... ...“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” ... ...“เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ... ...“ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” ... ...“องค์พระเจ้า กษัตริย์แห่งความรัก ประทับอยู่ท่ามกลางเรา” ... ..."ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุข เต็มด้วยความยินดี ประสบแต่สิ่งที่งดงามตลอดวันนี้ และตลอดไป..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_6251 (Large)
  โรงเรียนในเครือ ธมอ. จัดอบรมครูใหม่

  ฝ่ายการศึกษาซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมครูใหม่ (1-3 ปี) โรงเรียนในเครือ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 78 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวให้ข้อคิดที่เข้มข้นในแนวความคิดการอบรมแบบซาเลเซียน บรรยากาศของการอบรมเป็นไปด้วยความสุข ความยินดี ความสนุกสนาน แบบซาเลเซียน ทั้งมากด้วยสาระตามที่วิทยากรแต่ละท่านได้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพเยาวชนในปัจจุบัน โดยซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ แนวทางการอยู่เยาวชนแบบคุณพ่อบอสโก (ระบบป้องกัน) โดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ระบบป้องกันในมุมมองนักเรียนหญิงแนวทางการอยู่เยาวชนของมาเดอร์มัสซาแรลโล โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ประวัติของคณะระดับโลก โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ประวัติของคณะในประเทศไทย-โรงเรียนในเครือ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค วัฒนธรรมองค์กร โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล แนวการจัดการศึกษาใหม่ Thailand 4.0 โดย ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ และหัวข้อแนวการจัดการศึกษาใหม่แบบซาเลซียน โดยซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ในช่วงสุดท้ายของการอบรม […]

 • Close Up
  20170913_ISP_meetind Edu (25) (Large)
  ประชุมฝ่ายการศึกษา ธมอ. ไทย

  เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2017 ฝ่ายการศึกษาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดการประชุมผู้ทำงานด้านโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด มีผู้เข้าร่วมประมาณ 28 คน นอกจากนี้ อ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญใหม่ กับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน” และอาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ แบ่งปันเรื่อง “การเตรียมการของโรงเรียนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งทำให้ผู้เข้าได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และแนวทางปฏิบัติ อันสนองตอบต่อเรียกร้องในยุคปัจจุบัน โอกาสนี้จากการแบ่งปันของบรรดาซิสเตอร์ผู้ทำงานด้านโรงเรียน จากประสบการณ์การจัดการศึกษาและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือ จึงทำให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความชัดเจน และมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการจัดการศึษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  photos…  

 • Close Up
  S__13475936 (Large)
  ประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ.

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2017 ณ หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบศิษย์เก่า ธมอ. ระดับแขวง ได้จัดการประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ. โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าจากหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 คน และซิสเตอร์ 3 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้แบ่งปันข้อคิด เน้นความสำคัญของฆารวาสในกลุ่มต่างๆของครอบครัวซาเลเซียน โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์เก่า ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภารกิจของคณะซิสเตอร์ ธมอ. ในการปฏิบัติงานใดๆ ต้องเป็นห่วงด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณเสมอ เพื่อไม่ให้คนที่ยากจนกว่าถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ ซิสเตอร์รัตนายังได้แบ่งปันบทสรุป Nucleo ที่ 20 ของซิสเตอร์กาเบรียลลา ปาติโน ผู้ประสานงานศิษย์เก่าระดับโลกที่กล่าวถึง”ครอบครัวในความหมายของคุณพ่อบอสโก” จิตตารมณ์ครอบครัว คือสภาพแวดล้อมแห่งการต้อนรับ ที่เข้ามาทดแทนการขาดไปของครอบครัวของเด็ก-เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยของท่าน และกรรมการศิษย์เก่ายังได้แบ่งปันหัวข้อต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบความเป็นไป ผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอนงค์ ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยเซนต์หลยุส์ โดยได้รับการศึกษาจากศิษย์เก่า ธมอ. […]

 • Close Up
  20170819_seperate group (43)
  ทบทวนแนวทางปฏิบัติของเรา…ธรรมทูตซาเลเซียน

  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยคุณพ่อกวีแลร์โม บาซาเนส ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซาเลเซียน  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาทั้งคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มีการแยกกลุ่มพบปะกับผู้ใหญ่ฝ่ายแพร่ธรรมของคณะ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูต  อันเป็นดังจิตาตารมณ์แรกเริ่มของคณะ ซึ่งไม่เฉพาะการเป็นธรรมทูตในต่างแดนเท่านั้น ทว่ายังหมายถึงการเป็นธรรมทูตในชีวิตประจำวัน… Photo

 • IMG_6251 (Large)
 • 20170913_ISP_meetind Edu (25) (Large)
 • S__13475936 (Large)
 • 20170819_seperate group (43)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์

* 8 ก.ย. 2017 Happy Birthday to Mary… สุขสันต์วันเกิดแด่พระมารดามารีย์
* 8 ก.ย. 2017 Happy Feast day แด่ทุกท่าน ที่มีพระนามชื่อ “มารีอา” พระมารดาเป็นองค์อุปถัมภ์
* 15-17 ก.ย. 2017 ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่โรงเรียนในเครือ ธมอ. ที่อายุงาน ระหว่าง 3-5 ปี ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี
* ขอให้ตลอดเดือนกันยายน เป็นเดือนแห่งพระพรและความดีงามสำหรับทุกท่านค่ะ Have a nice time !

