"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  อบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต

  วันที่ 11-12 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายธรรมทูตระดับแขวง ได้จัดอบรมผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ หัวข้อ “ก้าวไปพร้อมกันด้วยความรักในงานธรรมทูต”   มีซิสเตอร์ผู้ประสานงานระดับหมู่คณะเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งหมด  16 คน   โดย ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันแรก ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงานฝ่ายและศึกษาจิตตารมณ์ธรรมทูต   ซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา (Sr.Ruth del Pilar Mora) ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้พบปะและให้โอวาทแก่สมาชิกผ่านระบบออนไลน์  จากบ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม  โดยสรุปได้ดังนี้ “เราทุกคนเป็นธรรมทูต   การเป็นธรรมทูตเป็นการเจริญชีวิต ไม่ใช่การทำ  คือ การทำให้ชีวิตพระเติบโตในตัวของเรา   3 คำที่ควรจดจำคือ  การมอง การฟัง และการเลียนแบบพระมารดา ในการเห็นพระเยซูเจ้าแล้ว นำพระองค์ไปประกาศด้วยการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดชีวิต (ESSERCI e PRESENZA) ธรรมทูตอยู่ในที่ ที่ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพ และด้วยแบบอย่างแห่งการประกาศพระวาจา”   ในวันที่สองได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพรพิเศษของคณะ และมีการถ่ายทอดงาน […]

 • Close Up
  020
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

  วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2022  ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในนามองค์กรนักบวชหญิง ได้เข้าร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงาน  โดยพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง  จิตตาภิบาลเยาวชนพร้อมตัวแทนเยาวชนจากทุกสังฆมณฑล และองค์กรสมาชิก ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีจำนวน 45 คน ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม   ในช่วงแรกได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้หัวข้อ “เยาวชนกับพระศาสนจักรก้าวไปด้วยกันอย่างไร?”  สืบเนื่องจากแบบสอบถามออนไลน์ในปีเยาวชน ค.ศ.2021 โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และอาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน จากศูนย์วิจัยฯ แสงธรรม เป็นวิทยากร จากนั้นมีการทำงานกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเสริมเพิ่มเติมกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนางานอภิบาลก้าวไปด้วยกันในระดับท้องถิ่น อธิบายแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนและผู้ทำงานอภิบาล จากนั้นได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ โครงการ และวงจรการส่งเยาวชนสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง วงจรค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ โดยเพิ่มสังฆมณฑลเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ในปี […]

 • Close Up
  IMG_3814 (Large)
  ดอนบอสโก ท่ามกลางเรา ธมอ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2022   คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการคณะซาเลเซียนพร้อมด้วยคุณพ่อ Joseph Nguyen Thinh Phuoc ที่ปรึกษาภาคพื้น EAO  คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในประเทศไทย และสมาชิกซาเลเซียนจากประเทศเวียดนาม  ได้พบปะซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  กลุ่มเยาวชน ผู้ฝึกหัด และนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาลัยกรสวยงาม บทเพลงของคุณพ่อบอสโก ทุกคนร่วมขับร้องด้วยบรรยากาศแห่งความร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน   จากนั้นคุณพ่ออัคราธิการได้มอบมาลัยถวายเกียรติแด่พระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์  และโอกาสนี้ท่านได้เสกรูปปั้นของคุณพ่อบอสโกและมาเรีย มัสซาแรลโลในบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวต้อนรับการเยี่ยมของคุณพ่ออัคราธิการอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานให้ทราบถึงความถึงประวัติของคณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงประเทศไทยโดยสังเขป และรับชมวีดีทัศน์ภารกิจของแขวงไทยในบทเพลงเฉลอมฉลองครบ 150  ปี แห่งการก่อตั้งคณะ จากนั้น คุณพ่ออัคราธิการได้ให้ข้อคิดกับบรรดาสมาชิก ธมอ ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เรียบง่าย และแสดงถึงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล […]

 • Close Up
  IMG_3422 (Large)
  Un Cuore di Grazie

  วันที่ 25 มีนาคม 2022  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทำฉลองวันกตัญญูระดับแขวง ในหัวข้อ “Un Cuore di Grazie”  เพื่อรวมใจของสมาชิกทุกหมู่คณะในแขวงไทย ส่งมอบความรักและคำภาวนาแด่ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โดยมีสมาชิก ธมอ ที่เข้าร่วมการประชุมประเมินผล-วางแผน รวมทั้งสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงเดินทางมาร่วมฉลองในภาคเช้า  เริ่มต้นด้วยการตัดริบบิ้นเปิดห้องของขวัญบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  โดยแต่ละหมู่คณะได้นำเสนอของขวัญทั้งที่เป็นงานฝีมือ  เครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ผักผลไม้จากสวน และขนมที่นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยคุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมพิเศษที่ถือว่าเป็นหัวใจของการฉลองในครั้งนี้ คือ การนำเสนอ “หมู่คณะต้นแบบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะของฝ่ายอบรม ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ และใช้เวลาร่วมกันฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัว  โดยมีแบบอย่างจากหมู่คณะซิสเตอร์สมัยมอร์เนเซ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดอยู่ในจดหมายของมาเดอร์มัสซาแรลโลแต่ละฉบับ  จึงกลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกเลือกที่จะเลียนแบบการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสร้างสรรค์และเป็รูปธรรมโดยมีคำสอนของมาเดอร์มัสซาแรลโลเป็นแรงหนุนใจ  และผลของกิจกรรมนี้ได้สำเร็จออกมาเป็นผลงาน “1 ผลิตภัณฑ์ 1 หมู่คณะ”  ที่มาจากการคิดค้น ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่คณะที่ได้นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันฉลองกตัญญู  …more photos…

