Category: Close Up

Close Up
IMG_3627 (Large)
การถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ รุ่นที่ 1…

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 โดยมีซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และฝายทีมงานฝ่ายอบรม เป็นผู้ดำเนินการการประชุม มีสมาชิกจากทุกหมู่คณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน การจัดการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ เป็นความปรารถนาของคณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ศึกษาเนื้อหา และนำสู่ภาคปฎิบัติในชีวิตหมู่คณะ โดยเอกสารฉบับนี้มี 6 บท แต่ละบทล้วนมีความสอดคล้องกัน เริ่มจากสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรม ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้เยาว์ในระดับโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการอบรม หมู่คณะที่มีส่วนช่วยให้สมาชิกผู้เยาว์เติบโต รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกผู้เยาว์ และที่สำคัญคือบทบาทของพระมารดามารีย์ที่หมู่บ้านคานา แบบฉบับในการเจริญชีวิตท่ามกลางผู้คน ที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้องและยื่นมือเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำโครงการชีวิตส่วนตัว โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเปี่ยมด้วยคุณภาพของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ทบทวนและรื้อฟื้นจิตตารมณ์ครอบครัว ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผ่านทางเอกสารที่ศึกษา มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ภาวนาเฉลิมฉลองพิธีกรรม การเล่นเกมหย่อนใจร่วมกัน ทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนชัดเจนที่จะสืบสานต่อในชีวิตหมู่คณะ …more […]

Close Up
06.IMG_6567 (Large)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนในเครือ ธมอ.

ฝ่ายอภิบาลด้านคริสตศาสนธรรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตจิตใจครูคาทอลิกของโรงเรียน ในเครือ ธมอ. ระหว่างวันเที่ 13 -14 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม…สู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน”โดยมีคุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย สมณลิขิตเตือนใจ Gaudete et Exsultate “จงชื่นชมยินดีเถิด” และจาริกแสวงบุญที่สักรสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้บรรยายประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูประภา วีระศิลป์ นำการภาวนา Bibliodrama เป็นโอกาสให้ครูคาทอลิก 97 คนที่เข้าร่วมได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ ในบรรยากาศของความร่าเริงแบบซาเลเซียนและมิตรภาพที่อบอุ่นกับเพื่อนครูจากต่างโรงเรียน…more photos…  

Close Up
IMG_3274 (Large)
ธมอ. จัดอบรมสื่อศึกษา

ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดอบรมด้านสื่อศึกษา แก่คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. ที่รับผิดชอบในด้านการให้การอบรมแก่นักเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก แบ่งปันเกี่ยวกับเนื้อหาของ “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” ที่ให้ไว้ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 จากนั้นซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้แบ่งปันเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของ “คุณพ่อบอสโก มาเดอร์มัสซาแรลโล นักสื่อสาร” รวมถึง “แนวปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อฯ ประเภทโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์” นอกจากนั้น ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครูวิรมณ บัวแดง ได้แบ่งปันเนื้อหา “กิจกรรมสื่อศึกษา” และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อบรมถ่ายทอดแก่นักเรียนในการใช้สื่อฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย…more photos…

Close Up
IMG_6820 (Large)
ธมอ. และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมอบรมสัมมนา…

วันที่ 6 กรกฎาคม 2019 คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” โดยเนื้อหาการประชุมได้มีการหยิบยกปัญหาเป็นกรณีตัวอย่าง ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินการอย่างเหมาะสม การทำความเข้าใจรากเหง้าความรุนแรงและการล่วงละเมิด วัฒนธรรมและอำนาจการครอบงำ และนโยบายพร้อมคู่มือปฏิบัติเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน …more photos…

Close Up
20190703_Mother Antonia. (Large)
อาลัยรัก…มาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ อัคราธิการิณีกิตติคุณ คณะธมอ.

