... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  179078
  ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

  ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา […]

 • Close Up
  142088

  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี”เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

 • Close Up
  IMG_9935 (Large)
  สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภชแห่งชีวิตผู้รับเจิม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ฉลอง 60 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ บ้านธารพระพร สามพราน ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14: 6) พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีคณะนักบวช […]

 • Close Up
  IMG_5268 (Large)
  ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

 • 179078
 • 142088
 • IMG_9935 (Large)
 • IMG_5268 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome September...
- สุขสันต์เดือนใหม่กันทุกท่านค่ะ
- เดือน ก.ย. เป็นเดือนที่ถือได้ว่า เป็นเดือนของแม่พระอีกเดือนหนึ่ง เพราะมีวันฉลองแม่พระอยู่หลายวันทีเดียว
- 8 ก.ย. ฉลองแม่พระบังเกิด Happy Feast Day to …ทุกท่าน ที่มีนามชื่อมารีย์เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
- 12 ก.ย. ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางพรหมจารี
- 15 ก.ย. ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์
- 20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ
- ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทีมผู้อบรมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 26 -27 ก.ย. การพบปะอบรมผู้อบรมระดับ CIAO
- 28 ก.ย. - 3 ต.ค. สัมมนาฝ่ายอบรมระดับ CIAO
- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...

** Have A Great Month! Happy September **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  1531062229006 (Large)
  “ทำดีเพื่อพัฒนาตน”

  วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค พร้อมกับคณะครู และศิษย์เก่า ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และอาสาสมัคร SSYV ได้ไปร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพัฒนาตน” ที่วัดโพธิสมภรณ์  โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ 8.30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  หลังจากนั้น เวลา  10.45 น. ถวายภัตตาหารเพลและพักรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ทุกคนกลับไปทำความสะอาดบริเวณวัดต่อ  เวลา 13.15 น. ทุกคนเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรับมอบเกียรติบัตรโดยท่านเจ้าคุณ  พระสุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความสุขยินดีที่ได้ทำความดีเพื่อพัฒนาตน ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ …more photos..

 • Space_For_The_Young
  Media Studies_MU (4) (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_1837 (Large)
  “Youth Bible Camp”

  ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00231 (Large)
  ก้าวเดินใหม่…

  เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

 • 1531062229006 (Large)
 • Media Studies_MU (4) (Large)
 • IMG_1837 (Large)
 • DSC00231 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  NV_Scout (6)
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมกับครูนารีวุฒิ อีก 7 คน ไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ที่โรงเรียนยอเชฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคำนับพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสมาคมลูกเสือและท่านเคยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ เวลาประมาณ 09.30 น.มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก มีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนทีมีผลการปฎิบัติงานด้านลูกเสือที่เป็นเลิศ ซึ่งโรงเรียนนารีวุฒิได้รับโล่รางวัล เช่นกัน มีการเครื่องหมายมอบวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อนแก่ครูผู้กำกับลูกเสือ มีครูนารีวุฒิเข้ารับผ้าพันคอและเครื่องหมาย จำนวน 6 คน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา แผนการจัดกิจกรรมในอนาคต รวมถึงสถานะการเงินของสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตลูกเสือไทย กับ พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่” โดย ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ กรรมการลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก …more photos…

 • FMA_News
  IMG_0124 (Large)
  ยินดีรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู การต้อนรับเป็นไปในบรรยากาศความรัก และความชื่นชมยินดี…โดยท่านจะมีการพบปะกับทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่าง ๆ …more photos…

 • FMA_News
  Yuwathammatooth (4)
  ชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยาม

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2018 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทนและนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ ป.3-ม.6 รวมนักเรียนทั้งหมด จากโรงเรียนในเขต 5 ประมาณ 400 คน ได้ร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350ปี มิสซังสยาม ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูตอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมิชชันนารีที่ได้นำข่าวดีมาเผยแผ่ในมิสซังสยาม คุณพ่อมิชชันนารีท่านแรกที่มาประกาศข่าวดีที่วัดนักบุญเปโตร มีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีก มากมาย ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมิชชันนารีที่ได้มาเผยแผ่ข่าวดีในมิสซังสยาม ฐานเกี่ยวกับกระแสเรียก ฐานเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ฐาน ตามรอยเท้ามิชชันนารี วัดนักบุญเปโตร ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งดีดีมากมาย โอกาสขอขอบคุณ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร คุณพ่ออนุสรณ์ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ […]

 • FMA_News
  DSC01597 (Large)
  แสวงบุญวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก…

  เมื่อบ่ายวันที่ 8 กันยายน 2561 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์อันนา มาเรีย ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และเยาวชนกลุ่มผู้สนใจกระแสเรียกทั้ง 4 คน ได้เดินทางไปแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันฉลองแม่พระบังเกิด อีกทั้งเพื่อเป็นการย้อนรอยธรรมทูตของเรา ในโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม ทำให้เราระลึกถึงบรรดามิสชันนารี 6 ท่านแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยขึ้นฝั่งที่ท่าเรือวัดบางนกแขวก ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่คณะของเราได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1931 มีการอ่านประวัติเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างย่อ ๆ ภาวนาขอบคุณพระมารดาพร้อมกัน ในโอกาสนี้เราได้พบปะพูดคุยกับคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก ท่านได้เชิญชวนคณะของเราให้มาจัด 100 ปีของคณะในประเทศไทยที่วัดแห่งนี้ด้วย จากนั้นเราได้แวะเยี่ยมมารดาของซิสเตอร์วิภา ปิ่นนพเกล้าซึ่งนอนป่วยอยู่ที่บ้าน และเดินทางไปร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของอันนา วิมลพรรณ อิ่มรุ่งเรือง พี่สาวของซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ณ วัดพระคริสตหฤทัยหรือวัดเพลง เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากญาติ […]

 • NV_Scout (6)
 • IMG_0124 (Large)
 • Yuwathammatooth (4)
 • DSC01597 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links