... ...“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” ... ...“เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ... ...“ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” ... ...“องค์พระเจ้า กษัตริย์แห่งความรัก ประทับอยู่ท่ามกลางเรา” ... ..."ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุข เต็มด้วยความยินดี ประสบแต่สิ่งที่งดงามตลอดวันนี้ และตลอดไป..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  DSC03243 (Large)
  “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

  นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมจำนวน 145 คน จากทุกโรงเรียนในเครือซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมฟื้นฟูจิตใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายม 2560 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิต คริสตชนในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ที่รู้จักและรักพระเจ้า มีความเข้าใจการเจริญชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของศิษย์พระคริสต์ การเจริญชีวิตร่วมกับพี่น้องต่างความเชื่อ โดยมีคณะซิสเตอร์ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์และทีม เป็นวิทยากรให้การอบรม จากนั้น นักเรียนทุกคนเลือกข้อตั้งใจร่วมกันเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มองเห็นได้ ที่นำกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันในโรงเรียนและกับเพื่อน ๆ ต่อไป.. more…

 • Close Up
  IMG_2520 (Large)
  พบปะผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน

  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ จำนวน 16 คน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปว่า ในฐานะของการเป็นผู้อบรมในยุคสมัย Thailand 4.0 สื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก และยิ่งกว่านั้นสื่อที่สำคัญสุดและขาดเสียมิได้ นั่นคือ “สื่อ” ที่เป็นบุคคล กล่าวคือผู้อบรมเองจะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งในคำพูดและการกระทำ อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางเยาวชนและบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา คุณครูจุตติ จันทนะ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “สื่อ…กับเยาวชนยุค Thailand 4.0” บรรยากาศของการประชุมพบปะเป็นไปอย่างจริงจังในการร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เนื้อหา วิธีการของการดำเนินโครงการและกิจกรรมของฝ่าย ทั้งเป็นไปในบรรยากาศของความเป็นกันเองและมิตรภาพ read more…    

 • Close Up
  DSC_0450 (Large)
  ประชุมฝ่ายอภิบาลระดับเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย

  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 คณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลาง โรม อิตาลี นำโดยซิสเตอร์ รูนิตา บอร์จา และทีมฝ่ายอภิบาลของคณะระดับโลก ได้จัดการประชุมฝ่ายอภิบาลระดับภาคพื้นเอเชีย และออสเตรเลียขึ้น ที่เมืองยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่บ้านของคณะ โดยมีสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวงจากทั่วเอเชีย และออสเตรเลียมาร่วมประชุม 41 คน จากประเทศไทยมีตัวแทนไป 4 คน ได้แก่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้รับผิดชอบงานอภิบาล read more… ได้เดินทางไปร่วมประชุม โดยมีซิสเตอร์รูนิตา ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับโลกให้การอบรม และฟื้นฟูจิตตารมณ์แห่งการอภิบาลผ่านทางเอกสารต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ของคณะ และสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย กาปูโต ผู้รับผิดชอบอภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน และซิสเตอร์โลเลีย ผู้ร่วมทีมอภิบาล ตลอดการประชุมดำเนินไปด้วยกระบวนการใหม่ในการร่วมทำงาน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับกลุ่มต่างแขวง และระดับแขวงซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมได้ตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญ และบทบาทที่ชัดของภารกิจแห่งการอบรมอภิบาลที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับความต้องการและความจำเป็นแห่งยุค […]

 • Close Up
  IMG_1570 (Large)
  วันแห่งการขอบคุณ…

  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ได้จัดให้มีวันกตัญญูระดับแขวง ณ บ้านธารพระพร สามพราน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้ใหญ่และขอบคุณซึ่งกันและกัน โอกาสนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันขอบคุณแด่ซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นพิเศษ ซึ่งครบวาระของการดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ขอบคุณสำหรับชีวิตและภารกิจตลอด 6 ปีที่ ท่านได้ทุ่มเทเพื่อแขวงไทย และโอกาสเดียวกันนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่ ที่จะมาสานงานในแขวงต่อไป ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับท่าน ในวันแห่งการขอบคุณนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความรักรู้คุณด้วยการมอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และการแสดงอันงดงาม  read more…

 • DSC03243 (Large)
 • IMG_2520 (Large)
 • DSC_0450 (Large)
 • IMG_1570 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ผู้รับผิดชอบสื่อระดับหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประชุมพบปะประจำปี ระหว่งวันที่ 9-11 มิ.ย. 2017
* 17-18 มิ.ย. 2017 การชุมนุมนักเรียนคาทอลิก โดยฝ่ายอภิบาลของคณะในแขวงไทย
* เชิญเตรียมฉลองสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2017
* 30 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. การอบรมสื่อเชิงปฏิบัติการ แก่บุคลากร ซิสเตอร์ ครูและเยาวชนโรงเรียนในเครือ ธมอ. และในช่วงวันเดียวกัน ประชุมอบรมการทำบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (เหรัญญิกและผู้จัดการ)
* 29 มิ.ย. ร่วมกันเฉลิมฉลองสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้แทนของพระคริสตเจ้า

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ทำดีเพื่อพ่อหลวง

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_8814
  เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

  ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ […]

