Author: support

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
MU_retrate (7)
“เยาวชนกับครอบครัว”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ธมอ. นำนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ในหัวข้อ “เยาวชนกับครอบครัว” มีคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งจัดโดยฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกเขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน จากโรงเรียน 4 โรงเรียน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ จุดประสงค์ของการจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การใช้ชีวิต การเลือกคู่ชีวิต การวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามหลักพระศาสนจักรคาทอลิก นอกจากนี้ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ได้เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ …more photos…

FMA_News
DSC00332 (Large)
ยินดีต้อนรับ…

เมื่อค่ำวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มเด็กธิดารักษ์และครูผู้ดูแล ให้การต้อนรับซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี อธิการิณีของบ้าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีช่วงเวลาของการภาวนามอบฝากท่านในการนำพาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ผู้รักษาการแทนอธิการิณีของบ้าน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมเดินทางมาส่งเข้าหมู่คณะ …more photos…

Space_For_The_Young
Media Studies_MU (4) (Large)
มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_2814 (Large)
ส่งพรความสุข…

เมื่อเช้าของวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หลังพิธีมิสซาฯ หมู่คณะเซนต์เมรี่ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มเลารา ได้ร่วมกันส่งความสุข แสดงความยินดีกับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ โอกาสฉลองศาสนนามของท่าน โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี กล่าวอวยพร และขอบคุณสำหรับงานด้านศาสนบริการ และงานอภิบาลอื่นๆ… more photos…

Space_For_The_Young
IMG_1837 (Large)
“Youth Bible Camp”

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

FMA_News
IMG_1263
เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และการตอบคำถาม ตลอดจนรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน …more photos…

Close Up
IMG_5268 (Large)
ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

Space_For_The_Young
DSC00231 (Large)
ก้าวเดินใหม่…

เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
DSC_0663 (Large)
พี่น้องสานสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำและบ้านเลารา ร่วมกับนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องประจำปี โดยเริ่มด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี กล่าวให้โอวาท และเริ่มกิจกรรมการรับน้องด้วยกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการรับน้องในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม ทั้งยังเป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังคุณธรรมความดีต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักเคารพ รักและให้เกียรติต่อกัน …more photos…

FMA_News
IMG-20180605-WA0027 (Large)
พิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนต่างชาติ

โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 6 คน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งสำนักคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคุณพ่อคาร์โล เวลาร์โด สงฆ์ซาเลเซียนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียนในประเทศไทย พร้อมกับคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตือนใจเป็นภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของพระจิตเจ้า อาศัยพระคุณ 7 ประการที่ประทับอยู่ในแต่ละคน หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษชาวอิตาเลียน ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้รับ และขอพระเจ้าทรงอวยพรภารกิจการเป็นชุมพาบาลของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้บังเกิดผล และขอให้ผู้รับศีลกำลังเหล่านี้ได้รักษาความเชื่อคริสตชนของตน เพื่อสามารถเป็นพยานแก่ผู้อื่นต่อไป…more photos…