Category: FMA_News_1

FMA_News_1
59 (Large)
“รักนี้มีค่าเพราะเธอ”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง จัดงานวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “รักนี้มีค่าเพราะเธอ” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบขวัญ การแสดงต่าง ๆ จากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…

FMA_News_1
20190906_st_Sport day (52) (Large)
กีฬาสัมพันธ์…สร้างความสามัคคี…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2652 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมเริ่มด้วยการขอพรพระ การแสดงเปิดสนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชุด POWER TEAM OF SECONDARY 3 เป็นเรื่องราวของความสุขที่แท้จริงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเป็นการแสดงของวงโยธวาทิต การแสดงของน้องอนุบาล และของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 3 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สนุกสนาน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันและการซ้อมขบวนต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเย็นวันที่ 5 กันยายน ทุกคนต่างสวดอ้อนวอนขอพระมารดาเพื่อวันกีฬาสัมพันธ์ ฟ้าจะได้เปิด แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง ตลอดการแข่งขันไม่มีฝนเลย เพราะหลังจากปิดพิธีนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูกลับบ้าน ฝนได้เทลงมาทันที ถือเป็นอัศจรรย์จริง ๆ…more photos… […]

FMA_News_1
IMG_1135 (Large)

ซึ้งใจ… รักกตัญญู เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้เป็นวันฉลองแห่งการขอบคุณขึ้น เพื่อการแสดงความรัก ความรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน เฉพาะอย่างยิ่ง ต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ผู้ซึ่งเป็นดังศูนย์รวมใจของทุกคน โอกาสนี้กลุ่มนักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) กลุ่มยุวธรรมทูต คณะครู นักเรียน และนักเรียนประจำ ต่างได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ และคณะซิสเตอร์ ผ่านทางสุนทรพจน์ บทเพลง การมอบของขวัญ การแสดงรายการต่าง ๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ และวีดีทัศน์ จากตัวแทนในทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระของคณะครู ในบรรยากาศของความอบอุ่น “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี ทั้งอบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์ทุกท่าน…กตัญญูปีนี้ จึงเป็นอีกวันแห่งความทรงจำที่งดงาม ….more photos….

FMA_News_1
24403 (Large)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องเรียนเครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ความสมารถแก่บุคลากรและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา และให้การจัดการศึกษาทั้ง 2 สถานบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…more photos….

FMA_News_1
IMG_0236 (Large)

ซึ้งใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน…https://flic.kr/s/aHsmGN6tBD

FMA_News_1
IMG_2757 (Large)
“Gratitude Gives Happiness…”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “Gratitude Gives Happiness…” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านความกตัญญู สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ โอกาสนี้ นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และพนักงานขับรถรับ-ส่ง ได้แสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ บทเพลง “ด้วยหัวใจ” และการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของความยินดี ที่เปี่ยมด้วยความรักและความกตัญญูรู้คุณต่อคณะซิสเตอร์ ซึ่งกิจกรรมวันฉลองกตัญญูนี้สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีในเดือนสิงหาคม ที่ว่า “ลูกแม่มารีย์ รู้รักกตัญญู” ในวันเดียวกัน เวลา 15.30 น. คณะครูได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงความรักและรู้คุณต่อซิสเตอร์สายสวาทและคณะซิสเตอร์ ด้วยการขับร้องเพลง “ด้วยความคิดถึง” นอกจากนี้ตัวแทนครูจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงรายการที่น่ารัก สนุกสนาน และสร้างสรรค์ โอกาสนี้ คณะซิสเตอร์ คณะครู ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และพนักงานทุกคน […]

FMA_News_1
IMG_7376 (Large)
ชาวธิดานุเคราะห์ ร่วมต้อนรับ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ….

คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2019 ในเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม ซิสเตอร์นิภา ได้พบปะกับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ร่วมขับร้องบทเพลง “อยู่นาน ๆ ได้ไหม” การแสดงจากวงโยธวาทิต และการเต้นประกอบเพลงของตัวแทนนักเรียน ตามลำดับ พร้อมกันนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดให้แก่นักเรียนทุกคน โดยบรรยากาศในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสุขของชาวธิดานุเคราะห์…more photos…

FMA_News_1
s9 (Large)
หมู่คณะศาลาแดงเตรียมจิตใจ….สู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ สวดภาวนา ร่วมวจนพิธีกรรมกับหมู่คณะซิสเตอร์ เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่ได้ตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อท้าทาย ก้าวเดินของหมู่คณะ ตามจดหมายเชิญชวนของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ได้ชิญชวนให้ศึกษาเอกสารแนวทางสู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ตามพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” โดยหมู่คณะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อท้าทาย กาวเดิน การเลือกของหมู่คณะ สำหรับสมัชชาใหญ่ในครั้ง 24 นี้ คำตอบนี้ได้มาจากกลุ่มศิษย์เก่า ตัวแทนนักเรียนหอพัก ผู้ร่วมงาน และจากสมาชิกในหมู่คณะ …more photos…

FMA_News_1
4 (Large)
การพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านทักษะชีวิต(Life Skill)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 นำโดยครูรวงทอง นนทะชัย และครูภัคณิชา จันวิเศษ ร่วมกับกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี “ร่วมใจ สร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถดำรงตนเป็นบุคคลที่รู้คุณค่าของตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับสังคม ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติ และมีความสุข โอกาสนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตที่ 8 ได้มาติดตามกิจกรรม และแนะนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ให้กับนักเรียนแกนนำจะได้สามารถเป็นคนเก่ง ดี มีสุขมากขึ้นทุกวัน…more photos…  

FMA_News_1
mom (8) (Large)
น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี…

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางรัศมี สีพิมพ์สอ เป็นประธานในครั้งนี้ หลังพิธี มีกิจกรรมไหว้แม่เป็นระดับชั้น เพื่อให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียร้องไห้แห่งความตื้อตันใจและความกตัญญู …more photos…