Author: support

Close Up
IMG_9781 (Large)
Congratulations!

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการแต่งเพลง โอกาสครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (1872-2020) ในหัวข้อ “พระมารดามารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ที่บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีผู้ที่เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมแสดงความยินดีจำนวนประมาณ 30 คน โดยมีครูวิทวัส ช่วยเจริญ นางสาวผาณิตา ลี้ภูมิวนิชย์ และนางสาววาศินี เครื่องสาย ทีมจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ชนะเลิศการประกวด ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่นักร้องวง “ละมุน” นางสาวกรณัฐฏ์ จันทร์วาววาม นางสาวพิมพ์สิริ บุญสม นางสาวนิลเนตร สุวรรณศร นางสาวพรปวีณ์ สิริอัตถชัยกุล นายวิทธิกร เก่งธัญกิจ นางสาวภัทราพร วันกุมภา และนายปรัชญา ตุ๊สังข์ จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ราชบุรี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปในความสุข ยินดี ซื่อเรียบง่าย เป็นกันเอง และความภาคภูมิใจของทีมแต่ละทีม […]

FMA_News_1
SD_CRESIMA (15) (Large)
ศีลกำลัง… ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 18.15 น พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเด็กและเยาวชนชาวอิตาเลียนจำนวน 5 คน Claudia, Matteo, Leonardo, Michelangelo และ Marco ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง กรุงเทพฯ ซึ่งพวกเขาได้รับการเตรียมตัวรับศีลกำลังจากครู Cristina Di Luigi ชาวอิตาเลียน ที่ได้เสียสละเวลาของตน ในการช่วยสอนคำสอน แม้ช่วงที่ไม่สามารถมาที่วัดได้ ในช่วง Covid 19 แต่ก็ยังสม่ำเสมอในการเรียนคำสอนทางออนไลน์ คุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด ซดบ. ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ได้อบรมพบปะผู้ปกครองและเตรียมตัวพวกเขาในการรับศีลอภัยบาป ครอบครัวของเด็กทั้ง 5 คนนี้ มีความสุข และแสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกของตนได้รับศีลกำลังในวันนี้ ขอขอบคุณ คณะซิสเตอร์ เป็นต้นซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ขอพระพรจากองค์พระจิตเจ้า […]

FMA_News
Con Maria
เทิดเกียรติพระมารดามารีย์…

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 คณะซิสเตอร์พร้อมกับพนักงาน หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมใจกันสวดสายประคำเพื่อเทิดเกียรติพระมารดาเป็นพิเศษตลอดเดือนแม่พระ ตามคำเสนอขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และในโอกาสปิดเดือนแม่พระนี้พร้อมกับคริสตชนทั่วโลกเราภาวนาเป็นพิเศษเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระมารดามารีย์ได้โปรดทรงคุ้มครองมนุษยชาติให้รอดพ้นจากโรคระบาด (COVID 19) แต่ละข้อของการสวดสายประคำ จะมีผู้แทนนำสัญลักษณ์เทียนแห่งแสงสว่างถวายแด่พระมารดามารีย์เพื่อนำคำภาวนาของเราไปถวายมนุษยชาติแด่ดวงหทัยของพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระมารดามารีย์ทรงอำนวยพรแก่เราทุกคน…more photos…

Close Up
E_QUIPE (1) (Large)
ธมอ. ประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2020 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแอพพลิเคชัน Google Meet ให้กับอธิการิณี จำนวน 10 คน ในภาคเช้าของวันที่ 29 พฤษภาคม และในภาคบ่ายเป็นการประชุมของคณะที่ปรึกษาระดับแขวง จำนวน 8 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นการประชุมของทีมผู้ประสานงานระดับแขวงจำนวน 20 คน โดยทั้งหมดนี้เพื่อร่วมกันวางแนวทางสำหรับการก้าวเดินในภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งได้มีการแบ่งปันกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและภารกิจการอภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม …more photos…

FMA_News
20200525_MUMI_MA FEAST (31) (Large)
“โอ้พระนางมหามารีย์….”

ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมร่วมใจกันเตรียมใจสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดาของคุณพ่อบอสโก และพระมารดาของทุกคน ด้วยการทำนพวารด้วยความรักและศรัทธา โดยเชิญชวนพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตรั้วของโรงเรียน ร่วมกันสวดนพวาร สวดสายประคำตลอดตรีวาร และในเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีพิธีแห่พระรูปแม่พระไปบริเวณรอบบ้านในเขตรั้ว รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี มีการเผาจดหมายถึงแม่พระ และสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลง นอกจากนี้การร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม ในวันฉลองอันสำคัญยิ่งต่อสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกคน คณะซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักรู้คุณต่อพระคุณมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศของความชื่นชมยิน ความศรัทธาภักดี และความรักร้อนรน โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เนื่องจากวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวันฉลองของโรงเรียน ที่มีชื่อ “มารีย์อุปถัมภ์” เป็นองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยจัดการอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้น จำนวน 5 คน เข้าร่วมและมีบาดหลวงบุญเลิศ เป็นประธานในการอวยพร …แม้นจะมีการขาดหายของสัญญาณเสียงบ้าง หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธี แต่ทุกคนต่างมั่นใจถึงการอวยพรของพระมารดา…ขอพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ […]

