Category: Close Up

Close Up
Bungkan_2020 (1) (Large)
ฉลอง “มารดาผู้ก่อตั้งคณะ”…นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 โอกาสฉลองประจำปีของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมใจกันเฉลิมฉลองท่านนักบุญ โดยแต่ละหมู่คณะทั้ง 10 แห่ง ได้เตรียมใจด้วยการทำตรีวาร และเฉลิมฉลองในวันที่ 13 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมาย มีการภาวนา การย้อนรำลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวประวัติของนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ประดับประดาสถานที่ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายและบ่งบอกถึงชีวิตของท่านนักบุญ ในช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม หลายหมู่คณะได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากมารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ เฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่เตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ประทับอยู่ ดังคำกล่าวของนักบุญยอห์น บอสโก ที่ว่า “พระนางมารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน โอกาสวันฉลองของคณะนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาอวยพรเป็นพิเศษหมู่คณะแขวงที่ศาลาแดง …พวกเราขอขอบคุณท่านในความเป็นบิดาที่ใจดีเสมอ นอกจากนี้ ในวันนี้ บางหมู่คณะได้แสดงเมตตาจิตแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแบ่งปันถุงยังชีพ เพื่อสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งคณะในการก้าวออกไปหาผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือด้วยใจเมตตา…more photos…

Close Up
Sr.Eliane Petri
ธมอ. เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ขึ้นที่หมู่คณะต่าง ๆ ที่สมาชิกประจำอยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด- Fate tutto quello che Egli vi dira’” มีสมาชิกเข้าเงียบ จำนวน 49 คน โดยใช้บทเทศน์ของ Sr.Eliane Petri อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นแนวทางในการรำพึง ไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งมีความเข้มข้น จริงจัง และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียนแท้ มีรูปแบบชีวิตและคำสอนของพระมารดามารีย์แห่งคานาและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล เป็นประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ติดตามสมาชิกแต่ละคนที่เข้าเงียบด้วยการภาวนา การติดตาม และการดูแลผ่านทางผู้แทนของท่านในแต่ละที่ที่จัดเข้าเงียบในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของการเข้าเงียบเป็นไปด้วยความจริงจัง การไตร่ตรอง ภาวนา พลีกรรม และใช้โทษบาป ตามหัวข้อของการภาวนาในแต่ละวัน […]

Close Up
IMG_8698 (Large)
“Wonderful Day Gratitude”

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมกันเฉลิมฉลอง “Wonderful Day Gratitude” วันแห่งการขอบคุณแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2020 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “ชีวิตของท่านเป็นดังต้นไม้ที่บังเกิดผล” โดยมีคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีตัวแทนสมาชิก ครู – นักเรียน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า กลุ่มอาสามัคร VIDES – SSYV และผู้ปกครอง จำนวนประมาณ 120 คน ร่วมกันในโอกาสนี้ โดยหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการแสดงความรักและรู้คุณต่อซิสเตอร์นิภา ด้วยรายการแสดงจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงที่น่ารัก และมาจากใจของทุกคน บรรยากาศของวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และรักรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ แม้นจะอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังก็ตาม…ขอความสุข ความยินดีของการอยู่ร่วมกันในบรรยากาศเช่นนี้ เป็นพลังสำหรับทุกคนในการก้าวต่อไปด้วยใจรักและรู้คุณ…more photos….

Close Up
IMG_8477 (Large)
ธมอ._ประเมินผล – วางแผนประจำปี

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(ซิสเตอร์ซาเลเซียน) จัดการประชุมประเมินผล-วางแผนประจำปีขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน โอกาสนี้คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล S.J. เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรู้จักตนเองและการยอมรับเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง นอกจากนี้ทุกวัน ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับการแบ่งปันเนื้อหาต่าง ๆ จากซิสเตอร์นิภา เพื่อการก้าวเดินของการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่แท้จริง และซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมกันวางแผนงานตามกิจกรรม-โครงการของฝ่ายต่าง ๆ ด้วย การประชุมพบปะในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศของการแบ่งปันแบบครอบครัว…more photos….

Close Up
IMG_8096 (Large)
CIAO SCUOLA/FORMAZIONE PROFESSIONALE

ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับ CIAO (Conferenza Interispettoriale Asia-Oceania)จากประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ติมอร์ เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น เมียนมา-กัมพูชา และไทย รวมจำนวน 11 คนได้มาประชุม ที่บ้านธารพระพร ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2020 โดยมี Sr.Jessica Salvana ผู้รับผิดชอบกึ่งแขวงเมียนมา-กัมพูชา เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมที่ประเทศฮ่องกงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งฝ่ายอภิบาลของคณะเห็นควรจัดให้มีกลุ่มผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา/ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ระดับแขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของคณะและความต้องการของเยาวชนในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและเยาวชนด้วย การประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 1.การทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และโครงสร้างฝ่าย 2. การจัดทำกำหนดการ หัวข้อ และตารางเวลา ของการชุมนุมเยาชนระดับ CIAO การชุมนุมครูในโรงเรียนของคณะระดับ CIAO การชุมนุมหมู่คณะผู้อบรมโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปีของคณะ และความร่วมมืออื่นๆ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู นักเรียน โดยที่ประชุม จะนำเสนอแผนงานที่ได้ร่วมกันกำหนดแก่อธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับ […]

Close Up
IMG_8004 (Large)
ประชุมเหรัญญิกประจำปี

ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย นำโดยซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ได้จัดการประชุมประจำปีผู้ที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและด้านการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม บรรยากาศเป็นไป ในการรับฟัง การไตร่ตรอง และการแบ่งปันกันฉันพี่น้อง…more photos….

