"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMGL2946 (Large)
  เฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

  สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย จัดการฉลอง 150 ปี อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2022 ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยเริ่มด้วยการชุมนุมบรรดาเยาวชนจากทุกสถาบันในเครือ ธมอ Journey with Sis วันที่ 4 สิงหาคม 2022  เยาวชนและครูประมาณ 180 คน จากทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม  “Journey with Sis” โอกาสฉลอง 150 ปี  ที่บ้านธารพระพร สามพราน  มีการเล่นเกม ตอบคำถาม และสะสมรางวัลอย่างสนุกสนาน  ในการเข้าเกมฐาน ได้ทำให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการก่อตั้งคณะเพิ่มมากขึ้น Journey with Mary ในตอนเย็น มีกิจกรรม “Journey with Mary”  บรรดาซิสเตอร์ ครู ผู้ร่วมงาน และเยาวชน ร่วมในการภาวนาสรรเสริญแม่พระและนำบุษบกแห่รอบบริเวณบ้าน  เพื่อรับการอวยพรและปกป้องคุ้มครองจากพระแม่  เมื่อขบวนแห่มาถึงห้องประชุมบ้านธารพระพร  คุณพ่อ ยอห์น บัปติส […]

 • Close Up
  00 (Large)
  “ทิโมธี : วิถีของศิษย์”

  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2022   ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน 40 คน เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ)  มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  เทศน์แบ่งปันในหัวข้อ “ทิโมธี วิถีของศิษย์”  ท่านได้นำรำพึงและแบ่งปันการไตร่ตรองจากบทเทศน์ของพระคาร์ดินัลคาร์โล มารีย์ มาร์ตินี ในวันปิดเข้าเงียบ วันที่ 4 สิงหาคม 2022  สมาชิก ธมอ และเยาวชนซาเลเซียน ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนครั้งที่ 2 ของ ซิสเตอร์อักแนส ฐนชา โสทน และฉลอง 60 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์ เยโนเวฟา หัทยา กอประเสิรฐถาวร  ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร  โดยคุณพ่อ ยอห์น บัปติส อมรกิจ พรหมภักดี […]

 • Close Up
  03
  เข้าเงียบประจำปี 2022 คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย

  วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2022 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจิตตาธิการและสมาชิกของแต่ละบ้านเข้าร่วม 60 คน หัวข้อ “50 ปี แห่งพระพร…ด้วยใจรู้คุณ” เทศน์โดยคุณพ่อนิพนธ์  สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวงซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ใช้พระวรสารของนักบุญยอห์นบทที่ 1:43 “จงตามเรามาเถิด”  บรรยากาศการเข้าเงียบเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยบทเทศน์ที่พาเราเข้าถึงความรักของพระเจ้าที่เชื้อเชิญเราให้ติดตามพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังเช่นอัครสาวก ระหว่างการเข้าเงียบ ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มาเยี่ยมทักทายและให้ข้อคิดเป็นกำลังใจแก่สมาชิกผู้เข้าเงียบ ในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในฐานะฆราวาสที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่คณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เสมอมา วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบมีการให้คำสัญญาของการเข้าเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ 1 ท่าน คือ คุณบีบีอานา บุศยา กิจสวัสดิ์ เป็นสมาชิกสังกัดบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นมารดาของคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ซาเลเซียน ทุกคนร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อนแยกย้ายกลับไปสู่ภารกิจในชีวิตประจำวันของแต่ละคน  …more photos…

 • Close Up
  IMG_3492 (Large)
  I choose to be Happy

  วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2022   ผู้รับผิดชอบงานด้านกระแสเรียกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มเลารา จากบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  บ้านเซนต์เมรี่ อุดรธานี  กลุ่มธิดามารีย์ จากบ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ซึ่งเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเครือของคณะฯ จำนวน 27 คน ที่บ้านสเตลลา มาริส  ชะอำ จ. เพชรบุรี  ในหัวข้อ “I choose to be Happy” (ฉันเลือกที่จะมีความสุข)    โดยซิสเตอร์ฉวีวรรณ  เกษทองมา และทีมงานฝ่ายสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล  ซึ่งได้นำให้เยาวชนได้ไตร่ตรองแง่มุมต่างๆ เพื่อการเจริญชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเลือกอยู่ตลอดเวลา โดยรูปแบบการเลือกที่ได้นำเสนอเป็นพิเศษคือ การเลือกของผึ้ง ที่นำสิ่งดีจากดอกไม้ เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งที่ดีเลิศ นี้คือสิ่งที่เราเยาวชนจะไปให้ถึง  บรรดาเยาวชนที่เข้ารับการอบรมต่างมีความสุขที่มีโอกาสได้ศึกษาและเจริญชีวิตร่วมกัน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้ข้อคิดที่ดีในการสร้างเคล็ดลับแห่งความสุขในชีวิตประจำวัน คือการฟังและติดตามเสียงเรียกของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน  …more photos…

