Author: support

FMA_News_1
20190513_SD_MM (1) (Large)
“Torniamo alle sorgenti”

หมู่คณะศาลาแดง เอาซีลีอุม ได้เฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้อัญเชิญรูปปั้นนักบุญมัสซาแรลโล ไปตั้งที่วัดน้อยของเรา สมาชิกทุกคนได้ร่วมพิธี ขับร้องบทเพลงพร้อมกับพนักงานด้วยความรักความศรัทธา หลังพิธีได้ มีการเคารพพระธาตุและขอพรจากท่านนักบุญ นอกจากนี้หมู่คณะได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “Torniamo alle sorgenti” …more phots…

FMA_News
2019_MM Feast day (14)
กลับบ้าน…กลับมอร์เนเซ…

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 17.30 น. หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียนิรมล เยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเขตสามพราน จำนวนมากกว่า 50 คน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ในบรรยากาศของความศรัทธาและการรู้คุณต่อพระคุณของพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นแบบอย่างในคุณธรรมนานาประการ และเป็นพิเศษที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จะได้รับการก่อตั้งครบ 150 ปี ในปี 2020 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีแรก เราร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยใจรู้คุณ… หลังพิธีได้มีการเคารพพระธาตุของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล และรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว นอกจากนี้ ในบรรยากาศของการเตรียมสู่สมัชชาใหญ่ของคณะ มาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้เชิญชวนให้สมาชิกได้… “กลับบ้าน…” อันหมายถึงการกลับไปยังมอร์เนเซ ซึ่งเป็นบ้านแรกของคณะ ด้วยเหตุนี้ ตลอดตรีวาร หมู่คณะเตรียมใจด้วยการระลึกถึงเหตุการณ์และคำสอนต่าง ๆ ของมาเดอร์มัสซาแรลโล ที่ได้จารึกไว้ในประวัติของท่าน […]

Close Up
IMG_3243 (Large)
ประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน – CIAO

ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 ที่แขวง “”Maria Ausiliatrice” ประเทศฮ่องก่อง โดยมี Sr. Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ และ Sr. Sarah Garcia ผู้ช่วย เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีอธิการิณีเจ้าคณะ ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา ของสมาพันธ์แขวงฯ จำนวน 30 คน จาก 10 ประเทศ การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของแขวงต่าง ๆ ตามข้อตกลง เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว CIAO-SPR ที่ยามานากะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้ฝ่ายการศึกษาของแต่ละแขวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานร่วมกันตามจิตตารมณ์ของคณะ มีการจัดทำข้อกำหนดของฝ่ายการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฝ่ายอภิบาลของคณะ มุ่งมั่นที่จะให้งานด้านการศึกษาและศูนย์ฝึกวิชาชีพของคณะ เป็นสถานที่แห่งการหล่อหลอมเยาวชนให้นำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อส่วนรวม ตามข้อเสนอของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พูดถึง “บ้านแห่งความเป็นหนึ่ง” การไตร่ตรองพระวรสารที่กล่าวถึง ปัง 5 […]

Space_For_The_Young
20190501_NV_SSYV (1)
ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

Close Up
2019_CS metting (9)
ประชุมพบปะประจำปี “ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชน….”

ฝ่ายสื่อสารมวลชน ระดับแขวงได้จัดประชุมพบปะ “ผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนในเครือ เข้าร่วมจำนวน 30 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยกรแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 53 หัวข้อ “ เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน (อฟ.4, 25) จากชุมนุมเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์ ” พร้อมด้วย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม แบ่งปันในหัวข้อ “วัฒนธรรมการสื่อสารตามวิถีจิตซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล” ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการมองชีวิตของท่านทั้งสองในการเป็นผู้สื่อสารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแห่งการอบรม นอกจกานั้น ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต โดยการตั้งคำถาม “เรามีชีวิตเพื่ออะไร […]

FMA_News_1
2019_SD_buona pasqua (5)
ส่งพรความสุขปาสกา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2019 โอกาสวันปาสกาอันเปี่ยมด้วยพระพรแห่งความยินดี หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมใจกันอวยพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่กันและกันในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดีและความเป็นครอบครัว ….more photos….