 • Space_For_The_Young
  120
  “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”…SSYV-VIDES Thai

  ฝ่ายอภิบาลเยาวชนระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการอบรมประจำปีของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร SSYV ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2016 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งมีสมาชิกจาก 4 สถาบันจาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ และนารีวุฒิ พร้อมกับคณะครู ตัวแทนกลุ่ม VIDES พยาบาลอาสา และคณะซิสเตอร์ รวม 72 คน ในวันแรกได้รับการอบรมในหัวข้อ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” นำทีมวิทยากรโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค พร้อมกับตัวแทนกลุ่มVIDES และการอบรมจากบทเทศน์พระสันตะปาปาฟรังซิสในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปแลนด์ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และยังได้รับการอบรมด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการจากคุณครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เดินทางไปทำประสบการณ์ธรรมทูตด้วยการสัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่วัดนักบุญเปาโล หมู่บ้านห้วยตอง และที่วัดนักบุญเปโตร หมู่บ้านป่ากล้วย เยาวชนอาสาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง และบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวใหญ่ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี โดยมีคุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลังจากการพักในหมู่บ้านเป็นเวลา 2 […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00040
  ค่ายกระแสเรียก มิตรมารีย์ 2016 …COME AND SEE !

  ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2016 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดค่ายกระแสเรียกมิตรมารีย์ 2016 ในหัวข้อ Come and See! ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้มาร่วมค่ายเป็นจำนวน 95 คนจากสถาบันในเครือฯ และจากวัดต่าง ๆ  โดยมีพี่เลี้ยงและบรรดาซิสเตอร์ 17 คน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื้อหาสาระ เพื่อการพบปะกับพระเจ้า และเรียนรู้จักคณะซิสเตอร์มากขึ้น ผ่านทางการรู้จักนักบุญผู้ตั้งคณะ และกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินไปในบรรยากาศซาเลเซียน เรียบง่าย สนุกสนาน เป็นกันเอง เต็มด้วยมิตรภาพ และความยินดี เยาวชนที่มาร่วมค่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้มีเวลาในการภาวนา โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ เป็นประธานในพิธีทุกวัน พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ของคณะ คือ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้อยู่เคียงข้างเราตลอดค่ายด้วย เมื่อจบค่ายแล้วเรายังมีความหวังว่าพระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกนี้ได้เติบโตขึ้นทุก ๆ วัน ในใจของบรรดาเยาวชนทุกคน […]

 • Space_For_The_Young
  01
  SSYV-MU จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ .

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซิสเตอ์สายสมร ศิริรัตนากูล ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน แลคุณครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ได้นำนักเรียนอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 28 คน ไปจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการเป็นผู้นำ ให้รู้จักเสียสละและมีจิตสาธารณะ ณ สำนักแม่ชีไทยทับโพธิ์ทอง จังหวัดราชบุรี Read More >>>

 • IMG_8814
 • 120
 • DSC00040
 • 01
View all

Activities News

 • FMA_News
  8 (Large)
  น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…

 • FMA_News
  000
  ม.อ.เปิดหมู่บ้านคุณธรรม…

  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางสัญลักษณ์ต่างของการเพาะเมล็ด…และการเติบโต นั่นคือการ “เพาะรัก…” ให้เติบโตในครอบครัวและสังคมของเรา นอกจากนี้ในพิธียังได้มีการแต่งตั้งสภานักเรียน การมอบธงประจำโรงเรียนแก่ประธานนักเรียน ผ้าแถบสีแก่สมาชิกสภานักเรียน ภาพนักบุญองค์อุปถัมภ์แก่ครูแม่สี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ความร่าเริงยินดี และความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนกลับเป็นครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างในแต่ละวัน … “เราช่วยกัน เอาต้นรักที่เพาะได้ ส่งไปตามบ้านที่ต้องการ อยากจะได้หรืออยากจะเติม เราไม่คิดเงิน เพราะตีค่าไม่ได้ บ้านทุกบ้านที่ฉันส่งไป …อิ่มเอมใจส่งยิ้มให้กัน ใจเขาใจฉันโอบรักไว้ด้วยความยินดี” read more…

 • FMA_News
  DSC01481 (Large)
  “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง”

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017 ซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนอนุบาลนารีวุฒิ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) รวม ๘๙ ภาพ โดยศิลปินกลุ่มเส้นทาง ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน เด็ก ๆ ต่างได้ซึมซับและเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากภาพวาดของบรรดาศิลปิน การมาเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้ ทำให้พวกเขารักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  read more…

 • FMA_News
  IMG_2304 (Large)
  ธ.น. จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี…

  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 หมู่คณะหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีให้กับกลุ่มพนักงานในโรงเรียน จำนวน 40 คน ในหัวข้อ “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ได้จัดอบรมการถ่ายทอดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์แบบครอบครัว ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน การมองส่วนที่ดีของแต่ละคน การติดต่อสัมพันธ์กันโดยใช้คำพูดและท่าทางที่เอื้อต่อการเสวนา รวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำแนวปฏิบัติด้วยกัน เพื่อเป็นก้าวเดินในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในสังคมที่ตนเจริญชีวิต read more…

 • 8 (Large)
 • 000
 • DSC01481 (Large)
 • IMG_2304 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links