 • IMGL2946 (Large)
 • 00 (Large)
 • 03
 • IMG_3492 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์



#วันที่ 16 กรกฏาคม 2022 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้ง อาร์คบิช็อป พอล ชาง อินนัม สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศลาว ให้รับตำแหน่งใหม่ โดยเป็นสมณทูตประจำประเทศเนเธอร์แลนด์


อาร์คบิช็อป พอล ชาง อินนัม ได้รับแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ให้มาดำรงตำแหน่งสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2012 นับถึงปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าว 10 ปี
ทั้งนี้ อาร์คบิช็อป พอล ชาง อินนัม เป็นชาวเกาหลีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งสมณทูตวาติกันอีกด้วย



สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  01 (Large)
  เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2022   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ในหัวข้อ“เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันโอกาส 150 ปีการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์    โดยแต่ละหมู่สีมีการนำเสนอแนวคิดที่เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ของคณะ  ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะ  จึงมีภาพของ แม่พระ คุณพ่อบอสโก  มาเดอร์มัซซาแรลโล บรรดานักบุญและเยาวชนในโลกที่ดำเนินชีวิตแตกต่างกันในแต่ละทวีป  แม้แต่ต่างกันแต่รวมกันภายใต้การดูแลของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์เดียวกัน  ขบวนพาเหรดเดินไปตามเส้นทางสู่ชุมชนเมืองหาดใหญ่และเดินกลับสู่โรงเรียน     โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวเปิดให้กำลังใจและข้อคิดไตร่ตรองในการเป็นเยาวชนที่เต็มไปด้วยพลังที่จะเป็นอนาคตของชาติ  ใช้ศักยภาพที่มีอย่างถูกต้องไม่หลงไปกับยาเสพติด  เยาวชนเป็นความหวังของสังคมที่จะนำพาความเจริญต่อไป จากนั้นมีการมอบถ้วยชนะเลิศแก่การแข่งขันกีฬาประเภทลาน  เมื่อเสร็จพิธีเปิดท่านได้อยู่เป็นกำลังใจแก่นักกีฬาด้วยการชมการแสดงวงโยธวาทิต  ผู้นำเชียร์  การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่  ด้วยบรรยากาศที่ดีเหมาะสมไม่มีฝนและแสงแดดตลอดทั้งวัน  นับว่าเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาและชาวธิดาฯ ทุกคนที่ทำกิจกรรมนำความสุขยินดีถ้วนหน้า  …more photos…

 • FMA_News
  01
  พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม

  วันที่ 29 มิถุนายน 2022  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมฉลองพระสันตะปาปา  ประมุขผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธี  นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนได้ต้อนรับผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักรในวันฉลองที่มีความหมายนี้ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม   และพิธีเข้ารับตำแหน่งของ นางสาวปาจรีย์  แก้วสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  ในตำแหน่งประธานนักเรียน รวมทั้งสมาชิกในคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ  เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2565  …more photos…

 • FMA_News
  02
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  วันที่ 27 มิถุนายน 2022  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมใน “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2565  โดยมี ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมเดินขบวนพร้อมกับโรงเรียนบ้านปากดง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านฝาง และโรงเรียนดงค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  จากนั้นตัวแทนเยาวชนแต่ละโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการร่วมต่อต้านยาเสพติด รวมถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากนั้นมีการเดินขบวนรอบหมู่บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียง สุดท้ายมีการมอบเกียรติบัตรให้แต่ละโรงเรียน และประธานกล่าวปิดพิธี  …more photos…

 • FMA_News
  0T0A1282 (Large)
  พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  วันที่ 20 มิถุนายน 2022   คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า พร้อมกับประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน (นักเรียนทุกคน) ในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายประมวล บุญมา หัวหน้าส่วนงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณพัชรี แช่มชื่น ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และผู้มีเกียรติจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  …more photos…

 • 01 (Large)
 • 01
 • 02
 • 0T0A1282 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links