Category: FMA_News

FMA_News
0T0A1282 (Large)
พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2022   คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า พร้อมกับประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน (นักเรียนทุกคน) ในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายประมวล บุญมา หัวหน้าส่วนงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณพัชรี แช่มชื่น ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และผู้มีเกียรติจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  …more photos…

FMA_News
IMG_4624 (Large)
อบรมเยาวชนผู้ฝึกหัด และนักเรียนมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน

วันที่ 18 มิถุนายน 2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดย ซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค  ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันโดยเน้นสำหรับเด็กและสตรี แก่บรรดาเด็กมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน  ผู้ฝึกหัด เปรอัสปิรันต์ และเยาวชนกลุ่มเลาราบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ทั้งหมด 38 คน  โดยมีวิทยากร นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ประจำที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวที่ห้องประชุมบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ รับรู้  และเป็นโอกาสให้พวกเขาใส่ใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ในสังคม และสามารถวางตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  …more photos…

FMA_News
IMG_4468 (Large)
ดุจมารดาท่ามกลางเหล่าลูกธิดาฯ

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยี่ยมสมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ และพบปะกับบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  โดยให้ข้อคิดว่า “เรากลับไปยังต้นกำเนิดของพระพรพิเศษ และดำเนินชีวิตโดยการปลุกความสดชื่นของกระแสเรียกให้เบ่งบานในภารกิจผ่านทางชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นการสานต่อภารกิจปีที่ 151 ของคณะอย่างดีอาศัยแบบอย่างของเรา”   นอกจากนั้น มาเดอร์ได้พบกับคณะคุณครูทุกระดับโดยได้กล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้ร่วมมือกันดูแลเด็ก ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี และพัฒนาตนเองได้ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่คำนึงถึงอายุจะมากน้อย แต่สามารถทำด้วยใจรักและเพียรพยายามและฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม    โอกาสนี้ มาเดอร์ได้เป็นประธานในการเปิดห้อง Sensory Room  ที่แผนกอนุบาล  อีกทั้งพบปะกลุ่มนักเรียนประจำของโรงเรียนธิดานุเคราะห์  โดยให้ข้อคิดแก่นักเรียนประจำ “ให้ทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบอย่างดี  เช่นรักษาความสะอาดในฐานะที่เป็นกุลสตรี เรียนหนังสืออย่างดี และเจริญชีวิตตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนคือ  ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”   …more photos…

FMA_News
-00
กิจกรรม Laudato Si’

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ได้นำกลุ่มเปรอัสปีรันต์ จำนวน 5 คน ไปบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ ศึกษาและรับการอบรมกิจกรรม Laudato Si’  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ พวกเขานอกจากจะได้รับความรู้เรื่อง Laudato Si’ กับธรรมชาติที่สดชื่นงดงามแล้ว ยังเป็นโอกาสได้ร่วมกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก ฉลองนามชื่อ ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี อีกทั้งร่วมดูแลรักษาบ้าน โลกน้อยๆ ให้น่าอยู่มากขึ้น  ขากลับยังได้แวะศึกษาดูงานที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เห็นการสร้างสรรค์ การใช้ศักยภาพของมนุษย์เพื่อพัฒนาโลก บ้านส่วนรวมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด  …more photos…

FMA_News
IMG_9482 (Large)
อบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน หมู่คณะวิสุทธิวงศ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงานของโรงเรียนและแม่บ้านศูนย์มาอิน จำนวน 33 คน โดยมีคุณพ่อรณชัย มัทธวพันธุ์ พระสงฆ์ซาเลเซียนได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ภายใต้หัวข้อ “ทำทุกอย่างด้วยความรัก” ซึ่งเป็นคำขวัญของท่านอัคราธิการซาเลเซียนประจำปี 2022  เป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนา การไตร่ตรอง และร่วมกิจกรรมกลุ่ม บรรยากาศดำเนินไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน พร้อมสาระมากมายในรูปแบบครอบครัวซาเลเซียน ผู้ร่วมรับการอบรมได้ใช้ช่วงเวลาอย่างดีพร้อมนำข้อคิดสรุปที่คุณพ่อได้ให้เป็นคาถาสั้น ๆ 3 ประการ คือ ทำด้วยใจ ทำหน้าที่ของตนอย่างดี และทำเพื่อผู้อื่น เป็นดังข้อตั้งใจประจำปีในการก้าวเดินฝ่ายจิต เป็นแรงบันดาลใจ และพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรัก และความสุขต่อไป สุดท้ายมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยใจที่อิ่มสุข  …more photos…

FMA_News
00
เหล่าลูกธิดาฯ เทิดเกียรติพระมารดามารีองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2022  คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมกับคณะครู  พนักงานคณะนักเรียน  ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครองร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาส 150ปี ของคณะ และเป็นการขอพรเริ่มปีการศึกษา 2565  โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบข้อคิดที่ว่า “มือถือที่ราคาถูกที่สุดคือยี่ห้อ FMA โดยเราสามารถโทรหาพระมารดาได้ เพราะเราอยู่ในโรงเรียนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่พระนางทรงอยู่ในโรงเรียนนี้เสมอ และเราได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองจากพระมารดาเสมอ”  หลังจากนั้นได้มอบถวายดอกกุหลาบแด่แม่พระ  ประพรมน้ำเสกแก่ทุกคน อีกทั้งเสกทุกอาคารและห้องเรียน  ซึ่งทุกแห่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  …more photos…

FMA_News
458493
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2022   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2022 อาคารชั้น 9 สภาพระสังฆราช ช่องนนทรี 14   โดยมีบิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม และบาทหลวงเสนอ  ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน  ผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลและองค์กรนักบวช ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2021-2022   บรรยากาศในการประชุมมีความเป็นกันเอง และทุกคนดีใจที่ได้พบปะกันในบรรยากาศแบบครอบครัว  โอกาสนี้คณะกรรมการได้ส่งความสุขและร้องเพลงเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดของบาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก  โอกาสครบรอบวันเกิด 68 ปีของท่านด้วย

FMA_News
IMG_1442 (Large)
อบรมครูและพนักงานในโรงเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2022   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ได้จัดการอบรมพนักงานใน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตามอุดมการณ์ประจำปี STAR  เพื่อวางแนวปฏิบัติประจำปี โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  อธิการิณี เป็นผู้ให้การอบรม เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปี และสร้างความตระหนักและความมั่นใจว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันมีหน้าที่รักษ์ และดูแลโลกของเราให้น่าอยู่  และในวันเดียวกันได้อบรมคุณครูแผนกอนุบาล ในหัวข้อ “ทำความดีด้วยใจรัก”  โดยนำพระวรสารเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีให้คุณครูได้ไตร่ตรอง และได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นครูไม่มีควรเลือกปฏิบัติ เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความความรัก การดูแลเท่าเสมอกัน และเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เรามีหน้าที่ขัดเกลาเขาด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยใจรัก ตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี

FMA_News
02
ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  พร้อมกับตัวแทนคณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ร่วมงานซาเลเซียน  ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล สตรีผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้เรามีความยินดีที่ทำเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ  เราโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างและคำสอนของท่านในการเป็นสตรีนักอบรบ ช่วยให้เราเรียนแบบอย่างการ “อยู่” เยี่ยงมารดาและการ “อยู่”เยี่ยงนักอบรมในการทำให้ชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานที่ก่อให้เกิดชีวิตท่ามกลางบรรดาเยาวชนด้วยความยินดี โดยมีคุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ด้วยบรรยากาศที่หัวใจที่รักและศรัทธา วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าให้เราเป็นนักอบรมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนตามจิตตารมณ์เช่นเดียวกับท่านนักบุญ

FMA_News
00
ตุ้มฮักโฮมใจ สานสายใยกตัญญู

ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2022   หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู ในหัวข้อ “ตุ้มฮักโฮมใจ สานสายใยกตัญญู” ภายใต้มาตรการป้องกันฯ โดยมีการจัดกิจกรรมในระหว่างการเตรียมจิตใจฉลองกตัญญู ดังนี้  1) การมอบเกียรติบัตรให้คณะครูผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่นักเรียน  2) การกล่าวขอบคุณของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นภาษาจีน  3) การกล่าวขอบคุณของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นภาษาอังกฤษ และมอบพวงมาลัยแทนคำขอบคุณ   4)  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เรียนดี ประพฤติดี และการปฏิบัติศาสนกิจดีเด่น   5) การขอบคุณพนักงาน พ่อบ้านแม่บ้าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น นอกจากนั้น ตลอดสัปดาห์ได้มีกิจกรรมในช่วงพักกลางวันให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุกสนานในบรรยากาศซาเลเซียน โดยมีตัวแทนคณะครู และนักเรียนจัดเวทีคอนเสิร์ต ขับร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลง เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 นักเรียนไม่สามารถมาร่วมงานในวันฉลองวันสุดท้ายได้เพื่อลดความเสี่ยง และไม่จัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ตามมาตรการป้องกันฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022   คณะครู พนักงาน สมาชิกศูนย์ตัดเย็บ และซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ได้ร่วมงานฉลองกตัญญู พร้อมกันนี้ได้เชิญครูที่เกษียณแล้วมาร่วมและรับมอบสินน้ำใจจากทางโรงเรียนอีกด้วย  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า ตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ แด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ตัวแทนกลุ่มต่าง […]