... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_5268 (Large)
  ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

 • Close Up
  IMG_9128_1 (Large)
  การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

 • Close Up
  20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
  เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

  ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

 • Close Up
  20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
  “Signore dammi di quest’acqua…”

  ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

 • IMG_5268 (Large)
 • IMG_9128_1 (Large)
 • 20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
 • 20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เดือนพฤษภาคม...เดือนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอพระมารดาเสนอวิงวอนสำหรับความต้องการต่าง ๆ ของท่าน
*** พลาดไม่ได้กับ 4 อีเว้นท์น่ายินดี ในบรรยากาศแบบซาเลเซียน
1. วันที่ 6 พฤษภาคม - ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ นักบุญวัยรุ่น ซาเลเซียน ผู้มีอุการณ์ประจำใจว่า "ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป"
2. วันที่ 9 พฤษภาคม - ฉลองวันเกิดนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล แม้นเวลาจะผ่านนานเท่าใด แต่ใจเราก็รำลึกถึงท่านอยู่เสมอ... Happy Birthday to you!
3. วันที่ 13 พฤษภาคม - ฉลองวันเกิดในสวรรค์ของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
4. วันที่ 24 พฤษภาคม - สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภื ฉลองยิ่งใหญ่ เดือนก่อนฉลอง 150 ปี แห่งการอภิเษกมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่เมืองตูริน
- นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อเนื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา ทั้งสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สมโภชพระจิตเจ้า และสมโภชพระตรีเอกภาร ขอโปรดให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่มั่งคั่งสำหรับทุกท่านค่ะ
** Have A Greate Month! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  DSC00231 (Large)
  ก้าวเดินใหม่…

  เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

 • Space_For_The_Young
  IMG_3569 (Large)
  ศูนย์เยาวชดอนบอสโก มอบเกียรติบัตร…

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้มอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ที่มีความรักความผูกพันกับศูนย์เยาวชน มีน้ำใจร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน และการมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 10 คน โดยเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจำนวน 4 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธยศรัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นผู้มอบ ในบรรยากาศของความยินดี และการร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกศูนย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากในวันนี้ เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการเริ่มกิจกรรมใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วย โดยสมาชิกศูนย์ฯ ได้เขียนขอบคุณต่อทุกคนในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความผูกพันให้มีมากขึ้น และจะส่งเสริมต่อความเป็นครอบครัวเดียวกันที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในภาคบ่ายที่ทำให้ครื้นเครง สนุกสนาน ด้วยกิจกรรม “เพี้ยนหรือเพราะ” การเล่นเกมส่งท้าย “เบสบอล” การรับชมการประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตลอดปี และการรับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้เลือกตามลำดับ กิจกรรมศูนย์เยาวชนปี 2017 […]

 • Close Up
  IMG_1140 (Large)
  STAR_2018

  การชุมนุมเยาวชนผู้นำไทยซาเลเซียน STAR 2018 ได้ถูกจัดขึ้น ณ บ้านธารพระพร สามพราน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2018 ในหัวข้อ “กล้าก้าว…ด้วยใจยินดี” โดยฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 152 คน จากทั่วสถาบันโรงเรียนในเครือฯ มีจุดประสงค์เพื่อการวางแผนอภิบาลที่เป็นเอกภาพโดยเปิดโอกาสให้เยาวชน คณะครู คณะซิสเตอร์ได้ร่วมกันระดมพลังความคิด รับการอบรม และร่วมแบ่งปันในบรรยากาศแบบซาเลเซียน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมและวิทยากร ดังนี้ 1) “กล้าก้าว…รับใช้ด้วยใจยินดี” โดยคุณพ่อวรัญญู นางาม 2) “แชร์ความกล้า อาสาด้วยใจยินดี” โดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล 3) Social change agent โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้มและทีมงาน 4) Game of life โดยคุณมนัสวี วงศ์ประดู่ และทีม พร้อมด้วยกิจกรรมที่เสริมเติมความคิดแนวหลักอื่น ๆ อันเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น กิจกรรมนันทนาการ การรายงานผลการดำเนินงานปี 2017 family […]

 • Space_For_The_Young
  20180114_mu_oratory (19) (Large)
  กีฬาสีศูนย์เยาวชน ดอน บอสโก…