FMA_News
DSC03446 (Large)
เฉลิมฉลองปาสกาสุขสันต์…

ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผูู้รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสวันปาสกา ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ หอพักเอาซีลีอุมศาลาแดง ให้กับชาวอิตาเลียนที่มาร่วมพิธีสมโภชปาสกา โดยมีกลุ่มเด็ก ๆ ร้องเพลงอวยพรในบรรยากาศที่น่ารัก โอกาสนี้ได้พบกับหลานชายที่พาคุณย่า Nonna Isabella อายุ 104 ปี มาร่วมพิธีด้วย นับเป็นพระพรแห่งชีวิตที่ยืนยาวทีเดียว…more photos…

Close Up
2019_Progetto Gerusalem (10) (Large)
เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2019 ซิสเตอร์บานเย็น ดวงมาลา และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี เปรู เม็กซิโก เคนยา ฟิลิปปินส์ ซีเรีย และประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาแลมและเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กับการรำพึงพระวาจา ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิต สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ได้เห็น ได้สัมผัสกับประจักษ์พยานแห่งความรักที่ไร้ขอบเขตและเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าจนยอมสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้ได้รับความรอดพ้น นับเป็นประสบการณ์อันมั่งคั่ง ลึกซึ้งและยากที่จะลืมเลือนได้ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายขนบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติแต่ก็มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน และรำลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดอันยาวนานนับหมื่นปี โอกาสนี้จึงขอกราบโมทนาคุณพระเจ้า ขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะผู้ใหญ่และสมาชิกทุกท่าน สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดีๆที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ให้ได้มารู้จักและรักพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น …more photo…

FMA_News
DSC_0085 (Large)
อัลเลลูยา …ปัสกา 2019

ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลยา…ด้วยความชื่นชมยินดีที่วันนี้หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมสัตบุรุษที่วัดน้อยของบ้านในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี แม้จะเป็นชุมชนคริสตชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่ความรักความศรัทธาไม่แพ้กลุ่มใด ๆ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ เป็นตัวแทนกล่าวส่งความสุขและอวยพรปาสกาแด่คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล และสัตบุรุษ จากนั้นหมู่คณะได้ร่วมกันส่งความสุขซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี และวันนี้หมู่คณะยังเปี่ยมด้วยความยินดียิ่ง ที่เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่คณะ และส่งความสุขปาสกา พร้อมกับคณะกรรมการวัดกลุ่มคริสตชนเกาหลี โอกาสนี้หมู่คณะจึงได้ส่งความสุขแด่ท่านเช่นกัน…more photos…  

FMA_News_1
IMG_2444 (Large)
ร่วมแสดงความยินดี…พระคุณแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์

เมื่อคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 20 เมษายน 2019 นางสาวญาดา ศิษย์เก่าโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน กลับเป็นลูกของพระผ่านทางศีลล้างบาปและได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้าผ่านทางศีลกำลัง โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรเป็นผู้โปรดศีล พร้อมกับผู้ใหญ่อีก 16 คน นอกจากนี้ในคืนวันเดียวกันนี้เอง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับมารีอา อ้วน กลั่นความดี ผู้พิการทางสายตาที่ปรารถนาจะเป็นลูกของพระเจ้าและได้เรียนคำสอน 3 ปีแล้วโดย ซิสเตอร์ศิริภัทร์ ระดมกิจ เป็นผู้สอนและวันนี้ได้รับศีลล้างบาปศีลมหาสนิทและศีลกำลังจากคุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสวรรค์พร้อมกับผู้ร่วมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 5 คน มีคุณดวงใจ เรืองสมบูรณ์เป็นแม่ทูนหัว มีพระสงฆ์ในบริเวณใกล้เคียงและสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ในโอกาสนี้ด้วย โอกาสนี้หมู่คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับ มารีอา อ้วน ญาดา และสมาชิกในครอบครัวของญาดา ทั้งนี้เชิญร่วมกันภาวนาสำหรับพวกเขาต่อไปให้สามารถยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อ และเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขา…more photos…