Author: support

Close Up
36453980252_2234f2e7b8_z
ซดบ. – ธมอ. ร่วมแบ่งปัน สานฝันพัธกิจ…

คุณพ่อวาคลาฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาอัคราธิการ ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย (D. Klement Vaclav EAO Regional Councillor ) ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในการสัมมนางานแพร่ธรรมซาเลเซียน ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย ที่บ้านธารพระพร สามพราน วันที่ 17 สิงหาคม 2017 ในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ตอนที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) ซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” และในตอนท้ายซิสเตอร์มาเรีย ได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้ายังคงซ้ำคำตรัสนี้เช่นเดียวกันในทุกวันนี้ และนี่เองเป็นทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” ในวันนี้ ช่วงเวลาของการแบ่งปันถึงภารกิจต่างๆ ในทุกแห่งที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้กระทำ ด้วยรูปแบบการแบ่งปันที่สร้างสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง เป็นช่วงเวลาของการเปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งปลุกความกล้าหาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบภารกิจต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงมอบฝากไว้ให้สำเร็จไปดังพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งการแบ่งปันนี้เองจะเป็นแนวทางในการทำให้โครงการ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” กลับเป็นจริงและเกิดผลอย่างงดงามให้กับบรรดาเยาวชนในทุกบริบทของเราซาเลเซียน  read more…  

FMA_News
001_Nv (4)
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชรและครูคำสอน จากศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระดับสังมณฑลราชบุรี โอกาสนี้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เรื่องราวชีวิตของพระเยซูเจ้า (1 แบบอย่าง 1 คำสอน) พระบัญญัติ (บาป-การพิจารณามโนธรรม) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิท-ศีลอภัยบาป-การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ) และการภาวนา (การภาวนาคืออะไร-ท่าทีของการภาวนา-ผลของการภาวนา) การจัดในครั้งนี้นักเรียนได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้พบปะกับพระเจ้าในบรรยากาศที่เรียบง่าย read more…

Close Up
IMG_4955 (Large)
ซดบ.-ธมอ. กับพระพรพิเศษของคณะ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017 อันเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และเป็นวันที่สี่ของการสัมมนาผู้ปลุกเร้าและผู้อบรมด้านการแพร่ธรรม (Missionary Animationn and Formation Seminar) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน สมาชิกคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย เป็นประธาน ในบรรยากาศของความเชื่อ ความหวัง และความชื่นชมยินดีของการมีส่วนในพระพรพิเศษของคณะที่หลั่งมาจากหัวใจของคุณพ่อบอสโก โอกาสนี้ Sr.Maria Ko ได้นำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า โดยนักบุญยอหน์ ที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) เป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” สรุปได้ว่า “ในวันนี้เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้ายังคงเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้ชีวิตมีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” นอกจากนี้ Sr. Teresa Joseph ยังได้แบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจดหมายของคุณพ่อบอสโกที่ท่านได้เขียนที่โรม ในปี 1884 ซึ่งเป็นดังแนวทางของการ “Initial […]

FMA_News
5W7A7098 (Large) (Large)
วันแม่ – 1 ห้องเรียน 1ความรู้

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม และคิดถึงแม่ของเราทุกคนที่รักเราไม่มีวันจืดจาง หลังจากกิจกรรมวันแม่แล้ว เป็นโครงการ 1ห้องเรียน 1 ความรู้ ซึ่งคุณแม่ ผู้ปกครองได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการให้ความร่วมมือที่ดียิ่ง  read more…

FMA_News
_MG_5397 (Large)
นารีวุฒิร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่งร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน read more…

Close Up
IMG_4302 (Large)
ซดบ. – ธมอ. กับการฟังพระวาจาของพระเจ้า…

วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมสัมนาหัวข้อ “Initial Proclamation and the Salesian Mission” ของคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสแถบเอเชีย ได้เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Fr. Alfred Maravilla เป็นประธาน โอกาสพิเศษของการสมโภชแม่พระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีแรกเริ่ม โดย Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในช่วง Sr.Maria Ko ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ที่กล่าวถึงชีวิตของพระนางมารีย์ที่หลังจากได้รับการแจ้งสารแล้ว รีบออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อช่วยเหลือนางเอลีซาแบธ ญาติพี่น้องผู้ต้องการความช่วยเหลือ การแบ่งปันพระวาจาในครั้งนี้เป็นการนำเข้าสู่บรรยากาศของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ใช้เวลาในการสนทนาและอยู่กับพระวาจาของพระเจ้า อันเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกาศข่าวดี  read more…

Close Up
IMG_4112 (Large)
ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ […]

Close Up
20170813_opening_mission (9)
ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Close Up
DPP_73 (Large)
พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…

Close Up
IMG_3217 (Large)
“ชีวิตของโมเสส”

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “LECTIO DIVINA ชีวิตของโมเสส” โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ เป็นผู้เทศน์เตือนใจ มีสมาชิกจำนวน 35 คน เข้าร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้ และมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันชีวิต ให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความเป็นครอบครัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในหนทางของการเป็นผู้ที่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา มัสซาแรลโล https://flic.kr/s/aHsm5N3pCf