... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  011 (Large)
  เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more […]

 • Close Up
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  อบรมซิสเตอร์ ธมอ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2020  ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านกระแสเรียกภายในวงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยให้สามารถค้นพบพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและสร้างเอกภาพแห่งกระแสเรียกตามโครงการของพระเจ้า  ในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกในช่วง “วัยผู้ใหญ่ตอนต้น” จำนวน 19 คน  ที่บ้าน สเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   ซึ่งตามแผนการอบรมของคณะ “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” ได้ระบุถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นว่ามีอายุระหว่าง 30-45 ปี โดยประมาณ   คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ (SDB) เป็นผู้ให้การอบรมและนำการแบ่งปันในหัวข้อ “ฉันจึงมาเพื่อหาความหมาย” โดยใช้กระบวนการ GPA Approach (Guideline for Personal Analysis Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้เวลาเพื่อไตร่ตรอง 2) คำถามเพื่อการไตร่ตรอง 3) การค้นหาคุณค่าและความหมาย 4) การแบ่งปัน และ 5) การภาวนา มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ และซิสเตอร์สายสวาท […]

 • Close Up
  014 (Large)
  ประชุมคณะกรรมการฯ นิตยสารดอนบอสโก

  วันที่ 31 ตุลาคม 2020 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง เป็นตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คือ คณะซาเลเซียน คณะผู้รับใช้ฯ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ADMA และศิษย์เก่า โดยมี บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ) ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ในวาระการประชุมได้มีการประเมินผลภาพรวมของนิตยสารดอนบอสโกที่ผ่านมา และวางแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนานิตยสารดอนบอสโกในปี 2021 ให้มีความก้าวหน้า และเป็นหนึ่งในสื่อของครอบครัวซาเลเซียนที่เกิดประโยชน์ต่องานอบรมเยาวชนยิ่งทียิ่งมากขึ้น …more photos…

 • Close Up
  01
  ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกเยาวชน

  วันที่ 27-29 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา พร้อมกับซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค เป็นตัวแทนองค์กรนักบวชหญิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ปี ค.ศ. 2020/ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม GOLDEN SEA HUAHIN  โดยมีพระคุณเจ้า สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกเยาวชนจำนวน 40 คน จากทุกสังฆมณฑลและองค์กร  ร่วมใจภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้า และรับฟังรายงานการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลในสถานการณ์ที่เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19   จากนั้น คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต กับการอภิบาลเยาวชน”   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี พิจารณารับรองฐานะการเงินและงบดุลประจำปี พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการปีเยาวชน ค.ศ. 2021  ซึ่งรวมพิธีเปิดปีเยาวชนเข้าในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ […]

 • 011 (Large)
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 014 (Large)
 • 01
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งคำภาวนาและกำลังใจสำหรับพี่น้องในหลายพื้นที่ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน ขอแม่พระคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย ให้ได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ

** The Lord bless you and keep you **

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

In Loving MEMEORY Sr.Esterina Prando FMA


“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  011 (Large)
  พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในวัดน้อยเอาซีลีอุม ศาลาแดง

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020   ภายในวัดน้อยของหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพิเศษแห่งความชื่นชมยินดีของเด็กชายชาวอิตาเลียน 3 คน ที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้ หลังจากที่ได้เตรียมตัวเรียนคำสอนกับ ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน มาเป็นเวลานาน  ครอบครัวของเด็กๆ เหล่านี้มาวัดทุกวันอาทิตย์และสนับสนุนให้ลูกได้เรียนคำสอนอย่างสม่ำเสมอ   โอกาสนี้ คุณพ่อ ชาร์ล เวลาร์โด (SDB) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และประกอบพิธีศีลมหาสนิทอย่างสง่างาม  เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสุขใจในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พร้อมกับครอบครัวและบรรดาสัตบุรุษชาวอิตาเลียนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ ต่างแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมใจภาวนาให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตในความเชื่อต่อไป ก่อนจบพิธี ตัวแทนของเด็กที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ได้กล่าวคำขอบคุณพระเป็นเจ้า คุณพ่อชาร์ล และซิสเตอร์เอลด้า ที่ได้ช่วยเตรียมตัวพวกเขาในการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างดี หลังพิธีได้มีการเลี้ยงฉลองในระหว่างครอบครัวเพื่อร่วมแสดงความยินดี  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมหอพักเอาซีลีอุม

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ดูแลนักศึกษาหอพัก ได้ให้การต้อนรับ  นางสาวจารุณี ชูกุลสัมพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่บางรัก กรุงเทพฯ อย่างอบอุ่น  ในโอกาสที่ท่านมารับหน้าที่ใหม่ มาทำความรู้จักและเยี่ยมชมหอพัก ท่านได้กล่าวขอบคุณที่ทางหอพักได้มีการจัดสถานที่พักสำหรับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และได้มอบหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติหอพักให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานนำไปสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   …more photos…

 • FMA_News
  03 (Large)
  กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมจิตอาสา รักบ้าน รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม  …more photos…

 • FMA_News
  66916 (Large)
  “เอาซีลีอุม” เตรียมจิตใจสู่การฉลองวันแพร่ธรรมสากล

  วันที่ 15-17 ตุลาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีการภาวนาเตรียมจิตใจฉลองวันแพร่ธรรมสากล ในช่วงเวลาทำวัตรเย็น ได้ทบทวนสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากล คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) เป็นการสร้างความตระหนักว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน มีหน้าที่พายเรือไปด้วยกัน เราจึงไม่สามารถคิดถึงแต่ตนเองได้ แต่ต้องกระทำทุกสิ่งร่วมกัน   หมู่คณะได้รับผลจากการประชุม VDO conference กับ Sr.Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ที่ได้เน้นถึงการที่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งถูกเรียกให้เป็นธรรมทูตต้อง “ก้าวออกไป” ด้วยสายตาที่เพ่งมองไปยังอนาคต แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้เราปล่อยให้ความหวังจูงมือเราไป ความหวังเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจและสร้างสรรค์ ในวันสุดท้ายของการเตรียมจิตใจ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นธรรมทูตให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ว่าคณะถือกำเนิดจากจิตตารมณ์ธรรมทูต และถูกเรียกให้กระทำหน้าที่ด้วยความนบนอบในการติดตามพระคริสตเจ้าและร้อนรนในการประกาศพระวรสารด้วยชีวิต …more photos…

 • 011 (Large)
 • 01 (Large)
 • 03 (Large)
 • 66916 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links