Category: FMA_News

FMA_News
IMG_5742 (Large)
“ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”

หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ จัดงานวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2023 ในหัวข้อ “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  โดยตลอดเดือนได้มีการตระเตรียมใจด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน นอกจากนี้ในเย็นวันที่ 29 มกราคม คณะซิสเตอร์ นักเรียน – นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม และพนักงานได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ร่าเริงยินดี และการเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน โอกาสนี้ บาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 จึงกล่าวได้ว่า “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งมวล…ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกระดับ…ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางเรา และพิเศษ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งปีนี้ท่านอยู่ท่ามกลางเรา   …more photos…

FMA_News
01
รับพรปีใหม่….ร่วมเป็นหนึ่งกับชุมชนพระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า

วันที่ 1 มกราคม 2023   ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดกับบรรดาชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา  โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า โดยให้ข้อคิดที่ว่า “วันสมโภชวันนี้เป็นดังเป็นดังภาพโมเสก (mosaic ) เป็นหินชิ้นที่หนึ่งในวันที่ 1 มกราคม อยู่ในการฉลองคริสต์มาส คือ การบังเกิดพระผู้ไถ่  ชิ้นที่สอง  คือพระเยซูเจ้าที่มีชื่อว่าโยซูวา แปลว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น ชิ้นที่สาม พรของพระเจ้า พระเจ้าบอกสมณให้บอกอาโรน โมสอวยพรแก่ประชากรของพระเจ้า  เพื่อเป็นพรปีใหม่  ชิ้นที่สี่ ยังเป็นวันสันติภาพสากลที่เราต้องวอนขอสันติภาพจากพระมารดา ชิ้นที่ห้าพระมารดาพระเจ้า แม่พระที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมารดาของพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าที่เป็นพระวจนาตถ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา องค์พระเจ้ามาขอเลือดเนื้อ  พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของพระเจ้าอย่างแท้จริง” โอกาสนี้ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาส-ปีใหม่ แด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และคุณพ่อยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ […]

FMA_News
IMG_4517 (Large)
สมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล… 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2022 บาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ ศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล และการเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับหมู่คณะ “เอาซีลีอุม” ศาลาแดง และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยบาดหลวง ชาร์ลส์  เวลาร์โด ซดบ โดยมีสมาชิก ธมอ เยาวชน ศิษย์เก่า ผู้มีพระคุณและสัตบุรุษร่วมพิธี จำนวนประมาณ 40 คน  ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและพระมารดามารีย์ ที่ทรงคอยเสนอวิงวอนพระพรมากมายให้แก่เรา  จากคำกล่าวของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระพรทุกอย่างที่สวรรค์ประทานให้แก่พวกเรา เป็นผลของบทวันทามารีย์ บทแรกที่พ่อสวดด้วยใจร้อนรน” ดัวยเหตุนี้เราต่างจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกันว่า ตลอดระยะเวลา 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระมารดามารีย์ทรงเป็นผู้เสนอวิงวอนที่ทรงอานุภาพ ทรงประทับอยู่ท่ามกลางและทรงดำเนินไปพร้อมกับเรา โอกาสนี้สมาชิก ธมอ ผู้ร่วมพิธีได้กล่าวรื้อฟื้นข้อปฏิญาณตนอีกครั้ง และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้เป็นตัวแทนของสมาชิก ธมอ เป็นผู้มอบกุญแจบ้านไว้ที่เชิงรูปปั้นของแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นการย้อนเหตุการณ์รำลึกธรรมเนียมปฏิบัติ […]

FMA_News
01
คณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานีต้อนรับเลขาสมณทูต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022  คณะนักบวชชาย –หญิง ในสังฆมณฑลอุดรธานีจำนวน 70 คน ได้มีการพบปะและรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน ในหัวข้อ “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ ความชื่นชมยินดีในความพากเพียรอดทน”  ที่ห้องประชุมโมราโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ จากนั้น มีการต้อนรับ REV.FR .DANIEL TUMIEL   เลขาสมณทูตประจำประเทศไทย  โดยบิชอปโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และรับชมวีดีทัศน์แนะนำเสนอภารกิจของนักบวชทุกคณะที่ได้ทำภารกิจแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างตามพระพรพิเศษของตน  โอกาสนี้ท่านเลขาสมณทูตได้ให้ข้อคิดในการเป็นหนึ่งเดียว  มีเป้าหมายในการทำภารกิจของพระเจ้าและก้าวไปด้วยกัน

FMA_News
00 (Large)
ชุมนุมผู้นำยุวธรรมทูต แถวหน้า สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ได้นำนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  จัดโดยบาดหลวงราฟาแอล  พิสิทธิ์ ยอแซฟ  จิตตาภิบาลยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มยุวธรรมทูตแกนนำในระดับโรงเรียนเพื่อเป็นผู้นำและแพร่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต   โดยบาดหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นวิทยากร นำการอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้จักจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตตามสโลแกน  “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในหัวข้อ ชุมนุมยุวธรมทูตแถวหน้า “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา″ (กจ 1:8) You shall be my witnesses” (Act.1:8 )   กิจกรรมเน้น พันธกิจให้ยุวธรรมทูตปฎิบัติ  การภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และแบ่งปัน  ซึ่งเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ การภาวนาในหลายรูปแบบอีกทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความเป็นหนึ่ง การรู้จักแบ่งปัน และการเสียสละตนเอง ในบรรยากาศแบบคาทอลิก ได้รู้จักเพื่อนๆ ยุวธรรมทูตต่างโรงเรียน  […]

