Category: Close Up

Close Up
05
“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ …โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

วันที่ 18 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูต และนางสาวชฎารัตน์ ทวีชัยรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วย ซิสเตอร์อันนา กราสซี และคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 6 คน ได้ร่วมงาน “วันแพร่ธรรมสากล 2020” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี “ โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ “ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง […]

Close Up
120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)
ธมอ ร่วมงานวันศาสนสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2020  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี และ ระลึกถึงบาทหลวง ไพศาล อานามวัฒน์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านศาสนสัมพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน   ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ (วิทยากรอารมณ์ดี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป และเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์เซนต์โธมัส โดย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาฝึกศักยภาพการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีส่งเสริมกันและกัน ให้ความเคารพเชื่อมั่นในผู้นำที่เราเลือกและในขณะเดียวกันนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะพาไปในเส้นทางที่ถถูกต้องเคารพเชื่อใจในกันและกัน  …more photos…

Close Up
01 (Large)
ประชุมผู้ประสานงานฝายงานธรรมทูต ธมอ

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2020   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายธรรมทูตแขวง ธมอ ประเทศไทย ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์เอลดา บารัตตีโน ได้ร่วมประชุม VDO Conferenze ร่วมกับผู้ประสานงานจากแขวงต่าง ๆ ธมอ จำนวน 26 คน และฆราวาส 2 คน จาก 26 แขวง 5 ทวีป    Sr.Maike Loes ผู้ประสานงานกลางฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้นำการประชุมVDO conferenze   Sr. Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประสานงานทุกคน และนำสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดการประชุม   ซิสเตอร์ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้แบ่งปันคำตอบจากคำถามงานธรรมทูตจากศูนย์กลาง บรรยากาศในการแบ่งปันเต็มด้วยชีวิตชีวา  Sr.Maike ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกเจริญชีวิตและสานต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นมีการนัดแนะงานธรรมทูตในเดือนตุลาคม เดือนแพร่ธรรมสากล และวันฉลองการภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในวันที่ 4 ตุลาคม โอกาสครบรอบ […]

Close Up
01 (Large)
ฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำฉลองให้กับสมาชิกผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพจำนวน 3 คน คือ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม สัตบุรุษวัด น.โรซา แห่งลีมา บ้านคำสีดา จ.อุดรธานี  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ สัตบุรุษวัด น.อักเนส ห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ  เนื่องด้วยซิสเตอร์ทั้งสามได้เข้ารับการอบรมและทำการปฏิญาณตนตลอดชีพที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการฉลองเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในบรรยากาศแบบครอบครัว   พิธีบูชาขอบพระคุณได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทั้งสามเป็นสัตบุรุษในเขตศาสนปกครอง โดย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ในเขตศาสนปกครองอุดรธานีจำนวน 20 องค์ ร่วมถวายมิสซาและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณตน  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง […]

Close Up
01
อำลาซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลีแผ่นดินของผู้ตั้งคณะ สู่ภารกิจในประเทศไทยและมอบถวายทั้งชีวิตจนลมหายใจสุดท้าย นับเป็นเวลาถึง 71 ปี แห่งชีวิตธรรมทูต และพระพรแห่งชีวิตของท่าน รวมสิริอายุ 99 ปี 19 วัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์คณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน นักบวชชาย-หญิง สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน ผู้มีพระคุณ และพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาแพทย์และพยาบาลที่ได้ดูแลรักษาซิสเตอร์ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว ทุกคนที่ได้รู้จักต่างประทับใจในซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่   และในโอกาสนี้ Don Wilker Rey Maldonado Rodriguez เลขานุการอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  Dr. Giovanni poggiani กงสุลสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และผู้แทนจาก Cappellania italiana […]

Close Up
01
ธมอ ร่วมพิธีบวชพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  ท่ามกลางสายฝนในยามเเช้า ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เดินทางไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี โดยพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ เราขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการตอบรับด้วยความสุภาพถ่อมตนของนายชุมพาบาลผู้ใช้นามว่า “ผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี”  ทุกคนร่วมพิธีกรรมอันสง่างามด้วยความศรัทธาและซาบซึ้งตื้นตันใจ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษที่มาร่วมงานจำนวนมาก  และโอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ด้วย  …more photos… 

Close Up
01 (Large)
รวมพลังทางศาสนา ในงานวันแม่ฯ เสริมสร้างสมานฉันท์

วันที่ 10 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2020 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และชิกข์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงาน ผู้นำศาสนาและผู้แทนแต่ละศาสนาประกอบพิธีสวดถวายพระพร โดยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานของกลุ่มคริสตศาสนานำสวดภาวนาวอนพอพระพรจากพระเจ้า  …more photos…

Close Up
005
พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ …ครบรอบปีที่ 148 กำเนิดคณะ ธมอ

วันที่ 5 สิงหาคม 2020 ณ วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล  มอร์เนเซ ประเทศอิตาลี  เนื่องในวันครบรอบ 148 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่อ อังเฮล เฟอร์นันเดซ อาร์ติเม อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน  9 คน จากประเทศต่างๆ   ซึ่งมีซิสเตอร์จากประเทศไทย 3 คน คือ ซิสเตอร์ มารีอา มัลลิกา ด้านซอม  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู  และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ  โดย มาเดอร์ อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้รับคำปฏิญาณของสมาชิกผู้เยาว์ทั้ง 9 คน และต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของคณะอย่างถาวร  สมาชิกในแขวงไทยทุกคนต่างส่งกำลังใจและคำภาวนา  ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีปฏิญานตนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีด้วยความยินดี และรอต้อนรับการกลับมาของสมาชิกทั้ง 3 คนในเร็ววัน  …more […]

Close Up
01
ธมอ เฉลิมฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

วันที่ 5 สิงหาคม 2020 เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก สมาชิกในคณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงประทานพระพรแห่งกระแสเรียกนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และขอบพระคุณพระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาและอาจารย์ที่ค้ำจุนความซื่อสัตย์ในกระแสเรียก ในปีนี้ ธมอ แขวงไทย ทำฉลองโอกาสพัชรสมโภชของ ซิสเตอร์ อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ครบ 60 ปี   โอกาสสุวรรณสมโภชของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์ มารีอา นันท์ อินมียืน และ ซิสเตอร์ เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ครบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ทางคณะได้รับเกียรติจาก บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขเขตศาสนปกครองอุดรธานี และบาดหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  คณะสงฆ์-นักบวช  ญาติพี่น้อง […]

Close Up
07
ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

วันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 21 คน เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดย บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  ประมุขเขตปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ท่านได้ใช้การไตร่ตรองเกี่ยวกับบทเทศน์จากพระวรสารนักบุญยอห์น ซึ่งท่านได้รวบรวมไว้ในหนังสือบทเทศน์ 2 เล่ม คือ “ความเชื่อ ศรัทธาที่ท้าทาย” และ “…กว่าจะเชื่อได้”   ตลอดระยะเวลาของการเข้าเงียบ สมาชิกได้ดื่มด่ำในการอ่านพระวาจาพระเจ้า รับฟังและรำพึงไตร่ตรอง จนมีความเข้าใจพระวาจาพระเจ้า ทำให้พระวาจาเป็นพลังหนุนชีวิต ประดุจพลังแห่งความเชื่อที่หนุนปีกนกอินทรีให้กางปีกออกด้วยพละกำลังเพื่อบินขึ้นสู่ที่สูง ดังสัญลักษณ์ของท่านนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร  …more photos…