Category: Close Up

Close Up
IMG_8096 (Large)
CIAO SCUOLA/FORMAZIONE PROFESSIONALE

ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับ CIAO (Conferenza Interispettoriale Asia-Oceania)จากประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ติมอร์ เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น เมียนมา-กัมพูชา และไทย รวมจำนวน 11 คนได้มาประชุม ที่บ้านธารพระพร ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมี Sr.Jessica Salvana ผู้รับผิดชอบกึ่งแขวงเมียนมา-กัมพูชา เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมที่ประเทศฮ่องกงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งฝ่ายอภิบาลของคณะเห็นควรจัดให้มีกลุ่มผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับแขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของคณะและความต้องการของเยาวชนในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและเยาวชนด้วย การประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 1.การทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และโครงสร้างฝ่าย 2. การจัดทำกำหนดการ หัวข้อ และตารางเวลา ของการชุมนุมเยาชนระดับ CIAO การชุมนุมครูในโรงเรียนของคณะระดับ CIAO การชุมนุมหมู่คณะผู้อบรมโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปีของคณะ และความร่วมมืออื่นๆ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู นักเรียน โดยที่ประชุม จะนำเสนอแผนงานที่ได้ร่วมกันกำหนดแก่อธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับ […]

Close Up
IMG_8004 (Large)
ประชุมเหรัญญิกประจำปี

ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย นำโดยซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ได้จัดการประชุมประจำปีผู้ที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและด้านการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม บรรยากาศเป็นไป ในการรับฟัง การไตร่ตรอง และการแบ่งปันกันฉันพี่น้อง…more photos….

Close Up
S__5513251
ค่ายมิตรมารีย์… “Come and See”

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายอภิบาลเยาวชน ได้จัดค่ายมิตรมารีย์ “Come and See” ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเธอด้วย” ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมฐานที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของคณะ ประวัติผู้ก่อตั้งคณะ ประวัติของผู้ศักดิ์สิทธิ์ของคณะ และจิตตารมณ์ด้านต่าง ๆ ของคณะ มีเด็ก ๆ และเยาวชนจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. และเขตวัดต่าง ๆ รวมประมาณ 80 คน เข้าร่วมค่าย โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานค่าย และ สมาชิก ธมอ. จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางเด็กและเยาวชน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริงยินดี มีสาระ แบบเยาวชนซาเลเซียน…more photos…

Close Up
001_pelligrinaggio (27)
ตักตวงพลังตามรอยเท้าผู้ก่อตั้งคณะ

ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ และ ซิสเตอร์พรพิรุณ พร้อมซิสเตอร์จากแขวงต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 11 คน ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญทีมอร์เนเซ –นิสซา และตุริน ซึ่งเป็นสถานที่นักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ได้เจิรญชีวิตในสถานที่เหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านชีวิตจิตในการพบปะกับนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ทั้งตักตวงพลังจากต้นกำเนิดแห่งพระพรพิเศษของคณะ ซึมซับจิตตารมณ์ในการเป็นศิษย์และเป็นธรรมทูตแห่งการประกาศข่าวดี ตามบทบาทหน้าที่การรับใช้ในหมู่คณะ ตามจิตตารมณ์ที่ว่า “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด” โอกาสนี้ Sr.Ivana Milesi อธิการิณีของหมู่คณะคอลเลโจ มอร์เนเซ เป็นวิทยากรให้การอบรมและเป็นผู้นำในการจาริกแสวงบุญไปตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ และ Sr. Rosalba เลขานุการ เป็นผู้นำที่นิสซา มอนแฟราโต สถานที่ทุกแห่งผู้จาริกแสวงบุญได้รับการต้อนรับจากบรรดาสมาชิกอย่างอบอุ่นมาก โอกาสนี้ผู้จาริกแสวงบุญร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการของคณะ ที่ได้จัดคอร์สและเตรียมการสำหรับการจากริกแสวงบุญ และขอบคุณคณะผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทำประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านี้…more photos…

Close Up
001_economa (19)
Corso Neo Econome Ispettoriali e Corso Piattaforma Collaborativa FMA

ระหว่างวันที่ 4 -23 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เข้ารับการอบรมคอร์ส เหรัญญิกใหม่ “Corso Neo Econome Ispettoriali” และหลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ (Corso Piattaforma Colaaborativa FMA) ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ โรม อิตาลี จัดโดยทีมฝ่ายบริหารจัดการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ส่วนกลาง ระดับโลก จำนวนผู้เข้ารับการอบรมช่วงแรก จำนวน 32 คน และช่วงสอง การอบรม หลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ. อีก 24 คน รวมเป็น 54 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากคำกล่าวของอัคราธิการิณี ว่า “จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเราอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพันธกิจ อาศัยการวางโครงงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างบังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดยังเกี่ยวข้องกับการกลับใจของแต่ละคนและแต่ละหมู่คณะด้วย ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวรับรองอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “พ่อขอรับรองว่าคณะของลูกจะมีอนาคตรุ่งเรือง ถ้าลูกดำรงตนเป็นผู้เรียบง่ายยากจนและมัธยัสถ์. (จากบันทึกเหตุการณ์ เล่ม 1 […]

