Category: FMA_News

FMA_News
01 (Large)
เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

วันที่ 9-10 กันยายน 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ทำฉลองวันกตัญญู โดยระดับโรงเรียนได้จัดในวันที่ 9 กันยายน 2022  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครอง ตลอดมา  มีการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน และมอบของที่ระลึกจากคณะนักเรียน  ศิษย์เก่า  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV ) กลุ่มคณะกรรมการนักเรียนและมี ด้วยการแสดงละคร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชุด “เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์ที่สัมผัสได้เพื่อแสดงถึง ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้การอบรมทุกท่าน  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแห่งความกตัญญูรู้คุณ แก่นักเรียน หลังการแสดงทุกท่านได้รับแจกไอศกรีมเป็นการเฉลิมฉลองวันกตัญญูในบรรยากาศซาเลเซียน และในช่วงเย็นคณะครูได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่คณะซิสเตอร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2022   การฉลองระดับหมู่คณะหมู่คณะได้เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหมู่คณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนประจำเข้าร่วมร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวแทนของพระมารดามารีย์ท่ามกลางเรา คือ ซิสเตอร์ทองอยู่ […]

FMA_News
002
With Love and Gratitude

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี ทำฉลองวันกตัญญูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบ้าน   ซึ่งได้มีกิจกรรมเตรียมจิตใจและทำฉลองในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนประจำ กลุ่มเลารา และพนักงานทุกกลุ่มในบ้าน โดยในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022 ถือเป็นหัวใจของการฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยนักเรียนประจำและกลุ่มเลารา  สวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณสำหรับชีวิตของซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  บรรดาซิสเตอร์ทุกท่านในหมู่คณะ และมอบคำขอบคุณด้วยคำภาวนาให้แก่กันและกัน  จากนั้นมีรายการแสดงบนเวทีภายในห้องประชุมโมราโนของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ   พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่าได้มาร่วมแสดงความรักและกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์  ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้เตรียมการ์ดและของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมอบแด่คุณครูประจำชั้น ในภาคค่ำ มีการเลี้ยงฉลองในบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง มีการแสดงของคุณครู ที่ได้แสดงออกถึงความรักและกตัญญู และผนึกพลังสานต่อพันธกิจให้การศึกษาอบรมเพื่อเยาวชนในบ้านเซนต์เมรี่ต่อไปด้วยความรัก …more photos…

FMA_News
07
หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรฯ ฉลอง 150 ปี ธมอ

วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2022 หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่ ร่วมกับสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์ ครูคาทอลิก ผู้ร่วมงาน พนักงาน  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยมีบิชอปลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ 6 องค์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหมู่คณะซิสเตอร์  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีย์อุปถัมภ์พร้อมกับชุมชนในบรรยากาศแห่งครอบครัว  นักเรียนกลุ่มเลาราเป็นนักขับในพิธีมิสซา   มีการมอบแม่พระ  และธงสัญลักษณ์  ให้กับครอบครัวที่ต้อนรับการจาริกของแม่พระในการออกเยี่ยมบ้าน  จบพิธี  ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  ได้มอบเหรียญแม่พระเป็นที่ระลึกให้ทุกคนที่มาร่วมในงาน พร้อมรับอาหารว่าง และสังสรรค์อย่างเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว   …more photos…

FMA_News
00
150 ปีแห่งพระพร สู่ชุมชนคาทอลิก วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

วันที่ 14  สิงหาคม  2022 สมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  หาดใหญ่  คณะครู พนักงาน  นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนประจำ  ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ณ บ้านแม่พระ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ   โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นพระพรของพระศาสนจักร ดังเช่นคนใช้ที่งานเลี้ยงมงคลสมรสแห่งคานา  ที่ตักน้ำใส่โอ่งให้เต็ม  โดยที่พระเจ้าทรงมีโครงการที่จะทำอัศจรรย์แก่บรรดาเยาวชน โดยเราเป็นผู้ร่วมมือกับพระจิตเจ้า นำเยาวชนมาพบพระเจ้า และนำพระเจ้าพบกับเยาวชน จึงจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตนดัง ดังนี้ เราต้องขอบคุณพระเจ้าตลอด 150 ปีที่ทรงทำอัศจรรย์แก่คณะ การสำนึกตัวว่ารากแรกเริ่มในจิตตารมณ์ของคณะเป็นอะไร และใส่ความรักในการดำเนินตามจิตตารมณ์แรกเริ่มซึ่งเป็นดังน้ำเลี้ยงในการดำเนินชีวิต การเช็คว่าเรามีความร้อนร้น เรามี ความกังวลมีอะไรในชีวิต ยังคงดำเนินภารกิจตรงเป้าหมายตามจิตตารมณ์แห่งการช่วยวิญญาณรอดหรือไม่ การเดินต่อไปด้วยความร้อนร้นด้วยความหนักแน่น ดังสมาชิกรุ่นแรก ที่กระทำทุกอย่างด้วยความร้อนร้น เราต้องรื้อฟื้นความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้ยึดมั่นในจิตตารมณ์ ดังคำตอบรับ Sì ที่ตอบสนองโครงการของพระเจ้าในชีวิตแห่งการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ต่อไปตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโกและนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล  ที่แสวงหาแต่วิญญาณ  ทำความดีท่ามกลางเด็กและเยาวชน ด้วยความกล้าหาญต่อไปอย่างหนักแน่น ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีพิธีมอบกุญแจของบ้านไว้ที่แทบพระบาทของพระนางมารีย์  […]

