Author: support

Close Up
001 (Large)
CIAO School Congress FMA

วันที่ 26-27 มีนาคม 2021  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการประชุมออนไลน์  CIAO School Congress ของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในระดับ Interprovincial East Asia Conference (CIAO) School  ในหัวข้อ “Salesian Educators: Advocates of the Global Compact on Education”    ในแขวงไทย นำโดย ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ทำงานโรงเรียนทุกฝ่ายและหมู่คณะผู้อบรม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่ทางคณะได้จัดขึ้น  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 190 คน จากประเทศในเอเชียตะวันออกและปาปัวนิวกินี   การประชุมเริ่มด้วยคำภาวนาที่สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภารกิจอภิบาล  และพบกับการทักทายจาก Sr. Runita Borja (FMA)  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลเยาวชน  จากนั้น มีการแบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่  “Human Dignity and Right” จาก Sr. […]

FMA_News
DSCF5951 (Large)
ศักดิ์ศรีสตรี สร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

วันที่ 6 มีนาคม 2021 เยาวชนบ้านธิดารักษ์และเยาวชนหญิง “บ้านมารีย์นิรมล” ของคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เข้าร่วมอบรมโอกาสวันสตรีสากลในหัวข้อ “คุณค่า ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว พระศาสนจักร และสังคม”   ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี เปิดการอบรมโดยการอ่านสาส์นวันสตรีสากลประจำปี 2564 จากพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ให้คำขวัญว่า “ภาวะผู้นำของผู้หญิง เพื่อบรรลุอนาคตแห่งความเท่าเทียมในโลกยุคโดวิด” เป็นการยกย่องบรรดาสตรีทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ฐานะบุคลากรสาธารณสุข และในการแสดงภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติการระบาดของโควิด-19   จากนั้นได้เชิญคุณพ่อศราวุธ แฮทู พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรจุดประกายความรู้ด้านจริยศาสตร์ และมโนธรรมเรื่องกฎหมายไทย ข้อ 301 และ 305 เกี่ยวกับการอนุญาตทำแท้ง พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องตามคำสอนของกฎหมายพระศาสนจักรและศีลธรรม เพื่อดำรงตนในศักดิ์ศรีของสตรีอย่างเต็มเปี่ยม บรรยากาศการอบรมมีความเอาจริงเอาจังและสนุกสนานร่าเริงแบบเยาวชนซาเลเซียน  ซึ่งนำโดยซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และเยาวชนธิดามารีย์ โดยเน้นอุดมการณ์ประจำปี “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” และคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   จบกิจกรรมด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ  …more photos… 

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญยอแซฟ ผู้มีหัวใจของบิดา

วันที่ 19 มีนาคม 2021   หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความรักความศรัทธาเป็นพิเศษตลอดนพวารนักบุญยอแซฟ ด้วยการปฏิบัติช่อบุปฝาอย่างดี และสวดบทภาวนาวิงวอนนักบุญยอแซฟเป็นประจำ ในวันพุธมีการจับข้อคิดคุณธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ   โอกาสวันสมโภช ในพิธีกรรมภาวนาของหมู่คณะ มีการถวายสัญลักษณ์ท่อนไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นสะพานได้  เป็นเครื่องหมายถึงพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองและความเอาใจใส่ของท่านนักบุญยอแซฟจากสวรรค์   คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม (SDB) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  สมาชิกในบ้านทุกคนร่วมพิธีด้วยความศรัทธา และพร้อมใจกันวอนขอพระพรพิเศษสำหรับหมู่คณะจะสามารถเลียนแบบท่านในการเพิ่มพูนการใส่ใจดูแลกันและกัน ด้วยท่าทีเล็ก ๆ น้อย ๆ แห่งความรัก ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้หมู่คณะมีโฉมหน้าใหม่ที่เป็นแสงสว่างนำความหวังไปสู่ทุกคน …more photos…

FMA_News
IMG_4084 (Large)
พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

วันที่ 16 มีนาคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมเลารา โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูหงส์ลดา ขุนสีแก้ว ได้กล่าวรายงาน และมีการรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา 2563 ตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยแบ่งหัวข้อการปฏิบัติออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1) เดือนกรกฎาคม – “THIDA : รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” 2) เดือนสิงหาคม – “Harmony Family” 3) เดือนกันยายน – “Infinity of love” 4) เดือนตุลาคม – “DEK – DEE” 5) เดือนธันวาคม – “Amazing Gift เพราะชีวิตคือของขวัญ” 6) […]

FMA_News_1
01
เข้าเงียบคณะกรรมการสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2

วันที่ 15 มีนาคม 2021   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ และครูสามารถ ไทยลำภู   ตัวแทนจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมการเข้าเงียบประจำปีของคณะกรรมการสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2   ซึ่งจัดโดยคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าอาวาสพระวิสุทธิวงศ์ ในนามสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2 ซึ่งมีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และฆราวาส ครูคำสอน เข้าร่วมประมาณ 20 คน ณ วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง อำเภอพรรณา จังหวัดสกลนคร   โดยในช่วงเช้าได้รับฟังการแบ่งปันงานอภิบาลจากคุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์ จากนั้น ได้ร่วมบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา และเป็นหนึ่งเดียว …more photos…

Close Up
AU_2021_15.03 (0) (Large)
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยม 5 องค์การคริสต์

วันที่ 15 มีนาคม 2021  คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ณ ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จำนวน 35 คน ให้การต้อนรับ โดยการนำของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้นำการอธิษฐานภาวนา ร่วมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี    นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้อ่านสาส์นและมอบแก่ผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จากนั้นได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บรรยากาศแห่งการพบปะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองฉันท์พี่น้อง ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศ …more photos…

FMA_News_1
01
อบรมผู้ประกอบการหอพัก “วิถีใหม่…”

วันที่ 12 มีนาคม 2021  ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ และซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ตัวแทนจาก “หอพักหญิงนิรมล” หัวหมาก เข้าร่วมการประชุมในโครงการส่งเสริมบริหารจัดการหอพัก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   โดยการดำเนินการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้ประกอบการหอพักในเขตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 เขตบางกะปิ และ เขต 2 เขตประเวศ รวมทั้งนักศึกษาจำนวนทั้งหมดประมาณ 100 คน   มีกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการหอพัก” (CPR & AED)  โดยวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาลบาล สิรินธร  ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป  การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)   จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและพ้นอันตราย   ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “หอพักวิถีใหม่ รู้เท่าทันภัยในหอพัก”  โดยวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆกับวิทยากรที่ให้ความรู้   ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต และนำไปพัฒนาให้หอพักของมีความปลอดภัยน่าอยู่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
You will be in our hearts

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดพิธีอำลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 18) ที่จบการศึกษาจำนวน 104 คน  เริ่มด้วยพิธีลอดซุ้มธงโรงเรียนพร้อมกับเพลงมาร์ชเซนต์เมรี่ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวอำลาและขับร้องเพลง จากนั้น นางสาวพิชญาภรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ประธานนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 18  กล่าวสุนทรพจน์ ขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู สำหรับสิ่งดี ๆ มากมายที่ได้รับจากสถานศึกษา   คุณครูประภา ศรีอนันต์ เป็นตัวแทนคณะครู กล่าวให้พรนักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จ ให้กำลังใจแม้ว่าชีวิตเบื้องหน้าจะประสบอุปสรรคก็มากมาย  จากนั้น ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาท โดยกล่าวถึงความผูกพันในสายใยครอบครัวของคณะซิสเตอร์ คณะครู ซึ่งจะมีนักเรียนอยู่ในใจเสมอ และอวยพรให้วันที่เริ่มก้าวเดินออกจากรั้วของโรงเรียน เป็นวันที่นักเรียนมั่นใจในการบ่มเพาะขัดเกลาที่โรงเรียนได้สร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ และก้าวต่อไปด้วยพระพรของพระมารดามารีย์ เป็นศิษย์ซาเลเซียนอย่างสมความภาคภูมิ จากนั้น นักเรียนได้อำลาแม่พระองค์อุปถัมภ์พร้อมกันในวัดน้อย ภาวนาฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของพระนาง เสร็จพิธี มีการสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับคณะซิสเตอร์และคุณครู …more photos…

FMA_News_1
01
รางวัลแห่งความดี เป็นเกียรติศรีแก่ “ธิดาฯ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านจิตอาสา (SSYV) ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563    พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน เป็นเวลานาน 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ระหว่างพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งหมด 47 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีพระคุณ   นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คือ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน 6 คนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากทางสมาคมเช่นกัน  ก่อนจบพิธี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร  …more photos…

Close Up
020 (Large)
ฉลองวันกตัญญูแขวง “ระบายสีแห่งรัก …ด้วยความหวัง”

วันที่ 5 มีนาคม 2021   สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในวันฉลองกตัญญูระดับแขวง ซึ่งจัดขึ้นหลังการเข้าเงียบ รุ่นที่ 1   ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ในหัวข้อการฉลอง  “Coloriamo la speranza”   ซึ่งมีความหมายถึงพระพรแห่งความรักเมตตาของพระเจ้าที่เป็นดังการระบายสีสันต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงและบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลายเฉดสี    เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการขอบคุณสำหรับชีวิตของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผู้นำที่มีใจมารดาและเป็นพลังหนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังเสมอ   ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและแบ่งปันข้อคิดแห่งคุณค่าความรักกตัญญูในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวที่พระเจ้าได้ประทานให้ในดวงใจของแต่ละคน   หลังจากพิธีมิสซา บรรดาสมาชิกที่มาร่วมงานฉลอง อยู่พร้อมหน้ากันในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี การแบ่งปัน และการร่วมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ และหมู่คณะต่าง ๆ   จากนั้นมีการแสดงของสมาชิกจากทุกหมู่คณะ เพื่อแสดงออกถึงความรักกตัญญูและเป็นการแบ่งปันสีสันแห่งความสุขยินดีในกระแสเรียก  ตามหัวข้อการฉลองในปีนี้ที่เชิญชวนให้ทุกคนถือพู่กันและร่วมกันระบายสีแห่งความสุขยินดีและความหวังในดวงใจของสมาชิก ผู้ร่วมงาน และบรรดาเยาวชนทุกคน  …more photos…