Author: support

FMA_News
IMG_8491 (Large)
มอร์เนเซ..ดินแดนแห่งความทรงจำ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ของหมู่คณะอีก 4 ท่าน ในบรรยากาศของความยินดีและกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นผู้นำของคณะ ที่เป็นแบบอย่างในคุณธรรมความดี เฉพาะอย่างยิ่งการมีใจสุภาพ อ่อนน้อมต่อการดลใจของพระจิต ดำเนินชีวิตในความซื่อเรียบง่าย มอบอุทิศทั้งชีวิตเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณเยาวชน โอกาสนี้สมาชิก พนักงาน เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียกนักบวช และเยาวชนธิดารักษ์ ได้ร่วมกันเตรียมฉลองด้วยการทำตรีวาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อให้การฉลองนี้ เป็นไปอย่างมีความหมายและทิ้งคุณค่าความดีไว้ในดวงใจเสมอ ด้วยการเลียนแบบชีวิตของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโลในการสวดสายประคำ การนมัสการศีลมหาสนิท และการถวายสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางทำวัตรเย็นก่อนวันสมโภช …more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
P1110156 (Large)
ร่วมกันฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ด้วยความรัก ความกตัญญู ความผูกพันธ์ต่อมารดาแห่งความเชื่อ และรูปแบบจิตตารมณ์มอร์เนเซ หมู่คณะศาลาแดง และหมู่คณะมารีนิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018โอกาสนี้ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ได้ให้ข้อคิด แก่ผู้มาร่วมพิธี โดยเชิญชวนให้มองแบบอย่างความสุภาพเรียบง่าย ความถ่อมตนของมาเดอร์มัสซาแรลโล นอกจากนี้หลังพิธี สมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศของครอบครัวซาเลเซียนอย่างแท้จริง more photos…  

FMA_News
DSC_0098 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัตบุรุษและหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมากร่วมพิธีบูชาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกาโดยมีคุณพ่อดาวิด วิเชียรแสง กองตระกูลดี สงฆ์ซาเลเซียน คุณพ่อปลัดวัดน้อย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อสำหรับการทำศาสนบริกรต่าง ๆ ณ วัดน้อยแห่งนี้ ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งในปีนี้คุณพ่อจะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ ในการดูแลเณรจำนวน 20 คน และนักเรียน ปวช. จำนวน 70 คน ขอพระพรของพระเจ้าและการปกปกป้องคุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ได้นำหน้าและค้ำจุนท่านในภารกิจใหม่ที่พระองค์ทรงมอบฝากนี้ไว้ ..more photos…  

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
20180427_SD_Partecipate Religious Nation (4) (Large)
ร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2018 ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน พร้อมกับตัวแทน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์ ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย ณ โบสถ์กลาง สำนักงานใหญ่ สลท.188 ซอยเริ่มเจริญ ถ.สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ….more photos…

FMA_News
20180426_MU_Grazie Madre (10) (Large)
Grazie Madre…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชน เยาวชนผู้สนใจและพนักงาน ร่วมแสดงความรักรู้คุณ ต่อมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2018 โอกาสฉลองวันกตัญญูระดับโลก ที่จัดขึ้นที่แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ในบรรยากาศของความยินดี ความรักรู้คุณ และความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตสมกับการเป็นธิดาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีตัวโน๊ตเล็ก ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ภายนอกบ่งบอกถึงความพยายามที่จะเป็นตัวโน๊ตที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา พร้อมพัฒนาศักยภาพ ตอบรับการเรียกของพระองค์ตามกระแสเรียก…more photos…

Close Up
20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

FMA_News
20180422_NVZ_Sacraments (3) (Large)
ศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2018 ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย ครูอิศริยา จันธนะตระกูล นำนักเรียนคาทอลิกจำนวน 2 คนรับศีลกำลัง และ 6 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ในโอกาสรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกนี้ทางโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนคาทอลิกที่รับศีลกำลังทั้งหมด 77 คนและนักเรียนที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 49 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน มีสัตบุรุษต่างวัดมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ท้ายพิธีพระคาร์ดินัลได้มอบโอวาทสำหรับเด็ก ๆ โดยให้เด็กทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นลูกที่ดีต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ทีจะมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ ท่านเน้นว่า กระแสเรียกของพระศาสนจักรเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ทุกวันพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้าและศีลมหาสนิท …more photos…

Close Up
20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
“Signore dammi di quest’acqua…”

ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
20130413_NVZ_Songkran (4)
อวยพรวันสงกรานต์ คำขอบคุณจากใจกตัญญู…

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018 วันสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนจดจำ มิอาจลืมเลือนได้ คือวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยของเรา วันนี้เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก คุณครูผู้ดูแล และคณะซิสเตอร์ในหมู่คณะได้รดน้ำดำหัวตามประเพณีไทยเพื่ออวยพรและขอพรผู้ใหญ่ด้วยความรักเคารพและรู้คุณ โอกาสนี้เด็กธิดารักษ์ได้กล่าวขอบคุณซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล ผู้เป็นประดุจมารดาที่ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดระยะเวลา 3 ปี ความรักกตัญญูนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจของพวกเขาต่อไปด้วยการพยายามเป็นเด็กดีและภาวนาสำหรับซิสเตอร์เสมอ…more photos…

Close Up
Progetto Gerusalemme (Large)
Progetto Gerusalemme 2018

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญไปยังเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 21 ท่าน ซิสเตอร์ทั้งสองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณอธิการิณีเจ้าคณแขวง ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ คณะผู้ใหญ่ ตลอดจนสมาชิกในแขวงทุกคน ที่ได้เอื้อโอกาสอันประเสริฐนี้แก่พวกเขา พวกเขาได้ไปยืนอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิต ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ได้แก่ เมืองเบธเลแฮม นาซาแรท เยริโค คาเปอรนาอุม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย คุมรัน เป็นต้น ได้พักในเมืองเยรูซาแลม ได้ไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ชนิดที่ว่าได้สัมผัสจริงควบคู่กับการรำพึงพระวาจา พระคัมภีร์ในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาได้ไป ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อการประกาศข่าวดี ตลอดระยะเวลาแห่งการจาริกแสวงบุญนี้ ได้เห็นประจักษ์พยานถึงความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นคนบาป ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมาเดอร์นิภาและสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความหวังว่า พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิต และจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในชีวิตประจำวัน ให้แผ่นดินไทยเป็นดังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกรุงเยรูซาแลม…more photos…