เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

011 (Large)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *