เข้าเงียบประจำปี 2022 คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย

03

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2022 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจิตตาธิการและสมาชิกของแต่ละบ้านเข้าร่วม 60 คน หัวข้อ “50 ปี แห่งพระพร…ด้วยใจรู้คุณ” เทศน์โดยคุณพ่อนิพนธ์  สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวงซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ใช้พระวรสารของนักบุญยอห์นบทที่ 1:43 “จงตามเรามาเถิด”  บรรยากาศการเข้าเงียบเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยบทเทศน์ที่พาเราเข้าถึงความรักของพระเจ้าที่เชื้อเชิญเราให้ติดตามพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังเช่นอัครสาวก
ระหว่างการเข้าเงียบ ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มาเยี่ยมทักทายและให้ข้อคิดเป็นกำลังใจแก่สมาชิกผู้เข้าเงียบ ในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในฐานะฆราวาสที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่คณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เสมอมา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบมีการให้คำสัญญาของการเข้าเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ 1 ท่าน คือ คุณบีบีอานา บุศยา กิจสวัสดิ์ เป็นสมาชิกสังกัดบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นมารดาของคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ซาเลเซียน ทุกคนร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อนแยกย้ายกลับไปสู่ภารกิจในชีวิตประจำวันของแต่ละคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *