Category: Close Up

Close Up
IMG_2388 (Large)
ประชุมสามัญประจำปี ของมูลนิธิ ฯ …

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 59 (1/2562) ของมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม  ร่วมด้วยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย พรัอมกับคณะกรรมการและสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เ จำนวน 35 คน เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ บัญชีรับจ่าย งบดุล กิจกรรมด้านการสงเคราะห์ ฯ  และเแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา กิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป โดยโอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงเรื่องการโยกย้ายสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของโรงเรียนในเครือของมูลนิธิ ภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย การประชุมต่าง ๆ ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภารกิจของโรงเรียนในปัจจุบัน นอกจากนั้นตัวแทนสมาชิกจากหมู่คณะรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปี ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล เป็นตัวแทนของเหรัญญิกแขวง ซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน รายงานการเงิน : รายรับ-รายจ่ายและงบดุล โอกาสนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างชีวิตของสมาชิก ธมอ. ให้เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้นในการประกอบภารกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างมีชีวิตชีวาและร่วมรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น…more photos…

Close Up
IMG_2113 (Large)
Give Love and Happiness..

วันแห่งความชื่นชมยินดีทั่วทั้งแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ในหัวข้อ “Give Love and Happiness” ณ บ้านธารพระพร สามพราน เพื่อให้สมาชิก ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน คณะครู ศิษย์เก่า กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV) ผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใกล้ชิด ได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ด้วยการร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในบทเทศน์ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักศัตรู ให้เราลองคิดถึงคนที่เราไม่ชอบ ไม่ต้องถึงขนาดการเป็นศัตรู ลองสวดภาวนาให้เขา ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขา ปกป้องเขา อาศัยผลแห่งคำภาวนาเราจะสามารถอยู่ได้ดีกับเขา ยอมรับเขาได้มากขึ้น” หลังพิธีผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูผ่านทางการกล่าวสุนทรพจน์ มอบช่อดอกไม้ บทเพลง การเต้นรำ การแสดงจากกลุ่มต่าง ๆ ด้วยใบหน้าอันสดใส เต็มด้วยรอยยิ้ม และรายการแสดงที่จะไม่มีวันลบเลือนหายจากความทรงจำของเราก็คือ การแสดงชุด The Mask FMA เป็นการแสดงลีลาและร้องเพลงของตัวแทนบรรดาซิสเตอร์ โดยใส่หน้ากากและชุดแสดงร้องเพลง และเมื่อร้องเพลงจบ ซิสเตอร์นิภา สามารถทายชื่อสมาชิกของท่านได้ถูกต้องทุกตัวแสดง นี่ย่อมบ่งบอกว่าท่านรู้จักสมาชิกของท่านแต่ละคนเป็นอย่างดีจริง […]

Close Up
IMG_1853 (Large)
“…จงชื่นชมยินดีเถิด…”

ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศทย โดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุมประเมินผลวางแผนระดับแขวงขึ้น ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน มีสมาชิกจาก 10 หมู่คณะ จำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อมองดูก้าวเดินชีวิตฝ่ายจิตของสมาชิกและโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย ทั้งติดตามความเคลื่อนไหวในพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรไทย ทบทวนจิตตารมณ์ของคณะ ก้าวเดินของคณะระดับโลก เพื่อให้เราสามารถก้าวทันความต้องการของสังคมปัจจุบัน รู้ทันเขา ก้าวทันเรา และในช่วงวันเหล่านี้ ทางคณะได้เชิญคุณพ่อสุกีโย พิตโตโย เจ้าคณะเยสุอิต เป็นวิทยากร อธิบายเนื้อหาของสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความสุขในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางซิสเตอร์นิภายังได้อิงถึงคำขวัญ 2019 ของคุณพ่ออัคราธิการคุณพ่อ Angle Fernandez Armite ที่กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วย โดยเนื้อหาเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการของฝ่าย โดยเริ่มด้วยการวอนขอพระพรจากพระจิตเจ้า อวยพรการประชุมอันสำคัญนี้ โอกาสนี้ สมาชิกในฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการวางแผนปฏิทินแขวง แผนงานและโครงการร่วมกัน ในบรรยากาศของจิตตารมณ์ครอบครัว ที่ร่วมแบ่งปัน กล้าแสดงความคิดเห็น และในความร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน […]

Close Up
IMG_1655 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จาก 9 หมู่คณะ ได้เข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมี Fr. Pascual Chávez Villanueva SDB เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ในหัวข้อ “ La Santita’ fonte di gioia” (Strenna 2019)” “ความศักดิ์สิทธิ์ต้นธารแห่งความยินดี” ตามแนวคิดของคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน คุณพ่อ Angel Fernandez Artime ปี 2019 ซึ่งท่านได้แบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละวันอย่างชัดเจน ลึกซึ้ง และมากด้วยข้อคิด ที่เชิญชวนให้แต่ละคนได้หันกลับไปพิจารณา ไตร่ตรองถึงชีวิตของการเป็นผู้รับเจิมแบบซาเลเซียนตามจิตตารมณ์ของคณะ นอกจากนี้การแบ่งปันข้อคิดต่าง ๆ จากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง […]

