Author: admin

Close Up
01
การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR

การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2019 Sr. Maria Helena Moreira, FMA สมาชิกคณะที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และ Sr. Gabriella Imperatore FMA ผู้ช่วย ได้จัดการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการวางแผนงานตามนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดประสงค์ ต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงอบรมของคณะ ในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ การไตร่ตรองและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ฝึกหัดของคณะ และรับชมการแสดงของพวกเขาตามจิตตารมณ์ของคณะ โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบคุณ Sr. Maria Helena Moreira, FMA และ Sr. Gabriella […]

FMA_News
IMG_6679
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี more photos….

FMA_News
0T0A42991 (31)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0 ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เสาะสืบแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด  การทดลองที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม  การออกแบบชุด  เกม และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้นำเสนอ  แม้ว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน more photos…

Close Up
179078
ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา […]

FMA_News
43363106854_c7fe45dc83_m
ร่วมแสดงความยินดี….

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2018 หมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ พร้อมด้วยฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี โอกาสนี้ หมู่คณะได้ร่วมเป็นนักขับร้องด้วย พิธีบวชและฉลองดำเนินไปด้วยความสง่างาม ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเปี่ยมด้วยความยินดี  more photos…