Author: support

FMA_News
00
เหล่าลูกธิดาฯ เทิดเกียรติพระมารดามารีองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2022  คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมกับคณะครู  พนักงานคณะนักเรียน  ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครองร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาส 150ปี ของคณะ และเป็นการขอพรเริ่มปีการศึกษา 2565  โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบข้อคิดที่ว่า “มือถือที่ราคาถูกที่สุดคือยี่ห้อ FMA โดยเราสามารถโทรหาพระมารดาได้ เพราะเราอยู่ในโรงเรียนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่พระนางทรงอยู่ในโรงเรียนนี้เสมอ และเราได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองจากพระมารดาเสมอ”  หลังจากนั้นได้มอบถวายดอกกุหลาบแด่แม่พระ  ประพรมน้ำเสกแก่ทุกคน อีกทั้งเสกทุกอาคารและห้องเรียน  ซึ่งทุกแห่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  …more photos…

FMA_News_1
IMG_4237 (Large)
เฉลิมฉลองพร้อมกับแม่พระแห่งงานเลี้ยงที่คานา

ค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม 2022   สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน กลุ่มสามพราน  ร่วมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างพร้อมหน้า ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยคุณพ่อ ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย  คุณพ่อ ฟรังซิส ไกส์   และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของครอบครัวซาเลเซียน ได้แสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ ด้วยการเฉลิมฉลองร่วมกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของงานเลี้ยงที่เมืองคานา  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของแม่พระที่เด่นชัดในการเป็น “องค์อุปถัมภ์” ลูก ๆ ของพระนาง จากนั้น ประธานในพิธีได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างสง่าสำหรับทุกคนที่มาร่วมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์  ในโอกาสนี้  ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบคุณพ่อบอสโกอย่างน่าชื่นชม และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของซาเลเซียนผู้ร่วมงานแห่งประเทศไทย   ก่อนจบพิธี มีการแสดงสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงที่คานา  โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อดื่มไวน์แห่งงานเลี้ยง  เป็นการแบ่งปันความสุขยินดีซึ่งกันและกัน หลังพิธี ทุกคนรับประทานอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารบ้านธารพระพร    …more photos…

FMA_News_1
00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 พฤษภาคม  2022  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลและนักเรียนธิดารักษ์ เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อ เสพสื่ออย่างมีสติ รู้เท่าทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันปัญหาการหย่าร้าง”  ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิอโณทัย จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิอโณทัย  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 35 คน โดยมีคุณพ่อทศพร นารินรักษ์ ประธานมูลนิธิอโณทัย  อัยการวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว  เซอร์มารีชาร์ลส นารี พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการป้องกันการหย่าร้าง  เพื่อให้เยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจในการเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้องเหมาะสมในการเจริญชีวิตประจำวัน  …more photos…

FMA_News
458493
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2022   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2022 อาคารชั้น 9 สภาพระสังฆราช ช่องนนทรี 14   โดยมีบิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม และบาทหลวงเสนอ  ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน  ผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลและองค์กรนักบวช ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2021-2022   บรรยากาศในการประชุมมีความเป็นกันเอง และทุกคนดีใจที่ได้พบปะกันในบรรยากาศแบบครอบครัว  โอกาสนี้คณะกรรมการได้ส่งความสุขและร้องเพลงเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดของบาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก  โอกาสครบรอบวันเกิด 68 ปีของท่านด้วย

FMA_News_1
IMG_1752 (Large)
ผู้แทนพ่อบอสโกเยือน “ธิดาฯ” ดุจบิดาผู้ใจดี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2022   วันแห่งพระพรที่เปี่ยมด้วยความสุขใจยินดี  โอกาสที่อัคราธิการคณะซาเลเซียน คุณพ่อ Ángel Fernández ARTIME  อัคราธิการคณะซาเลเซียนคนที่ 10 ได้มาเยี่ยมคณะซิสเตอร์ คณะครู คณะนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนกว่า 3,000 คน ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ด้วยความชื่นชมยินดี  ท่านได้ให้ข้อคิดว่า “พ่อมีโอกาสพบกับเยาวชนทั่วโลก ทุกผิวพรรณ สิ่งที่สวยงามที่สุดในตัวเยาวชนคือหัวใจของพวกเธอซึ่งมีหัวใจเป็นขุมทรัพย์ประเสริฐสุด ขอให้พวกเธอเป็นสตรีที่ใช้ศักยภาพของตนที่เป็นพลัง เป็นมารดาที่ดีเพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นสตรีนำความหวังในอนาคต   ประเทศไทยจะงดงามก็เพราะมีพวกเธอเยาวชน คุณพ่อบอสโกกล่าวว่า ‘พ่อเชื่อในตัวเยาวชน’  และพวกเราผู้ใหญ่ที่นี่ก็เชื่อเช่นเดียวกัน” จากนั้นท่านได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ในหมู่คณะ ได้ให้ข้อคิดที่ว่า “พ่อหลงรักและชื่นชมชีวิตของมาอิน ที่เป็นคนเรียบง่าย  ชื่อๆ แต่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ และมีชีวิตที่ลึกซึ้งกับพระคริสตเจ้า   พวกเธอที่เป็นลูกของท่านควรที่จะเลียบแบบท่านนักบุญในชีวิตและลึกซึ้งกับพระเจ้า เพื่อสมกับเป็นอนุสาวรีย์แห่งการขอบพระคุณพระเจ้าตามที่คุณพ่อบอสโกปรารถนาและรวมถึงต้องศึกษาลงลึกซีวิตของคุณพ่อบอสโกอีกด้วย”  และท่านได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น  …more photos…

