... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  001 (Large)
  CIAO School Congress FMA

  วันที่ 26-27 มีนาคม 2021  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการประชุมออนไลน์  CIAO School Congress ของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในระดับ Interprovincial East Asia Conference (CIAO) School  ในหัวข้อ “Salesian Educators: Advocates of the Global Compact on Education”    ในแขวงไทย นำโดย ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ทำงานโรงเรียนทุกฝ่ายและหมู่คณะผู้อบรม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่ทางคณะได้จัดขึ้น  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 190 คน จากประเทศในเอเชียตะวันออกและปาปัวนิวกินี   การประชุมเริ่มด้วยคำภาวนาที่สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภารกิจอภิบาล  และพบกับการทักทายจาก Sr. Runita Borja (FMA)  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลเยาวชน  จากนั้น มีการแบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่  “Human Dignity and Right” จาก Sr. […]

 • Close Up
  AU_2021_15.03 (0) (Large)
  ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยม 5 องค์การคริสต์

  วันที่ 15 มีนาคม 2021  คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ณ ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จำนวน 35 คน ให้การต้อนรับ โดยการนำของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้นำการอธิษฐานภาวนา ร่วมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี    นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้อ่านสาส์นและมอบแก่ผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จากนั้นได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บรรยากาศแห่งการพบปะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองฉันท์พี่น้อง ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศ …more photos…

 • Close Up
  020 (Large)
  ฉลองวันกตัญญูแขวง “ระบายสีแห่งรัก …ด้วยความหวัง”

  วันที่ 5 มีนาคม 2021   สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในวันฉลองกตัญญูระดับแขวง ซึ่งจัดขึ้นหลังการเข้าเงียบ รุ่นที่ 1   ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ในหัวข้อการฉลอง  “Coloriamo la speranza”   ซึ่งมีความหมายถึงพระพรแห่งความรักเมตตาของพระเจ้าที่เป็นดังการระบายสีสันต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงและบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลายเฉดสี    เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการขอบคุณสำหรับชีวิตของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผู้นำที่มีใจมารดาและเป็นพลังหนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังเสมอ   ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและแบ่งปันข้อคิดแห่งคุณค่าความรักกตัญญูในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวที่พระเจ้าได้ประทานให้ในดวงใจของแต่ละคน   หลังจากพิธีมิสซา บรรดาสมาชิกที่มาร่วมงานฉลอง อยู่พร้อมหน้ากันในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี การแบ่งปัน และการร่วมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ และหมู่คณะต่าง ๆ   จากนั้นมีการแสดงของสมาชิกจากทุกหมู่คณะ เพื่อแสดงออกถึงความรักกตัญญูและเป็นการแบ่งปันสีสันแห่งความสุขยินดีในกระแสเรียก  ตามหัวข้อการฉลองในปีนี้ที่เชิญชวนให้ทุกคนถือพู่กันและร่วมกันระบายสีแห่งความสุขยินดีและความหวังในดวงใจของสมาชิก ผู้ร่วมงาน และบรรดาเยาวชนทุกคน  …more photos…

 • Close Up
  01 (Large)
  พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิต ธมอ

  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021    มีการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 35 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้หัวข้อการไตร่ตรองฝ่ายจิตตามแนวทางของเอกสาร “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคง ความสุขยินดีในความมานะพากเพียร” (Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza)  โดยมี คุณพ่อ ออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา (SDB) เป็นผู้เทศน์และได้นำเสนอวิสัยทัศน์กว้างไกลเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิตผู้รับเจิมปัจจุบัน และข้อแนะนำเชิงอบรมในมุมมองของอัตลักษณ์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ตามพระพรพิเศษของคณะอย่างชัดเจน เพื่อสามารถเผชิญกับความสงสัย ความยากลำบากและความท้าทายใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่ความสัตย์ซื่อมั่นคงของชีวิตผู้รับเจิมถูกทดสอบ     ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและความสงบร่มเย็น   ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง อยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกที่เข้าเงียบด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี แนะนำการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงธรรมนูญแห่งชีวิต และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “พลังสร้างสรรค์จากหัวใจของคุณพ่อบอสโก” การเข้าเงียบดำเนินไปท่ามกลางพิธีกรรมแห่งชีวิตด้วยคำภาวนาที่ร้อนรนตามวัตถุประสงค์ต่าง […]

 • 001 (Large)
 • AU_2021_15.03 (0) (Large)
 • 020 (Large)
 • 01 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เตรียมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 25 เมษายน 2021 ที่บ้าน "Madre Angela Vespa" ที่ตั้งของวิทยาลัย "Auxilium" ภายใต้หัวข้อการฉลอง "ในเครือข่าย เพื่อวัฒนธรรมแห่งชีวิต"


ขอเชิญสมาชิก และบุคลากรผู้ร่วมงาน ส่งคำขอบคุณและคำอวยพรแด่ มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสฉลองกตัญญูระดับโลก ผ่านทาง #GrazieMadreper #ThankyouMotherfor #MerciMerepour #GraciasMadreporque #ObrigadaMadreporสื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  DSCF5951 (Large)
  ศักดิ์ศรีสตรี สร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

  วันที่ 6 มีนาคม 2021 เยาวชนบ้านธิดารักษ์และเยาวชนหญิง “บ้านมารีย์นิรมล” ของคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เข้าร่วมอบรมโอกาสวันสตรีสากลในหัวข้อ “คุณค่า ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว พระศาสนจักร และสังคม”   ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี เปิดการอบรมโดยการอ่านสาส์นวันสตรีสากลประจำปี 2564 จากพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ให้คำขวัญว่า “ภาวะผู้นำของผู้หญิง เพื่อบรรลุอนาคตแห่งความเท่าเทียมในโลกยุคโดวิด” เป็นการยกย่องบรรดาสตรีทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ฐานะบุคลากรสาธารณสุข และในการแสดงภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติการระบาดของโควิด-19   จากนั้นได้เชิญคุณพ่อศราวุธ แฮทู พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรจุดประกายความรู้ด้านจริยศาสตร์ และมโนธรรมเรื่องกฎหมายไทย ข้อ 301 และ 305 เกี่ยวกับการอนุญาตทำแท้ง พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องตามคำสอนของกฎหมายพระศาสนจักรและศีลธรรม เพื่อดำรงตนในศักดิ์ศรีของสตรีอย่างเต็มเปี่ยม บรรยากาศการอบรมมีความเอาจริงเอาจังและสนุกสนานร่าเริงแบบเยาวชนซาเลเซียน  ซึ่งนำโดยซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และเยาวชนธิดามารีย์ โดยเน้นอุดมการณ์ประจำปี “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” และคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   จบกิจกรรมด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ  …more photos… 

 • FMA_News
  IMG_4084 (Large)
  พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

  วันที่ 16 มีนาคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมเลารา โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูหงส์ลดา ขุนสีแก้ว ได้กล่าวรายงาน และมีการรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา 2563 ตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยแบ่งหัวข้อการปฏิบัติออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1) เดือนกรกฎาคม – “THIDA : รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” 2) เดือนสิงหาคม – “Harmony Family” 3) เดือนกันยายน – “Infinity of love” 4) เดือนตุลาคม – “DEK – DEE” 5) เดือนธันวาคม – “Amazing Gift เพราะชีวิตคือของขวัญ” 6) […]

 • FMA_News
  01 (Large)
  You will be in our hearts

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดพิธีอำลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 18) ที่จบการศึกษาจำนวน 104 คน  เริ่มด้วยพิธีลอดซุ้มธงโรงเรียนพร้อมกับเพลงมาร์ชเซนต์เมรี่ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวอำลาและขับร้องเพลง จากนั้น นางสาวพิชญาภรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ประธานนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 18  กล่าวสุนทรพจน์ ขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู สำหรับสิ่งดี ๆ มากมายที่ได้รับจากสถานศึกษา   คุณครูประภา ศรีอนันต์ เป็นตัวแทนคณะครู กล่าวให้พรนักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จ ให้กำลังใจแม้ว่าชีวิตเบื้องหน้าจะประสบอุปสรรคก็มากมาย  จากนั้น ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาท โดยกล่าวถึงความผูกพันในสายใยครอบครัวของคณะซิสเตอร์ คณะครู ซึ่งจะมีนักเรียนอยู่ในใจเสมอ และอวยพรให้วันที่เริ่มก้าวเดินออกจากรั้วของโรงเรียน เป็นวันที่นักเรียนมั่นใจในการบ่มเพาะขัดเกลาที่โรงเรียนได้สร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ และก้าวต่อไปด้วยพระพรของพระมารดามารีย์ เป็นศิษย์ซาเลเซียนอย่างสมความภาคภูมิ จากนั้น นักเรียนได้อำลาแม่พระองค์อุปถัมภ์พร้อมกันในวัดน้อย ภาวนาฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของพระนาง เสร็จพิธี มีการสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับคณะซิสเตอร์และคุณครู …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  We move on with hope, together with Mary our mother

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021   ฉลองกตัญญูหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  นักเรียนธิดารักษ์ คุณครูผู้ดูแลและพนักงานในบ้าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันกตัญญูบ้าน โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี หัวข้อในปีนี้คือ “We move on with hope, together with Mary our mother” ซึ่งเป็นการนำการเตรียมฉลอง 150 ปีการก่อตั้งคณะ และนำคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน ปี 2021 มาเป็นหัวข้อฉลองปีในนี้ สมาชิกทุกคนในบ้านต่างมีความสุขยินดีอย่างเต็มเปี่ยม และถ่ายทอดด้วยการแสดงหลากหลายรายการ มีฉากละครแสนอบอุ่นที่ให้ข้อคิดและบทสรุปแห่งความหวัง การเต้นประกอบเพลง และการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนธิดารักษ์ เพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจทุกดวงในบ้านหลังนี้ มอบแด่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีรพัชระรังษี อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน  …more photos…

 • DSCF5951 (Large)
 • IMG_4084 (Large)
 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links