Close Up
IMG_8877 (Large)
ธมอ. ไทย กับการอบรมด้านประวัติศาสตร์…

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ วิธีทางการเขียนประวัติศาสตร์ โดยมี Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์อันมั่งคั่งและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การเสวนา การไตร่ตรอง การซักถาม และการเรียนรู้ Sr.Grazia ได้ให้ความชัดเจนถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อการประกาศพระวรสาร ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้ “มองอดีตด้วยความรู้คุณ เจริญชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และโอบกอดอนาคตด้วยความหวัง” เพื่อเกิดความตระหนักในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้นในพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะ ที่เป็นมรดกถ่ายทอดจากผู้ตั้งคณะ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษาทุกชิ้นส่วนแม้เล็กน้อยที่สุด เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพโมซาอิก ที่ประกอบกันขึ้นเป็น “อนุสาวรีย์ทรงชีวิต” ที่มี DNA ของธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์…more photos…  

Close Up
IMG_8630 (Large)
Welcome sr.Grazia Loparco fma

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเขียนประวัติศาสตร์ การเก็บรักษาหลักฐาน รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และความเป็นครอบครัวเดียวกันของบรรดาสมาชิก ธมอ. ….more photos…

Close Up
IMG_8549 (Large)
พระสมณลิขิต Maximum Illud…

โอกาสการประชุมผู้ประสานงานระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง (เอคิป) จำนวน 18 คน ได้รับฟังการแบ่งปันพระสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ สงฆ์ของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นวิทยากร พระสมณลิขิต Maximum Illud ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 ซึ่งเป็นสมณลิขิตที่กล่าวถึงงานแพร่ธรรม ปลุกจิตสำนึกของคนทุกกลุ่มในพระศาสนจักร เริ่มจากพระสังฆราช อธิการเจ้าคณะ พระสงฆ์ สัตบุรุษทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ ใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่องานธรรมทูต การพูด การกระทำ การเขียน กระตุ้นให้สมาชิกทำงานในท้องนาของพระองค์ ถ้าบุคลากรไม่พอ ก็ให้ขอสมาชิกคณะนักบวชอื่น ๆ มาช่วย หรือฝึกพระสงฆ์นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต การทำงานทำเพื่อพระ ไม่หวังผลประโยชน์ อุทิศตน ไม่เห็นแก่ตัว งานธรรมทูตเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หรือนักบวช ฆราวาสหรือสัตบุรุษก็สามารถช่วยได้โดยการสวดภาวนาเพื่องานธรรมทูต สนับสนุนกระแสเรียก และให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย และในปีนี้พระศาสนจักรไทยจะทำการเฉลิมฉลอง 350 […]

Close Up
IMG_8509 (Large)
ประชุมเหรัญญิกประจำปี

ฝ่ายบริหารจัดการ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะประจำปีแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระดับหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวันที่ 27 มกราคม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะกับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งท่านได้กล่าวให้ข้อคิด การไตร่ตรองต่าง ๆ ตามธรรมนูญของคณะ ว่าด้วยการรับใช้ ในบรรยากาศของการไว้วางใจ การแบ่งปัน และความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ …more photos…

Close Up
FMS (24) (Large)
ร่วมฉลองวันครอบครัวซาเลเซียน

วันที่ 26 มกราคม 2019 ซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพรานบ้านมารีย์นิรมล สามพราน และบ้านนารีวุฒิ บ้านโป่ง ร่วมงานวันครอบครัวซาเลเซียนซึ่งปีนี้คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเข้าร่วมประมาณ 240 คน จากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะซาเลเซียนชาย คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะ ADMA คณะ VDB คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน สถาบันพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย กลุ่มฆราวาสคณะผู้รับใช้ฯ กิจกรรมในวันนี้มีการแบ่งปันคำขวัญ (Strenna) ของอัคราธิการคุณพ่อ Angle Fernandez Artime โดยคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณด้วย” จากนั้นมีการชมคลิปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมซีโนดของบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกที่พูดเกี่ยวกับเยาวชน เพราะเราทำงานกับเยาวชน และคลิป Strenna ของคุณพ่ออัคราธิการเองที่ย้ำเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นมีการเข้ากลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ประทับใจจากการฟัง และหาข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวันของเรา ในภาคบ่ายมีกิจกรรมฐาน 6 ฐานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน จากนั้นร่วมกันขอบคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ […]

Close Up
AEADC3B7-3B08-4E6A-B1BF-B67E30853FA8 (Large)
ร่วมสัมมนาวางแนวทางการอบรม…ระดับ CIAO

ระหว่างวันที่ 16–22 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้เข้าร่วมสัมมนาการวางแนวทางการอบรมของผู้สนใจในชีวิตนักบวชของคณะ (pre–asp) ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) ที่ Mornese Center of Spirituality, Pancol, Calamba, Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมของคณะ เป็นผู้นำการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบไปด้วยเจ้าคณะแขวงและตัวแทนผู้อบรมจาก 10 แขวงในสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสัมมนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ได้รับความร่วมมือจากทุกคนที่เข้าร่วม ในบรรยากาศของการแบ่งปันทั้งในระดับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่สลับกันไป ซึ่งในการทำงานร่วมกันนั้นเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศแต่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการวางแนวการอบรมแก่เยาวชนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากนั้นแต่ละแขวงนำแนวทางการอบรมนี้ ไปวางโครงการการอบรมในบริบทของแต่ละแขวงตามสภาพความจริงต่อไป นอกจากนี้ซิสเตอร์สายสวาท และซิสเตอร์เนาวรัตน์ ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้สนใจของแขวงไทยที่บ้านผู้ฝึกหัดที่บ้านมารีย์นิรมลทิน กาลุบัง อีกด้วย…more photos…