Category: Close Up

Close Up
Sr.Eliane Petri
ธมอ. เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ขึ้นที่หมู่คณะต่าง ๆ ที่สมาชิกประจำอยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด- Fate tutto quello che Egli vi dira’” มีสมาชิกเข้าเงียบ จำนวน 49 คน โดยใช้บทเทศน์ของ Sr.Eliane Petri อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นแนวทางในการรำพึง ไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งมีความเข้มข้น จริงจัง และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียนแท้ มีรูปแบบชีวิตและคำสอนของพระมารดามารีย์แห่งคานาและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล เป็นประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ติดตามสมาชิกแต่ละคนที่เข้าเงียบด้วยการภาวนา การติดตาม และการดูแลผ่านทางผู้แทนของท่านในแต่ละที่ที่จัดเข้าเงียบในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของการเข้าเงียบเป็นไปด้วยความจริงจัง การไตร่ตรอง ภาวนา พลีกรรม และใช้โทษบาป ตามหัวข้อของการภาวนาในแต่ละวัน […]

Close Up
IMG_8698 (Large)
“Wonderful Day Gratitude”

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมกันเฉลิมฉลอง “Wonderful Day Gratitude” วันแห่งการขอบคุณแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2020 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “ชีวิตของท่านเป็นดังต้นไม้ที่บังเกิดผล” โดยมีคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีตัวแทนสมาชิก ครู – นักเรียน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า กลุ่มอาสามัคร VIDES – SSYV และผู้ปกครอง จำนวนประมาณ 120 คน ร่วมกันในโอกาสนี้ โดยหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการแสดงความรักและรู้คุณต่อซิสเตอร์นิภา ด้วยรายการแสดงจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงที่น่ารัก และมาจากใจของทุกคน บรรยากาศของวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และรักรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ แม้นจะอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังก็ตาม…ขอความสุข ความยินดีของการอยู่ร่วมกันในบรรยากาศเช่นนี้ เป็นพลังสำหรับทุกคนในการก้าวต่อไปด้วยใจรักและรู้คุณ…more photos….

Close Up
IMG_8477 (Large)
ธมอ._ประเมินผล – วางแผนประจำปี

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(ซิสเตอร์ซาเลเซียน) จัดการประชุมประเมินผล-วางแผนประจำปีขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน โอกาสนี้คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล S.J. เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรู้จักตนเองและการยอมรับเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง นอกจากนี้ทุกวัน ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับการแบ่งปันเนื้อหาต่าง ๆ จากซิสเตอร์นิภา เพื่อการก้าวเดินของการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่แท้จริง และซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมกันวางแผนงานตามกิจกรรม-โครงการของฝ่ายต่าง ๆ ด้วย การประชุมพบปะในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศของการแบ่งปันแบบครอบครัว…more photos….

Close Up
IMG_8096 (Large)
CIAO SCUOLA/FORMAZIONE PROFESSIONALE

ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับ CIAO (Conferenza Interispettoriale Asia-Oceania)จากประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ติมอร์ เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น เมียนมา-กัมพูชา และไทย รวมจำนวน 11 คนได้มาประชุม ที่บ้านธารพระพร ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมี Sr.Jessica Salvana ผู้รับผิดชอบกึ่งแขวงเมียนมา-กัมพูชา เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมที่ประเทศฮ่องกงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งฝ่ายอภิบาลของคณะเห็นควรจัดให้มีกลุ่มผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับแขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของคณะและความต้องการของเยาวชนในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและเยาวชนด้วย การประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 1.การทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และโครงสร้างฝ่าย 2. การจัดทำกำหนดการ หัวข้อ และตารางเวลา ของการชุมนุมเยาชนระดับ CIAO การชุมนุมครูในโรงเรียนของคณะระดับ CIAO การชุมนุมหมู่คณะผู้อบรมโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปีของคณะ และความร่วมมืออื่นๆ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู นักเรียน โดยที่ประชุม จะนำเสนอแผนงานที่ได้ร่วมกันกำหนดแก่อธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับ […]

Close Up
IMG_8004 (Large)
ประชุมเหรัญญิกประจำปี

ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย นำโดยซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ได้จัดการประชุมประจำปีผู้ที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและด้านการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม บรรยากาศเป็นไป ในการรับฟัง การไตร่ตรอง และการแบ่งปันกันฉันพี่น้อง…more photos….

