกมคว้ารางวัล Empathic Communication Award โดยเป็นทีมที่สามารถสื่อสารประเด็นผ่านเกมได้อย่างเข้าอกเข้าใจผู้ประสบปัญหานั้น ๆ ในชื่อบอร์ดเกมว่า “Fortune Condom” ป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ซึ่งประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท…more photos…

FMA_News
pic1 (5) (Large)
แสดงความยินดี…

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี โดยการนำของคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ธนชาต เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ โดยมีการจัดประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง โดยแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.1-ป.3 ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ ม.1-ม.3 ระดับม.4-ม.6 และระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ในการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 และระดับ ม.1-ม.3 ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน […]

FMA_News
3
ร่วมแสดงความอาลัย…

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้ร่วมพิธีปลงศพ คุณ Ambrose Jean ชาวฝรั่งเศส สัตบุรุษในกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี หัวหมาก ที่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ โดยมีพระสมณทูต พอล ชาง อินนัม เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สงบเปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา โอกาสนี้สมาชิกของทั้งสองหมู่คณะได้ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณ Ambrose ในทุกเย็น ตั้งแต่วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2019 …more photos…

FMA_News
20190702_formation Media education (12) (Large)
 “การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน”

ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูญาณัชทกานม์ กิจนันท์ ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน” ที่จัดขึ้นสำหรับครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทดีแทค และทีมวิทยากรจาก Inskru Education Startup เป็นวิทยากรให้การอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 73 คน ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการร่วมส่วนการอบรมสัมมนา ด้วยการแบ่งปัน การแสดงความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมการอบรม …more photos…

FMA_News
IMG_6041 (Large)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ …

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู และเหล่าเนตรนารี ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นอกจากนี้ยังเพื่อมุ่งพัฒนาเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 2.ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ 5.ให้รู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ โอกาสนี้ทางโรงเรียน ได้จัดให้มีพิธีการเลื่อนชั้นเนตรนารีสามัญและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีพิธีการเดินสวนสนาม ซึ่งประกอบด้วยเนตรนารีสามัญจำนวน 338 คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 310 คน…more photos…

FMA_News
IMG_5890 (Large)
“ฉลองพระสันตะปาปา”

วันที่ 28 มิถุนายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร ในการสืบสานภารกิจการนำความรักและสันติอันเป็นพันธกิจงานอภิบาล-แพร่ธรรมของพระองค์แก่ชาวโลก โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ได้กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนพี่น้องที่มีความยากลำบาก เพื่อให้เกิดสันติภาพในโลก และมีกิจกรรมการตอบคำถามความรู้จากบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของพระสันตะปาปา แก่นักเรียนทุกระดับในช่วงพักกลางวัน ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม …more photos…

FMA_News
IMG_2601 (Large)
เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน…more photos…

FMA_News
IMG_5553 (Large)
“สุนทรภู่ นักกวีเอกไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพรานได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงสุนทรภู่ครูกวี ซิสเตอร์ครูและนักเรียนร่วมขับร้องบทเพลงประกอบจินตลีลา การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานเอกของสุนทรภู่ และในช่วงพักกลางวันมีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมในวันนี้…more photos…

FMA_News
IMG_5615 (Large)
อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 25019 เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และได้ฝึกปฏิบัติการดับไฟกรณีสายนำแก๊สหุงต้มมีการชำรุดเกิด แก๊สรั่วมีเปลวไฟ และขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง 4 ขั้นตอน ดึง ปลด กด ส่าย โอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นอย่างยิ่ง …more photos…

FMA_News
15035 (Large)
“โครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนในยุคปัจจุบัน” โดยมีคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นวิทยการให้การอบรม ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ซึ่งได้ให้กำลังใจและแนะแนวทางสำหรับการสอนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมในโรงเรียน การสอนนั้นไม่ยากเพราะหลักศีลธรรม-จริยธรรมนั้นมีอยู่ในตัวครูทุกคนอยู่แล้ว ที่สำคัญคือครูต้องไม่ละเลยที่จะสอน หรือเอาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เพราะเมื่อนักเรียนผ่านช่วงวัยนี้ไปแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมอีก ในการอบรมครั้งนี้ มีครูคำสอนในเขต 5 เข้าร่วมทั้งสิ้น 74 ท่าน จาก 6 โรงเรียนในเขต…more photos…