Close Up
Pope Francis visit to Thailand (1)
ธมอ. ปลื้มปิติ…ร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อเที่ยงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 วันแห่งประวัติศาสตร์ไทยอันน่าชื่่นชม วันแห่งการเสด็จมาถึงประเทศไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมกับความตื่นเต้นยินดีของบรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายศาสนา และของพี่น้องชาวไทย ที่รอคอยการเสด็จมาถึงของพระองค์ โอกาสนี้ซิสเตอร์ อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ร่วมต้อนรับพระองค์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงค์ สมาชิกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้มีโอกาสร่วมเข้าต้อนรับและเข้าเฝ้าพระองค์ที่สถานทูตวาติกัน พร้อมกับบรรดาโนวิสและนักบวชคณะอื่น ๆ ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นยินดีและภาคภูมิใจที่ต่างได้เป็นผู้แทนของคณะ…Viva il Papa…(ขอขอบคุณภาพจากโซเชียลมีเดีย…)…more photos…

Close Up
IMG_5939 (Large)
สมัชชาแขวง ธมอ. ไทย

ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสมัชชาแขวงขึ้น ที่บ้านธารพระพร สามพราน ตามหัวข้อและแนวทางการไตร่ตรองจากศูนย์กลางของคณะที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) – “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” มีสมาชิกเข้าร่วมโดยตำแหน่ง สมาชิกผู้รับเลือกตามระเบียบของสมัชชา และสมาชิกผู้รับเชิญ รวมจำนวน 35 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นผู้อำนวยการสมัชชา ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัมฒ์ประกิจ และซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา เป็นเลขานุการ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม รวมถึงผู้แปลภาษา ซึ่งได้แก่ ซิเตอร์อานาโรซา ซีโวริ ซิสเตอร์แอลด้า บารัตติโน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ วันแรก ได้มีพิธีเปิดการประชุมด้วยการขอพรจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ […]

Close Up
IMG_5997 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ…

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมาชิกสมัชชาแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมกันแสดงความรักความรู้คุณต่อบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่ได้อุทิศตนอย่างสุดกำลังเพื่อบรรดาสมาชิกและเยาวชนในแขวงไทย โดยโอกาสนี้ตัวแทนได้กล่าวขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตทั้งในปัจจุบันและอดีต ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบดอกไม้แด่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่เข้าร่วมสมัชชาแขวง ได้แก่ซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และทุกคน ร่วมกันขับร้องบทเพลง “แสงทองส่องโลก” ด้วยความขอบคุณแด่ซิสเตอร์ธรรมทูตแต่ละท่าน และส่งคำขอบคุณไปยังบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่อยู่ในหมู่คณะต่าง ๆ ของแขวง รวมถึงทั้งบรรดาธรรมทูตผู้ล่วงลับ “เพราะจากท่าน…สมาชิกแขวงไทยได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต…จนวันนี้” …ขอบคุณท่านด้วยใจรู้คุณ… https://flic.kr/s/aHsmHQjaaP

Close Up
IMG_5586 (Large)
“ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน…”

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 สมาชิกแขวงไทย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน” โดย Sr.Maria Grazia Caputo, fma ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เกริ่นนำให้เห็นความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน เพราะหากเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนในทางที่ดี เราจะกลับเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าให้กับทุกคน โดย Sr.Maria ได้ถ่ายทอดความหมายและความสำคัญของศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชนในช่วงแรก และได้สมาชิกผู้เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดได้เข้ากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีคำถามนำดังนี้ เมื่อเราแต่ละคนมีความสำนึกและมีความเข้าใจที่ว่า เรามนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรและเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เราจึงควรดำเนินชีวิตและมีท่าทีอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา โดยแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบคำถามคือ หมู่คณะสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยาวชน และผู้ร่วมงานในทุกระดับ ทั้งนี้เราเชื่อว่า หากเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้ว เราจะสามารถเสริมเติมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้แก่กันและกัน ให้ทุกคนได้ค้นพบแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้อย่างแท้จริง….more photos…

Close Up
IMG_7472 (Large)
วันสุดท้ายของการประชุม…คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…

วันที่ 13 ตุลาคม 2019 วันสุดท้ายของการประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ที่บ้านธารพระพร สามพราน เป็นวันแห่งการสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมา แต่ละแขวงได้นำเสนอแนวปฏิบัติปี 2019-2021 ซึ่งมีความชัดเจน พร้อมผนวกไปกับความ พร้อมที่กล้าหาญและด้วยหัวใจของการรู้คุณ ที่บรรดาศิษย์เก่าทุกคนเปี่ยมล้นในหัวใจและ ตระหนักถึง “…การเปิดใจ สู่การรับฟัง…อย่างตั้งใจ เพื่อจะสามารถสร้างอนาคตอัน เปี่ยมด้วยความหวัง….ในสังคมยุคปัจจุบัน” โอกาสนี้ ซิสเตอร์หลุยส์ซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก และบรรดาผู้ใหญ่ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมให้การประชุมคองเกรสครั้งที่ 2 นี้ ผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยม…more photos…