... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_9781 (Large)
  Congratulations!

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการแต่งเพลง โอกาสครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (1872-2020) ในหัวข้อ “พระมารดามารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ที่บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีผู้ที่เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมแสดงความยินดีจำนวนประมาณ 30 คน โดยมีครูวิทวัส ช่วยเจริญ นางสาวผาณิตา ลี้ภูมิวนิชย์ และนางสาววาศินี เครื่องสาย ทีมจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ชนะเลิศการประกวด ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่นักร้องวง “ละมุน” นางสาวกรณัฐฏ์ จันทร์วาววาม นางสาวพิมพ์สิริ บุญสม นางสาวนิลเนตร สุวรรณศร นางสาวพรปวีณ์ สิริอัตถชัยกุล นายวิทธิกร เก่งธัญกิจ นางสาวภัทราพร วันกุมภา และนายปรัชญา ตุ๊สังข์ จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ราชบุรี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปในความสุข ยินดี ซื่อเรียบง่าย เป็นกันเอง และความภาคภูมิใจของทีมแต่ละทีม […]

 • Close Up
  E_QUIPE (1) (Large)
  ธมอ. ประชุมออนไลน์

  เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2020 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแอพพลิเคชัน Google Meet ให้กับอธิการิณี จำนวน 10 คน ในภาคเช้าของวันที่ 29 พฤษภาคม และในภาคบ่ายเป็นการประชุมของคณะที่ปรึกษาระดับแขวง จำนวน 8 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นการประชุมของทีมผู้ประสานงานระดับแขวงจำนวน 20 คน โดยทั้งหมดนี้เพื่อร่วมกันวางแนวทางสำหรับการก้าวเดินในภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งได้มีการแบ่งปันกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและภารกิจการอภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม …more photos…

 • Close Up
  Bungkan_2020 (1) (Large)
  ฉลอง “มารดาผู้ก่อตั้งคณะ”…นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 โอกาสฉลองประจำปีของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมใจกันเฉลิมฉลองท่านนักบุญ โดยแต่ละหมู่คณะทั้ง 10 แห่ง ได้เตรียมใจด้วยการทำตรีวาร และเฉลิมฉลองในวันที่ 13 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมาย มีการภาวนา การย้อนรำลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวประวัติของนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ประดับประดาสถานที่ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายและบ่งบอกถึงชีวิตของท่านนักบุญ ในช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม หลายหมู่คณะได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากมารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ เฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่เตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ประทับอยู่ ดังคำกล่าวของนักบุญยอห์น บอสโก ที่ว่า “พระนางมารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน โอกาสวันฉลองของคณะนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาอวยพรเป็นพิเศษหมู่คณะแขวงที่ศาลาแดง …พวกเราขอขอบคุณท่านในความเป็นบิดาที่ใจดีเสมอ นอกจากนี้ ในวันนี้ บางหมู่คณะได้แสดงเมตตาจิตแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแบ่งปันถุงยังชีพ เพื่อสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งคณะในการก้าวออกไปหาผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือด้วยใจเมตตา…more photos…

 • Close Up
  Sr.Eliane Petri
  ธมอ. เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1

  ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ขึ้นที่หมู่คณะต่าง ๆ ที่สมาชิกประจำอยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด- Fate tutto quello che Egli vi dira’” มีสมาชิกเข้าเงียบ จำนวน 49 คน โดยใช้บทเทศน์ของ Sr.Eliane Petri อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นแนวทางในการรำพึง ไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งมีความเข้มข้น จริงจัง และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียนแท้ มีรูปแบบชีวิตและคำสอนของพระมารดามารีย์แห่งคานาและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล เป็นประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ติดตามสมาชิกแต่ละคนที่เข้าเงียบด้วยการภาวนา การติดตาม และการดูแลผ่านทางผู้แทนของท่านในแต่ละที่ที่จัดเข้าเงียบในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของการเข้าเงียบเป็นไปด้วยความจริงจัง การไตร่ตรอง ภาวนา พลีกรรม และใช้โทษบาป ตามหัวข้อของการภาวนาในแต่ละวัน […]

