Author: admin

FMA_News
IMG_6679
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี more photos….

FMA_News
0T0A42991 (31)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0 ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เสาะสืบแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด  การทดลองที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม  การออกแบบชุด  เกม และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้นำเสนอ  แม้ว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน more photos…

Close Up
179078
ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา […]

FMA_News
43363106854_c7fe45dc83_m
ร่วมแสดงความยินดี….

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2018 หมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ พร้อมด้วยฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี โอกาสนี้ หมู่คณะได้ร่วมเป็นนักขับร้องด้วย พิธีบวชและฉลองดำเนินไปด้วยความสง่างาม ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเปี่ยมด้วยความยินดี  more photos…

Close Up
26
ด้วยอาลัยรัก…ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีปลงศพของซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตชาวอิตาเลียน และเป็นสมาชิกของคณะ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2018 โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะนักบวชต่าง ๆ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท และพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาและส่งดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในบรรยากาศของความรักและรู้คุณ สำหรับแบบอย่างชีวิตและความดีงามมากมายที่ท่านได้อุทิศบนผืนแผ่นดินไทยยาวนานถึง 52 ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลแด่ท่านและรับท่านในความสุขตลอดนิรันดรเทอญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชปัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพและการภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อีวา เทเรซา และได้อ่านชีวประวัติสั้น ๆ ของซิสเตอร์อีวา เทเรซา ที่เปี่ยมด้วยแบบอย่างชีวิตที่งดงามทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ นักบวช และธรรมทูตผู้ร้อนรน more photos…

FMA_News
P1110131_resize
อำลา-ขอบคุณ ต้อนรับ และแสดงความยินดี

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2018 สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และพนักงานในบ้าน ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรซ ที่ได้อุทิศตนด้วยความรักและความเสียสละ เป็นเวลา 3 ปี ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ขอองค์พระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์อวยพรและตอบแทนท่านด้วยพระพรอันที่ท่านปรารถนา จากนั้นทุกคนร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีคนใหม่ของหมู่คณะ ในในบรรยากาศของความยินดี และการขอพระพรเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนหนึ่งในก้าวเดินไปด้วยกัน ประกอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายและเกิดความดีงามมากมายตามพระประสงค์ของพระองค์ในจิตตารมณ์ครอบครัว โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน S&P ปวช.ปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา ด้วยการมอบของที่ระลึกและกล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีมานะอดทนต่อไปเพื่อความสำเร็จและความดีอีกมากมายสำหรับพวกเขาและครอบครัว more photos…