Category: Close Up

Close Up
01
ธมอ ร่วมประชุมโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน

วันที่ 3 กันยายน 2021   ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง เชิญชวนผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระัดบบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมของ 5 องค์กรคริสต์ ในโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน  ซึ่งจัดการประชุมในระบบออนไลน์ โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและผู้ที่ร่วมประชุมออนไลน์  คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ   ผู้แทนพิเศษจาก 5 องค์การคริสต์  ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าในหัวข้อ “จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ท่านจะเกิดผลมาก” (เทียบ ยน 15:5-9)   สมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom  และประทับใจในการแบ่งปันของวิทยากรที่มีความมั่งคั่งในการนำพระวาจาของพระเจ้ามาอธิบายเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความรักกันฉันพี่น้องมากขึ้น  …more photos…

Close Up
00 (Large)
ธมอ ในวันแห่งการฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

วันที่ 5 สิงหาคม 2021  วัน แห่งความชื่นชมยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองการปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกใหม่  ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน และวันครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 70 ปี ของ ซิสเตอร์ โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข ครบ 50 ปี ของธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์มารีอันนา แมร์โล ครบ 50 ปีของซิสเตอร์ เทเรซา น้ำสมบูรณ์ และซิสเตอร์ ซูซานนา สุพิศ กิจสงวน ครบ 25 ปี ของซิสเตอร์ คาเทรีนา สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์ อันนา พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน    ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองมีข้อจำกัดของสถานที่ในพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ยังคงร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกทั้งแขวง คือการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในวันแห่งพระพรสำหรับกระแสเรียกการเป็น ธมอ และร่วมยินดีกับสมาชิกใหม่คือ ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา […]

Close Up
01
ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ด้วยระบบออนไลน์ โดยรับฟังการแบ่งปันบทเทศน์จากพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล SDB  ซึ่งได้นำการไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญเปาโล จากหนังสือ “พระวรสารโดยนักบุญเปาโล”  ซึ่งบรรจุบทรำพึงของพระคาร์ดินัล คาร์โล มารีย์ มาร์ตินี  ซึ่งเป็นบทเทศน์เข้าเงียบแก่บรรดาพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลมิลาน โดยมีเนื้อหาที่ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักบุญเปาโล ผู้เผยพระวาจาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในพระศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น  ก่อนจบการเข้าเงียบ  ผู้เทศน์ได้มอบฝากข้อคิดในโอกาสการเข้าเงียบประจำปี 2021 ให้กับบรรดาซิสเตอร์ นำมาจากข้อความตอนหนึ่งของจดหมายนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี ดังนี้ “นับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่า คือการรู้จักพระคริสตเยซู ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง…เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป 3:8)     โอกาสนี้  ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คำแนะในการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงการปฏิบัติธรรมนูญ และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนในรูปแบบมอร์เนเซ  […]

Close Up
01_Education Meeting Nation2 (Large)
ธมอ เข้าร่วมประชุม …Global Compact on Education

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยสมาชิก และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา    มีผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภาการศึกษาคาทอลิก ตัวแทนฝ่ายการศึกษาของทุกสังฆมณฑล ตัวแทนนักบวช และฆราวาสที่ทำภารกิจด้านการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  1,011 คน   โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    โอกาสนี้ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาทก่อนการประชุม   พระสังฆราชวีระเดช ใจเสรี ผู้รับผิดชอบสภาการศึกษาคาทอลิก ได้กล่าวเปิดการประชุม     คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกได้รายงานการประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิกที่ผ่านมา   อาจารย์ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ได้แบ่งปันเอกสาร Global Compact on Education  […]

Close Up
01 (Large)
ธมอ ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2021  ฝ่ายงานธรรมทูตและฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดการอบรมระบบออนไลน์ให้กับสมาชิกที่ทำหน้าที่สอนคำสอน และครูคาทอลิกของโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 138 คน   โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”  มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติของนักบุญโยเซฟ จากสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde)     ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานเปิดการอบรม  กล่าวทักทาย และให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าอบรมทุกคน  โดยได้เน้นถึงหัวใจของชีวิตแห่งการเผยแผ่ข่าวดีของเรา ธมอ และคริสตชนทุกคน  ที่มีหน้าที่ในการประกาศพระคริสตเจ้าตามรูปแบบของงานอภิบาล เป็นต้น การสอนคำสอน    จากนั้น วิทยากรได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานอภิบาลด้านธรรมทูตกับเด็ก ตามคำสอนของพระศาสนจักรและคำแนะนำของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และได้ให้ตัวอย่างการทำงานอภิบาลธรรมทูตกับเด็ก ๆ  อีกทั้งได้แนะนำกิจกรรมการสร้างศิษย์ธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ ในปีนักบุญโยเซฟ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนต่อไป  …more photos…

Close Up
01
ประชุมอธิการิณีออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2021    ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมอธิการิณีในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยผ่านทางแอพลิเคชั่น Google Meet  โดยมีอธิการิณีทั้ง 10 หมู่คณะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ได้แบ่งปันเอกสารต่าง ๆ ทั้งของคณะและพระศาสนจักร เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวเดินที่ชัดเจนและร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของหมู่คณะต่าง ๆ ในโอกาสการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้  …more photos…

Close Up
01
ประชุมคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับเอเชียโอเชเนียออนไลน์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2021   มีการประชุมคณะที่ปรึกษาของคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับเอเชียโอเชเนีย ด้วยระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะที่ปรึกษาระดับแขวงจากกลุ่มประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ประเทศไทย ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ เขมร เมียนมา เวียตนาม สิงค์โปร์  นำโดยนายฟิลิป ยู ประธานระดับภาคเอเชียโอเชเนีย โอกาสนี้มี Mr.Antonio Boccia ผู้ประสานงานระดับศูนย์กลางจากโรมเข้าร่วมด้วย   จากแขวงไทยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวงซาเลเซียน ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล จิตตาธิการแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นายพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ประธานแขวงไทย พร้อมด้วยสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่เป็นจิตตาธิการ และผู้แทนคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานของแต่ละบ้าน  บรรยากาศการประชุมเป็นไปแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง  มีการรายงานเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละแขวงที่ได้พยายามสนองตอบคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จากสมณสาส์น Laudato si   มีการปรึกษาขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาของคณะซาเลเซียนระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดของเชื้อไวรัสโควิด-19  …more photos…

Close Up
01
ธมอ ฉลองกตัญญูระดับโลก

วันที่ 25 เมษายน 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการฉลองกตัญญูระดับโลก โอกาสพิเศษแห่งการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะในจิตตารมณ์ครอบครัว การฉลองจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย “เอาซีลีอุม” กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายเพื่ออารยธรรมแห่งชีวิต” ซึ่งให้ความหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างบ้านหลังเดียวกันที่มีหลายเชื้อชาติ หลากวัฒนธรรม แต่มีหัวใจแห่งความรักดวงเดียวกัน ที่ทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นในพระพรพิเศษของคณะ โดยการนำของ Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งรับใช้ในหน้าที่ปกครองคณะเป็นเวลาถึง 13 ปี โอกาสนี้ คุณพ่อ FERNÁNDEZ ARTIME Ángel อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ในมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และตัวแทนนักศึกษาที่มาร่วมฉลอง และเตรียมการแสดงที่มีเต็มด้วยสีสันแห่งความรักกตัญญู งานฉลองดังกล่าวถ่ายทอดให้สมาชิก ธมอ ทั่วโลก สามารถติดตามและร่วมเป็นหนึ่งในคำภาวนา ความชื่นชมยินดี และแสดงความกตัญญูผ่านช่องทางสื่อสารในโลกออนไลน์  …more photos…

Close Up
001 (Large)
CIAO School Congress FMA

วันที่ 26-27 มีนาคม 2021  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการประชุมออนไลน์  CIAO School Congress ของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในระดับ Interprovincial East Asia Conference (CIAO) School  ในหัวข้อ “Salesian Educators: Advocates of the Global Compact on Education”    ในแขวงไทย นำโดย ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ทำงานโรงเรียนทุกฝ่ายและหมู่คณะผู้อบรม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่ทางคณะได้จัดขึ้น  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 190 คน จากประเทศในเอเชียตะวันออกและปาปัวนิวกินี   การประชุมเริ่มด้วยคำภาวนาที่สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภารกิจอภิบาล  และพบกับการทักทายจาก Sr. Runita Borja (FMA)  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลเยาวชน  จากนั้น มีการแบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่  “Human Dignity and Right” จาก Sr. […]

Close Up
AU_2021_15.03 (0) (Large)
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยม 5 องค์การคริสต์

วันที่ 15 มีนาคม 2021  คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ณ ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จำนวน 35 คน ให้การต้อนรับ โดยการนำของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้นำการอธิษฐานภาวนา ร่วมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี    นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้อ่านสาส์นและมอบแก่ผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จากนั้นได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บรรยากาศแห่งการพบปะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองฉันท์พี่น้อง ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศ …more photos…