... ...“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” ... ...“เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ... ...“ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” ... ...“องค์พระเจ้า กษัตริย์แห่งความรัก ประทับอยู่ท่ามกลางเรา” ... ..."ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุข เต็มด้วยความยินดี ประสบแต่สิ่งที่งดงามตลอดวันนี้ และตลอดไป..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  20170819_seperate group (43)
  ทบทวนแนวทางปฏิบัติของเรา…ธรรมทูตซาเลเซียน

  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยคุณพ่อกวีแลร์โม บาซาเนส ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซาเลเซียน  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาทั้งคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มีการแยกกลุ่มพบปะกับผู้ใหญ่ฝ่ายแพร่ธรรมของคณะ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูต  อันเป็นดังจิตาตารมณ์แรกเริ่มของคณะ ซึ่งไม่เฉพาะการเป็นธรรมทูตในต่างแดนเท่านั้น ทว่ายังหมายถึงการเป็นธรรมทูตในชีวิตประจำวัน… Photo

 • Close Up
  IMG_5562 (Large)
  สิ่งที่กำลังรอเราอยู่?

  วันที่ 18 สิงหาคม 2017 คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา รองอธิการแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ของสัมมนา “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” โดยมีพระนางมารีย์ แม่พระประจำประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ปกป้องและเสนอวิงวอนตลอดการประชุมในวันนี้ ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการรำพึงไตร่ตรองพระวาจาในวันนี้ ด้วยพระวรสารของนักบุญลูกา ที่กล่าวถึง ศักเคียส “ที่แสวงหาที่พบพระเยซูเจ้า” และจากการพบปะนั้นเองที่ก่อให้เกิดการกลับใจ ซิสเตอร์มาเรีย ได้นำการรำพึงพระวาจาได้อย่างน่าสนใจ ตลอดการสัมมนาในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะกับสมาชิกในกลุ่มที่มาจากแขวง กิ่งแขวง หรือประเทศเดียวกันเพื่อร่วมกันมองถึงการอบรมเชิงธรรมทูตที่จะทำอย่างไร ให้มีขึ้นในแขวง ในกิ่งแขวง หรือในประเทศของตน คุณพ่อกูเยลโม และซิสเตอร์อาไลอีเด ได้แสดงความขอบคุณแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคน พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้กำลังใจ ทั้งขอให้ทุกคนรักษาความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในงานแพร่ธรรม ดังที่ได้ปรากฎเป็นข้อเสนอของที่ประชุม ในช่วงสุดท้าย ผู้ใหญ่ของทั้งสองคณะ ได้กล่าวขอบคุณต่อคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ โดยมีคุณพ่ออารอน เป็นผู้แทนรับ และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ในค่ำวันเดียวกันนี้เอง ได้มีการเฉลิมฉลอง “วัฒนธรรม” ในบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ในความเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาของผู้สัมมนา ซึ่งได้ให้คุณค่ามากมายแก่การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน […]

 • Close Up
  36453980252_2234f2e7b8_z
  ซดบ. – ธมอ. ร่วมแบ่งปัน สานฝันพัธกิจ…

  คุณพ่อวาคลาฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาอัคราธิการ ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย (D. Klement Vaclav EAO Regional Councillor ) ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในการสัมมนางานแพร่ธรรมซาเลเซียน ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย ที่บ้านธารพระพร สามพราน วันที่ 17 สิงหาคม 2017 ในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ตอนที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) ซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” และในตอนท้ายซิสเตอร์มาเรีย ได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้ายังคงซ้ำคำตรัสนี้เช่นเดียวกันในทุกวันนี้ และนี่เองเป็นทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” ในวันนี้ ช่วงเวลาของการแบ่งปันถึงภารกิจต่างๆ ในทุกแห่งที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้กระทำ ด้วยรูปแบบการแบ่งปันที่สร้างสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง เป็นช่วงเวลาของการเปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งปลุกความกล้าหาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบภารกิจต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงมอบฝากไว้ให้สำเร็จไปดังพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งการแบ่งปันนี้เองจะเป็นแนวทางในการทำให้โครงการ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” กลับเป็นจริงและเกิดผลอย่างงดงามให้กับบรรดาเยาวชนในทุกบริบทของเราซาเลเซียน  read more…  

 • Close Up
  IMG_4955 (Large)
  ซดบ.-ธมอ. กับพระพรพิเศษของคณะ

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017 อันเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และเป็นวันที่สี่ของการสัมมนาผู้ปลุกเร้าและผู้อบรมด้านการแพร่ธรรม (Missionary Animationn and Formation Seminar) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน สมาชิกคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย เป็นประธาน ในบรรยากาศของความเชื่อ ความหวัง และความชื่นชมยินดีของการมีส่วนในพระพรพิเศษของคณะที่หลั่งมาจากหัวใจของคุณพ่อบอสโก โอกาสนี้ Sr.Maria Ko ได้นำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า โดยนักบุญยอหน์ ที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) เป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” สรุปได้ว่า “ในวันนี้เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้ายังคงเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้ชีวิตมีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” นอกจากนี้ Sr. Teresa Joseph ยังได้แบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจดหมายของคุณพ่อบอสโกที่ท่านได้เขียนที่โรม ในปี 1884 ซึ่งเป็นดังแนวทางของการ “Initial […]

 • 20170819_seperate group (43)
 • IMG_5562 (Large)
 • 36453980252_2234f2e7b8_z
 • IMG_4955 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์

