"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_3814 (Large)
  ดอนบอสโก ท่ามกลางเรา ธมอ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2022   คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการคณะซาเลเซียนพร้อมด้วยคุณพ่อ Joseph Nguyen Thinh Phuoc ที่ปรึกษาภาคพื้น EAO  คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในประเทศไทย และสมาชิกซาเลเซียนจากประเทศเวียดนาม  ได้พบปะซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  กลุ่มเยาวชน ผู้ฝึกหัด และนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาลัยกรสวยงาม บทเพลงของคุณพ่อบอสโก ทุกคนร่วมขับร้องด้วยบรรยากาศแห่งความร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน   จากนั้นคุณพ่ออัคราธิการได้มอบมาลัยถวายเกียรติแด่พระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์  และโอกาสนี้ท่านได้เสกรูปปั้นของคุณพ่อบอสโกและมาเรีย มัสซาแรลโลในบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวต้อนรับการเยี่ยมของคุณพ่ออัคราธิการอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานให้ทราบถึงความถึงประวัติของคณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงประเทศไทยโดยสังเขป และรับชมวีดีทัศน์ภารกิจของแขวงไทยในบทเพลงเฉลอมฉลองครบ 150  ปี แห่งการก่อตั้งคณะ จากนั้น คุณพ่ออัคราธิการได้ให้ข้อคิดกับบรรดาสมาชิก ธมอ ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เรียบง่าย และแสดงถึงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล […]

 • Close Up
  IMG_3422 (Large)
  Un Cuore di Grazie

  วันที่ 25 มีนาคม 2022  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทำฉลองวันกตัญญูระดับแขวง ในหัวข้อ “Un Cuore di Grazie”  เพื่อรวมใจของสมาชิกทุกหมู่คณะในแขวงไทย ส่งมอบความรักและคำภาวนาแด่ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โดยมีสมาชิก ธมอ ที่เข้าร่วมการประชุมประเมินผล-วางแผน รวมทั้งสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงเดินทางมาร่วมฉลองในภาคเช้า  เริ่มต้นด้วยการตัดริบบิ้นเปิดห้องของขวัญบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  โดยแต่ละหมู่คณะได้นำเสนอของขวัญทั้งที่เป็นงานฝีมือ  เครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ผักผลไม้จากสวน และขนมที่นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยคุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมพิเศษที่ถือว่าเป็นหัวใจของการฉลองในครั้งนี้ คือ การนำเสนอ “หมู่คณะต้นแบบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะของฝ่ายอบรม ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ และใช้เวลาร่วมกันฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัว  โดยมีแบบอย่างจากหมู่คณะซิสเตอร์สมัยมอร์เนเซ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดอยู่ในจดหมายของมาเดอร์มัสซาแรลโลแต่ละฉบับ  จึงกลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกเลือกที่จะเลียนแบบการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสร้างสรรค์และเป็รูปธรรมโดยมีคำสอนของมาเดอร์มัสซาแรลโลเป็นแรงหนุนใจ  และผลของกิจกรรมนี้ได้สำเร็จออกมาเป็นผลงาน “1 ผลิตภัณฑ์ 1 หมู่คณะ”  ที่มาจากการคิดค้น ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่คณะที่ได้นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันฉลองกตัญญู  …more photos…

 • Close Up
  00
  การประชุมประเมินผล วางแผนระดับแขวง

  ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2022  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดการประชุมประเมินผล วางแผนระดับแขวง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการวางแผนระยะ 6 ปี  โดยการนำของซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 54 คน  ที่บ้านธารพระพร สามพราน การประชุมดำเนินไปตามแนวทางของสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24   โดยที่ประชุมรับฟังการรายงานภาพรวมของการประเมินผลประจำปีของหมู่คณะในปี 2021  รายงานสภาพแขวงไทยใน 3 มิติ คือ มิติของชีวิตนักบวช ชีวิตหมู่คณะ และด้านภารกิจ จากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง จากนั้นผู้รับผิดชอบประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ได้นำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทั้ง 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายอบรม ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายครอบครัวซาเลเซียน ฝ่ายงานธรรมทูต ฝ่ายสื่อสารมวลชน และฝ่ายบริหารจัดการ  รวมทั้งมีการรายงานสภาพภารกิจด้านโรงเรียน หอพักหญิง  ศูนย์ตัดเย็บ และศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการทางสายตา  ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบรายละเอียดและสภาพจริงของการดำเนินภารกิจระดับแขวงในปัจจุบัน  พร้อมทั้งมีโอกาสซักถามเพื่อความชัดเจนมากขึ้น จากนั้นที่ประชุมได้เข้ากลุ่มย่อยทำงาน เพื่อเลือกและนำเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาชีวิตธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยในมิติด้านนักบวช ชีวิตหมู่คณะ และภารกิจ และได้บรรลุผลสำเร็จในการวางเป้าหมาย […]

 • Close Up
  232224
  ธมอ ร่วมกิจกรรม Talitha Kum Thailand

  วันที่ 23-27  กุมภาพันธ์ 2022   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์มัลลิกา  ด้านซอม ตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะนักบวชหญิงทั้งหมด 8 คณะ ที่ส่งสมาชิกจำนวน 16 คน  เข้าร่วมกิจกรรมกับ Talitha Kum Thailand  ในหัวข้อ “Awareness of an Economy of Care  and Empowerment for Tribal Women”   ที่หมู่บ้านพอบล้าคี ต.อุสุ  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้  1) ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์  2) ความรู้เรื่องกฎหมาย/ สิทธิมนุษยชน  3) การดูแลรักษา  สุขภาพ  4)  ทรัพยากรธรรมชาติ Laudato si   5) ทรัพยากรอาหารจากธรรมชาติ  6) การบริหารจัดการกับอาหารจากธรรมชาติและอาหารที่สามารถผลิตเองได้ในชุมชน   โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นคาบเรียน  […]

 • IMG_3814 (Large)
 • IMG_3422 (Large)
 • 00
 • 232224
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์พระศาสนจักรทนทุกข์และภาวนาเพื่อชาวยูเครน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงวิงวอนพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสันติภาพ โปรดรักษาโลกให้พ้นจากสงครามอันบ้าคลั่ง และทรงเชิญชวนทุกคนให้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ทุกวัน เวลา 12.00 น. ขอเชิญร่วมสวดภาวนา "วันทามารีย์ 1 บท" และสวด "ข้าแต่พระนางมารีย์ ราชินีแห่งสันติภาพ ช่วยวิงวอนเทอญ" พร้อมกับสมาชิก ธมอ ทั่วโลก และมนุษยชาติทั้งมวล เพื่อวอนขอสันติภาพได้กลับคืนมาโดยเร็ววันสื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  00
  เหล่าลูกธิดาฯ เทิดเกียรติพระมารดามารีองค์อุปถัมภ์

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2022  คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมกับคณะครู  พนักงานคณะนักเรียน  ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครองร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาส 150ปี ของคณะ และเป็นการขอพรเริ่มปีการศึกษา 2565  โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบข้อคิดที่ว่า “มือถือที่ราคาถูกที่สุดคือยี่ห้อ FMA โดยเราสามารถโทรหาพระมารดาได้ เพราะเราอยู่ในโรงเรียนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่พระนางทรงอยู่ในโรงเรียนนี้เสมอ และเราได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองจากพระมารดาเสมอ”  หลังจากนั้นได้มอบถวายดอกกุหลาบแด่แม่พระ  ประพรมน้ำเสกแก่ทุกคน อีกทั้งเสกทุกอาคารและห้องเรียน  ซึ่งทุกแห่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  …more photos…

 • FMA_News
  458493
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2022   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2022 อาคารชั้น 9 สภาพระสังฆราช ช่องนนทรี 14   โดยมีบิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม และบาทหลวงเสนอ  ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน  ผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลและองค์กรนักบวช ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2021-2022   บรรยากาศในการประชุมมีความเป็นกันเอง และทุกคนดีใจที่ได้พบปะกันในบรรยากาศแบบครอบครัว  โอกาสนี้คณะกรรมการได้ส่งความสุขและร้องเพลงเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดของบาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก  โอกาสครบรอบวันเกิด 68 ปีของท่านด้วย

 • FMA_News
  IMG_1442 (Large)
  อบรมครูและพนักงานในโรงเรียน

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2022   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ได้จัดการอบรมพนักงานใน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตามอุดมการณ์ประจำปี STAR  เพื่อวางแนวปฏิบัติประจำปี โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  อธิการิณี เป็นผู้ให้การอบรม เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปี และสร้างความตระหนักและความมั่นใจว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันมีหน้าที่รักษ์ และดูแลโลกของเราให้น่าอยู่  และในวันเดียวกันได้อบรมคุณครูแผนกอนุบาล ในหัวข้อ “ทำความดีด้วยใจรัก”  โดยนำพระวรสารเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีให้คุณครูได้ไตร่ตรอง และได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นครูไม่มีควรเลือกปฏิบัติ เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความความรัก การดูแลเท่าเสมอกัน และเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เรามีหน้าที่ขัดเกลาเขาด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยใจรัก ตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี

 • FMA_News
  02
  ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  พร้อมกับตัวแทนคณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ร่วมงานซาเลเซียน  ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล สตรีผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้เรามีความยินดีที่ทำเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ  เราโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างและคำสอนของท่านในการเป็นสตรีนักอบรบ ช่วยให้เราเรียนแบบอย่างการ “อยู่” เยี่ยงมารดาและการ “อยู่”เยี่ยงนักอบรมในการทำให้ชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานที่ก่อให้เกิดชีวิตท่ามกลางบรรดาเยาวชนด้วยความยินดี โดยมีคุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ด้วยบรรยากาศที่หัวใจที่รักและศรัทธา วิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าให้เราเป็นนักอบรมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนตามจิตตารมณ์เช่นเดียวกับท่านนักบุญ

 • 00
 • 458493
 • IMG_1442 (Large)
 • 02
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links