Category: Close Up

Close Up
IMG_5268 (Large)
ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

Close Up
IMG_9128_1 (Large)
การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

Close Up
20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

Close Up
20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
“Signore dammi di quest’acqua…”

ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

Close Up
Progetto Gerusalemme (Large)
Progetto Gerusalemme 2018

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญไปยังเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 21 ท่าน ซิสเตอร์ทั้งสองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณอธิการิณีเจ้าคณแขวง ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ คณะผู้ใหญ่ ตลอดจนสมาชิกในแขวงทุกคน ที่ได้เอื้อโอกาสอันประเสริฐนี้แก่พวกเขา พวกเขาได้ไปยืนอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิต ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ได้แก่ เมืองเบธเลแฮม นาซาแรท เยริโค คาเปอรนาอุม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย คุมรัน เป็นต้น ได้พักในเมืองเยรูซาแลม ได้ไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ชนิดที่ว่าได้สัมผัสจริงควบคู่กับการรำพึงพระวาจา พระคัมภีร์ในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาได้ไป ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อการประกาศข่าวดี ตลอดระยะเวลาแห่งการจาริกแสวงบุญนี้ ได้เห็นประจักษ์พยานถึงความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นคนบาป ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมาเดอร์นิภาและสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความหวังว่า พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิต และจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในชีวิตประจำวัน ให้แผ่นดินไทยเป็นดังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกรุงเยรูซาแลม…more photos…

Close Up
20180226_ISP_Incontro Pope (8) (Large)
“เวลาแห่งพระพร …”

นับเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ไม่คาดฝันของพวกเราสี่คน คือ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดนักบุญมาร์ธา พร้อมกับ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีพระคุณของคณะ และพวกเราขอขอบพระคุณท่านทั้งสองสำหรับความใจดีที่ได้มอบแก่พวกเราอย่างมากมาย เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 พวกเราได้เดินทางถึงกรุงโรมด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์งดงามแห่งธรรมชาติเมื่อเครื่องบินสามารถร่อนลงสู่สนามบินฟิวมีชีโนที่ขาวด้วยหิมะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนับปี แม้จะรู้สึกปะทะกับอากาศหนาวเย็นสุด ๆ เมื่อมาถึงบ้านศูนย์กลางของคณะ ทุกคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า “หิมะสวยจังเลย!” แม้จะหนาวสั่น เมื่อมองไปในสวนยิ่งเพลินตาเพลินใจไปกับหิมะที่ขาวสะอาดพราวตา จึงอดไม่ได้ที่จะออกไปถ่ายภาพกับหิมะไว้เป็นที่ระลึก แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง แต่เช้าตรู่ของวันที่ 1 มีนาคม 2018 พวกเราทั้งสี่พร้อมกับท่านผู้มีพระคุณทั้งสองได้เดินทางมาถึงนครรัฐวาติกันภายในบริเวณวัดนักบุญมาร์ธา ที่ซึ่งจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ผู้แทนพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินนี้ ขณะเฝ้ารอเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นช่างเป็นวินาทีที่มีความสำคัญยิ่งนัก และวินาทีนั้นเมื่อพระองค์ทรงเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนเงียบ สงบนิ่งด้วยความเคารพ ทว่าหัวใจระทึกด้วยความยินดีเปี่ยมล้น ต่างก็รู้สึกประทับใจในท่าทีอันสงบสันติ และศรัทธาของพระองค์ เมื่อพิธีมิสซาจบแล้ว พวกเราแต่ละคนก็ได้รับพรพิเศษส่วนตัวจากสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระทัยดีและความเรียบง่ายของพระองค์ ใช่แล้ว…นี่คือผู้แทนของพระเยซูเจ้าซึ่งปกพระหัตถ์อวยพรลูก ๆ ของพระองค์ด้วยความรักและเปี่ยมด้วยพระทัยกรุณา และจะตราตรึง […]

Close Up
26
ด้วยอาลัยรัก…ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีปลงศพของซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตชาวอิตาเลียน และเป็นสมาชิกของคณะ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2018 โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะนักบวชต่าง ๆ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท และพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาและส่งดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในบรรยากาศของความรักและรู้คุณ สำหรับแบบอย่างชีวิตและความดีงามมากมายที่ท่านได้อุทิศบนผืนแผ่นดินไทยยาวนานถึง 52 ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลแด่ท่านและรับท่านในความสุขตลอดนิรันดรเทอญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชปัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพและการภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อีวา เทเรซา และได้อ่านชีวประวัติสั้น ๆ ของซิสเตอร์อีวา เทเรซา ที่เปี่ยมด้วยแบบอย่างชีวิตที่งดงามทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ นักบวช และธรรมทูตผู้ร้อนรน more photos…

Close Up
2018_1009x364_srTeresina
Sr.Iva Teresa Andreotti

เชิญภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี เถิด ขอให้ความสว่างนิรันดรส่องแสงแก่ท่าน ขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด อาแมน

Close Up
5W7A4182 (Large)
ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่สมาชิกทุกคน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว ตามหัวข้อของการจัดวันกตัญญูระดับโลก “จุดประกายแผนการของพระเจ้าในเยาวชน ด้วยการดำเนินชีวิตตอบรับพระกระแสเรียกด้วยความหวังและความยินดี” โดยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตัวแทนจากคณะครู กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มอาสาสมัครและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือ ร่วมกันขอพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา โอกาสวันสำคัญนี้ โดยมีการแสดงชุดต่าง ๆ ที่สวยงาม อ่อนช้อย และเปี่ยมด้วยความหมาย จากโรงเรียนในเครือฯ ทั้งการมาร่วมของตัวแทนของสมาชิกจากกลุ่มต่าง ๆ ทำให้สีสันและบรรยากาศของการฉลองในวันนี้เป็นไปอย่างงดงาม more photos…  

Close Up
IMG_3968 (Large)
ธมอ. ประเมินผล-วางแผนประจำปี

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 คณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2018-2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วา จำนวน 49 คน การประชุมในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมประชุมจะได้รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์นิภา ในทุกเช้าก่อนเริ่มการประชุม การรายงานการประเมินผลจากการประเมินโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา จากหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ การแบ่งปันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสมาชิกผู้เข้าร่วม การวางแนวเป้าหมายการอภิบาลร่วมกัน การวางแผนและการเขียนแผนงานโครงการต่าง ๆ และการแบ่งปันในหัวข้อ “การค้ามนุษย์” โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาคและทีมเป็นวิทยากรแล้ว การรื้อฟื้นและการรับธรรมนูญซึ่งได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ทำให้การประชุมพบปะในครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยความหมายและพลังใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไปในพระพรพิเศษของคณะ  more photos…