... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_8877 (Large)
  ธมอ. ไทย กับการอบรมด้านประวัติศาสตร์…

  ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ วิธีทางการเขียนประวัติศาสตร์ โดยมี Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์อันมั่งคั่งและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การเสวนา การไตร่ตรอง การซักถาม และการเรียนรู้ Sr.Grazia ได้ให้ความชัดเจนถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อการประกาศพระวรสาร ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้ “มองอดีตด้วยความรู้คุณ เจริญชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และโอบกอดอนาคตด้วยความหวัง” เพื่อเกิดความตระหนักในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้นในพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะ ที่เป็นมรดกถ่ายทอดจากผู้ตั้งคณะ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษาทุกชิ้นส่วนแม้เล็กน้อยที่สุด เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพโมซาอิก ที่ประกอบกันขึ้นเป็น “อนุสาวรีย์ทรงชีวิต” ที่มี DNA ของธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์…more photos…  

 • Close Up
  IMG_8630 (Large)
  Welcome sr.Grazia Loparco fma

  มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเขียนประวัติศาสตร์ การเก็บรักษาหลักฐาน รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และความเป็นครอบครัวเดียวกันของบรรดาสมาชิก ธมอ. ….more photos…

 • Close Up
  IMG_8549 (Large)
  พระสมณลิขิต Maximum Illud…

  โอกาสการประชุมผู้ประสานงานระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง (เอคิป) จำนวน 18 คน ได้รับฟังการแบ่งปันพระสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ สงฆ์ของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นวิทยากร พระสมณลิขิต Maximum Illud ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 ซึ่งเป็นสมณลิขิตที่กล่าวถึงงานแพร่ธรรม ปลุกจิตสำนึกของคนทุกกลุ่มในพระศาสนจักร เริ่มจากพระสังฆราช อธิการเจ้าคณะ พระสงฆ์ สัตบุรุษทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ ใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่องานธรรมทูต การพูด การกระทำ การเขียน กระตุ้นให้สมาชิกทำงานในท้องนาของพระองค์ ถ้าบุคลากรไม่พอ ก็ให้ขอสมาชิกคณะนักบวชอื่น ๆ มาช่วย หรือฝึกพระสงฆ์นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต การทำงานทำเพื่อพระ ไม่หวังผลประโยชน์ อุทิศตน ไม่เห็นแก่ตัว งานธรรมทูตเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หรือนักบวช ฆราวาสหรือสัตบุรุษก็สามารถช่วยได้โดยการสวดภาวนาเพื่องานธรรมทูต สนับสนุนกระแสเรียก และให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย และในปีนี้พระศาสนจักรไทยจะทำการเฉลิมฉลอง 350 […]

 • Close Up
  IMG_8509 (Large)
  ประชุมเหรัญญิกประจำปี

  ฝ่ายบริหารจัดการ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะประจำปีแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระดับหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวันที่ 27 มกราคม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะกับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งท่านได้กล่าวให้ข้อคิด การไตร่ตรองต่าง ๆ ตามธรรมนูญของคณะ ว่าด้วยการรับใช้ ในบรรยากาศของการไว้วางใจ การแบ่งปัน และความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ …more photos…

 • IMG_8877 (Large)
 • IMG_8630 (Large)
 • IMG_8549 (Large)
 • IMG_8509 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome to January 2019... ...
- 12-14 ม.ค.2019 เชิญร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้นำ STAR 2019 จะร่วมชุมนุมกันที่บ้านธารพระพร สามพราน
- 22 ม.ค.2019 ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา แบบอย่างเยาวชนในยุคปัจจุับัน ผู้โดดเด่นในการถือความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ
- 24 ม.ค.2019 ฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งความอ่อนโยน
- 26 ม.ค.2019 สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนร่วมประชุมพบปะที่โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
- 31 ม.ค.2019 ฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน

- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...
** Have A Great Month! Happy December...A Time for Joy! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  DSC_0683 (Large)
  “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ”

  ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้เปิดกิจกรรมกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 โอกาสนี้ ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก กลุ่มเยาวชนธิดารักษ์ และครูอิสริยา จันธนะตระกูล ได้ร่วมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 มกราคม 2019 โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีแดงและสีฟ้า ในพิธีเปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางกานี้มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบเหรียญสำหรับกีฬาประเภทกรีฑา และมอบถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ ถ้วยรวมกีฬาปีนี้เป็นของสีแดง นักกีฬาศูนญ์เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา กรีฑา และเกมประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพภายในรุ่นของตนเอง และมิตรภาพจากทุก ๆ คน ทุกคนร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศที่ดีงาม สนุกสนาน เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และร่วมกันแบ่งปันความสามารถต่าง ๆ ในจิตตารมณ์ของการมีน้ำใจนักกีฬาและแบบเยาวชนของคุณพ่อบอสโก…more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_8910 (Large)
  ชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน 2019

  ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน – STAR 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมจำนวนทั้งสิ้น 157 คน ในหัวข้อ “Happiness is…” ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2019 การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นดังโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาความหมายของคำว่า “ความสุข” เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างความสุขให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ในบรรยากาศของการแสวงหา การร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายของการจัดชุมนุมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรที่หลากหลายอาชีพมาให้ข้อคิด แนวทาง และการแบ่งปันที่ทรงคุณค่าตามหัวข้อต่าง ๆ และเราก็เชื่อแน่ว่า ข้อคิดเหล่านั้น จะกลับ “เป็นไปได้” อย่าง“น่าอัศจรรย์ใจ โดยคุณอภิญญา หิรัญเวช แบ่งปันในหัวข้อ “Happiness and Holiness” ศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือ คุณถาณิชา วริศสิทธิกุล คุณภัทรินทร์เกียรติบุญเลิศ และคุณกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ แบ่งปันในหัวข้อ “Call to be….” และซิสเตอร์ฉวีวรรณ […]

 • Space_For_The_Young
  DSC05187 (Large)
  กิจกรรมคริสต์มาส…บ้านเซซ่ง

  ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน พร้อมด้วยเยาวชนผู้สนใจจำนวน 4 คน ได้ออกค่ายงานอภิบาล โดยร่วมกันจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีซิสเตอร์มาลี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมค่าย โอกาสนี้เยาวชนผู้สนใจได้มีร่วมกันวางแผนงานต่าง ๆ ด้วยการเตรียมเกมการละเล่น จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ซึ่งทำให้กิจกรรมการละเล่นดำเนินไปอย่างราบรื่น เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม และได้รับความสนุกสนาน มีการเล่นสอยดาว จับรางวัลต่าง ๆ มากมาย มีการลุ้นรางวัลจักรยาน พาหนะสำหรับเด็ก ๆ ในการเดินทางไปโรงเรียน เด็กที่จับได้สลากจักรยาน เขาดีใจมากเพราะบ้านไกล จะมาเรียนคำสอนก็ลำบาก ตอนนี้คงจะมาเรียนคำสอนที่วัดได้ง่ายขึ้น และไปโรงเรียนด้วยความสะดวกมากกว่า นอกจากนี้เราได้เดินเยี่ยมผู้ป่วยและผู้อาวุโสในหมู่บ้านร้องเพลงส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ รับศีลรับพรจากผู้อาวุโสกันถ้วนหน้า เรายังถือโอกาสนี้ส่งความสุขคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่ทำงานที่นั่นด้วย […]

 • Space_For_The_Young
  P1110733 (Large)
  ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน

  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง คุณเอมมิกา คำทุม คุณสนธยา ตั้วสูงเนิน สมาชิกในกลุ่มองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยได้แบ่งเยาวชนออกเป็น กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในห้วข้อ ศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้มีได้มีการบรรยายด้วยเนื้อหา และการร่วมทำกิจกรรมประเภทกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมได้รับความสนุกสนาน ….more photos…

 • DSC_0683 (Large)
 • IMG_8910 (Large)
 • DSC05187 (Large)
 • P1110733 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  religious day (47) (Large)
  วันนักบวช กับ …“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมงานชุมนุมวันนักบวชสากล โดยปีนี้คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อที่ว่า จาริกตามรอย มิสชันนารี “350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” การจัดงานเป็นการจาริกแสวงบุญโดยทางเรือซึ่งมี 2 ลำ เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของบรรดามิสชันนารีที่เดินทางมาเผยแผ่ข่าวดีทางเรือ ซึ่งเริ่มการจาริกแสวงบุญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ตามด้วยวัดกาลหว่าร์ วัดซางตา ครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ในการจาริกแสวงบุญของแต่ละวัดจะมีการนำภาวนาพร้อมกันในวัด ฟังการบรรยายประวัติของวัดนั้น ๆ จากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ฟังคำกล่าวต้อนรับหรือข้อคิดสั้น ๆ จากคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ เยี่ยมชมภายในวัด และที่สุดคือการถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ การจาริกแสวงบุญครั้งนี้มีนักบวชคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน เป็นนักบวชหญิง 399 คน และนักบวชชาย 101 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี […]

 • FMA_News
  0T0A0233 (Large)
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 25 ปี และ 20 ปี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร โอกาสนี้ชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แข่งขันชนะเลิศได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนด้วย…more photos…  

 • FMA_News
  DSC07074 (Large)
  “Million of Thanks”

  วันที่ 25 มกราคม 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้เฉลิมฉลองวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “Million of Thanks” โดยในปีนี้หมู่คณะได้เชิญศิษย์เก่าธิดารักษ์ที่ยังสามารถติดต่อได้มาร่วมงานด้วยมีจำนวน 6 คน ซึ่งถือว่าเป็นปีแรก เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนพิธีมีการเชิญเทียนซึ่งลุกจุดสว่าง เป็นสัญลักษณ์หมายถึงซิสเตอร์เนาวรัตน์ ซึ่งเป็นดังแสงสว่างของบ้าน ที่คอยขจัดความมืด ความไม่เข้าใจในหมู่คณะให้หมดไป พร้อมด้วยสัญลักษณ์ของรูปหัวใจที่มีคำขอบคุณและข้อตั้งใจของเด็กธิดารักษ์ติดอยู่ บ่งบอกถึงก้าวเดินที่ผ่านมาและก้าวเดินที่จะเดินต่อไป หลังพิธีมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน กลุ่มละหนึ่งรายการ ประกอบด้วย การรำอวยพรโดยเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก ละครฉากใหญ่ของเยาวชนธิดารักษ์ ซึ่งฝึกซ้อมโดยครูอิสริยา จันธนะตระกูล เต้นเฮฮาบันเทิงของตัวแทนซิสเตอร์ คุณครูผู้ดูแล ตัวแทนศิษย์เก่าธิดารักษ์และครอบครัวน้าราญ สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสีสันในงาน จากนั้นได้ร่วมกันรับประทานอาหาร ซึ่งครอบครัวน้าสำราญได้ตระเตรียมอาหารอย่างเต็มที่ สุดฝีมือเพื่อเป็นการขอบคุณ และสมาชิกในหมู่คณะได้ตกลงกันว่าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมกราคม ก่อนฉลองคุณพ่อบอสโก เราจะจัดให้เป็นวันกตัญญูบ้านเพื่อศิษย์เก่าธิดารักษ์จะได้กลับมาพบปะ […]

 • FMA_News
  DSC06299 (Large)
  25 ปี แห่งชีวิตสมรส…

  เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสมรส ระหว่างนายสำราญ เมืองอินทร์และนางลอน แก้วประกอบ พนักงานประจำ ซึ่งทำงานในหมู่คณะนานถึง 16 ปี โอกาสนี้หมู่คณะได้จัดฉลองเป็นพิเศษให้ทั้งสองคน ด้วยการขอพรพระร่วมกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน ที่วัดน้อยมารีย์นิรมล หลังบทเทศน์ทั้งสองได้จับมือกันและกัน ทั้งได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาที่จะถือซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้มีการมอบของขวัญแก่ผู้ฉลอง และเชิญทั้งสองคนเปิดพื้นที่การฉลองด้วยการเต้นลีลาศเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีร่วมกันก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น และจะได้ยาวนานอยู่ในความทรงจำตลอดไป…more photos…  

 • religious day (47) (Large)
 • 0T0A0233 (Large)
 • DSC07074 (Large)
 • DSC06299 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links