Author: support

Close Up
yth7
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2021   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และนางสาวนิภารัตน์ โอนากุล ตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ปี ค.ศ.2021/ พ.ศ.2564 ซึ่งมีการจัดประชุม 2 รูปแบบคือ แบบออนไลน์ และออนไซด์ ณ โรงแรมวิทเทจ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์จำนวน 25 คน และแบบออนไลน์ 13 คน   มีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชนในแต่ละสังฆมณฑล และองค์กรสมาชิก ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และประเด็นสำคัญ ๆ ตลอดปี เช่น โครงการปีเยาวชน 2021 พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ ปี 2022 สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ […]

FMA_News_1
03
การพบปะที่นำพระพรแห่งความอบอุ่นใจ

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2021  หมู่คณะวิสุทธิวงศ์มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย โอกาสการเยี่ยมประจำปี ท่านเป็นดังพระพรจากพระเจ้าที่พร้อมโปรยปรายให้กับเราทุก ๆ คน ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ การพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยท่าทีแห่งการเป็นมารดา ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น แม้ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19  ท่านยังได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน   วันแรกของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ แนะนำให้กำลังใจ เยี่ยมชมภารกิจที่ศูนย์ตัดเย็บมาอินซึ่งอยู่ในฤดูกาลเกี่ยวข้าวจึงมีการสลับกันมาทำงาน  โอกาสนี้ มาเดอร์ได้ไปพบปะและมอบกระเช้าให้กับคุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง  ซึ่งท่านได้ขอบคุณในการร่วมงานของคณะซิสเตอร์ในกิจการต่าง ๆ ของวัดอย่างดีเสมอมา  ในวันต่อมา ได้พบปะกับพนักงานของโรงเรียน พร้อมกับให้กำลังใจ ข้อคิดสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในการให้คุณค่ากับการงานที่ได้ทำนำความยินดีให้กับทุกคน ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2021  มาเดอร์นิภา ได้พบปะกับคณะนักเรียน ศิษย์เก่า และกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แสดงถึงดวงใจที่รู้คุณต่อท่าน ในความรักความเอาใจใส่ที่มีเสมอมาผ่านทางบทเพลง และของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ  เราชาววิสุทธิวงศ์ขอขอบคุณการมาเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้  ขอพระเจ้าได้ตอบแทนท่านด้วยพระพรแห่งสุขภาพ ปรีชาญาณ และพระพรอันจำเป็นในการเป็นผู้นำคณะ และภารกิจต่าง ๆ นี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง […]

FMA_News
0T0A5763 (Large)
พระพรแห่งการเยี่ยมเยียนของผู้ใหญ่

วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2021  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายหรรษทาน อุดรธานี ได้ต้อนรับซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะอย่างเป็นทางการ  ท่านได้พบปะและใช้เวลาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะซิสเตอร์ ดุจดังมารดาที่ให้ความรัก ความห่วงใย เอาใจใส่และเติมเต็มบรรยากาศที่อบอุ่นภายในบ้านให้เปี่ยมด้วยพระพรของพระมารดามารีย์มากยิ่งขึ้น และได้ออกไปพบปะครอบครัวของคุณครูบางท่านในโรงเรียนพร้อมกับซิสเตอร์ในหมู่คณะ  เป็นการนำพระพรของแม่พระไปมอบให้กับครอบครัวของบุคลากร โดยได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาเป็นกลุ่มแรกเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นาข้าวที่บ้านของคุณครูศิรินุช เริ่มรักษ์ จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้าน คุณครูพัทธนันท์ นฤชัย  และคุณครูละเอียด เจริญไชย ร่วมกับตัวแทนคณะครู  เพื่อสวดภาวนาขอแม่พระได้อวยพรสมาชิกทุกคน   นอกจากนั้น ท่านได้พบปะกับกลุ่มนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา ซึ่งได้เตรียมการต้อนรับผู้ใหญ่ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และเป็นกันเองภายในบ้าน รวมทั้งกลุ่มผู้แทนคุณครูในโรงเรียนได้มอบพวงมาลัยและของที่ระลึกในโอกาสนี้ ในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021   สมาชิกในบ้านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้   โดยคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี  เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  …more photos…

Close Up
FMA_Thai_04
90 ปี แห่งพระพร ธรรมทูต ธมอ ในสยาม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 นับเป็นวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย โอกาสครบ 90 ปี ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของธรรมทูตชุดแรกจากประเทศอิตาลี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ซิสเตอร์ธรรมทูตชุดแรกได้เดินทางมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาในประเทศไทย คือ ซิสเตอร์กราเซียลลา อามาตี ซิสเตอร์มาเรีย บัลโด ซิสเตอร์อันโตเนียตตา โมเรลลาโต ซิสเตอร์ลุยจีนา ดีจอร์โจ และซิสเตอร์ยูเลีย เลาตอน โดยการนำของซิสเตอร์มาเรีย อาวีโอ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงอินเดีย และพักอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือเป็นบ้านแรกของซิสเตอร์ธรรมทูตในประเทศไทย ด้วยความรัก ความเสียสละ และความกล้าหาญของบรรดาธรรมทูตที่ได้วางรากฐานบนแผ่นดินไทย วันนี้สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกหมู่คณะ ต่างระลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตนับแต่รุ่นแรกด้วยความกตัญญูรู้คุณ ทำฉลองร่วมกันการภาวนาและในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน ศิษย์เก่า เยาวชน และบุคลากรผู้ร่วมงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น การแสดงความขอบคุณสำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตในเมืองไทยที่อยู่ท่ามกลางเราในหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 ท่าน คือ 1. ซิสเตอร์อันนา มาเรีย โมเซเล 2. […]

