... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_5268 (Large)
  ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

 • Close Up
  IMG_9128_1 (Large)
  การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

 • Close Up
  20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
  เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

  ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

 • Close Up
  20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
  “Signore dammi di quest’acqua…”

  ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

 • IMG_5268 (Large)
 • IMG_9128_1 (Large)
 • 20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
 • 20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เดือนกรกฎาคม...
- คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมภาวนาและแสดงความยินดีกับพระสังฆราชใหม่ แห่งเชียงราย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม
- ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2018 คณะซิสเตอร์เข้่าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2 โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้เทศน์

** Have A Greate Month! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  Media Studies_MU (4) (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_1837 (Large)
  “Youth Bible Camp”

  ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00231 (Large)
  ก้าวเดินใหม่…

  เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

 • Space_For_The_Young
  IMG_3569 (Large)
  ศูนย์เยาวชดอนบอสโก มอบเกียรติบัตร…

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้มอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ที่มีความรักความผูกพันกับศูนย์เยาวชน มีน้ำใจร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน และการมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 10 คน โดยเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจำนวน 4 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธยศรัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นผู้มอบ ในบรรยากาศของความยินดี และการร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกศูนย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากในวันนี้ เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการเริ่มกิจกรรมใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วย โดยสมาชิกศูนย์ฯ ได้เขียนขอบคุณต่อทุกคนในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความผูกพันให้มีมากขึ้น และจะส่งเสริมต่อความเป็นครอบครัวเดียวกันที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในภาคบ่ายที่ทำให้ครื้นเครง สนุกสนาน ด้วยกิจกรรม “เพี้ยนหรือเพราะ” การเล่นเกมส่งท้าย “เบสบอล” การรับชมการประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตลอดปี และการรับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้เลือกตามลำดับ กิจกรรมศูนย์เยาวชนปี 2017 […]

 • Media Studies_MU (4) (Large)
 • IMG_1837 (Large)
 • DSC00231 (Large)
 • IMG_3569 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  DSC00332 (Large)
  ยินดีต้อนรับ…

  เมื่อค่ำวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มเด็กธิดารักษ์และครูผู้ดูแล ให้การต้อนรับซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี อธิการิณีของบ้าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีช่วงเวลาของการภาวนามอบฝากท่านในการนำพาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ผู้รักษาการแทนอธิการิณีของบ้าน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมเดินทางมาส่งเข้าหมู่คณะ …more photos…

 • FMA_News
  IMG_1263
  เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และการตอบคำถาม ตลอดจนรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน …more photos…

 • FMA_News
  IMG-20180605-WA0027 (Large)
  พิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนต่างชาติ

  โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 6 คน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งสำนักคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคุณพ่อคาร์โล เวลาร์โด สงฆ์ซาเลเซียนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียนในประเทศไทย พร้อมกับคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตือนใจเป็นภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของพระจิตเจ้า อาศัยพระคุณ 7 ประการที่ประทับอยู่ในแต่ละคน หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษชาวอิตาเลียน ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้รับ และขอพระเจ้าทรงอวยพรภารกิจการเป็นชุมพาบาลของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้บังเกิดผล และขอให้ผู้รับศีลกำลังเหล่านี้ได้รักษาความเชื่อคริสตชนของตน เพื่อสามารถเป็นพยานแก่ผู้อื่นต่อไป…more photos…  

 • FMA_News
  IMG_9075 (Large)
  วันแห่งการขอบคุณ…เรื่อยไป

  เมื่อเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 โอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนธิดารักษ์ ผู้ร่วมงานซาเลเซียน และพนักงาน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และบรรดาสัตบุรุษ บริเวณใกล้เคียง โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ หลังจากพิธีได้มีการรับพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ เผาจดหมาย และรับข้อคิดของพระมารดามารีย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปในความรัก ความรู้คุณ ความศรัทธาและความไว้วางใจในความช่วยเหลือ คุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่มีต่อชีวิตของทุกคนเสมอมา…ขอขอบคุณพระมารดามารีย์… more photos…

 • DSC00332 (Large)
 • IMG_1263
 • IMG-20180605-WA0027 (Large)
 • IMG_9075 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links