Category: Close Up

Close Up
IMG_7113 (Large)
อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

Close Up
IMG_0996 (Large)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

Close Up
DSC07972 (Large)
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ.

ระหว่งวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน โดยมี คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และทีม ได้มาเป็นวิทยากร แบ่งปันสมณสาส์นของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ว่าด้วย “การทำงาน” ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และคุณจาริณีย์ พรหมพลจร ได้แบ่งปันและให้ความรู้ หัวข้อกฎหมายพื้นฐานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ….ใช้สื่อเป็น” นอกจากนี้ โอกาส 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้จาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานบุญราศรีบุญเกิด กฤษบำรุง ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อขอพรจากท่านบุญราศี อนึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนได้รับความประทับใจมากมาย ต่างให้ความสนใจ รวมถึงความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมทุกอย่างเต็มความสามารถ โอกาสนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาและพักผ่อนร่วมกันที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ […]

Close Up
13085
“Venite e vedrete”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 6 กันยายน 2018 ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ได้เข้าเงียบประจำปีร่วมกับกลุ่มซิสเตอร์ใน Visitatoria RMC ทั้งหมด 10 คน ณ Casa Santa Rosa , Castel Gandolfo, Roma โดยมี Sr.Maria del Carmen Canales เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบและให้การอบรมเราอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว ซึ่งการแบ่งปันของท่านเราได้เดินตามเส้นทางแห่งพระวรสารในการติดตามพระเยซูเจ้าที่เชิญชวนเราแต่ละคน “Venite e vedrete” และมีแบบอย่างของบรรดาซิสเตอร์ในคณะของเราที่ติดตามพระเยซูเจ้าและพบแสงสว่างแห่งชีวิต เช่นมาเดอร์มัสซาแรลโล มาเดอร์อันเจลา วัลเลเซ ซิสเตอร์เลติสเซีย เบยัลติ โอกาสนี้เราได้ภาวนาสำหรับการประชุม Sinodo Giovani 2018 เพื่อกระแสเรียกของเยาวชนในโลกของเราเป็นพิเศษ…more photos…

Close Up
45007018142_ded2a4d8e9_h
พันธกิจของผู้ปลุกเร้าใจในหมู่คณะ…

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2018 ;yoแรกของการประชุมพบปะอธิการิณีในสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยตั้งแต่เช้าผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและการร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ เป็นประธาน โอกาสนี้ Sr. Nieves Reboso ได้แบ่งปันประสบการณ์การปกครองด้วยการปลุกเร้าใจของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ในหมู่คณะแรกที่มอร์เนเซ Sr.Maria Fisichella ได้นำกิจกรรมเลือกภาพเก้าอื้ต่าง ๆ เพื่อนำสู่การไตร่ตรองถึงบทบาท-การรับรู้ความรู้สึก-ข้อท้าทายของการปฏิบัติหน้าที่อธิการิณีในหมู่คณะ แล้วนำมาแบ่งปันในกลุ่มย่อย จากนั้นแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ Sr. Maria ยังได้บรรยายสั้น ๆ ถึงเอกลักษณ์ของอธิการิณีตามแนวธรรมนูญ ข้อ 108, 113 และ 114 โดยเป็นการไตร่ตรองส่วนตัว แบ่งปันในกลุ่มย่อยและแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่ แม้นวันนี้จะเป็นวันที่หนักหน่วง ทว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงความมั่งคั่งของพระพรของพระเจ้า ที่ได้รับจากการแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีความหลากหลายด้านประสบการณ์และวัฒนธรรม…more photos…  

Close Up
IMG_6297 (Large)
วันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร…

เริ่มเดือนใหม่ 1 ตุลาคม 2018 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร “Orientamenti sullo Iuniorato” ผู้เข้าร่วมการะประชุมพบปะ ได้ร่วมกันขอพรพระจากพระเจ้าโอกาสเริ่มเดือนใหม่ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณและแทรกการสวดทำวัตรเช้า ตามด้วยอาหารฝ่ายจิต และแบ่งปันงานกลุ่ม ในรูปแบบวิธีการที่จะนำเอกสารฉบับนี้ไปดำเนินการต่อในแต่ละแขวง เพื่อให้สมาชิกในแขวงทั้งหมดของตนรับทราบ จากนั้น ราว 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้ สามพราน เพื่อชมการแสดงการจับจระเข้ การแสดงมายากล การแสดงช้างและยุทธหัตถี และ โรส การ์เด็น รีเวอร์ไซด์ สวนสามพราน ชมธรรมชาติ ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เยี่ยมชม มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น เวลา 16.45 น.เป็นช่วงเวลาของการประเมินผลการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ ในบรรยากาศแบบกันเอง โดยแต่ละคนไตร่ตรองส่วนตัวและเข้ากลุ่มแบ่งปันกลุ่มย่อยแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ขอขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกับพระมารดาสำหรับช่วงเวลาที่ให้สมาชิกผู้เข้าประชุมมีโอกาสแบ่งปันความเป็นไปในแต่ละแขวง ปัญหาต่าง ๆ ที่แต่ละแขวงประสบ และนำมาเสนอแนวทางก้าวเดินไปข้างหน้าตามพระพรพิเศษของคณะ ท้ายสุด ที่ประชุมภาวนาสายประคำร่วมกันในภาษาต่าง ๆ อันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ…more photos…  

Close Up
IMG_6221 (Large)
วันที่ 3 ของการประชุมพบปะ สมาพันธ์แขวง CIAO-SPR

เช้าวันใหม่ของวันที่ 30 กันยายน 2018 สมาชิกสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแขวงออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมประชุมพบปะ เพื่อการแบ่งปันเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ได้รับพลังจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์เป็นประธานในพิธี หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ และ Sr. Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายออบรม เริ่มถ่ายทอดเนื้อหาในบทที่ 5 หัวข้อย่อยที่ 2 เรื่องหมู่คณะ หัวข้อย่อยที่ 3 เรื่องอธิการิณี และหัวข้อย่อยที่ 4 เรื่องอธิการิณีเจ้าคณะแขวงตามลำดับ เมื่อถ่ายทอดแต่ละหัวข้อย่อยจะตามด้วยคำถาม สำหรับการลงลึก ไตร่ตรองส่วนตัว และเข้างานกลุ่มแบ่งปัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่เหมือนวันที่ผ่านมา ในภาคบ่ายมีการถ่ายทอดเนื้อหาในบทสุดท้ายคือบทที่ 6 คำชึ้แจงสำหรับกระบวนการก้าวเดินระยะปฎิญาณตนชั่วคราว และประสบการณ์นวกภาพครั้งที่สอง โดยรูปแบบการดำเนินงานเป็นเช่นเดียวกันกับในภาคเช้า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม…more photos…

Close Up
IMG_6027 (Large)
เริ่มด้วยพระวาจาของพระเจ้า…

ในเช้าวันใหม่ของวันที่ 29 กันยายน 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประธานในการประชุมพบปะการถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้นำการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ตอนที่ว่า “มีงานแต่งงานที่คานาในแควันกาลิลี…” ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนี้ จำนวน 41 คน ซึ่งพระวาจาตอนนี้เป็นการนำทางก้าวเดินตลอดวันนี้ ในการสร้างความตระหนักถึงแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะ ที่มีกระบวนการที่ยาวนานและการเลือกหนทางหรือวิธีการที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรับฟังการแนะนำและการอธิบายถึงเอกสารฉบับนี้ ของ Sr.Nieves และ Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับคณะ ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในรูปแบบของการพิจารณา ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจระดับส่วนตัว รวมถึงการแบ่งปันในกลุ่มย่อย และการแบ่งปันในกลุ่มใหญ่ ซึ่งช่วยให้การก้าวเดินในวันนี้ของผู้เข้าร่วมประชุมประสบความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ…more photos…https://flic.kr/s/aHsmtg6ipi  

Close Up
IMG_5624 (Large)
ถ่ายทอดเอกสารฝ่ายอบรม…

ตลอดวันที่ 28 กันยายน 2018 Sr.Nieves Reboso เป็นประธานในการพบปะสมาชิกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – CIAO จำนวน 41 คน เพื่อถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” พร้อมด้วย Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับศูนย์กลาง โดยซิสเตอร์ Sr.Nieves ได้มอบเอกสารให้สมาชิกผู้เข้าประชุมพบปะก่อนนำเสนอเนื้อหาที่บรรจุในเอกสาร ท่านได้ชี้แจงจุดประสงค์ของการประชุมพบปะในครั้งนี้ และวัตถุประสงค์เฉพาะของเอกสาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะในภาพรวม การถ่ายทอดเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาในบทที่ 1 ความท้าทายของสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรมระยะการปฎิญาณตนชั่วคราว และบทที่ 2 ในการฟังสมาชิกผู้เยาว์หมู่คณะผู้ให้การอบรมและผู้อบรม ซึ่งก่อนการถ่ายทอดแต่ละส่วนของเนื้อหา จะมีข้อคำถามสำหรับการไตร่ตรองส่วนตัว และแบ่งปันในกลุ่มย่อย แล้วจึงนำเสนอในกลุ่มใหญ่ จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเนื้อหาสรุปในแต่ละส่วนโดย Sr.Nieves ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ที่ประชุมร่วมใจกันศึกษาและไตร่ตรองอย่างจริงจังมาก ส่วนในภาคค่ำแขวงไทยนำเสนอวีดีทัศน์ภารกิจของบ้านธิดารักษ์ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้เป็นบรรยากาศของการไตร่ตรอง การแบ่งปันตามจิตตารมณ์ครอบครัว ทั้งในบรรยากาศภาวนาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และการภาวนาในแต่ละช่วงตอนของวัน […]

Close Up
IMG_5564 (Large)
Welcome all of you CIAO-SPR…

วันที่ 27 กันยายน 2018 สมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ติมอร์ ไทย และสมาพันธ์กิ่งแขวงกัมพูชา-เมียนมา จำนวน 42 คน ได้เดินทางมาถึงบ้านธารพระพร สามพราน เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ซึ่งฝ่ายอบรมระดับศูนย์กลางของคณะเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมี Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมของคณะ เป็นประธานในการประชุม และ Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับคณะ เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2018 .…more photos…