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ทำดีเพื่อพ่อหลวง

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  20170906_MU_Media Week
  “ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ”

  ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีโครงการ “ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิต สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพได้ และส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองไรขิง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะวิทยากร ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ ผู้จัดรายการวิทยุ ครอบครัวข่าว FM 106 MHz และคุณปราณี สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสปอตวิทยุและการเป็นก็อปปี้ไรท์เตอร์ สังกัดสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz นอกจากนี้ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และคุณครูวิรมณ บัวแดง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อ สังเคราะห์สื๋อ และผลิตสื่อโฆษณาอย่างง่าย ในรูปแบบของการจัดฐาน…เท่าทันสื่อ… ซึ่งผลที่ได้รับจะขยายผลไปสู่การประกวดการผลิตสื่อประเภทการวาดภาพระบายสี รีวิวประกอบเพลง […]

 • Space_For_The_Young
  20170825_ssyv meeting (1) (Large)
  ชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017

  ฝ่ายอภิบาลได้จัดการชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2017 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ในหัวข้อ “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” ซึ่งมีเยาวชนอาสาสมัครจาก 4 โรงเรียน คือ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ นารีวุฒิ และเซนต์แมรี่ เข้าร่วมจำนวน 62 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ VIDES 10 คน ซิสเตอร์ 5 คน ในบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และจิตตารมณ์อาสาสมัครที่มีคำสอนและพระพรพิเศษซาเลเซียนเป็นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 1) รู้จัก รักชีวิตตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น 2) สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม 3)สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 และกิจกรรมส่งเสริมการไตร่ตรองทั้งในระดับส่วนตัว และกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในการเป็นเยาวชนอาสาในยุคปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม […]

 • Space_For_The_Young
  0000
  เยาวชน โรงเรียนในเครือ ธมอ. จับมือสร้างสื่อฯ…

  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แก่บุคลากรครู นักเรียน และซิสเตอร์ของโรงเรียนในเครือที่มีความสามารถ ความถนัด ความชอบและมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ตามแนวทางอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดีเจ ครอบครัวข่าว คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ รองผู้จัดการสถานีวิทยุ 106 ครอบครัวข่าว(รักษาการ) ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวและบทความ และเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุได้อย่างน่าสนใจ และคุณยุธยา สุภาสืบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและการวางโครงสร้างองค์กร ได้มาแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Applications ต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา นอกจากนี้คณะครูของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมในฐานต่าง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  IMG_8814
  เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

  ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ […]

 • 20170906_MU_Media Week
 • 20170825_ssyv meeting (1) (Large)
 • 0000
 • IMG_8814
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_4226 (Large)
  วันเยาวชนแห่งชาติ…

  ระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 หมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ โดยจัดให้มีช่วงเวลาของการสัมผัสพระวาจาของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์มีคุณสมเดช อัฐธรรมรัตน์ เป็นวิทยากร และคุณพ่อโทมัส ประสิทธิ์ ตันเจริญ (TMS) คณะธรรมทูตแห่งประเทศไทย ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับพระเมตตาของพระเจ้า ในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ และร่วมเล่มเกมการละเล่นต่าง ๆ โดยมีพี่ศิษย์เก่าและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้จัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ ทุกคนต่างสนุกสนานและมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมเยาวชนอย่างสร้างสรรค์… read more…  

 • FMA_News
  20170918_MI_Hoste
  หอพักติดดาว…

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรส อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล พร้อมด้วยซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ได้เข้ารับรางวัลหอพักติดดาว ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากและสถานีตำรวจนครอุดมสุข เป็นการรับรองว่าหอพักหญิงมารีย์นิรมล ผ่านมาตรฐานสากลและดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ และผ่านการรับรองตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพัก ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 9 และหอพักมารีย์นิรมล ยังคงได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีเยี่ยม … more…  

 • FMA_News
  21742861_1417566755005340_6690715466137014529_n (Large)
  ร่วมเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

  วันที่ 13 กันยายน 2017 หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมเทิดเกียตริแม่พระฟาติมา ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ซึ่งในปีนี้ ครบ 100 ปีแห่งการประจักษ์มาแก่เด็ก 3 คน พระสันตะปาปา ทรงอนุญาตให้วัดที่มีการเทิดเกียรติแม่พระฟาติมาได้รับพระคุณการุณย์ โอกาสนี้หมู่คณะได้ร่วมกิจกรรมเทิดเกียรติพระแม่พร้อมสัตบุรุษคือรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ภาวนาสายประคำ นมัสการศีล พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่แม่พระรอบบริเวณวัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้าและพระมารดาที่รักยิ่งของเรา  photos…

 • FMA_News
  P1100702 (Large)
  เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 ในการเยี่ยมครั้งนี้ ท่านได้พบกลุ่มกับสมาชิกของหมู่คณะในบรรยากาศของความรักเยี่ยงมารดา นอกจากนี้ท่านยังได้พบปะกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมกับการให้ข้อคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมที่ตนเองอยู่  photos…

 • IMG_4226 (Large)
 • 20170918_MI_Hoste
 • 21742861_1417566755005340_6690715466137014529_n (Large)
 • P1100702 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links