Category: Fma World

Fma World
02
สมเด็จพระสันตะปาปาท่ามกลางเรา ธมอ

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์  …more photos…

Fma World
grazie-1-768x512
มหัศจรรย์แห่งความกตัญญูที่สานต่อภราดรภาพในการก้าวเดินไปด้วยกัน

วันที่ 2 ตุลาคม 2021 ในวันฉลองทูตสวรรค์ผู้อารักขา  สมาชิกที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 24  ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงความรักกตัญญูต่อ Mother Yvonne Reungoat  อัคราธิการิณีเจ้าคณะและสมาชิกที่ปรึกษาส่วนกลางทุกท่าน  ในที่ประชุมเต็มด้วยความสุขและการสรรเสริญพระเจ้าในบรรยากาศ “แบบมอร์เนเซ” พร้อมกับสมาชิกในคณะทั่วโลก โดยมีตัวแทนของ 5 ทวีป ได้แสดงสัญลักษณ์การเทน้ำลงในเหยือก ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน จิตวิญญาณแห่งธรรมทูต การรับฟัง และการวินิจฉัย การดูแลและอยู่เคียงข้าง ซึ่ง Mother Yvonne ได้รินรดลงมาบนพื้นดิน เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคณะที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในพิธีบูชาขอบพระคุณ Fr. Maria Arokiam Kanaga ผู้ใหญ่แขวงสำรอง “Mary Seat of Wisdom” – UPS  เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวถึงความดีที่ Mother Yvonne  และคระที่ปรึกษาได้หว่านลงในหัวใจของสมาชิกทุกคน ท่านได้กล่าว ขอบคุณสำหรับชีวิตที่กล้าหาญในการรับใช้คณะเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี  ซึ่งได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิตในสังคมร่วมสมัยในการอยู่ท่ามกลางเยาวชนที่ก่อให้เกิดความสุขยินดีและความหวังมากมายตามพระพรพิเศษซาเลเซียน    ในช่วงท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกในที่ประชุมทั้งหมด […]

Fma World
1-Commissioni-696x464
บอกเล่าข่าวสมัชชา…การศึกษาและไตร่ตรอง ก้าวเดินของการทำงานร่วมกัน

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)   หลังจากการเปิดสมัชชาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการไปแล้วในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021  ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ได้กำหนดเส้นทางการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยการลงลึกในหัวข้อและวัตถุประสงค์หลักของสมัชชาครั้งที่ 24 คือ “ปลุกความสดชื่นแรกเริ่มของความเบ่งบานแห่งกระแสเรียกในคณะ” ยอมให้พระมารดามารีย์นำเราในการเกิดใหม่ในองค์พระจิตเจ้า เพื่อให้หมู่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์บรรลุถึงการเป็น “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย”   ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในพระวาจาพระเจ้าที่เล่าถึงงานเลี้ยงที่คานา   โดยมีขั้นตอนในการศึกษาและไตร่ตรองแนวทางของสมัชชาใน 3 มิติ คือ 1) หมู่คณะกระแสเรียก : การตอบรับ “si” ที่รื้อฟื้นในกาลเวลา  2) หมู่คณะซีน็อด : วิถีซีน็อดแบบมอร์เนเซ  และ 3) หมู่คณะธรรมทูตประกาศก : มอร์เนเซที่ก้าวออกไป     ที่ประชุมทำการศึกษาไตร่ตรองแต่ละหัวข้อพร้อมกันในระดับกลุ่มย่อย และวินิจฉัยคำตอบของหมู่คณะระดับแขวงทั่วโลกในสามมิติ คือ การรับรู้ การตีความ และการเลือก  โดยอาศัยการทำประสบการณ์ในการแบ่งปัน การรับฟัง และการสนทนาที่สร้างสรรค์ การคิดร่วมกัน และการไตร่ตรองในบรรยากาศที่เต็มด้วยด้วยความกระตือรือร้นและมีเนื้อหาที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน

Fma World
CG24_relazione-6-630x420
นำเสนอรายงานคณะในช่วงปี 2014-2020

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2021   มาเดอร์ อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และคณะที่ปรึกษา ได้นำเสนอรายงานในที่ประชุมสมัชชาใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของคณะในช่วงปี 2014-2020 ภายใต้หัวข้อสมัชชาครั้งนี้  “เขาให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด (ยน 2,5) หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย”  มีการรายงานในเชิงสถิติและความเคลื่อนไหวในภารกิจการอภิบาลของคณะทั่วโลก  ทำให้ตระหนักถึงการเป็นอยู่ที่มีชีวิตชีวาของสมาชิกในคณะทั่วโลก อีกทั้งมีการรายงานถึงการขับเคลื่อนคณะของอัคราธิการิณีและคณะที่ปรึกษา ที่ได้กระทำหน้าที่ตามข้อเรียกร้องของสมัชชาครั้งที่ 23  รวมถึงการดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกภายในแขวงต่าง ๆ ในท้ายที่สุดของการรายงาน มีการนำเสนอมุมมองของก้าวเดินสู่อนาคตในระยะ 6 ปี ของคณะ ซึ่งมีภาพสัญลักษณ์ของ “งานเลี้ยงที่คานา” ที่มีการประทับอยู่ของพระนางมารีย์อย่างเด่นชัดในพระศาสนจักรและในคณะ

Fma World
51489125954_3366d88ffc_k
พิธีเปิดสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 อย่างเป็นทางการ

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 17 กันยายน 2021  พิธีเปิดสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการ  มีขึ้นที่บ้านศูนย์กลางของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในกรุงโรม  พิธีบูชาขอบพระคุณและช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube และ Facebook  คุณพ่อ Pascual Chávez Villanueva  อดีตอัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี  นำด้วยบทเพลงและการเต้นรำตามประเพณีของแอฟริกา แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีดังเช่นงานเลี้ยงที่คานา หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ  มีพิธีเปิดภายในห้องประชุมใหญ่  เริ่มด้วยขบวนแห่ธงสัญลักษณ์ของคณะ และธงประจำชาติทั้งหมด 97 ประเทศ ใน 5 ทวีป นำสมาชิกเข้าภายในห้องประชุมสมัชชาใหญ่  แสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นสากลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  คุณพ่อ Pascual Chávez Villanueva ได้อ่านสาส์นของคุณพ่อ Ángel Fernández Artime อัคราธิการคณะซาเลเซียน  ซึ่งเรียกร้องให้ที่ประชุมสมัชชามีความไว้ใจในพระเจ้าและเปิดใจต่อองค์พระจิต พร้อมทั้งทำประสบการณ์ในการรับฟังพระวาจาพระเจ้า ในการวินิจฉัย และตอบสนองพระคุณในชีวิตผู้รับเจิมที่เป็นลูกของคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล   โอกาสนี้ พระคาร์ดินัล João BRAZ de AVIZ อธิบดีแห่งสถาบันชีวิตผู้รับเจิมและคณะแห่งการประกาศข่าวดี  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในการเตรียมสมัชชาของคณะ  และให้คุณค่าในภารกิจซึ่งเป็นเครื่องหมายของการก้าวไปด้วยกันในการรับใช้พระศาสนจักรและผู้ยากไร้ […]