... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกเยาวชน

  วันที่ 27-29 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา พร้อมกับซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค เป็นตัวแทนองค์กรนักบวชหญิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ปี ค.ศ. 2020/ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม GOLDEN SEA HUAHIN  โดยมีพระคุณเจ้า สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกเยาวชนจำนวน 40 คน จากทุกสังฆมณฑลและองค์กร  ร่วมใจภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้า และรับฟังรายงานการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลในสถานการณ์ที่เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19   จากนั้น คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต กับการอภิบาลเยาวชน”   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี พิจารณารับรองฐานะการเงินและงบดุลประจำปี พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการปีเยาวชน ค.ศ. 2021  ซึ่งรวมพิธีเปิดปีเยาวชนเข้าในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ […]

 • Close Up
  05
  “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ …โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

  วันที่ 18 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูต และนางสาวชฎารัตน์ ทวีชัยรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วย ซิสเตอร์อันนา กราสซี และคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 6 คน ได้ร่วมงาน “วันแพร่ธรรมสากล 2020” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี “ โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ “ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง […]

 • Close Up
  120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)
  ธมอ ร่วมงานวันศาสนสัมพันธ์

  วันที่ 2 ตุลาคม 2020  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี และ ระลึกถึงบาทหลวง ไพศาล อานามวัฒน์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านศาสนสัมพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน   ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ (วิทยากรอารมณ์ดี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป และเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์เซนต์โธมัส โดย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาฝึกศักยภาพการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีส่งเสริมกันและกัน ให้ความเคารพเชื่อมั่นในผู้นำที่เราเลือกและในขณะเดียวกันนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะพาไปในเส้นทางที่ถถูกต้องเคารพเชื่อใจในกันและกัน  …more photos…

 • Close Up
  01 (Large)
  ประชุมผู้ประสานงานฝายงานธรรมทูต ธมอ

  ในวันที่ 15-16 กันยายน 2020   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายธรรมทูตแขวง ธมอ ประเทศไทย ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์เอลดา บารัตตีโน ได้ร่วมประชุม VDO Conferenze ร่วมกับผู้ประสานงานจากแขวงต่าง ๆ ธมอ จำนวน 26 คน และฆราวาส 2 คน จาก 26 แขวง 5 ทวีป    Sr.Maike Loes ผู้ประสานงานกลางฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้นำการประชุมVDO conferenze   Sr. Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประสานงานทุกคน และนำสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดการประชุม   ซิสเตอร์ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้แบ่งปันคำตอบจากคำถามงานธรรมทูตจากศูนย์กลาง บรรยากาศในการแบ่งปันเต็มด้วยชีวิตชีวา  Sr.Maike ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกเจริญชีวิตและสานต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นมีการนัดแนะงานธรรมทูตในเดือนตุลาคม เดือนแพร่ธรรมสากล และวันฉลองการภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในวันที่ 4 ตุลาคม โอกาสครบรอบ […]

 • 01
 • 05
 • 120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)
 • 01 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งคำภาวนาและกำลังใจสำหรับพี่น้องในหลายพื้นที่ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน ขอแม่พระคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย ให้ได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ

** The Lord bless you and keep you **

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

In Loving MEMEORY Sr.Esterina Prando FMA


“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  03 (Large)
  กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมจิตอาสา รักบ้าน รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม  …more photos…

 • FMA_News
  66916 (Large)
  “เอาซีลีอุม” เตรียมจิตใจสู่การฉลองวันแพร่ธรรมสากล

  วันที่ 15-17 ตุลาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีการภาวนาเตรียมจิตใจฉลองวันแพร่ธรรมสากล ในช่วงเวลาทำวัตรเย็น ได้ทบทวนสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากล คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) เป็นการสร้างความตระหนักว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน มีหน้าที่พายเรือไปด้วยกัน เราจึงไม่สามารถคิดถึงแต่ตนเองได้ แต่ต้องกระทำทุกสิ่งร่วมกัน   หมู่คณะได้รับผลจากการประชุม VDO conference กับ Sr.Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ที่ได้เน้นถึงการที่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งถูกเรียกให้เป็นธรรมทูตต้อง “ก้าวออกไป” ด้วยสายตาที่เพ่งมองไปยังอนาคต แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้เราปล่อยให้ความหวังจูงมือเราไป ความหวังเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจและสร้างสรรค์ ในวันสุดท้ายของการเตรียมจิตใจ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นธรรมทูตให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ว่าคณะถือกำเนิดจากจิตตารมณ์ธรรมทูต และถูกเรียกให้กระทำหน้าที่ด้วยความนบนอบในการติดตามพระคริสตเจ้าและร้อนรนในการประกาศพระวรสารด้วยชีวิต …more photos…

 • FMA_News
  a1 (2) (Large)
  ขอบคุณ “แสงสว่าง” …สู่บ้าน “เอาซีลีอุม”

  5-7 ตุลาคม 2020   Happy Welcome ! มาเดอร์นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาสเยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง     ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ  อธิการิณี กล่าวต้อนรับ  คณะซิสเตอร์และพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับท่าน   การอยู่ของท่านท่ามกลางเราในความเรียบง่าย  นำความสุขยินดีมาสู่เราทุกคน      มาเดอร์ได้พบปะกับสมาชิก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา    กลุ่มพนักงาน  การพบปะและการให้โอวาทแต่ละกลุ่ม   เป็นดังคำแนะนำ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นดัง “เกลือที่บริสุทธิ์  รักษากันเน่า  ให้รสชาติ และเป็นดังแสงสว่าง”    การมาเยี่ยมของมาเดอร์ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “แม่พระเดินอยู่ในบ้านนี้…ท่ามกลางเรา”     บรรยากาศแห่งการมาเยี่ยมของท่าน เป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคน      Grazie Mille  ขอบพระคุณ  …more photos…

 • FMA_News
  02 (Large)
  หมู่คณะผึ้งน้อย ร้อยรักหนึ่งเดียว…กตัญญู

  วันที่ 1-4 ตุลาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน ในบรรยากาศแห่งความสดชื่นของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว สัญลักษณ์ของการฉลองวันขอบคุณคือ “รวงผึ้ง” ซึ่งหมายถึงบ้านที่รวบรวมสมาชิกทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตการภาวนา การทำงานในหน้าที่ประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเกิดผลผลิตเป็นน้ำผึ้งที่ให้ประโยชน์และความหวานแก่ทุกคนรอบข้าง หมู่คณะเชิญชวนให้มีการเตรียมใจตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยบทภาวนาประจำวัน และมีกิจกรรมที่บรรดาซิสเตอร์ออกเยี่ยมเยียนพบปะคุณครูและนักเรียนในทุกห้องเรียน เพื่อรับคำขอบคุณจากใจกตัญญู พร้อมรับมอบสิ่งของเล็กน้อยที่นักเรียนทุกห้องนำมามอบให้ด้วยใจกว้าง เพื่อส่งต่อความรักในโอกาสกตัญญูของเด็กๆ นำไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากจน และผู้ที่อยู่ในความต้องการต่อไป คืนวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะทุกกลุ่มเตรียมการแสดงบนเวทีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นมอบของขวัญวันกตัญญูแด่ ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ รวมทั้งมอบเป็นของขวัญซึ่งกันและกันอีกด้วย ทุกคนต่างสัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสมาชิกทุกกลุ่มภายในบ้าน คือการได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว ตามความหมายของหัวข้อการฉลองในปีนี้ คือ “# BETTER TOGETHER” (Insieme è più bello)  และในวันที่ 3 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตในบ้านที่พระเจ้าประทานให้เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ในพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน […]

 • 03 (Large)
 • 66916 (Large)
 • a1 (2) (Large)
 • 02 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links