FMA_News
IMG_1442 (Large)
อบรมครูและพนักงานในโรงเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2022   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ได้จัดการอบรมพนักงานใน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตามอุดมการณ์ประจำปี STAR  เพื่อวางแนวปฏิบัติประจำปี โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  อธิการิณี เป็นผู้ให้การอบรม เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปี และสร้างความตระหนักและความมั่นใจว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันมีหน้าที่รักษ์ และดูแลโลกของเราให้น่าอยู่  และในวันเดียวกันได้อบรมคุณครูแผนกอนุบาล ในหัวข้อ “ทำความดีด้วยใจรัก”  โดยนำพระวรสารเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีให้คุณครูได้ไตร่ตรอง และได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นครูไม่มีควรเลือกปฏิบัติ เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความความรัก การดูแลเท่าเสมอกัน และเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เรามีหน้าที่ขัดเกลาเขาด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยใจรัก ตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี

FMA_News_1
IMG_2918 (Large)
การพักผ่อนเชิงอบรมกลุ่มเลารา สามพราน

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2022  ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  พร้อมด้วยซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก “กลุ่มเลารา” บ้านมารีย์อุปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมการพักผ่อนเชิงอบรมให้กับเยาวชนจำนวน 13 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างชีวิตกลุ่ม กระชับความสัมพันธ์  เน้นบรรยากาศเชิงบวกภายในกลุ่ม และร่วมกันวางแนวปฏิบัติประจำปีของกลุ่มเลาราประจำภาคเรียนที่ 1/2565  โดยมีซิสเตอร์ฉวีวรรณ  เกษทองมา เป็นวิทยากรนำกิจกรรมในรูปแบบที่ช่วยให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตกลุ่มในความยินดีและสันติ  เยาวชนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ได้แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าใจเพื่อนพี่น้องในกลุ่มมากขึ้น  …more photos…

FMA_News
02
ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  พร้อมกับตัวแทนคณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ร่วมงานซาเลเซียน  ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล สตรีผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้เรามีความยินดีที่ทำเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ  เราโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างและคำสอนของท่านในการเป็นสตรีนักอบรบ ช่วยให้เราเรียนแบบอย่างการ “อยู่” เยี่ยงมารดาและการ “อยู่”เยี่ยงนักอบรมในการทำให้ชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานที่ก่อให้เกิดชีวิตท่ามกลางบรรดาเยาวชนด้วยความยินดี โดยมีคุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ด้วยบรรยากาศที่หัวใจที่รักและศรัทธา วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าให้เราเป็นนักอบรมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนตามจิตตารมณ์เช่นเดียวกับท่านนักบุญ

Close Up
IMG_3814 (Large)
ดอนบอสโก ท่ามกลางเรา ธมอ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2022   คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการคณะซาเลเซียนพร้อมด้วยคุณพ่อ Joseph Nguyen Thinh Phuoc ที่ปรึกษาภาคพื้น EAO  คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในประเทศไทย และสมาชิกซาเลเซียนจากประเทศเวียดนาม  ได้พบปะซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  กลุ่มเยาวชน ผู้ฝึกหัด และนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาลัยกรสวยงาม บทเพลงของคุณพ่อบอสโก ทุกคนร่วมขับร้องด้วยบรรยากาศแห่งความร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน   จากนั้นคุณพ่ออัคราธิการได้มอบมาลัยถวายเกียรติแด่พระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์  และโอกาสนี้ท่านได้เสกรูปปั้นของคุณพ่อบอสโกและมาเรีย มัสซาแรลโลในบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวต้อนรับการเยี่ยมของคุณพ่ออัคราธิการอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานให้ทราบถึงความถึงประวัติของคณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงประเทศไทยโดยสังเขป และรับชมวีดีทัศน์ภารกิจของแขวงไทยในบทเพลงเฉลอมฉลองครบ 150  ปี แห่งการก่อตั้งคณะ จากนั้น คุณพ่ออัคราธิการได้ให้ข้อคิดกับบรรดาสมาชิก ธมอ ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เรียบง่าย และแสดงถึงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล […]

Close Up
IMG_3422 (Large)
Un Cuore di Grazie

วันที่ 25 มีนาคม 2022  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทำฉลองวันกตัญญูระดับแขวง ในหัวข้อ “Un Cuore di Grazie”  เพื่อรวมใจของสมาชิกทุกหมู่คณะในแขวงไทย ส่งมอบความรักและคำภาวนาแด่ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โดยมีสมาชิก ธมอ ที่เข้าร่วมการประชุมประเมินผล-วางแผน รวมทั้งสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงเดินทางมาร่วมฉลองในภาคเช้า  เริ่มต้นด้วยการตัดริบบิ้นเปิดห้องของขวัญบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  โดยแต่ละหมู่คณะได้นำเสนอของขวัญทั้งที่เป็นงานฝีมือ  เครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ผักผลไม้จากสวน และขนมที่นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยคุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมพิเศษที่ถือว่าเป็นหัวใจของการฉลองในครั้งนี้ คือ การนำเสนอ “หมู่คณะต้นแบบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะของฝ่ายอบรม ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ และใช้เวลาร่วมกันฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัว  โดยมีแบบอย่างจากหมู่คณะซิสเตอร์สมัยมอร์เนเซ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดอยู่ในจดหมายของมาเดอร์มัสซาแรลโลแต่ละฉบับ  จึงกลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกเลือกที่จะเลียนแบบการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสร้างสรรค์และเป็รูปธรรมโดยมีคำสอนของมาเดอร์มัสซาแรลโลเป็นแรงหนุนใจ  และผลของกิจกรรมนี้ได้สำเร็จออกมาเป็นผลงาน “1 ผลิตภัณฑ์ 1 หมู่คณะ”  ที่มาจากการคิดค้น ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่คณะที่ได้นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันฉลองกตัญญู  …more photos…