... "Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22) ... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  000
  เปิดเว็บไซต์ 150 ปี ธมอ

  วันที่ 24 ตุลาคม 2021    ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล และวันระลึกถึงพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำเสนอเว็บไซต์ใหม่ที่เปิดในโอกาสการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะในปี 2022    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ระดับโลก และระดับแขวงไทย  โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของคณะ  อัตชีวประวัติของนักบุญผู้ตั้งคณะ  คำเตือนสอนของอัคราธิการิณีซึ่งเป็นมรดกฝ่ายจิตตามพระพรพิเศษซาเลเซียน  สื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และกิจกรรมการเตรียมฉลอง 150 ปี สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป    โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลเยาวชน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมการเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมฉลอง 150 ปี ของคณะ   ที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและได้รับการตอบสนองจากสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี  และฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารระดับคณะสู่สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนและแวดวงเยาวชนได้รับทราบ  ดังนั้น จึงขอให้ก้าวเดินนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งสมาชิก ธมอ  คุณครู  ศิษย์เก่า และฆราวาส ที่ได้ร่วมทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าประทับใจ  …more photos…

 • Close Up
  08
  …จงเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และเป็น “สตรีแห่งความหวัง” …

  กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์   …more photos…

 • Close Up
  01 (Large)
  กลับคืนสู่บ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์

  วันที่ 18 ตุลาคม 2021  ณ วัดน้อยในโรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะต่าง ๆ บรรดาญาติพี่น้องครอบครัว “เจนผาสุข” พร้อมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และเยาวชน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพของ ซิสเตอร์โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นประธานในพิธีปลงศพ ร่วมด้วยพระสงฆ์ นักบวชในครอบครัวซาเลเซียน และพี่น้องที่ร่วมอุทิศคำภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านระบบออนไลน์   แม้ว่าสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการในรูปแบบของการเข้าร่วมพิธี แต่ไม่อาจจำกัดการส่งผ่านความรักและความอาลัยในใจของทุกคนที่ได้สัมผัสกับชีวิตของซิสเตอร์โรซาลีอา ผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามข้อแนะนำแห่งพระวรสาร ตามแบบอย่างของสตรีผู้เตรียมน้ำมันในตะเกียงของตนให้เต็มอยู่เสมอ  ชีวิตของท่านตลอดระยะเวลา 95 ปีนั้นเป็นดังพระพรที่ส่องแสงให้ผู้อยู่รอบข้างได้พบกับความรักของพระเจ้า  เฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับบรรดาเยาวชนที่ผ่านการดูแลเอาใจใส่ ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้รับการพร่ำสอนทั้งด้านวิชาความรู้และศีลธรรมจรรยาด้วยความอุตสาหะและความปรารถนาดีจากท่าน ดังที่ตัวท่านได้รับจากการอบรมที่ดีนี้มาตั้งแต่ในครอบครัว หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้มาร่วมพิธีทุกคนได้เคารพศพ และวางดินที่หน้ารูปภายในวัดน้อย  ก่อนที่จะเคลื่อนศพของซิสเตอร์โรซาลีอาไปบรรจุยังสุสานวัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง เข้าพักผ่อนอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่เดินทางล่วงหน้ากลับคืนสู่บ้านของพระบิดาเจ้าสวรรค์แล้ว  …more photos…

 • Close Up
  FMA_01
  ธมอ ร่วมกับ “คาทอลิกไทย” บรรเทาภัยน้ำท่วม

  วันที่ 15 ตุลาคม 2021   ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ  ซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ “คาทอลิกไทย” ภายใต้การนำโดย Caritas Thailand “กรรมาธิการฝ่ายสังคมในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” พร้อมกับตัวแทนคณะนักบวชชาย-หญิง ได้แก่ – คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ – คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย – คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย – คณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย – สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย – คณะธรรมทูตไทย – คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า โดยการนำของคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการ Caritas Thailand และคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย นำถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และถุงดำจำนวน 1,300 ชุด  เพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายภัทรชัย หาญวิศิษฎ์ ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทนนายอำเภอเสนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอเสนา ผู้แทนเทศบาลเมืองเสนา […]

 • 000
 • 08
 • 01 (Large)
 • FMA_01
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 ตุลาคม 2021 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ สำหรับการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ โดยมีการนำเสนอเว็บไซต์ใหม่ให้กับสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ และทำการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อไปในชื่อเว็บไซต์ http://fmathai.com/สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  01
  พบปะนักเรียนคาทอลิกแบบออนไลน์

