... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  142088

  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี”เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

 • Close Up
  IMG_9935 (Large)
  สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภชแห่งชีวิตผู้รับเจิม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ฉลอง 60 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ บ้านธารพระพร สามพราน ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14: 6) พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีคณะนักบวช […]

 • Close Up
  IMG_5268 (Large)
  ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

 • Close Up
  IMG_9128_1 (Large)
  การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

 • 142088
 • IMG_9935 (Large)
 • IMG_5268 (Large)
 • IMG_9128_1 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เดือนสืงหาคม...
- ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี 60 ปี และ 75 ปี ของสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
- 5 ส.ค. ร่วมแสดงความยินดี กับ ซิสเตอร์ผู้เยาว์ 3 คน ของคณะที่ได้รื้อฟื้นการถือศีลบน ที่บ้านอันเจาลา เวสปา กรุงโรม อิตาลี ...
- 5 ส.ค. วันสื่อมวลชนสากล ตอกย้ำวิธีการสื่อสารอีกครั้ง ให้เป็นไปในความจริง ความดี และความงาม
- บรรดาซิสเตอร์ผู้เฉลิมฉลอง... ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำภาวนา การอวยพร ของขวัญ และความปรารถนาดีต่าง ๆ ที่ได้มอบให้ ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนมากมายด้วยพระพรอันอุดมเช่นกัน..
- 11-13 ส.ค. บรรดาซิสเตอร์เหรัญญิกเข้ารับการอบรม"ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี" ที่บ้านเสตลลา มารีส ชะอำ
- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...

** Have A Greate Month! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  1531062229006 (Large)
  “ทำดีเพื่อพัฒนาตน”

  วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค พร้อมกับคณะครู และศิษย์เก่า ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และอาสาสมัคร SSYV ได้ไปร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพัฒนาตน” ที่วัดโพธิสมภรณ์  โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ 8.30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  หลังจากนั้น เวลา  10.45 น. ถวายภัตตาหารเพลและพักรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ทุกคนกลับไปทำความสะอาดบริเวณวัดต่อ  เวลา 13.15 น. ทุกคนเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรับมอบเกียรติบัตรโดยท่านเจ้าคุณ  พระสุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความสุขยินดีที่ได้ทำความดีเพื่อพัฒนาตน ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ …more photos..

 • Space_For_The_Young
  Media Studies_MU (4) (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ กับวันสื่อศึกษา…

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดวันสึ่อศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไป รวมถึงผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยี และอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในชีวิตประจำวัน ทั้งให้นักเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีทักษะกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ในหัวข้อที่ว่า “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจก้าว พร้อมปรับเปลี่ยน ใช้สื่อเป็น Gen-MU” (Generation Marie Upatham) โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูวิรมณ บัวแดง เป็นวิทยากรให้การอบรม ตามระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการให้ความร่วมมือของนักเรียนของทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมจัดการประกวดการถ่ายภาพระดับช่วงชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพครอบครัวพร้อมบรรยาย ระดับ ป.4-ป.6 ภาพถ่าย พร้อม Caption และระดับ ม.1-ม.3 ภาพถ่ายกับมิตรภาพที่งดงาม… more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_1837 (Large)
  “Youth Bible Camp”

  ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

 • Space_For_The_Young
  DSC00231 (Large)
  ก้าวเดินใหม่…

  เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

 • 1531062229006 (Large)
 • Media Studies_MU (4) (Large)
 • IMG_1837 (Large)
 • DSC00231 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  mother MU DAY (29)
  บอกรักแม่…วันแม่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์สามพราน

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมร้อนใจภักดิ์ บอกรักแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมยาลักษณ์เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนครู นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ กล่าวคำถวายราชสดุดี ทุกคนร้องเพลงสดุดี พระแม่เจ้า ตัวแทนนักเรียน ระดับมัธยม รำถวายพระพร ระดับประถมชั้นปีที่ 2 รายการหนึ่งเดียวคือแม่ พร้อมกันนี้ ได้เชิญตัวแทนคุณแม่ นางพาฝัน สมิทธากร กล่าวสุนทรพจน์จากใจของแม่ทุกท่านที่บอกรักลูก ตัวแทนลูก ด.ญ.อมรพัฐ สมิทธากร กล่าวความในใจจากลูก มอบพวงมาลัย และนักเรียนทุกคนร่วมกันกราบแม่ พร้อมกันนี้ได้เชิยผู้แทนผู้ปกครอบร่วมกิจกรรมเครื่องข่ายพัฒนาการศึกษา และถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนหลังจากเสร็จพิธี ในภาคบ่าย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนคุณแม่กล่าวคำถวายราชสดุดี […]

 • FMA_News
  20180805_rinnovazione (2)
  รื้อฟื้นคำปฏิญาณตน…ซิสเตอร์ผู้เยาว์ ธมอ.

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ พร้อมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวง AFO Africa ovest และแขวง Madagascar (MDG) ทั้งหมด 6 คน ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี Don Pier Fausto FRISOLI, SDB เป็นประธานในพิธี และ Sr.Chiara Cazzuola ,Vicaria generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณ ณ วัดน้อย Casa Angela Vespa กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในบรรยากาศแห่งความเรียบง่ายและความศรัทธา และในพิธีบูชาขอบพระคุณ ตอนหนึ่งประธานในพิธีได้กล่าวถึงชีวิตของเรานักบวชที่ต้องเป็นดั่งปังของพระคริสตเจ้า และปังนี้จะถูกแจกแจงท่ามกลางเยาวชน ผู้ที่หิวและกระหาย เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกไปสู่เยาวชนและอยู่ท่ามกลางพวกเขา…more photos…

 • FMA_News
  DSC06706 (Large)
  “เยเรมีย์…เสียงเชิงพยากรณ์ในนคร”

  ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.- 3 ส.ค. 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 2 ให้กับสมาชิกจำนวน 32 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เยเรมีย์…เสียงเชิงพยากรณ์ในนคร” โดยพระสังฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎธานี เป็นผู้เทศน์แบ่งปันแบบ Lectio Divina ท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจาจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ ซึ่งเป็นหนังสือบทเทศน์ของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล คาร์โบ มารีย์ มาร์ตินี พระอัครสังฆราชแห่งมิลาน แก่บรรดาพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑลคาราคัส ประเทศเวเนซูเอลา กล่าวถึงการเรียกของพระเจ้า “พระยาเวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราก็แยกท่านไว้เป็นของเราแล้ว เราแต่งตั้งท่านให้เป็นประกาศกสำหรับนานาชาติ (ยรม 1:4-5) และการดำเนินชีวิตสันโดษและการทุกข์ทรมานของท่านประกาศกยังเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้รับเจิม เพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ใจ ขณะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระองค์ เราได้รับกำลังใจจากพระวาจาที่ว่า “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร…” ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพรซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่พร้อมในการกลับไปปฏิบัติภารกิจ โดยมั่นใจในการอยู่เคียงข้างจากองค์พระเจ้า ดังท่านประกาศกเยเรมีย์…more photos…

 • FMA_News
  DSC00332 (Large)
  ยินดีต้อนรับ…

  เมื่อค่ำวันที่ 5 กรกฎาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มเด็กธิดารักษ์และครูผู้ดูแล ให้การต้อนรับซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี อธิการิณีของบ้าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีช่วงเวลาของการภาวนามอบฝากท่านในการนำพาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ผู้รักษาการแทนอธิการิณีของบ้าน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมเดินทางมาส่งเข้าหมู่คณะ …more photos…

 • mother MU DAY (29)
 • 20180805_rinnovazione (2)
 • DSC06706 (Large)
 • DSC00332 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links