Category: Close Up

Close Up
179078
ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา […]

Close Up
142088

ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี”เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

Close Up
IMG_9935 (Large)
สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภชแห่งชีวิตผู้รับเจิม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ฉลอง 60 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ บ้านธารพระพร สามพราน ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14: 6) พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีคณะนักบวช […]

Close Up
IMG_5268 (Large)
ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

Close Up
IMG_9128_1 (Large)
การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

Close Up
20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

Close Up
20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
“Signore dammi di quest’acqua…”

ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

Close Up
Progetto Gerusalemme (Large)
Progetto Gerusalemme 2018

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญไปยังเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 21 ท่าน ซิสเตอร์ทั้งสองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณอธิการิณีเจ้าคณแขวง ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ คณะผู้ใหญ่ ตลอดจนสมาชิกในแขวงทุกคน ที่ได้เอื้อโอกาสอันประเสริฐนี้แก่พวกเขา พวกเขาได้ไปยืนอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิต ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ได้แก่ เมืองเบธเลแฮม นาซาแรท เยริโค คาเปอรนาอุม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย คุมรัน เป็นต้น ได้พักในเมืองเยรูซาแลม ได้ไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ชนิดที่ว่าได้สัมผัสจริงควบคู่กับการรำพึงพระวาจา พระคัมภีร์ในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาได้ไป ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อการประกาศข่าวดี ตลอดระยะเวลาแห่งการจาริกแสวงบุญนี้ ได้เห็นประจักษ์พยานถึงความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นคนบาป ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมาเดอร์นิภาและสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความหวังว่า พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิต และจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในชีวิตประจำวัน ให้แผ่นดินไทยเป็นดังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกรุงเยรูซาแลม…more photos…

Close Up
20180226_ISP_Incontro Pope (8) (Large)
“เวลาแห่งพระพร …”

นับเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ไม่คาดฝันของพวกเราสี่คน คือ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดนักบุญมาร์ธา พร้อมกับ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีพระคุณของคณะ และพวกเราขอขอบพระคุณท่านทั้งสองสำหรับความใจดีที่ได้มอบแก่พวกเราอย่างมากมาย เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 พวกเราได้เดินทางถึงกรุงโรมด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์งดงามแห่งธรรมชาติเมื่อเครื่องบินสามารถร่อนลงสู่สนามบินฟิวมีชีโนที่ขาวด้วยหิมะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนับปี แม้จะรู้สึกปะทะกับอากาศหนาวเย็นสุด ๆ เมื่อมาถึงบ้านศูนย์กลางของคณะ ทุกคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า “หิมะสวยจังเลย!” แม้จะหนาวสั่น เมื่อมองไปในสวนยิ่งเพลินตาเพลินใจไปกับหิมะที่ขาวสะอาดพราวตา จึงอดไม่ได้ที่จะออกไปถ่ายภาพกับหิมะไว้เป็นที่ระลึก แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง แต่เช้าตรู่ของวันที่ 1 มีนาคม 2018 พวกเราทั้งสี่พร้อมกับท่านผู้มีพระคุณทั้งสองได้เดินทางมาถึงนครรัฐวาติกันภายในบริเวณวัดนักบุญมาร์ธา ที่ซึ่งจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ผู้แทนพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินนี้ ขณะเฝ้ารอเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นช่างเป็นวินาทีที่มีความสำคัญยิ่งนัก และวินาทีนั้นเมื่อพระองค์ทรงเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนเงียบ สงบนิ่งด้วยความเคารพ ทว่าหัวใจระทึกด้วยความยินดีเปี่ยมล้น ต่างก็รู้สึกประทับใจในท่าทีอันสงบสันติ และศรัทธาของพระองค์ เมื่อพิธีมิสซาจบแล้ว พวกเราแต่ละคนก็ได้รับพรพิเศษส่วนตัวจากสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระทัยดีและความเรียบง่ายของพระองค์ ใช่แล้ว…นี่คือผู้แทนของพระเยซูเจ้าซึ่งปกพระหัตถ์อวยพรลูก ๆ ของพระองค์ด้วยความรักและเปี่ยมด้วยพระทัยกรุณา และจะตราตรึง […]

Close Up
26
ด้วยอาลัยรัก…ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีปลงศพของซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตชาวอิตาเลียน และเป็นสมาชิกของคณะ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2018 โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะนักบวชต่าง ๆ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท และพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาและส่งดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในบรรยากาศของความรักและรู้คุณ สำหรับแบบอย่างชีวิตและความดีงามมากมายที่ท่านได้อุทิศบนผืนแผ่นดินไทยยาวนานถึง 52 ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลแด่ท่านและรับท่านในความสุขตลอดนิรันดรเทอญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชปัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพและการภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อีวา เทเรซา และได้อ่านชีวประวัติสั้น ๆ ของซิสเตอร์อีวา เทเรซา ที่เปี่ยมด้วยแบบอย่างชีวิตที่งดงามทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ นักบวช และธรรมทูตผู้ร้อนรน more photos…