Category: FMA_News

FMA_News
01
พบปะนักเรียนคาทอลิกแบบออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564    คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดให้มีการพบปะนักเรียนคาทอลิกด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยคุณพ่อฟรังซิส สุรพงษ์ ลาบุดดี คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เป็นผู้เปิดการอบรมทักทายสไตล์คุณพ่อเจ้าวัดกับลูกวัดนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 73 คน   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เชิญชวนบรรดาซิสเตอร์ผู้สอนคำสอนทุกคนเข้าร่วมการพบปะกับเด็กๆ พูดคุยในด้านความเชื่อคริสตชน เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการร่วมมือกันสร้างบรรยากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และมีกิจกรรมช่วงผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมทายภาพ อุปมาจากพระวรสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Synod และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อเตรียม 150 ปี การก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักเรียนติดตามในช่องทาง Facebook YouTube Instagram และ tiktok นักเรียนทุกคนมีความสุขในการพบปะในรูปแบบ News normal  …more photos…

FMA_News
IMG_1535 (Large)
“…ก้าวไปด้วยรัก กตัญญู…”

ในบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในปีที่ 3 นี้  ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ  ร่วมกันจัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2021 หัวข้อ “จงกล้าหาญไว้…ก้าวไปข้างหน้า…ด้วยรัก…กตัญญู” โดยมีสัญลักษณ์ของ “นกนางนวล” และบรรยากาศแห่งท้องทะเลที่โดดเด่น ช่วยเสริมสร้างการภาวนาและกิจกรรมเตรียมใจต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างงดงามและมีความหมาย ทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระนางผู้ทรงประทับอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ผู้ทรงแสดงตนเป็นมารดาและทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ…… นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2021 บาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม  (ซดบ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่มากมาย ในช่วงค่ำคณะซิสเตอร์และบรรดาผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันแสดงความรู้คุณด้วยการแสดงต่าง ๆ ทั้งบทเพลง การเต้นประกอบเพลง จินตลีลา และละคร ที่สอดคล้องกับหัวข้อของการฉลอง โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี เป็นประธาน  โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา และศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราทุกคนต่างเปี่ยมด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกัน อยู่ด้วยกันแม้นจะช่วงระยะเวลาสั้น ๆ […]

FMA_News
29871_1
ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์ฯ

วันที่ 15-17 กันยายน 2021   เยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 9 คน  รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี  ที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา  นำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองในหัวข้อ “หัวใจใหญ่กว่าความรู้สึก”   โดยมีช่วงเวลาในการรับฟังการแบ่งปันข้อคิดจากผู้นำ  และช่วงเวลาการไตร่ตรองส่วนตัวในความสงบ  การเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติ และการสรุปแบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากกิจกรรมย่อยแต่ละครั้ง  โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางในการอบรมให้เยาวชนสามารถลงลึกในความเป็นจริงของตนเองภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจา   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตในตนเอง และร่วมมือกันส่งเสริมชีวิตการอยู่ร่วมกันในกลุ่มให้มีความสุขและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน     นอกจากนั้น ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน  ผู้ดูแลกลุ่ม ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการสร้างบรรยากาศการหย่อนใจที่ชายทะเล  ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสนุกสนาน และสรรเสริญพระเจ้าในความงดงามของสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวัน

FMA_News
IMG_0493 (Large)
พระพรแรกจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

วันที่ 14 กันยายน 2021   คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ให้กับสมาชิกในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกซาเลเซียนในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว  ระหว่างพิธี คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์เกี่ยวกับพระวาจาพระเจ้าที่กล่าวถึงการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา อาศัยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และได้แสดงความรู้คุณในหลายสิ่งที่ได้รับจากหมู่คณะซิสเตอร์ เป็นต้น ในสมัยที่ยังเป็นเด็กและมาเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนที่บ้านซาเลเซียน ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอภิบาลในศูนย์เยาวชนสมัยนั้น ได้ร่วมส่วนในการดูแลและอบรมให้เติบโตขึ้นในจิตตารมณ์ซาเลเซียน หลังพิธี ซิสเตอร์ ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ตัวแทนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั้งสองหมู่คณะ คุณครู เยาวชน และบุคลากรในบ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และร่วมกันร้องบทเพลง “แสงสะท้อน” เพื่อส่งกำลังใจและคำภาวนาเป็นพลังหนุนนำในทุกก้าวเดินของคุณพ่อต่อไป  จากนั้น ตัวแทนทั้งสองหมู่คณะได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และทุกคนได้รับการอวยพรจากพระสงฆ์ใหม่ เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีกันทั่วหน้า …more photos…

