... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_7113 (Large)
  อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

  เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

 • Close Up
  IMG_0996 (Large)
  การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

  ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

 • Close Up
  DSC07972 (Large)
  สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ.

  ระหว่งวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน โดยมี คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และทีม ได้มาเป็นวิทยากร แบ่งปันสมณสาส์นของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ว่าด้วย “การทำงาน” ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และคุณจาริณีย์ พรหมพลจร ได้แบ่งปันและให้ความรู้ หัวข้อกฎหมายพื้นฐานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ….ใช้สื่อเป็น” นอกจากนี้ โอกาส 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้จาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานบุญราศรีบุญเกิด กฤษบำรุง ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อขอพรจากท่านบุญราศี อนึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนได้รับความประทับใจมากมาย ต่างให้ความสนใจ รวมถึงความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมทุกอย่างเต็มความสามารถ โอกาสนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาและพักผ่อนร่วมกันที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ […]

 • Close Up
  13085
  “Venite e vedrete”

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 6 กันยายน 2018 ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ได้เข้าเงียบประจำปีร่วมกับกลุ่มซิสเตอร์ใน Visitatoria RMC ทั้งหมด 10 คน ณ Casa Santa Rosa , Castel Gandolfo, Roma โดยมี Sr.Maria del Carmen Canales เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบและให้การอบรมเราอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว ซึ่งการแบ่งปันของท่านเราได้เดินตามเส้นทางแห่งพระวรสารในการติดตามพระเยซูเจ้าที่เชิญชวนเราแต่ละคน “Venite e vedrete” และมีแบบอย่างของบรรดาซิสเตอร์ในคณะของเราที่ติดตามพระเยซูเจ้าและพบแสงสว่างแห่งชีวิต เช่นมาเดอร์มัสซาแรลโล มาเดอร์อันเจลา วัลเลเซ ซิสเตอร์เลติสเซีย เบยัลติ โอกาสนี้เราได้ภาวนาสำหรับการประชุม Sinodo Giovani 2018 เพื่อกระแสเรียกของเยาวชนในโลกของเราเป็นพิเศษ…more photos…

 • IMG_7113 (Large)
 • IMG_0996 (Large)
 • DSC07972 (Large)
 • 13085
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome November...
*** สุขสันต์เดือนใหม่กันทุกท่านค่ะ ***
: : เราได้เดินทางมาถึงช่วงปลายปีของปี 2018 แล้ว วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียจริง และในเดือนพฤศจิกายน นี้ ก็ยังมีเหตุการณ์และกิจกรรมที่สำคัญอยู่หลายเหตุการณ์อีกเช่นเคย : :
- 1 พ.ย. วันสมโภชฉลองนักบุญทั้งหลาย แต่พระศาสนจักรไทยเลื่อนไปทำฉลองในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018
- 2 พ.ย. วันแห่งการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ เราจะร่วมกันทำกิจการต่าง ๆ และยกถวายคำภาวนา รวมถึงการพลีกรรมต่าง ๆ สำหรับพวกท่านเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้ว
- 14 พ.ย. วันครบรอบปีที่ 87 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย "เราจะร่วมกันย้อนรอยความทรงจำแห่งความดีงามและความรักของพระเจ้าอีกครั้ง..."
- 15 พ.ย. วันระลึกบุญราศรีมักดาเลนา โมราโน ผู้เป็นต้นแบบของบรรดานักอบรมทั้งหลาย
- เชิญร่วมภาวนาสำหรับกิจกรรม "ค่ายมิตรมารีย์" เป็นพิเศษ ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 30 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2018 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ
** ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน... **

** ** Have A Great Month! Happy November ** **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_9963 (Large)
  ค่ายอบรมอาสาสมัคร…

  ฝ่ายกิจกรรมอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัคร VIDES และ SSYV ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมอาสาสมัคร SSYV ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของการมีภาวะผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยการอบรมตามกิจกรรมฐานและการออกไปปฏิบัติจริงตามสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูพี่เลี้ยงติดตามร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา การอบรมในครั้งนี้อาสาสมัครต่างมีความสุขความยินดีที่ได้เป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  DSC02466 (Large)
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่…