Close Up
S__5513251
ค่ายมิตรมารีย์… “Come and See”

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายอภิบาลเยาวชน ได้จัดค่ายมิตรมารีย์ “Come and See” ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเธอด้วย” ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมฐานที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของคณะ ประวัติผู้ก่อตั้งคณะ ประวัติของผู้ศักดิ์สิทธิ์ของคณะ และจิตตารมณ์ด้านต่าง ๆ ของคณะ มีเด็ก ๆ และเยาวชนจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. และเขตวัดต่าง ๆ รวมประมาณ 80 คน เข้าร่วมค่าย โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานค่าย และ สมาชิก ธมอ. จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางเด็กและเยาวชน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริงยินดี มีสาระ แบบเยาวชนซาเลเซียน…more photos…

Close Up
001_pelligrinaggio (27)
ตักตวงพลังตามรอยเท้าผู้ก่อตั้งคณะ

ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ และ ซิสเตอร์พรพิรุณ พร้อมซิสเตอร์จากแขวงต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 11 คน ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญทีมอร์เนเซ –นิสซา และตุริน ซึ่งเป็นสถานที่นักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ได้เจิรญชีวิตในสถานที่เหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านชีวิตจิตในการพบปะกับนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ทั้งตักตวงพลังจากต้นกำเนิดแห่งพระพรพิเศษของคณะ ซึมซับจิตตารมณ์ในการเป็นศิษย์และเป็นธรรมทูตแห่งการประกาศข่าวดี ตามบทบาทหน้าที่การรับใช้ในหมู่คณะ ตามจิตตารมณ์ที่ว่า “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด” โอกาสนี้ Sr.Ivana Milesi อธิการิณีของหมู่คณะคอลเลโจ มอร์เนเซ เป็นวิทยากรให้การอบรมและเป็นผู้นำในการจาริกแสวงบุญไปตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ และ Sr. Rosalba เลขานุการ เป็นผู้นำที่นิสซา มอนแฟราโต สถานที่ทุกแห่งผู้จาริกแสวงบุญได้รับการต้อนรับจากบรรดาสมาชิกอย่างอบอุ่นมาก โอกาสนี้ผู้จาริกแสวงบุญร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการของคณะ ที่ได้จัดคอร์สและเตรียมการสำหรับการจากริกแสวงบุญ และขอบคุณคณะผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทำประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านี้…more photos…

Close Up
001_economa (19)
Corso Neo Econome Ispettoriali e Corso Piattaforma Collaborativa FMA

ระหว่างวันที่ 4 -23 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เข้ารับการอบรมคอร์ส เหรัญญิกใหม่ “Corso Neo Econome Ispettoriali” และหลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ (Corso Piattaforma Colaaborativa FMA) ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ โรม อิตาลี จัดโดยทีมฝ่ายบริหารจัดการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ส่วนกลาง ระดับโลก จำนวนผู้เข้ารับการอบรมช่วงแรก จำนวน 32 คน และช่วงสอง การอบรม หลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ. อีก 24 คน รวมเป็น 54 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากคำกล่าวของอัคราธิการิณี ว่า “จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเราอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพันธกิจ อาศัยการวางโครงงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างบังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดยังเกี่ยวข้องกับการกลับใจของแต่ละคนและแต่ละหมู่คณะด้วย ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวรับรองอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “พ่อขอรับรองว่าคณะของลูกจะมีอนาคตรุ่งเรือง ถ้าลูกดำรงตนเป็นผู้เรียบง่ายยากจนและมัธยัสถ์. (จากบันทึกเหตุการณ์ เล่ม 1 […]

Close Up
Pope Francis visit to Thailand (1)
ธมอ. ปลื้มปิติ…ร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อเที่ยงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 วันแห่งประวัติศาสตร์ไทยอันน่าชื่่นชม วันแห่งการเสด็จมาถึงประเทศไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมกับความตื่นเต้นยินดีของบรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายศาสนา และของพี่น้องชาวไทย ที่รอคอยการเสด็จมาถึงของพระองค์ โอกาสนี้ซิสเตอร์ อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ร่วมต้อนรับพระองค์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงค์ สมาชิกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้มีโอกาสร่วมเข้าต้อนรับและเข้าเฝ้าพระองค์ที่สถานทูตวาติกัน พร้อมกับบรรดาโนวิสและนักบวชคณะอื่น ๆ ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นยินดีและภาคภูมิใจที่ต่างได้เป็นผู้แทนของคณะ…Viva il Papa…(ขอขอบคุณภาพจากโซเชียลมีเดีย…)…more photos…