Category: FMA_News_1

FMA_News_1
0136 (Large)
“CATHOLIC JUNIOR BIBLE CAMP”

นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน เข้าร่วมค่าย “CATHOLIC JUNIOR BIBLE CAMP” เมื่อวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น โดยในช่วงที่ 1 ของ ช่วงแรก ได้มีการสำรวจพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ช่วงที่ 2 เป็นสำรวจพระวรสารนักบุญยอห์น ช่วงที่ 3 ศึกษาภูมิหลังพระวรสารนักบุญยอห์น และในช่วงที่ 4 – 7 ศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น 21 บท ในกิจกิรรมที่ 2 เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น ด้วยรูปแบบกิจกรรม ของการร้องเพลงประกอบท่าทาง การแสดงละคร การวางผังมโนทัศน์เรื่องราวในพระวรสารนักบุญยอห์น ภาวนาเช้าประกอบท่าทางและพระวาจา เยี่ยมเยียนบ้านเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และพิธีบูชาขอบพระคุณในทุกวัน  โดยการจัดค่ายครั้งนี้ มีนักเรียนมาจาก […]

FMA_News_1
2019_NV_Mother Provincial visit (3) (Large)
…ขอบคุณทุกเรื่องราว …

ระหว่างวันที่ 29 -5 กรกฎาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ราชบุรี อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถึงการพบปะและให้การอบรมพร้อม ๆ กัน ได้พบปะกับคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYVครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน และท้ายสุด……… ด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ คณะซิสเตอร์ นักเรียนประจำ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อ นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธี …ขอบคุณสรวงสวรรค์ ให้เราได้เจอกัน ขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ ขอบคุณทุกเรื่องราว ต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ ขอบคุณ ขอบคุณ… more photos…

FMA_News_1
DSC00793 (Large)
เตรียมสู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24…

ตามจดหมายเชิญชวนของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเตรียมสมัชชาใหญ่ของคณะครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ได้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อท้าทายและก้าวเดินของหมู่คณะที่เร่งด่วน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 ในบรรยากาศของการภาวนาและการแบ่งปันอย่างตรงไปตรงมาในจิตตารมณ์ของครอบครัว …more photos…

FMA_News_1
IMG_6182 (Large)
นิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อม…

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีขอบข่ายการนิเทศดังนี้ 1.ประเมินผลความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2.การวิเคราะห์ผล (O-NET)3.ระบบการประกันภายในสถานศึกษา และ 4.หลักสูตรสถานศึกษา ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะศึกษานิเทศก์ ได้มาชี้แนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โอกาสนี้ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ แนะนำ คณะซิสเตอร์ หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศน์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง…photos…

FMA_News_1
131343
มุ่งสู่ชุมชน…แห่งความเชื่อ…

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2019 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ออกเยี่ยมบ้านครูอนุบาลคาทอลิก ละแวกซอยวัดเทียนดัด ซอยโรมัน สามพราน นครปฐม และบริเวณติดแม่น้ำนครัยศรี รวม 7 หลังคาเรือน โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาทนำพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานซึ่งทำจากหยกมอบให้แต่ละบ้าน มีการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท ภาวนาด้วยบทภาวนาถวายบ้านและครอบครัวแด่พระมารดา และร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระนางพร้อมกัน เพื่อเป็นการขอพรจากแม่พระ คุณครูทุกคนดีใจที่มีคณะซิสเตอร์มาเยี่ยม เป็นดังกำลังใจและพระพรของพระที่มาถึงพวกเขา…more photos…

FMA_News_1
2019_NV_Sacret Heart (2)
“หทัยเปี่ยมรักและเมตตา”

ในเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2019 หมู่คณะนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้านโดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช สมาชิก และสัตบุรุษบ้านใกล้เรือนเคียงได้มาร่วมกันถวายพระเกียรติแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในบรรยากาศแห่งความรักและความศรัทธาต่อพระองค์…more photos…

FMA_News_1
3 (Large)
ชาว ว.ส. เทิดเกียรติพระสันตะปาปา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุของค์ปัจจุบันของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้เป็นดังเสียงของมโนธรรมให้กับสังคม และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานและให้ข้อคิดที่นำมาจากคำสอนของพระสันตะปาปา คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาดในโรงเรียน ทิ้งขยะให้เป็นที่ ลดการใช้พลาสติก ร่วมเป็นหนึ่งกับประชาคมโลก เพื่อดูแลรักษาสิ่งสร้างในโลกใบนี้ ให้ดีที่สุด…more photos…

FMA_News_1
IMG_2415 (Large)
น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละครเรื่องโคบุตร การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี…more photos…

FMA_News_1
S__48619531 (Large)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยกล่าวคำปฏิญาณว่า ข้อ 1 ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าพเจ้า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการเสพการค้าและการผลิต ข้อ 3 ข้าพเจ้า จะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด จะทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ข้อ 4 ข้าพเจ้า จะทำความดีทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาสนับสนุนและร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด …more photos…

FMA_News_1
15023 (Large)
ค่าย “Jesus is my Light”

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 7 คน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้เข้าค่ายพระคัมภีร์ “พระวรนักบุญยอห์น” กับฝ่ายงานอภิบาล แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านผู้หว่าน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 88 คน คุณครู 13 ท่าน โดยมีวิทยากรผู้ให้การอบรมดังนี้ ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์โดย อาจารย์มนต์สิง ไกรสมสุข ศึกษาโครงสร้างพระวรสารโดยนักบุญยอห์น โดยคุณครูกมลา สุริยพงค์พระไพ การศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์นผ่านการแสดงละคร โดยมาสเตอร์สมบัติ งามวงศ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเข้าจังหวะกับบทเพลง และการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดสายประคำ การภาวนาเช้ากับธรรมชาติ การภาวนาประกอบท่าทาง และการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน โดยมีพระวาจาเป็นศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรม ด้วยการนำของคุณจันทรา จิรวัฒนกิจและทีมงาน…more photos…