Close Up
S__5513251
ค่ายมิตรมารีย์… “Come and See”

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายอภิบาลเยาวชน ได้จัดค่ายมิตรมารีย์ “Come and See” ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเธอด้วย” ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมฐานที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของคณะ ประวัติผู้ก่อตั้งคณะ ประวัติของผู้ศักดิ์สิทธิ์ของคณะ และจิตตารมณ์ด้านต่าง ๆ ของคณะ มีเด็ก ๆ และเยาวชนจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. และเขตวัดต่าง ๆ รวมประมาณ 80 คน เข้าร่วมค่าย โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานค่าย และ สมาชิก ธมอ. จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางเด็กและเยาวชน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริงยินดี มีสาระ แบบเยาวชนซาเลเซียน…more photos…

Close Up
001_pelligrinaggio (27)
ตักตวงพลังตามรอยเท้าผู้ก่อตั้งคณะ

ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ และ ซิสเตอร์พรพิรุณ พร้อมซิสเตอร์จากแขวงต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 11 คน ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญทีมอร์เนเซ –นิสซา และตุริน ซึ่งเป็นสถานที่นักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ได้เจิรญชีวิตในสถานที่เหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านชีวิตจิตในการพบปะกับนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ทั้งตักตวงพลังจากต้นกำเนิดแห่งพระพรพิเศษของคณะ ซึมซับจิตตารมณ์ในการเป็นศิษย์และเป็นธรรมทูตแห่งการประกาศข่าวดี ตามบทบาทหน้าที่การรับใช้ในหมู่คณะ ตามจิตตารมณ์ที่ว่า “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด” โอกาสนี้ Sr.Ivana Milesi อธิการิณีของหมู่คณะคอลเลโจ มอร์เนเซ เป็นวิทยากรให้การอบรมและเป็นผู้นำในการจาริกแสวงบุญไปตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ และ Sr. Rosalba เลขานุการ เป็นผู้นำที่นิสซา มอนแฟราโต สถานที่ทุกแห่งผู้จาริกแสวงบุญได้รับการต้อนรับจากบรรดาสมาชิกอย่างอบอุ่นมาก โอกาสนี้ผู้จาริกแสวงบุญร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการของคณะ ที่ได้จัดคอร์สและเตรียมการสำหรับการจากริกแสวงบุญ และขอบคุณคณะผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทำประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านี้…more photos…

Close Up
001_economa (19)
Corso Neo Econome Ispettoriali e Corso Piattaforma Collaborativa FMA

ระหว่างวันที่ 4 -23 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เข้ารับการอบรมคอร์ส เหรัญญิกใหม่ “Corso Neo Econome Ispettoriali” และหลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ (Corso Piattaforma Colaaborativa FMA) ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ โรม อิตาลี จัดโดยทีมฝ่ายบริหารจัดการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ส่วนกลาง ระดับโลก จำนวนผู้เข้ารับการอบรมช่วงแรก จำนวน 32 คน และช่วงสอง การอบรม หลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ. อีก 24 คน รวมเป็น 54 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากคำกล่าวของอัคราธิการิณี ว่า “จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเราอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพันธกิจ อาศัยการวางโครงงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างบังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดยังเกี่ยวข้องกับการกลับใจของแต่ละคนและแต่ละหมู่คณะด้วย ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวรับรองอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “พ่อขอรับรองว่าคณะของลูกจะมีอนาคตรุ่งเรือง ถ้าลูกดำรงตนเป็นผู้เรียบง่ายยากจนและมัธยัสถ์. (จากบันทึกเหตุการณ์ เล่ม 1 […]

Close Up
Pope Francis visit to Thailand (1)
ธมอ. ปลื้มปิติ…ร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อเที่ยงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 วันแห่งประวัติศาสตร์ไทยอันน่าชื่่นชม วันแห่งการเสด็จมาถึงประเทศไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมกับความตื่นเต้นยินดีของบรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายศาสนา และของพี่น้องชาวไทย ที่รอคอยการเสด็จมาถึงของพระองค์ โอกาสนี้ซิสเตอร์ อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ร่วมต้อนรับพระองค์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงค์ สมาชิกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้มีโอกาสร่วมเข้าต้อนรับและเข้าเฝ้าพระองค์ที่สถานทูตวาติกัน พร้อมกับบรรดาโนวิสและนักบวชคณะอื่น ๆ ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นยินดีและภาคภูมิใจที่ต่างได้เป็นผู้แทนของคณะ…Viva il Papa…(ขอขอบคุณภาพจากโซเชียลมีเดีย…)…more photos…

Close Up
IMG_5939 (Large)
สมัชชาแขวง ธมอ. ไทย

ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสมัชชาแขวงขึ้น ที่บ้านธารพระพร สามพราน ตามหัวข้อและแนวทางการไตร่ตรองจากศูนย์กลางของคณะที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) – “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” มีสมาชิกเข้าร่วมโดยตำแหน่ง สมาชิกผู้รับเลือกตามระเบียบของสมัชชา และสมาชิกผู้รับเชิญ รวมจำนวน 35 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นผู้อำนวยการสมัชชา ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัมฒ์ประกิจ และซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา เป็นเลขานุการ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม รวมถึงผู้แปลภาษา ซึ่งได้แก่ ซิเตอร์อานาโรซา ซีโวริ ซิสเตอร์แอลด้า บารัตติโน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ วันแรก ได้มีพิธีเปิดการประชุมด้วยการขอพรจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ […]