Author: support

Fma World
02
การส่งธรรมทูตซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2022  ที่วิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งวัลดอกโก ที่กรุงตูริน มีการเฉลิมฉลองการส่งมอบไม้กางเขนธรรมทูตให้กับสมาชิกซาเลเซียน 19 คน และธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 10 คน  โดยมีท่านอธิการบดี คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการซาเลเซียน พร้อมด้วยสมาชิกในคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย  Sr. Ruth del Pilar Mora ที่ปรึกษาฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ การส่งธรรมทูตในครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่ 145 ของคณะ ธมอ และครั้งที่ 153 ของคณะซาเลเซียน  ทุกคนเต็มด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้า  ในคำเทศน์ของคุณพ่ออัคราธิการ ใจความว่า “มีเพียงหัวใจที่เข้มแข็งในงานธรรมทูตของคุณพ่อบอสโกเท่านั้น ที่ได้ทำให้พวกเธอมาอยู่ที่นี่  ทั้งซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากทุกประเทศอยู่ที่นี่ ในวิหารแห่งนี้ เราคือคณะที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง” บรรดาธรรมทูตที่ได้รับกางเขน ส่วนใหญ่มาจากทวีปแอฟริกาและเอเชีย  บางคนเป็นธรรมทูตคนแรกจากประเทศของตนเอง  ซึ่งคุณพ่ออัคราธิการได้ย้ำอีกครั้งว่า “เราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญจากองค์พระจิตเจ้า  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้พระเยซูเจ้าและประชากรของพระองค์” หลังจากอวยพรแล้วคุณพ่ออัคราธิการได้มอบกางเขนให้กับธรรมทูตซาเลเซียน และ Sr. Ruth del Pilar Mora  มอบกางเขนให้กับสมาชิก […]

FMA_News_1
00 (Large)
ศิษย์เก่าธิดาฯ นำน้อง ๆ มา… “รักษ์โลก”

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2022  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงนิเวศน์ “ธิดารักษ์โลก”   ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งสร้างในโลก ซึ่งเป็นบ้านส่วนรวมของเราให้น่าอยู่  เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา ตามอุดมการณ์ที่ว่า “รัก รับใช้ด้วยใจยินดี” และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงสืบต่อกิจกรรมศิษย์เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นำมาบูรณาการใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน คณะซิสเตอร์ และคุณครู 7คน คณะกรรมการศิษย์เก่าและสมาชิกจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านพลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ที่ได้จัดกำลังทหารจิตอาสามาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  มีการปล่อยปลานิลจิตรดาจำนวน 5,000 ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคใต้ตอนล่าง  การปลูกต้นไม้และพรรณไม้กว่า 150 ต้น การเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กในสมเด็จพระพันปีหลวง(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งในหลวง ร.9) ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังบรรยายจากเหล่าเสนาธิการทหาร […]

Close Up
01 (Large)
การประชุมหลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของอธิการิณีเจ้าคณะในสหพันธ์แขวง-CIAO

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2022  อธิการิณีเจ้าคณะสหพันธ์แขวงเอเชียตะวันออก (Interispettoriale Asia Orientale -CIAO)  จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมการวางแผนหลังการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีซิสเตอร์ Sr. Maria Assunta Sumiko Inoue ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนและที่ปรึกษาระดับ CIAO พร้อมด้วย Sr. Lidia Strzelczyk ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนของประเทศเกาหลีและประเทศเวียดนาม เป็นประธานการประชุม โดยมี Sr. Alma Castagna เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนระยะ 6 ปี ระดับสหพันธ์แขวงร่วมกัน Sr. Maria Assunta ได้เน้นถึงความสำคัญของการประชุมว่า “การประชุมเป็นช่วงเวลาของการอภิปรายและการรวมกลุ่ม สำหรับการแบ่งปันและการเสนอ และการค้นหาแนวทางร่วมกัน ดังนั้นแต่ละคนจึงมีบทบาทสำคัญมากในการปลุกเร้าและการปกครองของคณะ และเอื้อให้สมาชิกของหมู่คณะผู้อบรมทั่วโลกได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น” คำกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ Sr. Alma Castagna […]

Close Up
01 (Large)
การเยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2022   ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยในช่วงสายของวันที่ 8 กันยายน 2022  ท่านเดินทางมาถึงและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกคน   ตามตารางของการเยี่ยม นอกเหนือจากการพบปะกับสมาชิกในหมู่คณะแล้ว ท่านยังได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  คือ คณะครู  และนักเรียนในโรงเรียน  กลุ่มนักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่ม ADMA  กลุ่ม SSYV  และพนักงานในโรงเรียน โอกาสนี้  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้เดินทางพบกับ บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  และเดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ที่โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี ในวันที่ 12 กันยายน 2022   หมู่คณะได้เลือกวันฉลองนามชื่อแม่พระ เพื่อทำพิธีเปิดและเสกถนนทางเข้า-ออกโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ทำการก่อสร้างใหม่ ถนนสายนี้อยู่ด้านหลังของโรงเรียน […]

