... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  ธมอ ร่วมประชุมโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน

  วันที่ 3 กันยายน 2021   ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง เชิญชวนผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระัดบบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมของ 5 องค์กรคริสต์ ในโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน  ซึ่งจัดการประชุมในระบบออนไลน์ โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและผู้ที่ร่วมประชุมออนไลน์  คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ   ผู้แทนพิเศษจาก 5 องค์การคริสต์  ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าในหัวข้อ “จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ท่านจะเกิดผลมาก” (เทียบ ยน 15:5-9)   สมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom  และประทับใจในการแบ่งปันของวิทยากรที่มีความมั่งคั่งในการนำพระวาจาของพระเจ้ามาอธิบายเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความรักกันฉันพี่น้องมากขึ้น  …more photos…

 • Close Up
  00 (Large)
  ธมอ ในวันแห่งการฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

  วันที่ 5 สิงหาคม 2021  วัน แห่งความชื่นชมยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองการปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกใหม่  ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน และวันครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 70 ปี ของ ซิสเตอร์ โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข ครบ 50 ปี ของธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์มารีอันนา แมร์โล ครบ 50 ปีของซิสเตอร์ เทเรซา น้ำสมบูรณ์ และซิสเตอร์ ซูซานนา สุพิศ กิจสงวน ครบ 25 ปี ของซิสเตอร์ คาเทรีนา สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์ อันนา พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน    ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองมีข้อจำกัดของสถานที่ในพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ยังคงร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกทั้งแขวง คือการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในวันแห่งพระพรสำหรับกระแสเรียกการเป็น ธมอ และร่วมยินดีกับสมาชิกใหม่คือ ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา […]

 • Close Up
  01
  ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ด้วยระบบออนไลน์ โดยรับฟังการแบ่งปันบทเทศน์จากพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล SDB  ซึ่งได้นำการไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญเปาโล จากหนังสือ “พระวรสารโดยนักบุญเปาโล”  ซึ่งบรรจุบทรำพึงของพระคาร์ดินัล คาร์โล มารีย์ มาร์ตินี  ซึ่งเป็นบทเทศน์เข้าเงียบแก่บรรดาพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลมิลาน โดยมีเนื้อหาที่ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักบุญเปาโล ผู้เผยพระวาจาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในพระศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น  ก่อนจบการเข้าเงียบ  ผู้เทศน์ได้มอบฝากข้อคิดในโอกาสการเข้าเงียบประจำปี 2021 ให้กับบรรดาซิสเตอร์ นำมาจากข้อความตอนหนึ่งของจดหมายนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี ดังนี้ “นับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่า คือการรู้จักพระคริสตเยซู ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง…เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป 3:8)     โอกาสนี้  ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คำแนะในการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงการปฏิบัติธรรมนูญ และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนในรูปแบบมอร์เนเซ  […]

 • Close Up
  01_Education Meeting Nation2 (Large)
  ธมอ เข้าร่วมประชุม …Global Compact on Education

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยสมาชิก และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา    มีผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภาการศึกษาคาทอลิก ตัวแทนฝ่ายการศึกษาของทุกสังฆมณฑล ตัวแทนนักบวช และฆราวาสที่ทำภารกิจด้านการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  1,011 คน   โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    โอกาสนี้ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาทก่อนการประชุม   พระสังฆราชวีระเดช ใจเสรี ผู้รับผิดชอบสภาการศึกษาคาทอลิก ได้กล่าวเปิดการประชุม     คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกได้รายงานการประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิกที่ผ่านมา   อาจารย์ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ได้แบ่งปันเอกสาร Global Compact on Education  […]

 • 01
 • 00 (Large)
 • 01
 • 01_Education Meeting Nation2 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 17 กันยายน 2021 จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อย่างเป็นทางการ โดยคุณพ่อ Ángel Fernández Artime อัคราธิการคณะซาเลเซียน พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล João Braz de Aviz ขอเชิญสมาชิกร่วมใจในคำภาวนาและวอนขอให้ทุกสิ่งได้สำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  29871_1
  ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์ฯ

  วันที่ 15-17 กันยายน 2021   เยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 9 คน  รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี  ที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา  นำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองในหัวข้อ “หัวใจใหญ่กว่าความรู้สึก”   โดยมีช่วงเวลาในการรับฟังการแบ่งปันข้อคิดจากผู้นำ  และช่วงเวลาการไตร่ตรองส่วนตัวในความสงบ  การเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติ และการสรุปแบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากกิจกรรมย่อยแต่ละครั้ง  โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางในการอบรมให้เยาวชนสามารถลงลึกในความเป็นจริงของตนเองภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจา   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตในตนเอง และร่วมมือกันส่งเสริมชีวิตการอยู่ร่วมกันในกลุ่มให้มีความสุขและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน     นอกจากนั้น ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน  ผู้ดูแลกลุ่ม ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการสร้างบรรยากาศการหย่อนใจที่ชายทะเล  ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสนุกสนาน และสรรเสริญพระเจ้าในความงดงามของสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวัน

 • FMA_News
  IMG_0493 (Large)
  พระพรแรกจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

  วันที่ 14 กันยายน 2021   คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ให้กับสมาชิกในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกซาเลเซียนในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว  ระหว่างพิธี คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์เกี่ยวกับพระวาจาพระเจ้าที่กล่าวถึงการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา อาศัยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และได้แสดงความรู้คุณในหลายสิ่งที่ได้รับจากหมู่คณะซิสเตอร์ เป็นต้น ในสมัยที่ยังเป็นเด็กและมาเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนที่บ้านซาเลเซียน ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอภิบาลในศูนย์เยาวชนสมัยนั้น ได้ร่วมส่วนในการดูแลและอบรมให้เติบโตขึ้นในจิตตารมณ์ซาเลเซียน หลังพิธี ซิสเตอร์ ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ตัวแทนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั้งสองหมู่คณะ คุณครู เยาวชน และบุคลากรในบ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และร่วมกันร้องบทเพลง “แสงสะท้อน” เพื่อส่งกำลังใจและคำภาวนาเป็นพลังหนุนนำในทุกก้าวเดินของคุณพ่อต่อไป  จากนั้น ตัวแทนทั้งสองหมู่คณะได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และทุกคนได้รับการอวยพรจากพระสงฆ์ใหม่ เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีกันทั่วหน้า …more photos…

 • FMA_News
  DSC_4574 (Large)
  สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

  วันที่ 30 สิงหาคม 2021    ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ.นครปฐม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำโครงการศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2” โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารเที่ยงให้แก่สมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 40 คน นอกจากนี้ ซิสเตอร์ เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพสำหรับมูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส จำนวน 41 ชุด …more photos…

 • FMA_News
  DSC_0179 (Large)
  บึงกาฬผนึกกำลัง ร่วมบรรเทาภัยโควิด

  บรรดาซิสเตอร์ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ นำโดย ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ร่วมกับคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร พระสงฆ์พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติส บึงกาฬ และชุมชนวัดนักบุญยอห์น บัปติส คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ดังนี้   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อชาติ” ทางโรงเรียนได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร 2 กระสอบ น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และขนมมอบแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ   วันที่ 17 สิงหาคม 2021 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด […]

 • 29871_1
 • IMG_0493 (Large)
 • DSC_4574 (Large)
 • DSC_0179 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links