  ในช่วงสายของวันที่ 5 ตุลาคม 2018 คุณครูสายฝน โหจันทร์ และคุณครูสาลินี หอมมณีรัตน์ชัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่แวดล้อมบริเวณบ้านธิดารักษ์ สามพราน ด้วยการกวาดใบไม้ ถอนหญ้าในบริเวณรอบบ้าน ข้างรั้ว ถนนทางเดิน ทำให้บริเวณบ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำดินปลูกพืชมาบริจาคสำหรับการปลูกพืชและผักอีกด้วย ขอพระตอบแทนน้ำใจดีของเด็ก ๆ เหล่านี้ด้วยพระพรที่พวกเขาทุกคนต้องการด้วยเทอญ…more photos…

 • Space_For_The_Young
  1531062229006 (Large)
  “ทำดีเพื่อพัฒนาตน”

  วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค พร้อมกับคณะครู และศิษย์เก่า ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และอาสาสมัคร SSYV ได้ไปร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพัฒนาตน” ที่วัดโพธิสมภรณ์  โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ 8.30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  หลังจากนั้น เวลา  10.45 น. ถวายภัตตาหารเพลและพักรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ทุกคนกลับไปทำความสะอาดบริเวณวัดต่อ  เวลา 13.15 น. ทุกคนเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรับมอบเกียรติบัตรโดยท่านเจ้าคุณ  พระสุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความสุขยินดีที่ได้ทำความดีเพื่อพัฒนาตน ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ …more photos..

 • Space_For_The_Young
  Media Studies_MU (4) (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

 • IMG_9963 (Large)
 • DSC02466 (Large)
 • 1531062229006 (Large)
 • Media Studies_MU (4) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  DSC03148 (Large)
  ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…ราชินีแห่งสายประคำ

  ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซึ่งเป็นวันระลึกแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดภาวนาสายประคำระดับเขตวัด โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อไชโย กิจกสุล อธิการบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ บ้านเณรซาเลเซียนสามพราน บ้านมารีย์นิรมล สามพราน บ้านธิดารักษ์ บ้านหลุยส์ โชเวย์ และสัตบุรษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมภาวนาสายประคำ ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา สำรวม โดยภาวนาพร้อมกับ Power point สลับกับบทเพลงสรรเสริญพระมารดา หลังภาวนา คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. นำสวดบทขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์และอวยพรด้วยการพรมน้ำเสกแก่ผู้ร่วมการสวดสายประคำ ต่อด้วยการรับพรจากการปกมือของพระสงฆ์ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน …more photos…

 • FMA_News
  34301
  ร่วมชุมนุมครูคำสอน…

  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิกระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานเปิดงาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของมิชชันนารี 350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า และพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย เรื่องหนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับคณะสงฆ์ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี….more photos…

 • FMA_News
  IMG_6961
  Sr.Nieves พบปะกับหมู่คณะ…

  หลังจากการประชุมถ่ายทอดเอกสารเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ให้กับสมาชิกในสมาพันธ์แขวง CIAO แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ ได้พบปะกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ด้วยการให้ข้อคิด กำลังใจและคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจการการอบรมดูแลเยาวชนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่บรรดาสมาชิกของศูนย์เป็นอย่างยิ่ง….more photos…

 • FMA_News
  DSC02278 (Large)
  ร่วมสรรเสริญพระมารดา…เปิดเดือนสายประคำ

  หมู่คณะมารีย์นิรมล และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมใจกันมาภาวนาสายประคำที่วัดน้อยของบ้านมารีย์นิรมล โอกาสเปิดเดือนแม่พระแม่พระแห่งสายประคำ เมื่อค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2018 ทุกคนร่วมใจภาวนาเสียงดัง มีการตระเตรียมข้อรำพึงและใส่จุดประสงค์สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในความต้องการ และเน้นเป็นพิเศษสำหรับพระศาสนจักรและคริสตชนในประเทศจีนที่ไม่มีอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจ ขอพระมารดาคุ้มครองและดูแลพวกเขาให้มั่นคงในความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระเจ้าต่อไป จากนั้นซิสเตอร์เนาวรัตน์ได้ให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับแม่พระ และเชิญชวนให้ภาวนาสายประคำทุกวันเมื่อเด็ก ๆ กลับไปที่บ้านของตน…more photos…  

 • DSC03148 (Large)
 • 34301
 • IMG_6961
 • DSC02278 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links