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ได้จัดพิธีปลงศพของมาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ อัคราธิการิณีกิตติคุณ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่โบสถ์ของคณะซาเลเซียน “Sant’Agostino”มิลาน อิตาลี และเคลื่อนศพไปฝังไว้ในสุสานที่ Nizza Monferrato บ้านหลังที่สองของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อปัสควัล ชาเวส วิลลานูเอวา (Pascual Chávez Villanueva) อัคราธิการกิตติคุณคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี พร้อมกับสมาชิกคณะซาเลเซียน ในบรรยากาศของการภาวนาวนา ด้วยความรักและความรู้คุณ ต่อมาเดอร์อันโตเนีย ของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณี สมาชิกคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และสัตบุรุษ มาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ สมาชิกคณะธิดาธิดาแม่พระองค์อุปถัภม์ (ธมอ.) อัคราธิการิณีเกียรติคุณ ผู้ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้นำคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นเวลา 12 ปี (1996-2008) ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่เมือง Sant’ Ambrogio Olona (VA) Fr. Angel Fernandez […]

Close Up
20190625_funerale (24) (Large)
ขอบคุณชีวิตท่าน…ที่เป็นพยาน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2019 พระสังฆราชยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปลงศพของซิสเตอร์มาเรีย สปาดาฟอรา สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสงฆ์ นักบวชพี่น้องสัตบุรุษ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ-สารสิทธิ์ มาร่วมภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มาเรีย ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี ในบรรยากาศของการภาวนา ความรักและความรู้คุณ โดยได้มีการภาวนาตั้งแต่ค่ำวันที่ 22 มิถุนายน 2019 ที่วัดน้อยของโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง โอกาสนี้ซิสเตอร์อักแนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวคำขอบคุณแด่พระสังฆราชประธาน พระสังฆราชปัญญา พระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ คณะครูและนักเรียน ที่ได้มาร่วมภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มาเรีย นอกจากนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวไว้อาลัยแด่ซิสเตอร์มาเรีย สำหรับชีวิตที่ท่านได้อุทิศเพื่อความดีงามของบรรดาสมาชิกและเยาวชนไทยตลอด 59 ปี ของการเป็นธรรมทูต ทั้งแบบอย่างชีวิตของการเป็นนักบวชแท้ที่ท่านได้มอบให้กับทุกคน ขอพระเจ้าทรงตอบแทนท่านด้วยชีวิตแห่งความสุขตลอดนิรันดร…more photos…

Close Up
20190603_pray 25 (21)
ภาวนา-เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ…

ระหว่างวันที่ 3-23 มิถุนายน 2019 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ทำประสบการณ์ด้านการภาวนาที่บ้านมัสซาแรลลี มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่บ้านนักบุญเบียอาโจ ซุบเบียอาโก โรม ประเทศอิตาลี ร่วมกับกลุ่มนักบวชและฆราวาส รวม 13 คน โดยมีซิสเตอร์มาเรีย เปียจูดิเจ ธมอ. เป็นผู้เทศน์ หัวข้อ “พระเยซูเจ้า…นักตั้งคำถามผู้ยิ่งใหญ่” ในบรรยากาศของการไตร่ตรองรำพึง การภาวนาและการแบ่งปัน ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับการไตร่ตรองถึงก้าวเดินตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ …ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับ ด้วยความรู้คุณต่อพระองค์ ต่อคณะผู้ใหญ่ ต่อสมาชิกทุกคน และทุกผู้คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตให้เติบโตจนถึงวันนี้…GRAZIE…more photos…

Close Up
IMG_3194 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะฯ ธมอ. ประชุมพบปะกลุ่มต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม และ1-2 มุิถุนายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะซิสเตอร์อธิการิณี ในวันที่ 28-29 พฤาภาคม ประุชุมคณะที่ปรึกษาระดับแขวง วันที่ 30-31 พฤษภาคม และกลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวงในวันที่ 1-2 มิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมพบปะประจำปี ครั้งที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การปรึกษา และการเปิดรับช่วงเวลาแห่งพระพรนี้ด้วยความยินดี  …more photos…

Close Up
108584 (Large)
การประชุมฝ่ายบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งผู้จัดการและครูที่ทำหน้าที่ด้านการบัญชี ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 25 คน ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน มีแนวทางเดียวกันในการดำเนินการงานด้านบัญชี การวางงบประมาณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ โดยมีอาจารย์อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การประชุมในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศของการแบ่งปัน ทั้งยังเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความชัดเจนและความเข้าใจในการบริหารงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น …more photos…

Close Up
165412
Congratulations!

เมื่อวันที่ 23 พฤุษาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสนทน ร่วมแสดงความยินดีกับโนวิสฐนชา โสทน ที่ได้รับเหรียญเป็นโนวิส ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจมอร์เนเซ ประเทศฟิลิปปินส์ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความยินดี…more photos…