Category: Uncategorized

FMA_News_1
cover620613
พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562

พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี มีการมอบตำแหน่งให้แก่ผู้นำในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านคุณธรรม ประธานสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียน ผู้นำเยาวชนและผู้นำนักเรียน ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ คุณครูแม่สีรับมอบองค์อุปถัมภ์ ได้แก่ 1.บุญราศีเลารา วีกุญญา (สีเหลือง) คุณครูพัชรี ชื่นชม / คุณครูดาราณี คงสกุล 2.น.ยอห์น บอสโก(สีเขียว) คุณครูสุธัญญา คงวิเศษ / คุณครูวิยะดา สงวนตั้ง 3.น.ดอมินิก ซาวีโอ (สีฟ้า) คุณครูสายรุ้ง เอกบุตร / คุณครูอรวรรณ กิจจิว 4.น.มาเรีย มัสซาแรลโล (สีชมพู) คุณครูนิอร ดอนศรีมัน / คุณครูฑิฆัมพร แสนสุข 5.นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก […]

FMA_News_1
cover teacher
ไหว้ครู มารีย์

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู ในเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ และมีส่วนร่วมในประเพณีไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในพิธีมีคณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนศิษย์เก่านำพวงมาลัย มามอบให้คณะซิสเตอร์ นักเรียนร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ อยุ่ในความสงบ เรียบร้อย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรักที่นักเรียนมอบให้กับคณะซิสเตอร์และคณะครูทุกท่าน more photos…

FMA_News
0T0A9632 (Large)
ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์ เมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยจัดเป็น 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดที่อาคารโมราโน มีวจนพิธีกรรมและถวายดอกไม้แด่แม่พระ ส่วนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา และมอบฝากการเรียนการสอน กิจกรรมตลอดปีไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หลังมิสซามีการขอพรแม่พระและถวายดอกไม้แด่พระนาง more photos…

สาส์นมหาพรต 2018

สาส์นมหาพรต ค.ศ. 2018 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ  24 : 12)   พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย             ปัสกาของพระคริสตเจ้ากำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง  ในการเตรียมฉลองปัสกาของเรา ภายใต้พระญาณสอดส่อง พระเจ้าประทานเทศกาลมหาพรตให้เราแต่ละปี ในฐานะที่เป็น “เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการกลับใจของเรา” [i]  เทศกาลมหาพรตเรียกร้องและทำให้เราสามารถกลับมาหาพระคริสตเจ้าด้วยความเต็มอกเต็มใจและในทุกแง่มุมแห่งชีวิต พร้อมกับสาส์นปีนี้ ข้าพเจ้าอยากช่วยพระศาสนจักรทั้งมวลให้มีประสบการณ์ กับช่วงเวลาแห่งพระหรรษ-ทานนี้เสียใหม่ พร้อมกับมีความชื่นชมยินดีในความจริง  ข้าพเจ้าขอเริ่มจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิว “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ 24 : 12) พระวาจาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบทเทศน์ของพระคริสตเจ้าเกี่ยวกับการสิ้นพิภพ เป็นคำพูดที่พระคริสตเจ้าตรัสในนครเยรูซาเล็ม บนเนินเขามะกอก ณ ที่ซึ่งพระมหาทรมานของพระองค์จะเริ่มต้น  ในการตอบคำถามหนึ่งของอัครสาวก พระเยซูทรงทำนายถึงความทุกข์ยิ่งใหญ่และทรงอธิบายเหตุการณ์ที่ชุมชนผู้มีความเชื่อ จะพบตนเองอยู่ท่ามกลางการทดลองต่างๆ  ประกาศกเทียมจะพาให้ผู้คนหลงทาง และความรักซึ่งเป็นแก่นแห่งพระวรสารจะค่อยเย็นลงในหัวใจของคนเป็นอันมาก   ประกาศกเทียม             ให้เราฟังถ้อยคำของพระวรสาร และพยายามเข้าใจหน้ากากลวงที่ประกาศกเทียมเหล่านั้นจะนำมาสวมใส่ พวกเขาอาจปรากฏมาในรูปแบบ “หมองู” ที่ปั่นอารมณ์มนุษย์ เพื่อทำให้เขาตกเป็นทาสแล้วนำไปสู่ที่ที่พวกเขาต้องการจะพาไป  บุตรของพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่หลงไปกับความสุขชั่วแล่น หลงไปว่ามันเป็นความสุขแท้จริง! มีมนุษย์ชายหญิงไม่น้อยที่ดำรงชีวิตในความฝันแห่งความร่ำรวย ซึ่งรังแต่จะทำให้เขาตกเป็นทาสเพื่อที่จะได้กำไร […]

Space_For_The_Young
20170906_MU_Media Week
“ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ”

ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีโครงการ “ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิต สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพได้ และส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองไรขิง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะวิทยากร ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ ผู้จัดรายการวิทยุ ครอบครัวข่าว FM 106 MHz และคุณปราณี สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสปอตวิทยุและการเป็นก็อปปี้ไรท์เตอร์ สังกัดสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz นอกจากนี้ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และคุณครูวิรมณ บัวแดง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อ สังเคราะห์สื๋อ และผลิตสื่อโฆษณาอย่างง่าย ในรูปแบบของการจัดฐาน…เท่าทันสื่อ… ซึ่งผลที่ได้รับจะขยายผลไปสู่การประกวดการผลิตสื่อประเภทการวาดภาพระบายสี รีวิวประกอบเพลง […]

FMA_News
8 (Large)
น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…