  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564    คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดให้มีการพบปะนักเรียนคาทอลิกด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยคุณพ่อฟรังซิส สุรพงษ์ ลาบุดดี คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เป็นผู้เปิดการอบรมทักทายสไตล์คุณพ่อเจ้าวัดกับลูกวัดนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 73 คน   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เชิญชวนบรรดาซิสเตอร์ผู้สอนคำสอนทุกคนเข้าร่วมการพบปะกับเด็กๆ พูดคุยในด้านความเชื่อคริสตชน เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการร่วมมือกันสร้างบรรยากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และมีกิจกรรมช่วงผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมทายภาพ อุปมาจากพระวรสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Synod และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อเตรียม 150 ปี การก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักเรียนติดตามในช่องทาง Facebook YouTube Instagram และ tiktok นักเรียนทุกคนมีความสุขในการพบปะในรูปแบบ News normal  …more photos…

 • FMA_News
  IMG_1535 (Large)
  “…ก้าวไปด้วยรัก กตัญญู…”

  ในบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในปีที่ 3 นี้  ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ  ร่วมกันจัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2021 หัวข้อ “จงกล้าหาญไว้…ก้าวไปข้างหน้า…ด้วยรัก…กตัญญู” โดยมีสัญลักษณ์ของ “นกนางนวล” และบรรยากาศแห่งท้องทะเลที่โดดเด่น ช่วยเสริมสร้างการภาวนาและกิจกรรมเตรียมใจต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างงดงามและมีความหมาย ทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระนางผู้ทรงประทับอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ผู้ทรงแสดงตนเป็นมารดาและทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ…… นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2021 บาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม  (ซดบ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่มากมาย ในช่วงค่ำคณะซิสเตอร์และบรรดาผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันแสดงความรู้คุณด้วยการแสดงต่าง ๆ ทั้งบทเพลง การเต้นประกอบเพลง จินตลีลา และละคร ที่สอดคล้องกับหัวข้อของการฉลอง โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี เป็นประธาน  โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา และศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราทุกคนต่างเปี่ยมด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกัน อยู่ด้วยกันแม้นจะช่วงระยะเวลาสั้น ๆ […]

 • FMA_News
  29871_1
  ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์ฯ

  วันที่ 15-17 กันยายน 2021   เยาวชนกลุ่มเลารา บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 9 คน  รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี  ที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา  นำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักตนเองในหัวข้อ “หัวใจใหญ่กว่าความรู้สึก”   โดยมีช่วงเวลาในการรับฟังการแบ่งปันข้อคิดจากผู้นำ  และช่วงเวลาการไตร่ตรองส่วนตัวในความสงบ  การเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติ และการสรุปแบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากกิจกรรมย่อยแต่ละครั้ง  โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางในการอบรมให้เยาวชนสามารถลงลึกในความเป็นจริงของตนเองภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจา   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตในตนเอง และร่วมมือกันส่งเสริมชีวิตการอยู่ร่วมกันในกลุ่มให้มีความสุขและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน     นอกจากนั้น ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์ฐนชา โสทน  ผู้ดูแลกลุ่ม ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการสร้างบรรยากาศการหย่อนใจที่ชายทะเล  ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสนุกสนาน และสรรเสริญพระเจ้าในความงดงามของสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวัน

 • FMA_News
  IMG_0493 (Large)
  พระพรแรกจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

  วันที่ 14 กันยายน 2021   คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ให้กับสมาชิกในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกซาเลเซียนในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว  ระหว่างพิธี คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์เกี่ยวกับพระวาจาพระเจ้าที่กล่าวถึงการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา อาศัยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และได้แสดงความรู้คุณในหลายสิ่งที่ได้รับจากหมู่คณะซิสเตอร์ เป็นต้น ในสมัยที่ยังเป็นเด็กและมาเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนที่บ้านซาเลเซียน ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอภิบาลในศูนย์เยาวชนสมัยนั้น ได้ร่วมส่วนในการดูแลและอบรมให้เติบโตขึ้นในจิตตารมณ์ซาเลเซียน หลังพิธี ซิสเตอร์ ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ตัวแทนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั้งสองหมู่คณะ คุณครู เยาวชน และบุคลากรในบ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และร่วมกันร้องบทเพลง “แสงสะท้อน” เพื่อส่งกำลังใจและคำภาวนาเป็นพลังหนุนนำในทุกก้าวเดินของคุณพ่อต่อไป  จากนั้น ตัวแทนทั้งสองหมู่คณะได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และทุกคนได้รับการอวยพรจากพระสงฆ์ใหม่ เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีกันทั่วหน้า …more photos…

 • 01
 • IMG_1535 (Large)
 • 29871_1
 • IMG_0493 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links