... "Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22) ... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  yth7
  ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2021   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และนางสาวนิภารัตน์ โอนากุล ตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ปี ค.ศ.2021/ พ.ศ.2564 ซึ่งมีการจัดประชุม 2 รูปแบบคือ แบบออนไลน์ และออนไซด์ ณ โรงแรมวิทเทจ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์จำนวน 25 คน และแบบออนไลน์ 13 คน   มีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชนในแต่ละสังฆมณฑล และองค์กรสมาชิก ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และประเด็นสำคัญ ๆ ตลอดปี เช่น โครงการปีเยาวชน 2021 พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ ปี 2022 สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ […]

 • Close Up
  FMA_Thai_04
  90 ปี แห่งพระพร ธรรมทูต ธมอ ในสยาม

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 นับเป็นวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย โอกาสครบ 90 ปี ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของธรรมทูตชุดแรกจากประเทศอิตาลี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ซิสเตอร์ธรรมทูตชุดแรกได้เดินทางมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาในประเทศไทย คือ ซิสเตอร์กราเซียลลา อามาตี ซิสเตอร์มาเรีย บัลโด ซิสเตอร์อันโตเนียตตา โมเรลลาโต ซิสเตอร์ลุยจีนา ดีจอร์โจ และซิสเตอร์ยูเลีย เลาตอน โดยการนำของซิสเตอร์มาเรีย อาวีโอ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงอินเดีย และพักอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือเป็นบ้านแรกของซิสเตอร์ธรรมทูตในประเทศไทย ด้วยความรัก ความเสียสละ และความกล้าหาญของบรรดาธรรมทูตที่ได้วางรากฐานบนแผ่นดินไทย วันนี้สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกหมู่คณะ ต่างระลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตนับแต่รุ่นแรกด้วยความกตัญญูรู้คุณ ทำฉลองร่วมกันการภาวนาและในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน ศิษย์เก่า เยาวชน และบุคลากรผู้ร่วมงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น การแสดงความขอบคุณสำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตในเมืองไทยที่อยู่ท่ามกลางเราในหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 ท่าน คือ 1. ซิสเตอร์อันนา มาเรีย โมเซเล 2. […]

 • Close Up
  000
  เปิดเว็บไซต์ 150 ปี ธมอ

  วันที่ 24 ตุลาคม 2021    ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล และวันระลึกถึงพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำเสนอเว็บไซต์ใหม่ที่เปิดในโอกาสการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะในปี 2022    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ระดับโลก และระดับแขวงไทย  โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของคณะ  อัตชีวประวัติของนักบุญผู้ตั้งคณะ  คำเตือนสอนของอัคราธิการิณีซึ่งเป็นมรดกฝ่ายจิตตามพระพรพิเศษซาเลเซียน  สื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และกิจกรรมการเตรียมฉลอง 150 ปี สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป    โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลเยาวชน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมการเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมฉลอง 150 ปี ของคณะ   ที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและได้รับการตอบสนองจากสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี  และฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารระดับคณะสู่สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนและแวดวงเยาวชนได้รับทราบ  ดังนั้น จึงขอให้ก้าวเดินนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งสมาชิก ธมอ  คุณครู  ศิษย์เก่า และฆราวาส ที่ได้ร่วมทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าประทับใจ  …more photos…

 • Close Up
  08
  …จงเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และเป็น “สตรีแห่งความหวัง” …

  กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์   …more photos…

 • yth7
 • FMA_Thai_04
 • 000
 • 08
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี ในโอกาสครบ 90 ปี ที่ซิสเตอร์ธรรมทูตชุดแรกของคณะธิดาแม่พระองอุปถัมภ์ 5 ท่าน ที่เดินทางจากประเทศอิตาลีเข้ามาถึงประเทศไทย และพักอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ซึ่งนับเป็นบ้านแรกของคณะ
...นับเป็น 90 ปี แห่งพระพรของพระเจ้า สำหรับภารกิจในแขวงประเทศไทย ที่บรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตได้วางรากฐานการอบรมและงานอภิบาลตามพระพรพิเศษของคณะ


...เชิญร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้า... Give Thanks !


สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  0T0A5763 (Large)
  พระพรแห่งการเยี่ยมเยียนของผู้ใหญ่

  วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2021  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายหรรษทาน อุดรธานี ได้ต้อนรับซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะอย่างเป็นทางการ  ท่านได้พบปะและใช้เวลาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะซิสเตอร์ ดุจดังมารดาที่ให้ความรัก ความห่วงใย เอาใจใส่และเติมเต็มบรรยากาศที่อบอุ่นภายในบ้านให้เปี่ยมด้วยพระพรของพระมารดามารีย์มากยิ่งขึ้น และได้ออกไปพบปะครอบครัวของคุณครูบางท่านในโรงเรียนพร้อมกับซิสเตอร์ในหมู่คณะ  เป็นการนำพระพรของแม่พระไปมอบให้กับครอบครัวของบุคลากร โดยได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาเป็นกลุ่มแรกเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นาข้าวที่บ้านของคุณครูศิรินุช เริ่มรักษ์ จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้าน คุณครูพัทธนันท์ นฤชัย  และคุณครูละเอียด เจริญไชย ร่วมกับตัวแทนคณะครู  เพื่อสวดภาวนาขอแม่พระได้อวยพรสมาชิกทุกคน   นอกจากนั้น ท่านได้พบปะกับกลุ่มนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา ซึ่งได้เตรียมการต้อนรับผู้ใหญ่ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และเป็นกันเองภายในบ้าน รวมทั้งกลุ่มผู้แทนคุณครูในโรงเรียนได้มอบพวงมาลัยและของที่ระลึกในโอกาสนี้ ในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021   สมาชิกในบ้านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้   โดยคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี  เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  …more photos…

 • FMA_News
  01
  พบปะนักเรียนคาทอลิกแบบออนไลน์

  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564    คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดให้มีการพบปะนักเรียนคาทอลิกด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยคุณพ่อฟรังซิส สุรพงษ์ ลาบุดดี คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เป็นผู้เปิดการอบรมทักทายสไตล์คุณพ่อเจ้าวัดกับลูกวัดนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 73 คน   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เชิญชวนบรรดาซิสเตอร์ผู้สอนคำสอนทุกคนเข้าร่วมการพบปะกับเด็กๆ พูดคุยในด้านความเชื่อคริสตชน เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการร่วมมือกันสร้างบรรยากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และมีกิจกรรมช่วงผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมทายภาพ อุปมาจากพระวรสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Synod และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อเตรียม 150 ปี การก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักเรียนติดตามในช่องทาง Facebook YouTube Instagram และ tiktok นักเรียนทุกคนมีความสุขในการพบปะในรูปแบบ News normal  …more photos…

 • FMA_News
  IMG_1535 (Large)
  “…ก้าวไปด้วยรัก กตัญญู…”

  ในบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในปีที่ 3 นี้  ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ  ร่วมกันจัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2021 หัวข้อ “จงกล้าหาญไว้…ก้าวไปข้างหน้า…ด้วยรัก…กตัญญู” โดยมีสัญลักษณ์ของ “นกนางนวล” และบรรยากาศแห่งท้องทะเลที่โดดเด่น ช่วยเสริมสร้างการภาวนาและกิจกรรมเตรียมใจต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างงดงามและมีความหมาย ทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระนางผู้ทรงประทับอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ผู้ทรงแสดงตนเป็นมารดาและทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ…… นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2021 บาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม  (ซดบ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่มากมาย ในช่วงค่ำคณะซิสเตอร์และบรรดาผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันแสดงความรู้คุณด้วยการแสดงต่าง ๆ ทั้งบทเพลง การเต้นประกอบเพลง จินตลีลา และละคร ที่สอดคล้องกับหัวข้อของการฉลอง โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี เป็นประธาน  โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา และศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราทุกคนต่างเปี่ยมด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกัน อยู่ด้วยกันแม้นจะช่วงระยะเวลาสั้น ๆ […]

 • FMA_News
  29871_1
  ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์ฯ

  วันที่ 15-17 กันยายน 2021   เยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 9 คน  รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี  ที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา  นำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองในหัวข้อ “หัวใจใหญ่กว่าความรู้สึก”   โดยมีช่วงเวลาในการรับฟังการแบ่งปันข้อคิดจากผู้นำ  และช่วงเวลาการไตร่ตรองส่วนตัวในความสงบ  การเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติ และการสรุปแบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากกิจกรรมย่อยแต่ละครั้ง  โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางในการอบรมให้เยาวชนสามารถลงลึกในความเป็นจริงของตนเองภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจา   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตในตนเอง และร่วมมือกันส่งเสริมชีวิตการอยู่ร่วมกันในกลุ่มให้มีความสุขและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน     นอกจากนั้น ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน  ผู้ดูแลกลุ่ม ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการสร้างบรรยากาศการหย่อนใจที่ชายทะเล  ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสนุกสนาน และสรรเสริญพระเจ้าในความงดงามของสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวัน

 • 0T0A5763 (Large)
 • 01
 • IMG_1535 (Large)
 • 29871_1
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links