Category: Close Up

Close Up
001 (Large)
CIAO School Congress FMA

วันที่ 26-27 มีนาคม 2021  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการประชุมออนไลน์  CIAO School Congress ของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในระดับ Interprovincial East Asia Conference (CIAO) School  ในหัวข้อ “Salesian Educators: Advocates of the Global Compact on Education”    ในแขวงไทย นำโดย ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ทำงานโรงเรียนทุกฝ่ายและหมู่คณะผู้อบรม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่ทางคณะได้จัดขึ้น  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 190 คน จากประเทศในเอเชียตะวันออกและปาปัวนิวกินี   การประชุมเริ่มด้วยคำภาวนาที่สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภารกิจอภิบาล  และพบกับการทักทายจาก Sr. Runita Borja (FMA)  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลเยาวชน  จากนั้น มีการแบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่  “Human Dignity and Right” จาก Sr. […]

Close Up
AU_2021_15.03 (0) (Large)
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยม 5 องค์การคริสต์

วันที่ 15 มีนาคม 2021  คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ณ ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จำนวน 35 คน ให้การต้อนรับ โดยการนำของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้นำการอธิษฐานภาวนา ร่วมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี    นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้อ่านสาส์นและมอบแก่ผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จากนั้นได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บรรยากาศแห่งการพบปะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองฉันท์พี่น้อง ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศ …more photos…

Close Up
020 (Large)
ฉลองวันกตัญญูแขวง “ระบายสีแห่งรัก …ด้วยความหวัง”

วันที่ 5 มีนาคม 2021   สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในวันฉลองกตัญญูระดับแขวง ซึ่งจัดขึ้นหลังการเข้าเงียบ รุ่นที่ 1   ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ในหัวข้อการฉลอง  “Coloriamo la speranza”   ซึ่งมีความหมายถึงพระพรแห่งความรักเมตตาของพระเจ้าที่เป็นดังการระบายสีสันต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงและบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลายเฉดสี    เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการขอบคุณสำหรับชีวิตของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผู้นำที่มีใจมารดาและเป็นพลังหนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังเสมอ   ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและแบ่งปันข้อคิดแห่งคุณค่าความรักกตัญญูในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวที่พระเจ้าได้ประทานให้ในดวงใจของแต่ละคน   หลังจากพิธีมิสซา บรรดาสมาชิกที่มาร่วมงานฉลอง อยู่พร้อมหน้ากันในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี การแบ่งปัน และการร่วมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ และหมู่คณะต่าง ๆ   จากนั้นมีการแสดงของสมาชิกจากทุกหมู่คณะ เพื่อแสดงออกถึงความรักกตัญญูและเป็นการแบ่งปันสีสันแห่งความสุขยินดีในกระแสเรียก  ตามหัวข้อการฉลองในปีนี้ที่เชิญชวนให้ทุกคนถือพู่กันและร่วมกันระบายสีแห่งความสุขยินดีและความหวังในดวงใจของสมาชิก ผู้ร่วมงาน และบรรดาเยาวชนทุกคน  …more photos…

Close Up
01 (Large)
พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิต ธมอ

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021    มีการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 35 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้หัวข้อการไตร่ตรองฝ่ายจิตตามแนวทางของเอกสาร “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคง ความสุขยินดีในความมานะพากเพียร” (Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza)  โดยมี คุณพ่อ ออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา (SDB) เป็นผู้เทศน์และได้นำเสนอวิสัยทัศน์กว้างไกลเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิตผู้รับเจิมปัจจุบัน และข้อแนะนำเชิงอบรมในมุมมองของอัตลักษณ์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ตามพระพรพิเศษของคณะอย่างชัดเจน เพื่อสามารถเผชิญกับความสงสัย ความยากลำบากและความท้าทายใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่ความสัตย์ซื่อมั่นคงของชีวิตผู้รับเจิมถูกทดสอบ     ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและความสงบร่มเย็น   ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง อยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกที่เข้าเงียบด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี แนะนำการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงธรรมนูญแห่งชีวิต และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “พลังสร้างสรรค์จากหัวใจของคุณพ่อบอสโก” การเข้าเงียบดำเนินไปท่ามกลางพิธีกรรมแห่งชีวิตด้วยคำภาวนาที่ร้อนรนตามวัตถุประสงค์ต่าง […]

Close Up
01
ธมอ ร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”

วันที่ 28 มกราคม 2021    ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้ช่วยเลขานุการ  และ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง  เข้าร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”   ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักบวชที่เข้าร่วม คือ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะศรีชุมพาบาล และคณะคามิลเลียน   การสัมมนาได้จัดทั้งในรูปแบบทางไกลผ่านระบบ ZOOM   ดำเนินการโดยภาคี 5 หน่วยงาน นำโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อชักชวนให้คิดไตร่ตรองในด้านประเด็นทางกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้งบทบาทขององค์กรศาสนาและภาครัฐ ในการวางแผนจัดระบบดูแลและเยียวยาสตรี  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงเข้าใจมุมมองและจุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยหวังเป็นเวทีการสร้างความเข้าใจใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา  ในโอกาสนี้ บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย […]

Close Up
02 (Large)
ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

Close Up
a3
ธมอ น้อมรำลึกพระมหากรุณาทิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 1 ธันวาคม 2020 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2020 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของผู้แทนจากศาสนาคริสต์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชน ร่วมชมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2020  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน ณ พระลานพระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร  […]

Close Up
011 (Large)
เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more […]

Close Up
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
อบรมซิสเตอร์ ธมอ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2020  ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านกระแสเรียกภายในวงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยให้สามารถค้นพบพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและสร้างเอกภาพแห่งกระแสเรียกตามโครงการของพระเจ้า  ในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกในช่วง “วัยผู้ใหญ่ตอนต้น” จำนวน 19 คน  ที่บ้าน สเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   ซึ่งตามแผนการอบรมของคณะ “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” ได้ระบุถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นว่ามีอายุระหว่าง 30-45 ปี โดยประมาณ   คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ (SDB) เป็นผู้ให้การอบรมและนำการแบ่งปันในหัวข้อ “ฉันจึงมาเพื่อหาความหมาย” โดยใช้กระบวนการ GPA Approach (Guideline for Personal Analysis Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้เวลาเพื่อไตร่ตรอง 2) คำถามเพื่อการไตร่ตรอง 3) การค้นหาคุณค่าและความหมาย 4) การแบ่งปัน และ 5) การภาวนา มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ และซิสเตอร์สายสวาท […]

Close Up
014 (Large)
ประชุมคณะกรรมการฯ นิตยสารดอนบอสโก

วันที่ 31 ตุลาคม 2020 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง เป็นตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คือ คณะซาเลเซียน คณะผู้รับใช้ฯ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ADMA และศิษย์เก่า โดยมี บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ) ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ในวาระการประชุมได้มีการประเมินผลภาพรวมของนิตยสารดอนบอสโกที่ผ่านมา และวางแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนานิตยสารดอนบอสโกในปี 2021 ให้มีความก้าวหน้า และเป็นหนึ่งในสื่อของครอบครัวซาเลเซียนที่เกิดประโยชน์ต่องานอบรมเยาวชนยิ่งทียิ่งมากขึ้น …more photos…