FMA_News
01 (Large)
เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

วันที่ 9-10 กันยายน 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ทำฉลองวันกตัญญู โดยระดับโรงเรียนได้จัดในวันที่ 9 กันยายน 2022  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครอง ตลอดมา  มีการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน และมอบของที่ระลึกจากคณะนักเรียน  ศิษย์เก่า  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV ) กลุ่มคณะกรรมการนักเรียนและมี ด้วยการแสดงละคร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชุด “เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์ที่สัมผัสได้เพื่อแสดงถึง ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้การอบรมทุกท่าน  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแห่งความกตัญญูรู้คุณ แก่นักเรียน หลังการแสดงทุกท่านได้รับแจกไอศกรีมเป็นการเฉลิมฉลองวันกตัญญูในบรรยากาศซาเลเซียน และในช่วงเย็นคณะครูได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่คณะซิสเตอร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2022   การฉลองระดับหมู่คณะหมู่คณะได้เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหมู่คณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนประจำเข้าร่วมร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวแทนของพระมารดามารีย์ท่ามกลางเรา คือ ซิสเตอร์ทองอยู่ […]

FMA_News_1
00
ร้อยรัก…กตัญญู

วันที่ 11 กันยายน 2022  บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ  “ร้อยรัก…กตัญญู”  เป็นวันกตัญญูที่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ได้ร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล  อธิการิณี  เริ่มกิจกรรมตอนเช้าด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยมีบาดหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นมีการแสดงของเยาวชน  คณะซิสเตอร์  เยาวชนบ้านธิดารักษ์  ผู้ร่วมงาน  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนผู้ปกครอง มีการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของขวัญอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อปลูกฝังความรักรู้คุณและสายสัมพันธ์ที่ดี ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี  และมีตัวแทนผู้ปกครองมาเลี้ยงอาหาร  ไอศกรีม  เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณกันและกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวแบบซาเลเซียนที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกผันต่อกันเสมอ  …more photos…

FMA_News
002
With Love and Gratitude

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี ทำฉลองวันกตัญญูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบ้าน   ซึ่งได้มีกิจกรรมเตรียมจิตใจและทำฉลองในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนประจำ กลุ่มเลารา และพนักงานทุกกลุ่มในบ้าน โดยในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022 ถือเป็นหัวใจของการฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยนักเรียนประจำและกลุ่มเลารา  สวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณสำหรับชีวิตของซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  บรรดาซิสเตอร์ทุกท่านในหมู่คณะ และมอบคำขอบคุณด้วยคำภาวนาให้แก่กันและกัน  จากนั้นมีรายการแสดงบนเวทีภายในห้องประชุมโมราโนของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ   พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่าได้มาร่วมแสดงความรักและกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์  ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้เตรียมการ์ดและของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมอบแด่คุณครูประจำชั้น ในภาคค่ำ มีการเลี้ยงฉลองในบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง มีการแสดงของคุณครู ที่ได้แสดงออกถึงความรักและกตัญญู และผนึกพลังสานต่อพันธกิจให้การศึกษาอบรมเพื่อเยาวชนในบ้านเซนต์เมรี่ต่อไปด้วยความรัก …more photos…

FMA_News_1
01
วิสุทธิวงศ์ ฉลองวันกตัญญู…คู่ 150 ปี ธมอ

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022   โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ “เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอด้วยใจ สานสายใยกตัญญู”   ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน ในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นได้มอบพวงมาลัยให้กับคณะซิสเตอร์ทุกท่านพร้อมรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ วันที่ 6 กันยายน 2022 นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีตัวแทนคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้กล่าวขอบคุณ วันที่ 7 กันยายน 2022 นักเรียนขอบคุณพนักงาน คุณพ่อบ้านแม่บ้าน และในวันที่ 8 กันยายน 2022 ได้จัดการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์เป็นประธาน พร้อมกับคุณพ่อจันทวง อานิสง มีการเสกอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นดังอนุสรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักกตัญญูที่มีต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์และคณะซิสเตอร์ที่ทำงานท่ามกลางชุมชนที่นี่เป็นเวลา 38 ปี จากนั้นมีการแสดงละครโอกาส 150 ปีอีกด้วย […]

Close Up
03 (Large)
พระพรแห่งการเยี่ยมที่ก่อให้เกิดชีวิตและความเป็นหนึ่ง

ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2022  ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ  ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เริ่มภารกิจการเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เป็นแห่งแรก  หลังจากที่ท่านได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2022  ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  ตามด้วยการประชุมพบปะสมาชิกในคณะที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง และอธิการิณีของทุกบ้าน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 1 กันยายน 2022  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับ ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา อย่างเป็นทางการ  ด้วยขบวนแห่กลองยาวตามประเพณีไทย และคำกล่าวแสดงความยินดีของบรรดานักเรียนที่แต่งกายรูปแบบผสมผสานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างการเยี่ยมเยียน  ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาซิสเตอร์เป็นการส่วนตัว  พบปะพูดคุยให้ข้อคิด และมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านและโรงเรียน คือ กลุ่มครูและนักเรียนคาทอลิก […]

FMA_News
07
หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรฯ ฉลอง 150 ปี ธมอ

วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2022 หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่ ร่วมกับสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์ ครูคาทอลิก ผู้ร่วมงาน พนักงาน  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยมีบิชอปลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ 6 องค์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหมู่คณะซิสเตอร์  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีย์อุปถัมภ์พร้อมกับชุมชนในบรรยากาศแห่งครอบครัว  นักเรียนกลุ่มเลาราเป็นนักขับในพิธีมิสซา   มีการมอบแม่พระ  และธงสัญลักษณ์  ให้กับครอบครัวที่ต้อนรับการจาริกของแม่พระในการออกเยี่ยมบ้าน  จบพิธี  ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  ได้มอบเหรียญแม่พระเป็นที่ระลึกให้ทุกคนที่มาร่วมในงาน พร้อมรับอาหารว่าง และสังสรรค์อย่างเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว   …more photos…