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน พร้อมด้วยบราเดอร์ซาเลเซียน ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ และผู้ฝึกหัดคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ รวมทั้งบุคคลากรอื่น ๆ ของศูนย์เยาวชนดอนบอสโก ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสีรู้อภัย” โดยการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้จัดเฉพาะวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2018 จะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ มีการแข่งขันกองเชียร์ และประกวดกองพาเหรด ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 14 มกราคมนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เอาจริงเอาจัง สามัคคีกลมเกลียวและการเอื้ออาทรต่อกัน จากสมาชิกของศูนย์เยาวชนจำนวนประมาณ 60 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีม่วงและสีเขียว  …more photos…

 • DSC00231 (Large)
 • IMG_3569 (Large)
 • IMG_1140 (Large)
 • 20180114_mu_oratory (19) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  20180612_TN (8) (Large)
  ฉลอง 150 ปี พระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หมู่คณะหาดใหญ่ ได้จัดงานฉลองโอกาสครบ 150 ปี ของการสร้างพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ กรุงตุริน โดยมีศิษย์เก่า คณะครู ผู้ร่วมงาน และนักเรียนประจำมาร่วมฉลองในวันนี้ด้วย โอกาสนี้หมู่คณะได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแม่พระที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีการเผาจดหมาย การขอบคุณพระมารดาสำหรับการปกป้องคุ้มครอง การดูแลช่วยเหลือ และการอวยพรต่าง ๆ ของพระนางแก่เยาวชนในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาแห่งการฉลองร่วมกันในบรรยากาศแบบครอบครัว …more photos…  

 • FMA_News
  IMG-20180605-WA0027 (Large)
  พิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนต่างชาติ

  โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 6 คน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งสำนักคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคุณพ่อคาร์โล เวลาร์โด สงฆ์ซาเลเซียนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียนในประเทศไทย พร้อมกับคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตือนใจเป็นภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของพระจิตเจ้า อาศัยพระคุณ 7 ประการที่ประทับอยู่ในแต่ละคน หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษชาวอิตาเลียน ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้รับ และขอพระเจ้าทรงอวยพรภารกิจการเป็นชุมพาบาลของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้บังเกิดผล และขอให้ผู้รับศีลกำลังเหล่านี้ได้รักษาความเชื่อคริสตชนของตน เพื่อสามารถเป็นพยานแก่ผู้อื่นต่อไป…more photos…  

 • FMA_News
  IMG_9075 (Large)
  วันแห่งการขอบคุณ…เรื่อยไป

  เมื่อเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 โอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนธิดารักษ์ ผู้ร่วมงานซาเลเซียน และพนักงาน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และบรรดาสัตบุรุษ บริเวณใกล้เคียง โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ หลังจากพิธีได้มีการรับพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ เผาจดหมาย และรับข้อคิดของพระมารดามารีย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปในความรัก ความรู้คุณ ความศรัทธาและความไว้วางใจในความช่วยเหลือ คุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่มีต่อชีวิตของทุกคนเสมอมา…ขอขอบคุณพระมารดามารีย์… more photos…

 • FMA_News
  20180524_mu_feas of MA (33) (Large)
  ชาว ม.อ..เฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

  คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ และขอพรโอกาสการเปิดปีการศึกษาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างศรัทธา และใจรู้คุณต่อพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน และโอกาสพิเศษที่ทั่วโลกซาเลเซียนร่วมกันเฉลิมฉลองครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ตุริน โดยมีบาทหลวงวิทยา ลัดลอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาทหลวงอุทัย พาแฮ หลังจากพิธีได้มีพิธีเสกอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน และทุกคนที่ร่วมพิธีต่างถวายช่อดอกไม้ พร้อมทั้งขอพรที่ปรารถนาจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ได้พบปะกับบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนรุ่นต่าง ๆ ที่มาร่วมกันฉลองและขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและเปี่ยมด้วยความยินดีที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ  see more…

 • 20180612_TN (8) (Large)
 • IMG-20180605-WA0027 (Large)
 • IMG_9075 (Large)
 • 20180524_mu_feas of MA (33) (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links