... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01 (Large)
  ฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำฉลองให้กับสมาชิกผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพจำนวน 3 คน คือ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม สัตบุรุษวัด น.โรซา แห่งลีมา บ้านคำสีดา จ.อุดรธานี  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ สัตบุรุษวัด น.อักเนส ห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ  เนื่องด้วยซิสเตอร์ทั้งสามได้เข้ารับการอบรมและทำการปฏิญาณตนตลอดชีพที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการฉลองเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในบรรยากาศแบบครอบครัว   พิธีบูชาขอบพระคุณได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทั้งสามเป็นสัตบุรุษในเขตศาสนปกครอง โดย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ในเขตศาสนปกครองอุดรธานีจำนวน 20 องค์ ร่วมถวายมิสซาและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณตน  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง […]

 • Close Up
  01
  อำลาซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่

  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลีแผ่นดินของผู้ตั้งคณะ สู่ภารกิจในประเทศไทยและมอบถวายทั้งชีวิตจนลมหายใจสุดท้าย นับเป็นเวลาถึง 71 ปี แห่งชีวิตธรรมทูต และพระพรแห่งชีวิตของท่าน รวมสิริอายุ 99 ปี 19 วัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์คณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน นักบวชชาย-หญิง สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน ผู้มีพระคุณ และพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาแพทย์และพยาบาลที่ได้ดูแลรักษาซิสเตอร์ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว ทุกคนที่ได้รู้จักต่างประทับใจในซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่   และในโอกาสนี้ Don Wilker Rey Maldonado Rodriguez เลขานุการอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  Dr. Giovanni poggiani กงสุลสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และผู้แทนจาก Cappellania italiana […]

 • Close Up
  01
  ธมอ ร่วมพิธีบวชพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี

  วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  ท่ามกลางสายฝนในยามเเช้า ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เดินทางไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี โดยพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ เราขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการตอบรับด้วยความสุภาพถ่อมตนของนายชุมพาบาลผู้ใช้นามว่า “ผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี”  ทุกคนร่วมพิธีกรรมอันสง่างามด้วยความศรัทธาและซาบซึ้งตื้นตันใจ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษที่มาร่วมงานจำนวนมาก  และโอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ด้วย  …more photos… 

 • Close Up
  01 (Large)
  รวมพลังทางศาสนา ในงานวันแม่ฯ เสริมสร้างสมานฉันท์

  วันที่ 10 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2020 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และชิกข์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงาน ผู้นำศาสนาและผู้แทนแต่ละศาสนาประกอบพิธีสวดถวายพระพร โดยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานของกลุ่มคริสตศาสนานำสวดภาวนาวอนพอพระพรจากพระเจ้า  …more photos…

 • 01 (Large)
 • 01
 • 01
 • 01 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งคำภาวนาและกำลังใจสำหรับพี่น้องในหลายพื้นที่ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน ขอแม่พระคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย ให้ได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ

** The Lord bless you and keep you **


คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

In Loving MEMEORY Sr.Esterina Prando FMA


“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  01 (Large)
  Grateful for your kindness

  วันที่ 15-22 กันยายน 2020  หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ได้ต้อนรับมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสเยี่ยมประจำปี ซึ่งเป็นเวลาแห่งพระพรจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์ และ   คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านอย่างอบอุ่น  มีการแสดงบนเวทีที่สวยงาม   โอกาสนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับ “ธนาคารชีวิต”  เพื่อเตือนใจให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคน   จากนั้นท่านได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มต่างๆของบ้าน มอบรอยยิ้ม การทักทาย และเป็นกำลังใจสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน  ทุกคนต่างได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นเยี่ยงมารดาจากการเยี่ยมของท่านในครั้งนี้  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  กิจกรรมอาสา …วันเยาวชน “ธิดานุเคราะห์”

  วันที่ 21 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีตัวแทนอ่านสาส์นวันเยาวชน และชมคลิปวีดีโอกิจกรรมของ SSYV ตลอดปีที่ผ่านมา   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบเข็มสมาชิกให้กับอาสาสมัคร SSYV  พร้อมทั้งฝากข้อคิดในโอกาสวันเยาวชน  จบกิจกรรมด้วยการเต้นประกอบเพลง “อาสารับใช้ด้วยใจยินดี”  และ  “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” ในโอกาสนี้ นักเรียน SSYV มีการออกร้านขายขนม เพื่อหาทุนไปสนับสนุนการออกค่าย “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่กระทำเป็นประจำทุกปี  …more photos…

 • FMA_News
  20200920_141009 (Large)
  “ธิดารักษ์” รวมพลังในวันเยาวชน

  วันที่ 20 กันยายน 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และบรรดาซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติให้กับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี “เยาวชนรวมพลัง สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม”  มีการอ่านสารวันเยาวชนแห่งชาติจาก บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน และร่วมกิจกรรมที่ฝึกฝนการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมและบุคคลรอบข้าง จากนั้นมีการไตร่ตรองสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า”( Laudato Si ) พร้อมกับพระวาจาพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวก และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด และร่วมกันภาวนาเทเซ่ เพื่อให้เยาวชนได้ขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรของพระเจ้าที่ตนเองได้รับ  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  มาเดอร์นำพระพรสู่…บ้านมารีย์นิรมล

  เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน  2020 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมบ้านประจำปีของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งการมาของท่านเป็นการนำพระพรแห่งความยินดีของพระเจ้ามาสู่หมู่คณะเป็นอย่างมาก  ท่านใช้เวลาเยี่ยมเยียนหมู่คณะเล็กๆ นี้อย่างเต็มที่ ได้พบปะครอบครัวพนักงานเพื่อให้กำลังใจ และพบปะนักเรียนกลุ่มธิดารักษ์เพื่อให้ข้อคิดในการเจริญชีวิต และทำหน้าที่ของการเป็นศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ตามคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน  และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมาเยี่ยมของผู้ใหญ่  เด็กๆ ได้เตรียมการแสดงและบทเพลงจากใจ  เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านแทนคำขอบคุณจากใจของสมาชิกในบ้านทุกคน …more photos…

 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
 • 20200920_141009 (Large)
 • 01 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links