Author: support

FMA_News
29871_1
ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์ฯ

วันที่ 15-17 กันยายน 2021   เยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 9 คน  รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี  ที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา  นำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองในหัวข้อ “หัวใจใหญ่กว่าความรู้สึก”   โดยมีช่วงเวลาในการรับฟังการแบ่งปันข้อคิดจากผู้นำ  และช่วงเวลาการไตร่ตรองส่วนตัวในความสงบ  การเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติ และการสรุปแบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากกิจกรรมย่อยแต่ละครั้ง  โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางในการอบรมให้เยาวชนสามารถลงลึกในความเป็นจริงของตนเองภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจา   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตในตนเอง และร่วมมือกันส่งเสริมชีวิตการอยู่ร่วมกันในกลุ่มให้มีความสุขและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน     นอกจากนั้น ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน  ผู้ดูแลกลุ่ม ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการสร้างบรรยากาศการหย่อนใจที่ชายทะเล  ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสนุกสนาน และสรรเสริญพระเจ้าในความงดงามของสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวัน

FMA_News_1
huamak01 (1)
หอพักนิรมลรับมอบสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

วันที่ 17 กันยายน 2021  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ได้จัด”โครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2″  เป็นครั้งที่ 23   นำโดย นางสาววรินทร เหมะ เลขานุการฯ ร่วมกับ ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารี และอาจารย์มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการบริหาร/เลขานุการสถาบัน วะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เข้าเยี่ยมเยียนหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก โดยได้รับการต้อนรับจาก ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน และตัวแทนนักศึกษาหอพัก   หมู่คณะซิสเตอร์ได้นำเยี่ยมชมวัดน้อยฯ และการดำเนินกิจการของหอพัก อาทิเช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่สามสาย การปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวนผลไม้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีช่วงเวลาพบปะเสวนาเพื่อทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสะพานในการเยี่ยมเยียนในอนาคต ในโอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนทุกคนในบ้าน ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่านสำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน สมดังความหมายของโครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2 และทำให้เกิดความดีงามส่งต่อผ่านไปยังอีกหลายบุคคลเช่นเดียวกัน

FMA_News
IMG_0493 (Large)
พระพรแรกจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

วันที่ 14 กันยายน 2021   คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ให้กับสมาชิกในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกซาเลเซียนในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว  ระหว่างพิธี คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์เกี่ยวกับพระวาจาพระเจ้าที่กล่าวถึงการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา อาศัยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และได้แสดงความรู้คุณในหลายสิ่งที่ได้รับจากหมู่คณะซิสเตอร์ เป็นต้น ในสมัยที่ยังเป็นเด็กและมาเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนที่บ้านซาเลเซียน ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอภิบาลในศูนย์เยาวชนสมัยนั้น ได้ร่วมส่วนในการดูแลและอบรมให้เติบโตขึ้นในจิตตารมณ์ซาเลเซียน หลังพิธี ซิสเตอร์ ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ตัวแทนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั้งสองหมู่คณะ คุณครู เยาวชน และบุคลากรในบ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และร่วมกันร้องบทเพลง “แสงสะท้อน” เพื่อส่งกำลังใจและคำภาวนาเป็นพลังหนุนนำในทุกก้าวเดินของคุณพ่อต่อไป  จากนั้น ตัวแทนทั้งสองหมู่คณะได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และทุกคนได้รับการอวยพรจากพระสงฆ์ใหม่ เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีกันทั่วหน้า …more photos…

Catholic News
synodolty
พระศาสนจักรเตรียมกระบวนการสู่การประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป

ในเดือนตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการประชุมซีน็อดแบบสามปีต่อเนื่องกันในสามระดับ คือ ระดับสังฆมณฑล ระดับทวีป และระดับสากล เพื่อการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง ซึ่งจะกระทำด้วยการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม 2023 ณ กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำหนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ซึ่งจะเริ่มต้นที่นครรัฐวาติกัน พระองค์จะทรงเป็นประธานในพิธีในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2021 โดยให้เวลาสำหรับการพบปะกันและการไตร่ตรอง ตามด้วยการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้น พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มการก้าวเดินของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 ภายใต้การนำของบิชอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป้าหมายของสมัชชานี้คือการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า เลขาธิการแห่งสมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีคำถามพร้อมกับคู่มือที่เรียกว่า “Vademecum” โดยมีข้อเสนอสำหรับการปรึกษาหารือกันในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง เอกสารนี้จะถูกส่งไปยังคูเรีย สหพันธ์เจ้าคณะนักบวช สหพันธ์ชีวิตผู้ถวายตัว องค์กรฆราวาสสากล มหาวิทยาลัย หรือคณะเทววิทยา และก่อนถึงเดือนตุลาคม 2021 บิชอปจะแต่งตั้งผู้แทนของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป็นจุดอ้างอิงและประสานงานกับสภาบิชอปคาทอลิก และสภาบิชอปคาทอลิกจะแต่งตั้งผู้แทนหรือทีมงานเพื่อประสานกับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด กรุงโรม ระดับสังฆมณฑล – การทำงานของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) จะเริ่มต้นด้วย “การประชุมก่อนการประชุมซีน็อด” ซึ่งผลของการประชุมจะต้องส่งไปยังสภาบิชอปคาทอลิกของตนเอง บรรดาบิชอปที่เข้าร่วมประชุมในช่วงของการไตร่ตรองจะทำการสรุป […]