FMA_News_1
20200524_60th_Saladeang (10)
60 ปี แห่งพระพร บ้านเอาซีลีอุม ศาลาแดง

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2020 ตลอดนพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ได้เตรียมจิตใจทำนพวารอย่างศรัทธาร้อนรน ด้วยการสวดภาวนา ทำช่อบุปผา และแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเรื่องราวอัศจรรย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่พระ โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความรักความกตัญญู และรำลึกเหตุการณ์ในอดีตวันที่ 24 พฤษภาคม 1960 /2503 ที่มาเดอร์เทเรซา แมร์โล อธิการิณีเจ้าคณะ ได้เปิดหอพักหญิง “เอาซีลีอุม” อย่างเป็นทางการ โดยมีพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรงเป็นผู้ทำพิธีเสกอาคาร หมู่คณะแรกมีซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์นาเดียร์ แฟร์โร ซิสเตอร์มาร์การีตา เมโรนี่ และซิสเตอร์กราเชียลลา เลขานุการแขวง จุดประสงค์ของการสร้างหอพัก เพื่อให้ที่พักแก่นักเรียนคาทอลิกเป็นต้น ผู้ที่ไม่มีบ้านอาศัยในกรุงเทพฯ พวกเขาจะได้มีที่พักที่ปลอดภัย และดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต และหอพักนี้ก็ได้เปิดสำหรับนักเรียนที่นับถือต่างศาสนาด้วย หมู่คณะไม่มีคำพูดใดที่แสดงความชื่นชมและขอบพระคุณสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ที่กระทำโดยพระเจ้า และความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 60 ปี ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งของหมู่คณะนี้ และในการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ขอโมทนาคุณพระเจ้า พระมารดามารีย์ ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ผู้ได้บุกเบิกการสร้างหอพักหมู่คณะแรก และวันนี้ท่านยังเป็นพยานด้วยชีวิตของท่าน […]

FMA_News
20200524_SD_Feast MA (1)
ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 โอกาสสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์จันทรา กอหะสุวรรณ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นตัวแทนหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา มีบิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี โดยสัตบุรุษทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องการระบาดของโรคไวรัส-19 อย่างเคร่งครัด แม้นจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่… “เราทำได้…” เพราะเรารักแม่พระ… ประสบการณ์แห่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในยุคโควิด 19 ทำให้ผู้คนมากมายได้ค้นพบสิ่งดีดีในชีวิตมากมาย ทุกคนมาเพราะรัก และปรารถนาที่จะเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ที่รักยิ่ง คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสัตบุรุษทุก ๆ คน หลังพิธีรับอาหารว่างกล่องแยกย้ายกลับบ้าน ขอพระมารดามารีย์ทรงอวยพรทุกท่านเสมอไป…more photos…

Close Up
Bungkan_2020 (1) (Large)
ฉลอง “มารดาผู้ก่อตั้งคณะ”…นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 โอกาสฉลองประจำปีของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมใจกันเฉลิมฉลองท่านนักบุญ โดยแต่ละหมู่คณะทั้ง 10 แห่ง ได้เตรียมใจด้วยการทำตรีวาร และเฉลิมฉลองในวันที่ 13 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมาย มีการภาวนา การย้อนรำลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวประวัติของนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ประดับประดาสถานที่ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายและบ่งบอกถึงชีวิตของท่านนักบุญ ในช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม หลายหมู่คณะได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากมารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ เฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่เตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ประทับอยู่ ดังคำกล่าวของนักบุญยอห์น บอสโก ที่ว่า “พระนางมารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน โอกาสวันฉลองของคณะนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาอวยพรเป็นพิเศษหมู่คณะแขวงที่ศาลาแดง …พวกเราขอขอบคุณท่านในความเป็นบิดาที่ใจดีเสมอ นอกจากนี้ ในวันนี้ บางหมู่คณะได้แสดงเมตตาจิตแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแบ่งปันถุงยังชีพ เพื่อสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งคณะในการก้าวออกไปหาผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือด้วยใจเมตตา…more photos…

Close Up
Sr.Eliane Petri
ธมอ. เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ขึ้นที่หมู่คณะต่าง ๆ ที่สมาชิกประจำอยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด- Fate tutto quello che Egli vi dira’” มีสมาชิกเข้าเงียบ จำนวน 49 คน โดยใช้บทเทศน์ของ Sr.Eliane Petri อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นแนวทางในการรำพึง ไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งมีความเข้มข้น จริงจัง และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียนแท้ มีรูปแบบชีวิตและคำสอนของพระมารดามารีย์แห่งคานาและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล เป็นประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ติดตามสมาชิกแต่ละคนที่เข้าเงียบด้วยการภาวนา การติดตาม และการดูแลผ่านทางผู้แทนของท่านในแต่ละที่ที่จัดเข้าเงียบในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของการเข้าเงียบเป็นไปด้วยความจริงจัง การไตร่ตรอง ภาวนา พลีกรรม และใช้โทษบาป ตามหัวข้อของการภาวนาในแต่ละวัน […]

Close Up
IMG_8698 (Large)
“Wonderful Day Gratitude”

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมกันเฉลิมฉลอง “Wonderful Day Gratitude” วันแห่งการขอบคุณแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2020 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “ชีวิตของท่านเป็นดังต้นไม้ที่บังเกิดผล” โดยมีคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีตัวแทนสมาชิก ครู – นักเรียน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า กลุ่มอาสามัคร VIDES – SSYV และผู้ปกครอง จำนวนประมาณ 120 คน ร่วมกันในโอกาสนี้ โดยหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการแสดงความรักและรู้คุณต่อซิสเตอร์นิภา ด้วยรายการแสดงจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงที่น่ารัก และมาจากใจของทุกคน บรรยากาศของวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และรักรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ แม้นจะอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังก็ตาม…ขอความสุข ความยินดีของการอยู่ร่วมกันในบรรยากาศเช่นนี้ เป็นพลังสำหรับทุกคนในการก้าวต่อไปด้วยใจรักและรู้คุณ…more photos….