FMA_News
01 (Large)
เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2022   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ในหัวข้อ“เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันโอกาส 150 ปีการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์    โดยแต่ละหมู่สีมีการนำเสนอแนวคิดที่เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ของคณะ  ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะ  จึงมีภาพของ แม่พระ คุณพ่อบอสโก  มาเดอร์มัซซาแรลโล บรรดานักบุญและเยาวชนในโลกที่ดำเนินชีวิตแตกต่างกันในแต่ละทวีป  แม้แต่ต่างกันแต่รวมกันภายใต้การดูแลของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์เดียวกัน  ขบวนพาเหรดเดินไปตามเส้นทางสู่ชุมชนเมืองหาดใหญ่และเดินกลับสู่โรงเรียน     โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวเปิดให้กำลังใจและข้อคิดไตร่ตรองในการเป็นเยาวชนที่เต็มไปด้วยพลังที่จะเป็นอนาคตของชาติ  ใช้ศักยภาพที่มีอย่างถูกต้องไม่หลงไปกับยาเสพติด  เยาวชนเป็นความหวังของสังคมที่จะนำพาความเจริญต่อไป จากนั้นมีการมอบถ้วยชนะเลิศแก่การแข่งขันกีฬาประเภทลาน  เมื่อเสร็จพิธีเปิดท่านได้อยู่เป็นกำลังใจแก่นักกีฬาด้วยการชมการแสดงวงโยธวาทิต  ผู้นำเชียร์  การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่  ด้วยบรรยากาศที่ดีเหมาะสมไม่มีฝนและแสงแดดตลอดทั้งวัน  นับว่าเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาและชาวธิดาฯ ทุกคนที่ทำกิจกรรมนำความสุขยินดีถ้วนหน้า  …more photos…

FMA_News
01
พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2022  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมฉลองพระสันตะปาปา  ประมุขผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธี  นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนได้ต้อนรับผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักรในวันฉลองที่มีความหมายนี้ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม   และพิธีเข้ารับตำแหน่งของ นางสาวปาจรีย์  แก้วสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  ในตำแหน่งประธานนักเรียน รวมทั้งสมาชิกในคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ  เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2565  …more photos…

FMA_News
02
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2022  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมใน “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2565  โดยมี ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมเดินขบวนพร้อมกับโรงเรียนบ้านปากดง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านฝาง และโรงเรียนดงค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  จากนั้นตัวแทนเยาวชนแต่ละโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการร่วมต่อต้านยาเสพติด รวมถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากนั้นมีการเดินขบวนรอบหมู่บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียง สุดท้ายมีการมอบเกียรติบัตรให้แต่ละโรงเรียน และประธานกล่าวปิดพิธี  …more photos…

FMA_News
0T0A1282 (Large)
พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2022   คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า พร้อมกับประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน (นักเรียนทุกคน) ในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายประมวล บุญมา หัวหน้าส่วนงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณพัชรี แช่มชื่น ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และผู้มีเกียรติจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  …more photos…

FMA_News
IMG_4624 (Large)
อบรมเยาวชนผู้ฝึกหัด และนักเรียนมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน

วันที่ 18 มิถุนายน 2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดย ซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค  ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันโดยเน้นสำหรับเด็กและสตรี แก่บรรดาเด็กมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน  ผู้ฝึกหัด เปรอัสปิรันต์ และเยาวชนกลุ่มเลาราบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ทั้งหมด 38 คน  โดยมีวิทยากร นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ประจำที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวที่ห้องประชุมบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ รับรู้  และเป็นโอกาสให้พวกเขาใส่ใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ในสังคม และสามารถวางตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  …more photos…

FMA_News
IMG_4468 (Large)
ดุจมารดาท่ามกลางเหล่าลูกธิดาฯ

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยี่ยมสมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ และพบปะกับบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  โดยให้ข้อคิดว่า “เรากลับไปยังต้นกำเนิดของพระพรพิเศษ และดำเนินชีวิตโดยการปลุกความสดชื่นของกระแสเรียกให้เบ่งบานในภารกิจผ่านทางชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นการสานต่อภารกิจปีที่ 151 ของคณะอย่างดีอาศัยแบบอย่างของเรา”   นอกจากนั้น มาเดอร์ได้พบกับคณะคุณครูทุกระดับโดยได้กล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้ร่วมมือกันดูแลเด็ก ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี และพัฒนาตนเองได้ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่คำนึงถึงอายุจะมากน้อย แต่สามารถทำด้วยใจรักและเพียรพยายามและฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม    โอกาสนี้ มาเดอร์ได้เป็นประธานในการเปิดห้อง Sensory Room  ที่แผนกอนุบาล  อีกทั้งพบปะกลุ่มนักเรียนประจำของโรงเรียนธิดานุเคราะห์  โดยให้ข้อคิดแก่นักเรียนประจำ “ให้ทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบอย่างดี  เช่นรักษาความสะอาดในฐานะที่เป็นกุลสตรี เรียนหนังสืออย่างดี และเจริญชีวิตตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนคือ  ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”   …more photos…