* 29 ก.ค.-5 ส.ค. 2017 เข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 คณะซิสเตอร์ ขอคำภาวนาสำหรับผู้ที่เข้าเงียบด้วยคะ
* ร่วมแสดงความยินดีกับซ.อเมเดอา กีนี และซ.เทเรซีนา อันเดรออตตี ที่จะทำการเฉลิมฉลอง 60 ปี ของการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะ ธมอ และขอแสดงความยินดีกับซ.ทิพวรรณ จารุวิภาค และซ.เนาวรัตน์ ธีระพัชรังษี โอกาสครบ 25 ปี ของการเป็นนักบวช
* 14-20 ส.ค. 2017 ฝ่ายธรรมทูตของคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการประชุมเกี่ยวกับงานธรรมทูต ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ " Missionary Animation and Formation Seminar: “Initial Proclamation and the Salesian Mission”
* โอกาสฉลองวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ขอให้บรรดาคุณแม่และผู้ที่ทำหน้าที่มารดา ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างบริบูรณ์

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ทำดีเพื่อพ่อหลวง

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  0000
  เยาวชน โรงเรียนในเครือ ธมอ. จับมือสร้างสื่อฯ…

  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แก่บุคลากรครู นักเรียน และซิสเตอร์ของโรงเรียนในเครือที่มีความสามารถ ความถนัด ความชอบและมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ตามแนวทางอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดีเจ ครอบครัวข่าว คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ รองผู้จัดการสถานีวิทยุ 106 ครอบครัวข่าว(รักษาการ) ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวและบทความ และเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุได้อย่างน่าสนใจ และคุณยุธยา สุภาสืบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและการวางโครงสร้างองค์กร ได้มาแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Applications ต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา นอกจากนี้คณะครูของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมในฐานต่าง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  IMG_8814
  เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

  ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ […]

 • Space_For_The_Young
  120
  “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”…SSYV-VIDES Thai

  ฝ่ายอภิบาลเยาวชนระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการอบรมประจำปีของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร SSYV ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2016 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งมีสมาชิกจาก 4 สถาบันจาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ และนารีวุฒิ พร้อมกับคณะครู ตัวแทนกลุ่ม VIDES พยาบาลอาสา และคณะซิสเตอร์ รวม 72 คน ในวันแรกได้รับการอบรมในหัวข้อ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” นำทีมวิทยากรโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค พร้อมกับตัวแทนกลุ่มVIDES และการอบรมจากบทเทศน์พระสันตะปาปาฟรังซิสในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปแลนด์ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และยังได้รับการอบรมด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการจากคุณครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เดินทางไปทำประสบการณ์ธรรมทูตด้วยการสัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่วัดนักบุญเปาโล หมู่บ้านห้วยตอง และที่วัดนักบุญเปโตร หมู่บ้านป่ากล้วย เยาวชนอาสาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง และบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวใหญ่ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี โดยมีคุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลังจากการพักในหมู่บ้านเป็นเวลา 2 […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00040
  ค่ายกระแสเรียก มิตรมารีย์ 2016 …COME AND SEE !

  ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2016 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดค่ายกระแสเรียกมิตรมารีย์ 2016 ในหัวข้อ Come and See! ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้มาร่วมค่ายเป็นจำนวน 95 คนจากสถาบันในเครือฯ และจากวัดต่าง ๆ  โดยมีพี่เลี้ยงและบรรดาซิสเตอร์ 17 คน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื้อหาสาระ เพื่อการพบปะกับพระเจ้า และเรียนรู้จักคณะซิสเตอร์มากขึ้น ผ่านทางการรู้จักนักบุญผู้ตั้งคณะ และกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินไปในบรรยากาศซาเลเซียน เรียบง่าย สนุกสนาน เป็นกันเอง เต็มด้วยมิตรภาพ และความยินดี เยาวชนที่มาร่วมค่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้มีเวลาในการภาวนา โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ เป็นประธานในพิธีทุกวัน พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ของคณะ คือ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้อยู่เคียงข้างเราตลอดค่ายด้วย เมื่อจบค่ายแล้วเรายังมีความหวังว่าพระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกนี้ได้เติบโตขึ้นทุก ๆ วัน ในใจของบรรดาเยาวชนทุกคน […]

 • 0000
 • IMG_8814
 • 120
 • DSC00040
View all

Activities News

 • FMA_News
  001_Nv (4)
  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชรและครูคำสอน จากศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระดับสังมณฑลราชบุรี โอกาสนี้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เรื่องราวชีวิตของพระเยซูเจ้า (1 แบบอย่าง 1 คำสอน) พระบัญญัติ (บาป-การพิจารณามโนธรรม) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิท-ศีลอภัยบาป-การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ) และการภาวนา (การภาวนาคืออะไร-ท่าทีของการภาวนา-ผลของการภาวนา) การจัดในครั้งนี้นักเรียนได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้พบปะกับพระเจ้าในบรรยากาศที่เรียบง่าย read more…

 • FMA_News
  5W7A7098 (Large) (Large)
  วันแม่ – 1 ห้องเรียน 1ความรู้

  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม และคิดถึงแม่ของเราทุกคนที่รักเราไม่มีวันจืดจาง หลังจากกิจกรรมวันแม่แล้ว เป็นโครงการ 1ห้องเรียน 1 ความรู้ ซึ่งคุณแม่ ผู้ปกครองได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการให้ความร่วมมือที่ดียิ่ง  read more…

 • FMA_News
  _MG_5397 (Large)
  นารีวุฒิร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง…

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่งร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน read more…

 • FMA_News
  8 (Large)
  น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…

 • 001_Nv (4)
 • 5W7A7098 (Large) (Large)
 • _MG_5397 (Large)
 • 8 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links