FMA_News
03 (Large)
แสงสว่างเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่หนองบัวลำภู

วันที่ 7 ตุลาคม 2022  โอกาสวันระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  นำโดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  พร้อมกับพนักงานในบ้าน ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาสายประคำ เพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของบรรดาเด็ก ๆ ผู้บริสุทธิ์ และคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู  พร้อมทั้งวอนขอต่อพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาได้เป็นพลังและความหวังสำหรับบิดา มารดาและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียผู้ล่วงลับ ให้พระเจ้าได้รับดวงวิญญาณเข้าสู่ความสุขนิรันดรในสวรรค์โดยเร็ว   โดยแต่ละข้อรำพึงสมาชิกแต่ละครอบครัวของพนักงานได้นำเทียนไปวางไว้หน้าพระแท่นเพื่อระลึกและให้ดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไป อาศัยแสงสว่างของสายประคำที่เป็นพลังสำหรับชีวิต และให้พระมารดาทรงดูแลคุ้มครองทุกครอบครัวให้อยู่ความคุ้มครองและพระพรของพระเจ้า อีกทั้งวอนขอให้โลกและสังคมมีสันติสุข  …more photos…

FMA_News
2022_09_15_TN_ visita sr. Maria Asunta_ 014 (Large)
การเยี่ยมหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2022   ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 กันยายน 2022 ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี เรียบง่าย  การแบ่งปันความรักฉันท์พี่น้องในการพบปะกับหมู่คณะ  อีกทั้งท่านมีโอกาสพบปะกับคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทางโรงเรียนได้เตรียมการต้อนรับอย่างสง่างามนำขบวนต้อนรับด้วยวงโยธวาทิตของโรงเรียน และการแสดงวัฒนธรรมไทย ชุด มโนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้  โอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “ให้ชีวิตและพรสวรรค์ทั้งหมดอย่างดีเพราะเราเป็นดวงดาวแห่งความหวังในสังคมโลกปัจจุบัน”   นอกจากนั้น ท่านได้พบกลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มนักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน   กลุ่มหมู่คณะผู้อบรม กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองระดับอนุบาล  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ( SSYV )  นักเรียนประจำ  พนักงาน  และพบกับพี่น้องซาเลเซียน คุณพ่อ แอนโทนี เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทอง […]

FMA_News
01 (Large)
เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

วันที่ 9-10 กันยายน 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ทำฉลองวันกตัญญู โดยระดับโรงเรียนได้จัดในวันที่ 9 กันยายน 2022  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครอง ตลอดมา  มีการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน และมอบของที่ระลึกจากคณะนักเรียน  ศิษย์เก่า  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV ) กลุ่มคณะกรรมการนักเรียนและมี ด้วยการแสดงละคร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชุด “เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์ที่สัมผัสได้เพื่อแสดงถึง ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้การอบรมทุกท่าน  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแห่งความกตัญญูรู้คุณ แก่นักเรียน หลังการแสดงทุกท่านได้รับแจกไอศกรีมเป็นการเฉลิมฉลองวันกตัญญูในบรรยากาศซาเลเซียน และในช่วงเย็นคณะครูได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่คณะซิสเตอร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2022   การฉลองระดับหมู่คณะหมู่คณะได้เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหมู่คณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนประจำเข้าร่วมร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวแทนของพระมารดามารีย์ท่ามกลางเรา คือ ซิสเตอร์ทองอยู่ […]

FMA_News
002
With Love and Gratitude

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี ทำฉลองวันกตัญญูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบ้าน   ซึ่งได้มีกิจกรรมเตรียมจิตใจและทำฉลองในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนประจำ กลุ่มเลารา และพนักงานทุกกลุ่มในบ้าน โดยในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022 ถือเป็นหัวใจของการฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยนักเรียนประจำและกลุ่มเลารา  สวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณสำหรับชีวิตของซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  บรรดาซิสเตอร์ทุกท่านในหมู่คณะ และมอบคำขอบคุณด้วยคำภาวนาให้แก่กันและกัน  จากนั้นมีรายการแสดงบนเวทีภายในห้องประชุมโมราโนของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ   พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่าได้มาร่วมแสดงความรักและกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์  ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้เตรียมการ์ดและของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมอบแด่คุณครูประจำชั้น ในภาคค่ำ มีการเลี้ยงฉลองในบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง มีการแสดงของคุณครู ที่ได้แสดงออกถึงความรักและกตัญญู และผนึกพลังสานต่อพันธกิจให้การศึกษาอบรมเพื่อเยาวชนในบ้านเซนต์เมรี่ต่อไปด้วยความรัก …more photos…

FMA_News
07
หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรฯ ฉลอง 150 ปี ธมอ

วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2022 หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่ ร่วมกับสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์ ครูคาทอลิก ผู้ร่วมงาน พนักงาน  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยมีบิชอปลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ 6 องค์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหมู่คณะซิสเตอร์  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีย์อุปถัมภ์พร้อมกับชุมชนในบรรยากาศแห่งครอบครัว  นักเรียนกลุ่มเลาราเป็นนักขับในพิธีมิสซา   มีการมอบแม่พระ  และธงสัญลักษณ์  ให้กับครอบครัวที่ต้อนรับการจาริกของแม่พระในการออกเยี่ยมบ้าน  จบพิธี  ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  ได้มอบเหรียญแม่พระเป็นที่ระลึกให้ทุกคนที่มาร่วมในงาน พร้อมรับอาหารว่าง และสังสรรค์อย่างเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว   …more photos…