Category: FMA_News

FMA_News
Capture (Large)
หอพักหญิงเอาซีลีอุม…พบปะพี่ศิษย์เก่า

เมื่อเย็นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนพี่ศิษย์เก่า ได้มาจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่หอพักเอาซีลีอุม โดยเพื่อให้น้อง ๆ ในหอพักได้รู้จักประวัติคณะซิสเตอร์และความเป็นมาของศิษย์เก่า โดยใช้กิจกรรมบิงโกเป็นตัวเชื่อม รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในหอพัก และสุดท้ายได้เชิญชวนน้อง ๆ ให้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่สังคม เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นพระหรรษทานทั้งสิ้น โอกาสนี้ ขอบคุณพี่ศิษย์เก่าสำหรับรางวัลบิงโกที่มากมาย ขนมปังที่แสนอร่อย และนมกล่อง ที่พี่ ๆ บริการแจกให้อย่างไม่อั้น ขอแม่พระอวยพรพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุกคนเสมอและตลอดไป sees more…

FMA_News
06
ธิดา จัดกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมกันนี้ มีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขับร้องบทเพลงหนึ่งเดียคือแม่ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจนธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้องเพลงภาษาจีน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ โอกาสนี้ คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก […]

FMA_News
00
ม.อ.ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน

ระหว่างวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน นำนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 2559 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในหัวข้อ “เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา มีความเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสารับใช้ผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่รอบข้างมีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในพระสมณสาส์น “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si’) และตามจิตตารม์การดำเนินชีวิตโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม พวกเขาต่างได้สัมผัสกับธรรมชาติ (ดินน้ำลมไฟ) และได้สัมผัสกับบรรยากาศของเยาวชนในครอบครัวซาเลเซียน Read More >>>

FMA_News
IMG_0934 (Large)-e932b146ec
ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดพบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ณ บ้านธารพระพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อ “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (ลก 6:36) เพื่อให้สอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้บรรดาคริสตชนเรียนรู้และเลียนแบบองค์พระบิดาเจ้าผู้ทรงมีใจเมตตาอยู่เสมอ โอกาสนี้ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้แบ่งปันข้อคิดที่กล่าวถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีใจเมตตา ติดตามดูแลบุตรหลานด้วยความรัก เอาใจใส่เป็นต้นในการร่วมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอกสารของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสในรูปแบบกิจกรรม “กิจกรรมแห่งความรัก” โดยมีกางเขนอันเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก เมตตา ความภาคภูมิใจ และเครื่องหมายแห่งความรอด รวมทั้งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความกลมกลืนและความเป็นหนึ่ง และในช่วงสุดท้ายของการพบปะได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช เป็นประธานในพิธี เพื่อขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันก่อนกลับบ้าน สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับ Read More >>>