... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  Sr.Nadia_03
  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ …

  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ผู้เป็นมารดา นักพัฒนาผู้อ่อนโยนและสุภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ได้ทำพิธีอำลา ขอบคุณและภาวนาแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพผู้ล่วงลับ ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คุณพ่อ Dario Pavisa เลขาพระสมณฑูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสงฆ์ซาเลเซียน พระสงฆ์คามิลเลียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน สัตบุรุษชาวอิตาเลียนจากศาลาแดง และสัตบุรุษที่รู้จักท่าน มาร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้ท่านในบรรยากาศสงบ ซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระที่ประทานซิสเตอร์นาเดีย ให้เป็นของขวัญสำหรับแขวงไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้นำ นักพัฒนา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อยู่เคียงข้างด้วยใจรักเหมือนมารดา การอ่านชีวประวัติของท่านที่ต้องผ่านความทุกข์และการสูญเสียทำให้เราเข้าใจว่าท่านได้รับพระเข้ามาทดแทนและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกคนได้อย่างสวยงาม ขอพระมารดารับท่านไปอยู่ด้วยและส่งกำลังใจจากสวรรค์มาให้เราได้รับเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้มีการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 […]

 • Close Up
  IMG_7113 (Large)
  อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

  เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

 • Close Up
  IMG_0996 (Large)
  การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

  ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

 • Close Up
  DSC07972 (Large)
  สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ.

  ระหว่งวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน โดยมี คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และทีม ได้มาเป็นวิทยากร แบ่งปันสมณสาส์นของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ว่าด้วย “การทำงาน” ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และคุณจาริณีย์ พรหมพลจร ได้แบ่งปันและให้ความรู้ หัวข้อกฎหมายพื้นฐานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ….ใช้สื่อเป็น” นอกจากนี้ โอกาส 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้จาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานบุญราศรีบุญเกิด กฤษบำรุง ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อขอพรจากท่านบุญราศี อนึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนได้รับความประทับใจมากมาย ต่างให้ความสนใจ รวมถึงความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมทุกอย่างเต็มความสามารถ โอกาสนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาและพักผ่อนร่วมกันที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ […]

 • Sr.Nadia_03
 • IMG_7113 (Large)
 • IMG_0996 (Large)
 • DSC07972 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome December... ...
*** สุขสันต์เดือนใหม่ เดือนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี...แด่ทุกท่านค่ะ ***
: : เดือนสุดท้ายที่จะนำเราสู่การเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้ง เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยังคงมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ชวนให้รื่นเริงใจ ไม่มากก็น้อย : :
- 5 ธ.ค. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และยังเป็นวันที่ระลึกถึง บุญราศี ฟิลิป รีนัลดี ผู้ศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน
- 8 ธ.ค. สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล วันแห่งการเริ่มต้นกิจการซาเลเซียน
- 17 ธ.ค. Happy Birthday to Pope Francis ฉลองวันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ...เชิญเราร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการภาวนา..
- 25 ธ.ค. สมโภชพระคริสตสมภพ Happy Birthday to Jesus!
- 30 ธ.ค. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ...
- 31 ธ.ค. วันสิ้นปี วันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า "เตเดอุม" ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง ตลอดปี 2018

- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...
** Have A Great Month! Happy December...A Time for Joy! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
  “Come and see…In to the deep”

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดค่ายกระแสเรียก ภายใต้ชื่อว่า “ค่ายมิตรมารีย์ 2018” หัวข้อ “Come and see…In to the deep” โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และจากโรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมทีมจัดทั้งกิจกรรม เตรียมค่าย เตรียมอาหารและสันทนาการจำนวน 10 คน ผู้ฝึกหัด 4 คน ตัวแทน VIDES จำนวน 2 คน ในความช่วยเหลือและการติดตามดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมค่ายตลอด 4 วัน ในการดำเนินการจัดค่ายครั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความเชื่อ เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ความเชื่อของฉัน ฉันเชื่ออะไรบ้าง ตามด้วยกิจกรรมที่ […]

 • Space_For_The_Young
  DSC03827 (Large)
  เข้าเงียบประจำปี…

  เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลได้จัดเข้าเงียบประจำปีของกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นผู้เทศน์อบรม คุณพ่อได้แบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกของพระเจ้าโดยยกตัวอย่างของซามูแอล ประกาศกเยเรมีย์ และแม่พระ พระองค์ทรงเรียกแต่ละคนโดยมีแผนการณ์ไว้แล้ว เพียงรอการตอบรับเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเป็นจริง เป็นอัศจรรย์ที่มองเห็นได้ คุณพ่อยังได้ทิ้งคำถาม 2-3 คำถามสำหรับการไตร่ตรองสำรวจตนเองในการเทศน์แต่ละครั้ง เพื่อการลงลึกและรู้จักตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังมีช่วงเวลา 10-15 นาที สำหรับการแบ่งปันกันคำตอบของกันและกันในแต่ละวัน มีเวลาเงียบ มีเวลาอยู่กับตนเอง มีเวลาแบ่งปันพระวาจา มีเวลาภาวนา เฉพาะอย่างยิ่งการนมัสการศีลพร้อมกันในบรรยากาศที่สงบ สำรวม วันสุดท้าย ปิดการเข้าเงียบครึ่งวันด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสัญลักษณ์ของตะเกียง แสงสว่างที่ถูกจุดประกายให้ลุกโชติช่วงขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ละคน และจะเป็นการก้าวต่อไปด้วยการรู้ตัว ขอบคุณพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่ได้จุดประกาย ฟื้นฟูแรงจูงใจให้เข้มแข็งและชัดเจนในการที่จะตอบรับการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดีมากขึ้น และขอขอบคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับการพิจารณา ไตร่ตรองการก้าวเดินชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา …more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_9963 (Large)
  ค่ายอบรมอาสาสมัคร…

  ฝ่ายกิจกรรมอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัคร VIDES และ SSYV ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมอาสาสมัคร SSYV ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของการมีภาวะผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยการอบรมตามกิจกรรมฐานและการออกไปปฏิบัติจริงตามสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูพี่เลี้ยงติดตามร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา การอบรมในครั้งนี้อาสาสมัครต่างมีความสุขความยินดีที่ได้เป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  DSC02466 (Large)
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่…

  ในช่วงสายของวันที่ 5 ตุลาคม 2018 คุณครูสายฝน โหจันทร์ และคุณครูสาลินี หอมมณีรัตน์ชัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่แวดล้อมบริเวณบ้านธิดารักษ์ สามพราน ด้วยการกวาดใบไม้ ถอนหญ้าในบริเวณรอบบ้าน ข้างรั้ว ถนนทางเดิน ทำให้บริเวณบ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำดินปลูกพืชมาบริจาคสำหรับการปลูกพืชและผักอีกด้วย ขอพระตอบแทนน้ำใจดีของเด็ก ๆ เหล่านี้ด้วยพระพรที่พวกเขาทุกคนต้องการด้วยเทอญ…more photos…

 • 20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
 • DSC03827 (Large)
 • IMG_9963 (Large)
 • DSC02466 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_7158 (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ …ยินดีต้อนรับท่าน

  วันที่ 3 ธันวาคม 2018 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู นักเรียน พนักงาน และนักเรียนจากศูนย์คนตาบอดหญิง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

 • FMA_News
  15 (1) (Large)
  พบปะกับนักเรียนคาทอลิก

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะกับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตคริสตชน ชีวิตที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องพยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดกับเยาวชน ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเป็นห่วงและก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน …more photos…

 • FMA_News
  0T0A6957 (Large)
  ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี อุดรธานี ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล อุดรธานี ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน ผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้เยาวชน ในชีวิตที่เรียบง่าย พร้อมน้อมรำลึกถึงแบบฉบับของ บุญราศีซิสเตอร์มักดาเลนา โมราโน ผู้มีหัวใจพร้อมอุทิศตน เป็นผู้นำในการพัฒนาด้านการศึกษา การอบรม การพัฒนาชีวิตจิต ชีวิตคริสตชน และชีวิตครอบครัว ท่านทำให้ทุกคนพบความยินดีอันเกิดจากการสำนึกว่า “พระเจ้าเป็นบิดาที่รักทุกคนเสมอ” ชีวิตของท่านเป็นดังประกาศกแห่งความรัก และปรีชาญาณ ท่านมอบรูปแบบของการประกาศพระวรสารที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานและการอุทิศตนโดยมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อพระและพี่น้องโดยปราศจากเงื่อนไข ช่วงเที่ยงซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบกับเยาวชนอาสาสมัคร ssyv เพื่อพบปะ พูดคุยและให้กำลังใจทั้ง คณะครู และเด็กที่เป็นอาสาสมัคร โอกาสนี้ได้มอบเข็มสัญลักษณ์ของอาสาสมัคร SSYV เพื่อแสดงตนถึงการเป็นอาสาสมัคร ตามอุดมการณ์ คือ “อาสารับใช้ ด้วยใจยินดี” …more photos…

 • FMA_News
  DSC03691 (Large)
  จาริกแสวงบุญ…

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เดินทางไปแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เราสวดภาวนาขอพรพระ และเยี่ยมชมพระรูปแม่พระอัญมณีที่ประดับเพชรพลอยอันมีค่า ซึ่งเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและการทำบุญของชาวบ้านคาทอลิกในละแวกนั้น สาเหตุที่มีการประดับประดาฉลองพระองค์ด้วยเพชรนิลจินดานี้เพราะที่นี่คือแหล่งอัญมณีที่สัตบุรุษของอาสนวิหารอยากรักษามรดกความงามไว้และบรรจุลงในฉลองพระองค์ของพระมารดา ปัจจุบันพระรูปพระมารดานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติเพราะกรมศิลปากรได้บรรจุเป็นสมบัติของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีการฟังประวัติความเป็นมาของพระรูปแม่พระและอาสนวิหาร เยี่ยมชมละแวกหมู่บ้าน เยี่ยมชมสุสานและอุทิศคำภาวนาสำหรับบิดาของซิสเตอร์เนาวรัตน์ที่หลุมศพของท่านด้วย …more photos…

 • IMG_7158 (Large)
 • 15 (1) (Large)
 • 0T0A6957 (Large)
 • DSC03691 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links