... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_3627 (Large)
  การถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ รุ่นที่ 1…

  ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 โดยมีซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และฝายทีมงานฝ่ายอบรม เป็นผู้ดำเนินการการประชุม มีสมาชิกจากทุกหมู่คณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน การจัดการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ เป็นความปรารถนาของคณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ศึกษาเนื้อหา และนำสู่ภาคปฎิบัติในชีวิตหมู่คณะ โดยเอกสารฉบับนี้มี 6 บท แต่ละบทล้วนมีความสอดคล้องกัน เริ่มจากสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรม ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้เยาว์ในระดับโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการอบรม หมู่คณะที่มีส่วนช่วยให้สมาชิกผู้เยาว์เติบโต รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกผู้เยาว์ และที่สำคัญคือบทบาทของพระมารดามารีย์ที่หมู่บ้านคานา แบบฉบับในการเจริญชีวิตท่ามกลางผู้คน ที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้องและยื่นมือเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำโครงการชีวิตส่วนตัว โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเปี่ยมด้วยคุณภาพของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ทบทวนและรื้อฟื้นจิตตารมณ์ครอบครัว ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผ่านทางเอกสารที่ศึกษา มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ภาวนาเฉลิมฉลองพิธีกรรม การเล่นเกมหย่อนใจร่วมกัน ทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนชัดเจนที่จะสืบสานต่อในชีวิตหมู่คณะ …more […]

 • Close Up
  06.IMG_6567 (Large)
  อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ฝ่ายอภิบาลด้านคริสตศาสนธรรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตจิตใจครูคาทอลิกของโรงเรียน ในเครือ ธมอ. ระหว่างวันเที่ 13 -14 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม…สู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน”โดยมีคุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย สมณลิขิตเตือนใจ Gaudete et Exsultate “จงชื่นชมยินดีเถิด” และจาริกแสวงบุญที่สักรสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้บรรยายประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูประภา วีระศิลป์ นำการภาวนา Bibliodrama เป็นโอกาสให้ครูคาทอลิก 97 คนที่เข้าร่วมได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ ในบรรยากาศของความร่าเริงแบบซาเลเซียนและมิตรภาพที่อบอุ่นกับเพื่อนครูจากต่างโรงเรียน…more photos…  

 • Close Up
  IMG_3274 (Large)
  ธมอ. จัดอบรมสื่อศึกษา

  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดอบรมด้านสื่อศึกษา แก่คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. ที่รับผิดชอบในด้านการให้การอบรมแก่นักเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก แบ่งปันเกี่ยวกับเนื้อหาของ “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” ที่ให้ไว้ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 จากนั้นซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้แบ่งปันเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของ “คุณพ่อบอสโก มาเดอร์มัสซาแรลโล นักสื่อสาร” รวมถึง “แนวปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อฯ ประเภทโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์” นอกจากนั้น ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครูวิรมณ บัวแดง ได้แบ่งปันเนื้อหา “กิจกรรมสื่อศึกษา” และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อบรมถ่ายทอดแก่นักเรียนในการใช้สื่อฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย…more photos…

 • Close Up
  IMG_6820 (Large)
  ธมอ. และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมอบรมสัมมนา…

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2019 คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” โดยเนื้อหาการประชุมได้มีการหยิบยกปัญหาเป็นกรณีตัวอย่าง ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินการอย่างเหมาะสม การทำความเข้าใจรากเหง้าความรุนแรงและการล่วงละเมิด วัฒนธรรมและอำนาจการครอบงำ และนโยบายพร้อมคู่มือปฏิบัติเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน …more photos…

 • IMG_3627 (Large)
 • 06.IMG_6567 (Large)
 • IMG_3274 (Large)
 • IMG_6820 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมิถุนายน
เดือนแห่งการเตรียมตัวสมโภชดวงพระหฤทัย อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูจ้า

"ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ทรงเมตตาเทอญ"


ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข และสันติตลอดไป

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Congratulations!

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • Space_For_The_Young
  TN_001 (7) (Large)
  ธ.น. กับ ค่าย“พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 นักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา และครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ รวมจำนวน 17 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง และการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้บรรดาอาสาสมัคร SSYV ยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตพร้อมกับพวกเขา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน เป็นดังการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและจะมีผลต่อการก้าวเดินของพวกเขาต่อไป… more photos…

 • Space_For_The_Young
  ssyv (68) (Large)
  ค่าย “พี่สอนน้อง”

  อาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) และ VIDES จำนวน 10 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” เมื่อวันที่ 3-10 มีนาคม 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบกลุ่ม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวิชาการ ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการอบรมสื่อศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมงานฝีมือ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรวม เล่นกีฬา เล่นบิงโก และเกม นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ทำประสบการณ์การเยี่ยมชาวบ้าน เดินเขา จับปลา ร่วมงานศพ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกมากมาย ทุก ๆ คนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและรับในเวลาเดียวกัน …more photos…

 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
 • TN_001 (7) (Large)
 • ssyv (68) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  0T0A7816 (Large)
  “Fortune Condom”เกมส์สร้างสรรค์สังคม

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แสดงความยินดีกับนางสาวภควดี พานิล นางสาวสุชัญญา ตงศิริ นางสาวจิณณะ โคตรโมลี นางสาวชุตินันท์ รัตนคช และนางสาวบวรลักษณ์ อุดมมงคลกิจ ในชื่อทีม ACE ที่เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม-ออกแบบสังคม และเป็นทีมที่ชนะเลิศในการออกแบบเกมคว้ารางวัล Empathic Communication Award โดยเป็นทีมที่สามารถสื่อสารประเด็นผ่านเกมได้อย่างเข้าอกเข้าใจผู้ประสบปัญหานั้น ๆ ในชื่อบอร์ดเกมว่า “Fortune Condom” ป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ซึ่งประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท…more photos…

 • FMA_News
  pic1 (5) (Large)
  แสดงความยินดี…

  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี โดยการนำของคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ธนชาต เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ โดยมีการจัดประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง โดยแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.1-ป.3 ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ ม.1-ม.3 ระดับม.4-ม.6 และระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ในการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 และระดับ ม.1-ม.3 ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน […]

 • FMA_News
  3
  ร่วมแสดงความอาลัย…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้ร่วมพิธีปลงศพ คุณ Ambrose Jean ชาวฝรั่งเศส สัตบุรุษในกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี หัวหมาก ที่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ โดยมีพระสมณทูต พอล ชาง อินนัม เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สงบเปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา โอกาสนี้สมาชิกของทั้งสองหมู่คณะได้ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณ Ambrose ในทุกเย็น ตั้งแต่วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2019 …more photos…

 • FMA_News
  20190702_formation Media education (12) (Large)
   “การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน”

  ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูญาณัชทกานม์ กิจนันท์ ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน” ที่จัดขึ้นสำหรับครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทดีแทค และทีมวิทยากรจาก Inskru Education Startup เป็นวิทยากรให้การอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 73 คน ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการร่วมส่วนการอบรมสัมมนา ด้วยการแบ่งปัน การแสดงความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมการอบรม …more photos…

 • 0T0A7816 (Large)
 • pic1 (5) (Large)
 • 3
 • 20190702_formation Media education (12) (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links