FMA_News_1
DSCF1435 (Large)
พระพรของแม่พระแห่งลูกประคำในทุกมุมบ้าน

ในเดือนตุลาคม หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง  นำโดย ซิสเตอร์ รัตนา ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ได้ร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศแห่งความรักศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ให้กับสมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน  โดยการสวดสายประคำพร้อมกันทุกวันในเวลาเช้าก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด ซิสเตอร์ทุกท่านจะเวียนไปสวดสายประคำที่บริเวณบ้านพักของพนักงานภายในโรงเรียนทุกหลัง เป็นการนำพระพรของแม่พระไปสู่ชีวิตครอบครัว และหน้าที่ประจำวันของพวกเขาให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขยินดี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 โอกาสปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำ สมาชิกทุกคนพร้อมกันสวดสายประคำเทิดเกียรติแม่พระในตอนค่ำ และสังสรรค์ในบรรยากาศครอบครัวอย่างอบอุ่น  …more photos…

Close Up
000
เปิดเว็บไซต์ 150 ปี ธมอ

วันที่ 24 ตุลาคม 2021    ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล และวันระลึกถึงพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำเสนอเว็บไซต์ใหม่ที่เปิดในโอกาสการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะในปี 2022    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ระดับโลก และระดับแขวงไทย  โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของคณะ  อัตชีวประวัติของนักบุญผู้ตั้งคณะ  คำเตือนสอนของอัคราธิการิณีซึ่งเป็นมรดกฝ่ายจิตตามพระพรพิเศษซาเลเซียน  สื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และกิจกรรมการเตรียมฉลอง 150 ปี สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป    โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลเยาวชน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมการเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมฉลอง 150 ปี ของคณะ   ที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและได้รับการตอบสนองจากสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี  และฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารระดับคณะสู่สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนและแวดวงเยาวชนได้รับทราบ  ดังนั้น จึงขอให้ก้าวเดินนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งสมาชิก ธมอ  คุณครู  ศิษย์เก่า และฆราวาส ที่ได้ร่วมทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าประทับใจ  …more photos…

Catholic News
01
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมที่ประชุมสมัชชาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์

Fma World
02
สมเด็จพระสันตะปาปาท่ามกลางเรา ธมอ

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์  …more photos…

Close Up
08
…จงเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และเป็น “สตรีแห่งความหวัง” …

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์   …more photos…

Close Up
01 (Large)
กลับคืนสู่บ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2021  ณ วัดน้อยในโรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะต่าง ๆ บรรดาญาติพี่น้องครอบครัว “เจนผาสุข” พร้อมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และเยาวชน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพของ ซิสเตอร์โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นประธานในพิธีปลงศพ ร่วมด้วยพระสงฆ์ นักบวชในครอบครัวซาเลเซียน และพี่น้องที่ร่วมอุทิศคำภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านระบบออนไลน์   แม้ว่าสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการในรูปแบบของการเข้าร่วมพิธี แต่ไม่อาจจำกัดการส่งผ่านความรักและความอาลัยในใจของทุกคนที่ได้สัมผัสกับชีวิตของซิสเตอร์โรซาลีอา ผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามข้อแนะนำแห่งพระวรสาร ตามแบบอย่างของสตรีผู้เตรียมน้ำมันในตะเกียงของตนให้เต็มอยู่เสมอ  ชีวิตของท่านตลอดระยะเวลา 95 ปีนั้นเป็นดังพระพรที่ส่องแสงให้ผู้อยู่รอบข้างได้พบกับความรักของพระเจ้า  เฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับบรรดาเยาวชนที่ผ่านการดูแลเอาใจใส่ ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้รับการพร่ำสอนทั้งด้านวิชาความรู้และศีลธรรมจรรยาด้วยความอุตสาหะและความปรารถนาดีจากท่าน ดังที่ตัวท่านได้รับจากการอบรมที่ดีนี้มาตั้งแต่ในครอบครัว หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้มาร่วมพิธีทุกคนได้เคารพศพ และวางดินที่หน้ารูปภายในวัดน้อย  ก่อนที่จะเคลื่อนศพของซิสเตอร์โรซาลีอาไปบรรจุยังสุสานวัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง เข้าพักผ่อนอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่เดินทางล่วงหน้ากลับคืนสู่บ้านของพระบิดาเจ้าสวรรค์แล้ว  …more photos…