... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  179078
  ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

  ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา […]

 • Close Up
  142088

  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี”เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

 • Close Up
  IMG_9935 (Large)
  สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภชแห่งชีวิตผู้รับเจิม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ฉลอง 60 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ บ้านธารพระพร สามพราน ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14: 6) พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีคณะนักบวช […]

 • Close Up
  IMG_5268 (Large)
  ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

 • 179078
 • 142088
 • IMG_9935 (Large)
 • IMG_5268 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เดือนสืงหาคม...
- ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี 60 ปี และ 75 ปี ของสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
- 5 ส.ค. ร่วมแสดงความยินดี กับ ซิสเตอร์ผู้เยาว์ 3 คน ของคณะที่ได้รื้อฟื้นการถือศีลบน ที่บ้านอันเจาลา เวสปา กรุงโรม อิตาลี ...
- 5 ส.ค. วันสื่อมวลชนสากล ตอกย้ำวิธีการสื่อสารอีกครั้ง ให้เป็นไปในความจริง ความดี และความงาม
- บรรดาซิสเตอร์ผู้เฉลิมฉลอง... ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำภาวนา การอวยพร ของขวัญ และความปรารถนาดีต่าง ๆ ที่ได้มอบให้ ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนมากมายด้วยพระพรอันอุดมเช่นกัน..
- 11-13 ส.ค. บรรดาซิสเตอร์เหรัญญิกเข้ารับการอบรม"ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี" ที่บ้านเสตลลา มารีส ชะอำ
- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...

** Have A Greate Month! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  1531062229006 (Large)
  “ทำดีเพื่อพัฒนาตน”

  วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค พร้อมกับคณะครู และศิษย์เก่า ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และอาสาสมัคร SSYV ได้ไปร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพัฒนาตน” ที่วัดโพธิสมภรณ์  โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ 8.30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  หลังจากนั้น เวลา  10.45 น. ถวายภัตตาหารเพลและพักรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ทุกคนกลับไปทำความสะอาดบริเวณวัดต่อ  เวลา 13.15 น. ทุกคนเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรับมอบเกียรติบัตรโดยท่านเจ้าคุณ  พระสุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความสุขยินดีที่ได้ทำความดีเพื่อพัฒนาตน ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ …more photos..

 • Space_For_The_Young
  Media Studies_MU (4) (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_1837 (Large)
  “Youth Bible Camp”

  ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00231 (Large)
  ก้าวเดินใหม่…

  เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

 • 1531062229006 (Large)
 • Media Studies_MU (4) (Large)
 • IMG_1837 (Large)
 • DSC00231 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_6679
  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี more photos….

 • FMA_News
  0T0A42991 (31)
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0

  โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0 ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เสาะสืบแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด  การทดลองที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม  การออกแบบชุด  เกม และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้นำเสนอ  แม้ว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน more photos…

 • FMA_News
  43363106854_c7fe45dc83_m
  ร่วมแสดงความยินดี….

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2018 หมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ พร้อมด้วยฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี โอกาสนี้ หมู่คณะได้ร่วมเป็นนักขับร้องด้วย พิธีบวชและฉลองดำเนินไปด้วยความสง่างาม ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเปี่ยมด้วยความยินดี  more photos…

 • FMA_News
  mother MU DAY (29)
  บอกรักแม่…วันแม่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์สามพราน

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมร้อนใจภักดิ์ บอกรักแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมยาลักษณ์เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนครู นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ กล่าวคำถวายราชสดุดี ทุกคนร้องเพลงสดุดี พระแม่เจ้า ตัวแทนนักเรียน ระดับมัธยม รำถวายพระพร ระดับประถมชั้นปีที่ 2 รายการหนึ่งเดียวคือแม่ พร้อมกันนี้ ได้เชิญตัวแทนคุณแม่ นางพาฝัน สมิทธากร กล่าวสุนทรพจน์จากใจของแม่ทุกท่านที่บอกรักลูก ตัวแทนลูก ด.ญ.อมรพัฐ สมิทธากร กล่าวความในใจจากลูก มอบพวงมาลัย และนักเรียนทุกคนร่วมกันกราบแม่ พร้อมกันนี้ได้เชิยผู้แทนผู้ปกครอบร่วมกิจกรรมเครื่องข่ายพัฒนาการศึกษา และถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนหลังจากเสร็จพิธี ในภาคบ่าย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนคุณแม่กล่าวคำถวายราชสดุดี […]

 • IMG_6679
 • 0T0A42991 (31)
 • 43363106854_c7fe45dc83_m
 • mother MU DAY (29)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links