FMA_News_1
1630736201883 (Large)
เทศกาลสิ่งสร้างของพระเจ้า

วันที่ 4 กันยายน 2021   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัวคุณครูในโรงเรียน  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเทศกาลแห่งสิ่งสร้างของพระเจ้า โดย คุณพ่อ สุเทพ จูสวย (ซดบ) เป็นประธานในพิธี และได้แบ่งปันข้อคิดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอในหัวข้อ “บ้านสำหรับทุกคน ….ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า” (A Home for All Renewing the Oikos of God) พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างเพื่อมนุษย์จำเป็นที่เราต้องดูแลรักษา และสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เราที่ต้องช่วยเหลือกันและกัน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี เพราะทุกสิ่งในโลกคือบ้าน   ในพิธีกรรม หมู่คณะได้ตั้งกระโจมอับราฮัมไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าพระแท่นภายในวัด  เพื่อเป็นเครื่องหมายในการอธิษฐานภาวนา และส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งสร้างของพระเจ้าในโลกให้เป็นดังบ้านของเรา  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ สุเทพ จูสวย ได้มอบต้นไม้ “ฟ้าประทานพร” ให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี เพื่อนำไปปลูกดูแลรักษาที่บ้านของต้นต่อไป  …more photos…

Catholic News
Smerilli_Papa-Francesco-768x512
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (FMA)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (Alessandra Smerilli)  ทำหน้าที่เลขาธิการกระทรวงพัฒนามนุษย์และประสานงานคณะกรรมาธิการวาติกัน โควิด-19  ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซิสเตอร์อเลสซานดรา สเมริลลี  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)  เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974 ในเมืองวาสโต ประเทศอิตาลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย La Sapienza แห่งกรุงโรม และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย East Anglia ในเมืองนอริช (สหราชอาณาจักร)    ซิสเตอร์อเลสซานดรา  มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พระศาสนจักร และปรารถนาแสดงความขอบคุณต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับการแต่งตั้ง ดังนี้ “ฉันสำนึกด้วยใจรู้คุณต่อพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบให้  ฉันสวดภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ฉันทำงานนี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเชื่อฟังต่อพระศาสนจักร ด้วยความถ่อมตน มุ่งมั่น  คิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการฟัง  ความปรารถนาทั้งหมดและความตั้งใจจริงของฉัน คือการรับใช้พันธกิจของพระศาสนจักรอย่างสุดความสามารถ ตราบเท่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นควร” 

FMA_News
DSC_4574 (Large)
สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2021    ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ.นครปฐม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำโครงการศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2” โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารเที่ยงให้แก่สมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 40 คน นอกจากนี้ ซิสเตอร์ เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพสำหรับมูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส จำนวน 41 ชุด …more photos…

Close Up
01
ธมอ ร่วมประชุมโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน

วันที่ 3 กันยายน 2021   ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง เชิญชวนผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระัดบบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมของ 5 องค์กรคริสต์ ในโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน  ซึ่งจัดการประชุมในระบบออนไลน์ โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและผู้ที่ร่วมประชุมออนไลน์  คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ   ผู้แทนพิเศษจาก 5 องค์การคริสต์  ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าในหัวข้อ “จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ท่านจะเกิดผลมาก” (เทียบ ยน 15:5-9)   สมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom  และประทับใจในการแบ่งปันของวิทยากรที่มีความมั่งคั่งในการนำพระวาจาของพระเจ้ามาอธิบายเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความรักกันฉันพี่น้องมากขึ้น  …more photos…

FMA_News_1
IMG_1170 (Large)
เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง…Laudato Si…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2021  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นเทศกาลแห่งสิ่งสร้าง “Season of Creation”  ในบรรยากาศของการภาวนาที่เปี่ยมด้วยความรุ้คุณต่อพระเจ้า ด้วยการภาวนาเพื่อขอบพระคุณและวอนขอพระพรของพระองค์ทรงปกป้องบ้านของเรา(โลกของเรา)  ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  และการเชิญชวนของ Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ ในหัวข้อที่ว่า “บ้านสำหรับทุกคน? ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า ” (A home for all? Renewing the Oikos of God)  ซึ่งช่วยให้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้า… “เรามีบทบาทร่วมกันในฐานะผู้ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า เราตระหนักว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเราเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศน์ เราชื่นชมยินดีในโอกาสนี้ที่ได้ดูแลบ้านส่วนกลางของเราและพี่น้องชายหญิงที่อาศัยร่วมโลก…” …more photos…

FMA_News
DSC_0179 (Large)
บึงกาฬผนึกกำลัง ร่วมบรรเทาภัยโควิด

บรรดาซิสเตอร์ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ นำโดย ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ร่วมกับคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร พระสงฆ์พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติส บึงกาฬ และชุมชนวัดนักบุญยอห์น บัปติส คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ดังนี้   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อชาติ” ทางโรงเรียนได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร 2 กระสอบ น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และขนมมอบแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ   วันที่ 17 สิงหาคม 2021 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด […]