... ...“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” ... ...“เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ... ...“ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” ... ...“องค์พระเจ้า กษัตริย์แห่งความรัก ประทับอยู่ท่ามกลางเรา” ... ..."ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุข เต็มด้วยความยินดี ประสบแต่สิ่งที่งดงามตลอดวันนี้ และตลอดไป..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  26
  ด้วยอาลัยรัก…ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีปลงศพของซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตชาวอิตาเลียน และเป็นสมาชิกของคณะ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2018 โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะนักบวชต่าง ๆ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท และพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาและส่งดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในบรรยากาศของความรักและรู้คุณ สำหรับแบบอย่างชีวิตและความดีงามมากมายที่ท่านได้อุทิศบนผืนแผ่นดินไทยยาวนานถึง 52 ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลแด่ท่านและรับท่านในความสุขตลอดนิรันดรเทอญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชปัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพและการภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อีวา เทเรซา และได้อ่านชีวประวัติสั้น ๆ ของซิสเตอร์อีวา เทเรซา ที่เปี่ยมด้วยแบบอย่างชีวิตที่งดงามทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ นักบวช และธรรมทูตผู้ร้อนรน more photos…

 • Close Up
  2018_1009x364_srTeresina
  Sr.Iva Teresa Andreotti

  เชิญภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี เถิด ขอให้ความสว่างนิรันดรส่องแสงแก่ท่าน ขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด อาแมน

 • Close Up
  5W7A4182 (Large)
  ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่สมาชิกทุกคน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว ตามหัวข้อของการจัดวันกตัญญูระดับโลก “จุดประกายแผนการของพระเจ้าในเยาวชน ด้วยการดำเนินชีวิตตอบรับพระกระแสเรียกด้วยความหวังและความยินดี” โดยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตัวแทนจากคณะครู กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มอาสาสมัครและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือ ร่วมกันขอพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา โอกาสวันสำคัญนี้ โดยมีการแสดงชุดต่าง ๆ ที่สวยงาม อ่อนช้อย และเปี่ยมด้วยความหมาย จากโรงเรียนในเครือฯ ทั้งการมาร่วมของตัวแทนของสมาชิกจากกลุ่มต่าง ๆ ทำให้สีสันและบรรยากาศของการฉลองในวันนี้เป็นไปอย่างงดงาม more photos…  

 • Close Up
  IMG_3968 (Large)
  ธมอ. ประเมินผล-วางแผนประจำปี

  ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 คณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2018-2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วา จำนวน 49 คน การประชุมในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมประชุมจะได้รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์นิภา ในทุกเช้าก่อนเริ่มการประชุม การรายงานการประเมินผลจากการประเมินโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา จากหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ การแบ่งปันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสมาชิกผู้เข้าร่วม การวางแนวเป้าหมายการอภิบาลร่วมกัน การวางแผนและการเขียนแผนงานโครงการต่าง ๆ และการแบ่งปันในหัวข้อ “การค้ามนุษย์” โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาคและทีมเป็นวิทยากรแล้ว การรื้อฟื้นและการรับธรรมนูญซึ่งได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ทำให้การประชุมพบปะในครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยความหมายและพลังใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไปในพระพรพิเศษของคณะ  more photos…

 • 26
 • 2018_1009x364_srTeresina
 • 5W7A4182 (Large)
 • IMG_3968 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


สวัสดี...เดือนมีนาคม 2018
- มี.ค. เป็นเดือนที่ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของคณะอีกองค์หนึ่ง เชิญชวนทุกท่านร่วมกันภาวนาสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกทั้งของคณะและของพระศาสนจักร
- เริ่มปิดปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ช่วงเวลาของการอยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความหมาย และปลอดพันจากภยันตรายทุกอย่างค่ะ
- 10-12 มี.ค. มีการประชุมประเมินผลวางแผนประจำปีของคณะซิสเตอร์ที่บ้านธารพระพร สามพราน
- 13 มี.ค. เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และขอบคุณกันและกัน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันภาวนาสำหรับท่านด้วยค่ะ
- 19 มี.ค. ฉลองนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของคณะ และเป็นวันคล้ายวันอภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญชวนภาวนาสำหรับพระองค์ท่านเป็นพิเศษ
- 25 มี.ค. เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ด้วยอาทิตย์ใบลาน …สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นอีก 1 ช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมาย ขอทุกท่านเปี่ยมด้วยพระพร ที่ช่วยเราให้สามารถมีส่วนในพระมหาทรานของพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
** ขอทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และได้รับพระพรสมที่ปรารถนาตลอดไป **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_3569 (Large)
  ศูนย์เยาวชดอนบอสโก มอบเกียรติบัตร…

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้มอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ที่มีความรักความผูกพันกับศูนย์เยาวชน มีน้ำใจร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน และการมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 10 คน โดยเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจำนวน 4 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธยศรัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นผู้มอบ ในบรรยากาศของความยินดี และการร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกศูนย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากในวันนี้ เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการเริ่มกิจกรรมใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วย โดยสมาชิกศูนย์ฯ ได้เขียนขอบคุณต่อทุกคนในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความผูกพันให้มีมากขึ้น และจะส่งเสริมต่อความเป็นครอบครัวเดียวกันที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในภาคบ่ายที่ทำให้ครื้นเครง สนุกสนาน ด้วยกิจกรรม “เพี้ยนหรือเพราะ” การเล่นเกมส่งท้าย “เบสบอล” การรับชมการประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตลอดปี และการรับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้เลือกตามลำดับ กิจกรรมศูนย์เยาวชนปี 2017 […]

 • Close Up
  IMG_1140 (Large)
  STAR_2018

  การชุมนุมเยาวชนผู้นำไทยซาเลเซียน STAR 2018 ได้ถูกจัดขึ้น ณ บ้านธารพระพร สามพราน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2018 ในหัวข้อ “กล้าก้าว…ด้วยใจยินดี” โดยฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 152 คน จากทั่วสถาบันโรงเรียนในเครือฯ มีจุดประสงค์เพื่อการวางแผนอภิบาลที่เป็นเอกภาพโดยเปิดโอกาสให้เยาวชน คณะครู คณะซิสเตอร์ได้ร่วมกันระดมพลังความคิด รับการอบรม และร่วมแบ่งปันในบรรยากาศแบบซาเลเซียน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมและวิทยากร ดังนี้ 1) “กล้าก้าว…รับใช้ด้วยใจยินดี” โดยคุณพ่อวรัญญู นางาม 2) “แชร์ความกล้า อาสาด้วยใจยินดี” โดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล 3) Social change agent โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้มและทีมงาน 4) Game of life โดยคุณมนัสวี วงศ์ประดู่ และทีม พร้อมด้วยกิจกรรมที่เสริมเติมความคิดแนวหลักอื่น ๆ อันเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น กิจกรรมนันทนาการ การรายงานผลการดำเนินงานปี 2017 family […]

 • Space_For_The_Young
  20180114_mu_oratory (19) (Large)
  กีฬาสีศูนย์เยาวชน ดอน บอสโก…

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน พร้อมด้วยบราเดอร์ซาเลเซียน ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ และผู้ฝึกหัดคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ รวมทั้งบุคคลากรอื่น ๆ ของศูนย์เยาวชนดอนบอสโก ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสีรู้อภัย” โดยการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้จัดเฉพาะวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2018 จะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ มีการแข่งขันกองเชียร์ และประกวดกองพาเหรด ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 14 มกราคมนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เอาจริงเอาจัง สามัคคีกลมเกลียวและการเอื้ออาทรต่อกัน จากสมาชิกของศูนย์เยาวชนจำนวนประมาณ 60 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีม่วงและสีเขียว  …more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_9583 (Large)
  ศูนย์เยาวชนสามพราน…กับวันคริสต์มาส

  ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในวจนพิธีกรรม สรรเสริญและขอพรจากพระกุมารเจ้าสำหรับเยาวชนของศูนย์ฯ บุคลากรและบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยในภาคเช้า หลังจากวจนพิธีกรรม ได้มีการแสดงละครฉากคริสต์มาส ประวัติแห่งการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า จากเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ สามพราน นอกจากนั้น ต้วแทนเยาวชนจากศูนย์เยาวชนได้กล่าวอวยพร ร้องเพลง และมอบกระเช้าแด่คุณพ่อบุญเลิศ และแก่บรรดาบุคลากรศูนย์เยาวชนทุกคน ติดตามด้วยการแสดงรายการจากทุกรุ่นของเยาวชนในศูนย์ฯ ซึ่งทุกรุ่นได้ตระเตรียมมาอย่างดี เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่กันและกัน ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเกมการละเล่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจับฉลากรางวัล โดยคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์และพี่เลี้ยงรุ่นต่าง ๆ เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน ต่างสนุกสนาน มีความสุข และดีใจกับการได้รับรางวัลและการร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ ขอให้พระพรแห่งความสุข ความยินดีของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า ได้สถิตอยู่กับบรรดาเยาวชนตลอดไป …more photos…

 • IMG_3569 (Large)
 • IMG_1140 (Large)
 • 20180114_mu_oratory (19) (Large)
 • IMG_9583 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  P1110131_resize
  อำลา-ขอบคุณ ต้อนรับ และแสดงความยินดี

  ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2018 สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และพนักงานในบ้าน ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรซ ที่ได้อุทิศตนด้วยความรักและความเสียสละ เป็นเวลา 3 ปี ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ขอองค์พระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์อวยพรและตอบแทนท่านด้วยพระพรอันที่ท่านปรารถนา จากนั้นทุกคนร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีคนใหม่ของหมู่คณะ ในในบรรยากาศของความยินดี และการขอพระพรเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนหนึ่งในก้าวเดินไปด้วยกัน ประกอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายและเกิดความดีงามมากมายตามพระประสงค์ของพระองค์ในจิตตารมณ์ครอบครัว โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน S&P ปวช.ปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา ด้วยการมอบของที่ระลึกและกล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีมานะอดทนต่อไปเพื่อความสำเร็จและความดีอีกมากมายสำหรับพวกเขาและครอบครัว more photos…

 • FMA_News
  DSC_0002
  ทำบุญให้กับคุณอนันต์ เถื่อนเนาว์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย

  1 มีนาคม วันนี้เป็นวันมาฆบูชาของพี่น้องชาวพุทธ เราได้ทำบุญให้กับคุณอนันต์   เถื่อนเนาว์  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย  ด้วยการมอบขนมของชาวสเปน จำนวน 10 ลัง พร้อมเสื้อผ้าที่มีผู้น้ำใจดีได้มอบให้กับบ้านของเราและเราได้ส่งมอบความสุขต่อให้กับผู้ที่อยู่ในความต้องการ

 • FMA_News
  DSC_0001
  พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล

  11 กุมภาพันธ์ 2561 พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล  หัวหมาก  ท่านได้สนทนาพูดคุยกับพวกเราในบรรยากาศที่เรียบง่าย เป็นกันเองประดุจบิดาท่ามกลางบุตรโอกาสวันตรุษจีน จากนั้นได้ไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับกลุ่มคริสตชนเกาหลี  ซึ่งสมาชิกของเราได้ไปร่วมในการแจกศีลมหาสนิททุกวันอาทิตย์

 • FMA_News
  17 (Large)
  ต้อนรับสมาชิกใหม่…ในพระศาสนจักร

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2018 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนสารสิทธิ์ บ้านโป่ง จำนวน 9 คน ได้ขอรับศีลล้างบาป เพื่อเข้าเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์ และโอกาสนี้มีนักเรียนคาทอลิกที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 6 คน โดยมีคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ที่วัดน้อยพระหฤทัย นารีวุฒิ หมู่คณะซิสเตอร์ กลุ่มเลารา และสัตบุรุษมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ด้วย เราได้มีสมาชิกเพิ่มในพระศาสนจักรและทุกคนมีความยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ รับศีลล้างบาปมีความปรารถนาที่จะเป็นคริสตชนที่ดี  more photos…

 • P1110131_resize
 • DSC_0002
 • DSC_0001
 • 17 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links