 • 01
 • 020
 • IMG_3814 (Large)
 • IMG_3422 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์#พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนให้สวดสายประคำเพื่อสันติภาพในยูเครนและเพื่อการยุติสงครามทั่วโลก (Pope to lead Rosary for peace in Ukraine & end to wars worldwide)


โดยพระองค์จะทรงนำสวดสายประคำ ณ พระมหาวิหารแห่งพระนางมารีย์ (Basilica of St. Mary Major) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2022 เวลา 18.00 น. ต่อหน้าพระรูปพระแม่มารีย์ ราชินีแห่งสันติสุข (Mary Regina Pacis) เพื่อผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานจากการทำสงครามต่อเนื่องในยูเครนและที่อื่น ๆ ทั่วโลก

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  0T0A1282 (Large)
  พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  วันที่ 20 มิถุนายน 2022   คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า พร้อมกับประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน (นักเรียนทุกคน) ในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายประมวล บุญมา หัวหน้าส่วนงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณพัชรี แช่มชื่น ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และผู้มีเกียรติจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  …more photos…

 • FMA_News
  IMG_4624 (Large)
  อบรมเยาวชนผู้ฝึกหัด และนักเรียนมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน

  วันที่ 18 มิถุนายน 2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดย ซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค  ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันโดยเน้นสำหรับเด็กและสตรี แก่บรรดาเด็กมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน  ผู้ฝึกหัด เปรอัสปิรันต์ และเยาวชนกลุ่มเลาราบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ทั้งหมด 38 คน  โดยมีวิทยากร นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ประจำที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวที่ห้องประชุมบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ รับรู้  และเป็นโอกาสให้พวกเขาใส่ใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ในสังคม และสามารถวางตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  …more photos…

 • FMA_News
  IMG_4468 (Large)
  ดุจมารดาท่ามกลางเหล่าลูกธิดาฯ

  วันที่ 5-10 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยี่ยมสมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ และพบปะกับบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  โดยให้ข้อคิดว่า “เรากลับไปยังต้นกำเนิดของพระพรพิเศษ และดำเนินชีวิตโดยการปลุกความสดชื่นของกระแสเรียกให้เบ่งบานในภารกิจผ่านทางชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นการสานต่อภารกิจปีที่ 151 ของคณะอย่างดีอาศัยแบบอย่างของเรา”   นอกจากนั้น มาเดอร์ได้พบกับคณะคุณครูทุกระดับโดยได้กล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้ร่วมมือกันดูแลเด็ก ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี และพัฒนาตนเองได้ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่คำนึงถึงอายุจะมากน้อย แต่สามารถทำด้วยใจรักและเพียรพยายามและฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม    โอกาสนี้ มาเดอร์ได้เป็นประธานในการเปิดห้อง Sensory Room  ที่แผนกอนุบาล  อีกทั้งพบปะกลุ่มนักเรียนประจำของโรงเรียนธิดานุเคราะห์  โดยให้ข้อคิดแก่นักเรียนประจำ “ให้ทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบอย่างดี  เช่นรักษาความสะอาดในฐานะที่เป็นกุลสตรี เรียนหนังสืออย่างดี และเจริญชีวิตตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนคือ  ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”   …more photos…

 • FMA_News
  -00
  กิจกรรม Laudato Si’

  วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2022   ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ได้นำกลุ่มเปรอัสปีรันต์ จำนวน 5 คน ไปบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ ศึกษาและรับการอบรมกิจกรรม Laudato Si’  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ พวกเขานอกจากจะได้รับความรู้เรื่อง Laudato Si’ กับธรรมชาติที่สดชื่นงดงามแล้ว ยังเป็นโอกาสได้ร่วมกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก ฉลองนามชื่อ ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี อีกทั้งร่วมดูแลรักษาบ้าน โลกน้อยๆ ให้น่าอยู่มากขึ้น  ขากลับยังได้แวะศึกษาดูงานที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เห็นการสร้างสรรค์ การใช้ศักยภาพของมนุษย์เพื่อพัฒนาโลก บ้านส่วนรวมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด  …more photos…

 • 0T0A1282 (Large)
 • IMG_4624 (Large)
 • IMG_4468 (Large)
 • -00
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links