"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  001
  ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 2

  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ Baptist Student Center (BSC) โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การคริสต์ จำนวน 18 ท่าน   วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2022   ณ ซอย 101 วัดราชินีแห่งสันติสุข และเป็นการอำลาตำแหน่งประธานเอกภาพคริสตชนไทยและรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาของท่านนั้นมีแต่ความปรารถดีต่อศาสนาคริสต์และผลักดันในกิจกรรมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนด้วยดีเสมอมา กรรมการทุกท่านจึงน้อมอำลาท่านในตำแหน่ง และยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไปในการทำงาน ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

 • Close Up
  2022 11 17-18 mission (17)
  สัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2

  วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ร่วมสัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกาศข่าวดียุคปัจจุบันในประเทศไทยกับบทบาทฆราวาส”  ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมีบาทหลวงไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society – PMS)    หัวข้อการสัมมนาในโอกาส 400 ปี สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนกับการประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล “200 ปี องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ฆราวาสหญิงผู้มีใจธรรมทูต บุญราศี เปาลีน มารี จารีโค”  โดย ซิสเตอร์มารีอา เอลิซาเบ็ธ   “ชีวิตพระสงฆ์ธรรมทูตในดินแดนพื้นที่สีแดง โดย คุณพ่อเรย์นัลโด ฟุลเจนซีโอ “เครื่องมือประกาศข่าวดี อัลฟ่า”   โดยคุณนิรมล […]

 • Close Up
  02 (Large)
  ธมอ ร่วมส่งสาส์นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างศาสนา

  ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ฝ่ายงานธรรมทูต เข้าร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยการนำของบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน บาทหลวงดาเนียล มัสซา และคณะจำนวน 22 ท่าน  ได้นำสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และชาวซิกข์ : ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”  มาส่งมอบให้กับนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ณ วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์)  เพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวซิกข์เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบวันเกิดของท่าน Sri Guru Nanak Dev Ji    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมที่มองผู้อื่นว่า “ไม่ใช่คู่แข่ง หรือตัวเลขสถิติ แต่เป็นพี่น้องชายหญิง”    

 • Close Up
  00 (Large)
  การเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2022 ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2022 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู นักเรียน และพนักงานได้ต้อนรับในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น ในวันเหล่านี้ท่านได้พบปะสมาชิกแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสกับบรรยากาศและการดำเนินงานต่าง ๆ ในหมู่คณะ และได้พบปะกลุ่มต่าง ๆ เริ่มจากกลุ่มพนักงาน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์เย็บผ้ามาอิน คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ คุณพ่อสมนึก สุทธิ และได้จัดช่วงเวลาให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งจัดเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เยี่ยมชมนาเกลือ และการเยี่ยมหมู่บ้านโดยได้นำปัจจัยที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้อาวุโสและผู้อยู่ในความต้องการในเขตชุมชนบ้านโพนสูง โอกาสเดือนแม่พระนี้ได้มีการสวดภาวนาพร้อมกับชุมชนที่โรงเรียนของเราอีกด้วย และได้พบปะกับคณะครูซึ่งได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยประเพณีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นได้ทำประสบการณ์ล่วงหน้าในประเพณีลอยกระทงซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงานได้ให้เกียรติมาต้อนรับและสร้างบรรยากาศร่วมกันพร้อมกับคณะครู ณ บึงหนองเรือ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ได้พบปะกับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ต้อนรับด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยขบวนแห่กลองยาวพร้อมกับนางรำ การแสดงชุดวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี […]

 • 001
 • 2022 11 17-18 mission (17)
 • 02 (Large)
 • 00 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเตรียมจิตใจในการสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2022 ด้วยหัวข้อและสัญลักษณ์ของ “มงกุฎดาว 12 ดวง” และเป็นโอกาสสิ้นปีครบรอบ 150 ปีการก่อตั้งคณะในวันที่ 8 ธันวาคม 2022

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  01
  คณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานีต้อนรับเลขาสมณทูต

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022  คณะนักบวชชาย –หญิง ในสังฆมณฑลอุดรธานีจำนวน 70 คน ได้มีการพบปะและรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน ในหัวข้อ “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ ความชื่นชมยินดีในความพากเพียรอดทน”  ที่ห้องประชุมโมราโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ จากนั้น มีการต้อนรับ REV.FR .DANIEL TUMIEL   เลขาสมณทูตประจำประเทศไทย  โดยบิชอปโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และรับชมวีดีทัศน์แนะนำเสนอภารกิจของนักบวชทุกคณะที่ได้ทำภารกิจแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างตามพระพรพิเศษของตน  โอกาสนี้ท่านเลขาสมณทูตได้ให้ข้อคิดในการเป็นหนึ่งเดียว  มีเป้าหมายในการทำภารกิจของพระเจ้าและก้าวไปด้วยกัน

 • FMA_News
  00 (Large)
  ชุมนุมผู้นำยุวธรรมทูต แถวหน้า สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ได้นำนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  จัดโดยบาดหลวงราฟาแอล  พิสิทธิ์ ยอแซฟ  จิตตาภิบาลยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มยุวธรรมทูตแกนนำในระดับโรงเรียนเพื่อเป็นผู้นำและแพร่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต   โดยบาดหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นวิทยากร นำการอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้จักจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตตามสโลแกน  “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในหัวข้อ ชุมนุมยุวธรมทูตแถวหน้า “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา″ (กจ 1:8) You shall be my witnesses” (Act.1:8 )   กิจกรรมเน้น พันธกิจให้ยุวธรรมทูตปฎิบัติ  การภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และแบ่งปัน  ซึ่งเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ การภาวนาในหลายรูปแบบอีกทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความเป็นหนึ่ง การรู้จักแบ่งปัน และการเสียสละตนเอง ในบรรยากาศแบบคาทอลิก ได้รู้จักเพื่อนๆ ยุวธรรมทูตต่างโรงเรียน  […]

 • FMA_News
  03 (Large)
  แสงสว่างเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่หนองบัวลำภู

  วันที่ 7 ตุลาคม 2022  โอกาสวันระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  นำโดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  พร้อมกับพนักงานในบ้าน ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาสายประคำ เพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของบรรดาเด็ก ๆ ผู้บริสุทธิ์ และคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู  พร้อมทั้งวอนขอต่อพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาได้เป็นพลังและความหวังสำหรับบิดา มารดาและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียผู้ล่วงลับ ให้พระเจ้าได้รับดวงวิญญาณเข้าสู่ความสุขนิรันดรในสวรรค์โดยเร็ว   โดยแต่ละข้อรำพึงสมาชิกแต่ละครอบครัวของพนักงานได้นำเทียนไปวางไว้หน้าพระแท่นเพื่อระลึกและให้ดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไป อาศัยแสงสว่างของสายประคำที่เป็นพลังสำหรับชีวิต และให้พระมารดาทรงดูแลคุ้มครองทุกครอบครัวให้อยู่ความคุ้มครองและพระพรของพระเจ้า อีกทั้งวอนขอให้โลกและสังคมมีสันติสุข  …more photos…

 • FMA_News
  2022_09_15_TN_ visita sr. Maria Asunta_ 014 (Large)
  การเยี่ยมหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่

  ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2022   ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 กันยายน 2022 ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี เรียบง่าย  การแบ่งปันความรักฉันท์พี่น้องในการพบปะกับหมู่คณะ  อีกทั้งท่านมีโอกาสพบปะกับคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทางโรงเรียนได้เตรียมการต้อนรับอย่างสง่างามนำขบวนต้อนรับด้วยวงโยธวาทิตของโรงเรียน และการแสดงวัฒนธรรมไทย ชุด มโนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้  โอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “ให้ชีวิตและพรสวรรค์ทั้งหมดอย่างดีเพราะเราเป็นดวงดาวแห่งความหวังในสังคมโลกปัจจุบัน”   นอกจากนั้น ท่านได้พบกลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มนักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน   กลุ่มหมู่คณะผู้อบรม กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองระดับอนุบาล  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ( SSYV )  นักเรียนประจำ  พนักงาน  และพบกับพี่น้องซาเลเซียน คุณพ่อ แอนโทนี เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทอง […]

 • 01
 • 00 (Large)
 • 03 (Large)
 • 2022_09_15_TN_ visita sr. Maria Asunta_ 014 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links