 • IMG_9781 (Large)
 • E_QUIPE (1) (Large)
 • Bungkan_2020 (1) (Large)
 • Sr.Eliane Petri
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน
## VIVA IL PAPA...
โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย
20-23 พฤศจิกายน 2019
- โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโลโก้และบทเพลง รายละเอียดจะนำเสนอต่อไปค่ะ
"...แม้นไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พบพระองค์อย่างใกล้ชิดหรือได้เข้าพบปะส่วนตัวกับพระองค์ แต่เราทุกคนดีใจที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จเยือนประเทศไทย ยินดีต้อนรับพระองค์... พระสันตะปาปาผู้เปี่ยมด้วยความรักเมตตา...บุรุษแห่งสันติภาพ...ผู้เสด็จเยือนประเทศไทยที่รักของเรา"
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Star’2020

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  Con Maria
  เทิดเกียรติพระมารดามารีย์…

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 คณะซิสเตอร์พร้อมกับพนักงาน หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมใจกันสวดสายประคำเพื่อเทิดเกียรติพระมารดาเป็นพิเศษตลอดเดือนแม่พระ ตามคำเสนอขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และในโอกาสปิดเดือนแม่พระนี้พร้อมกับคริสตชนทั่วโลกเราภาวนาเป็นพิเศษเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระมารดามารีย์ได้โปรดทรงคุ้มครองมนุษยชาติให้รอดพ้นจากโรคระบาด (COVID 19) แต่ละข้อของการสวดสายประคำ จะมีผู้แทนนำสัญลักษณ์เทียนแห่งแสงสว่างถวายแด่พระมารดามารีย์เพื่อนำคำภาวนาของเราไปถวายมนุษยชาติแด่ดวงหทัยของพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระมารดามารีย์ทรงอำนวยพรแก่เราทุกคน…more photos…

 • FMA_News
  20200525_MUMI_MA FEAST (31) (Large)
  “โอ้พระนางมหามารีย์….”

  ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมร่วมใจกันเตรียมใจสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดาของคุณพ่อบอสโก และพระมารดาของทุกคน ด้วยการทำนพวารด้วยความรักและศรัทธา โดยเชิญชวนพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตรั้วของโรงเรียน ร่วมกันสวดนพวาร สวดสายประคำตลอดตรีวาร และในเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีพิธีแห่พระรูปแม่พระไปบริเวณรอบบ้านในเขตรั้ว รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี มีการเผาจดหมายถึงแม่พระ และสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลง นอกจากนี้การร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม ในวันฉลองอันสำคัญยิ่งต่อสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกคน คณะซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักรู้คุณต่อพระคุณมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศของความชื่นชมยิน ความศรัทธาภักดี และความรักร้อนรน โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เนื่องจากวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวันฉลองของโรงเรียน ที่มีชื่อ “มารีย์อุปถัมภ์” เป็นองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยจัดการอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้น จำนวน 5 คน เข้าร่วมและมีบาดหลวงบุญเลิศ เป็นประธานในการอวยพร …แม้นจะมีการขาดหายของสัญญาณเสียงบ้าง หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธี แต่ทุกคนต่างมั่นใจถึงการอวยพรของพระมารดา…ขอพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ […]

 • FMA_News
  20200524_SD_Feast MA (1)
  ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 โอกาสสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์จันทรา กอหะสุวรรณ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นตัวแทนหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา มีบิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี โดยสัตบุรุษทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องการระบาดของโรคไวรัส-19 อย่างเคร่งครัด แม้นจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่… “เราทำได้…” เพราะเรารักแม่พระ… ประสบการณ์แห่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในยุคโควิด 19 ทำให้ผู้คนมากมายได้ค้นพบสิ่งดีดีในชีวิตมากมาย ทุกคนมาเพราะรัก และปรารถนาที่จะเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ที่รักยิ่ง คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสัตบุรุษทุก ๆ คน หลังพิธีรับอาหารว่างกล่องแยกย้ายกลับบ้าน ขอพระมารดามารีย์ทรงอวยพรทุกท่านเสมอไป…more photos…

 • FMA_News
  TN_20200131 (5)
  ชโยแด่….คุณพ่ออบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน

  เมื่อวันศุกร์ วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลอง ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์ นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดี เด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา และนักเรียนดีเด่นด้านวง โยธวาทิต นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลสำหรับครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยการ แสดงละครเทิดเกียรติคุณพ่อบอสโก ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี […]

 • Con Maria
 • 20200525_MUMI_MA FEAST (31) (Large)
 • 20200524_SD_Feast MA (1)
 • TN_20200131 (5)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links