FMA_News
DSC_4574 (Large)
สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2021    ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ.นครปฐม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำโครงการศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2” โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารเที่ยงให้แก่สมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 40 คน นอกจากนี้ ซิสเตอร์ เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพสำหรับมูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส จำนวน 41 ชุด …more photos…

FMA_News
DSC_0179 (Large)
บึงกาฬผนึกกำลัง ร่วมบรรเทาภัยโควิด

บรรดาซิสเตอร์ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ นำโดย ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ร่วมกับคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร พระสงฆ์พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติส บึงกาฬ และชุมชนวัดนักบุญยอห์น บัปติส คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ดังนี้   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อชาติ” ทางโรงเรียนได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร 2 กระสอบ น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และขนมมอบแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ   วันที่ 17 สิงหาคม 2021 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด […]

FMA_News
timeline_20210815_130101 (Large)
ร่วมบรรเทาทุกข์โควิด-19

วันที่ 15 สิงหาคม 2021  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกับคุณพ่อสมนึก สุทธิ  เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ และกลุ่ม Caritas ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เป็นต้น  ครอบครัวที่ยากจน หรือมีผู้อาวุโส  และพนักงานในโรงเรียน   บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะได้ออกเยี่ยมหมู่บ้านเป็นระยะ  พร้อมทั้งสำรวจความต้องการและแบ่งปันปัจจัยที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน ได้แก่  ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมใจภาวนาเพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
Spirit of Thida #3 ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด

ซิสเตอร์ในหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดโครงการ  “Spirit of Thida #3 ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด”  มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวธิดา  (ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า)  องค์กรบ้านใกล้เรือนเคียง จนถึงชุมชนขาดแคลนในเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้   โดยมีคุณอัญชลี ตันพาณิชย์รัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำทีมคณะกรรมการศิษย์เก่า  ให้การประสานและร่วมมือกับหมู่คณะซิสเตอร์ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง ดังนี้ วันที่  4  สิงหาคม 2021  ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณะซิสเตอร์ คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ส่งมอบชุด PPE มาตรฐาน 3 M จำนวน 141 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง ให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ได้นำไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งมอบถุงยังชีพ  ให้แก่ครอบครัวธิดา […]

FMA_News
01 (Large)
ส่งกำลังและปัจจัยเพื่อสู้โควิดไปด้วยกัน

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2021   บรรดาซิสเตอร์ บุคลากร และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่  ได้ร่วมพลังในการส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19  โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และอาหารแห้งไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และนำผลิตผลจากสวนที่เป็นพืชผักปลอดสารพิษ ไปแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุดรธานี   ในขณะที่  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้ไปทำกิจกรรมปันรัก ณ โรงพยาบาลสนาม สามพร้าว อุดรธานี   และหมู่คณะซิสเตอร์ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพนักงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้วยน้ำใจและบรรเทาทุกข์ในการสู้กับโควิดไปพรอ้มกัน  …more photos…

FMA_News
001 (Large)
Welcome… We are glad to have you here

วันที่่ 26 มิถุนายน 2021   หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ต้อนรับการเข้าหมู่คณะของ ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน นวกเณรี  ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ และอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  บรรดาซิสเตอร์ทุกคนยินดีฝากสมาชิกรุ่นน้องไว้ในการนำพาของพระนางมารีย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้าน  รวมทั้งเยาวชนกลุ่มเลารา ที่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับซิสเตอร์ ฐนชา เป็นพิเศษ ในการทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลกลุ่มเลารา   โดย ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ซิสเตอร์ผู้ดูแล และพี่ถาณิชา วริศสิทธกุล พี่เลี้ยงกลุ่ม ได้ช่วยเตรียมกิจกรรมการต้อนรับและการเล่นเกมอย่างสนุกสนานภายในบ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ฐนชา ได้แบ่งปันชีวิตกระแสเรียกและประสบการณ์การอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พูดคุยและทำความรู้จักอย่างเป็นกันเอง  …more photos…