ประชุมผู้ประสานงานฝายงานธรรมทูต ธมอ

01 (Large)

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2020   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายธรรมทูตแขวง ธมอ ประเทศไทย ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์เอลดา บารัตตีโน ได้ร่วมประชุม VDO Conferenze ร่วมกับผู้ประสานงานจากแขวงต่าง ๆ ธมอ จำนวน 26 คน และฆราวาส 2 คน จาก 26 แขวง 5 ทวีป    Sr.Maike Loes ผู้ประสานงานกลางฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้นำการประชุมVDO conferenze   Sr. Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประสานงานทุกคน และนำสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดการประชุม   ซิสเตอร์ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้แบ่งปันคำตอบจากคำถามงานธรรมทูตจากศูนย์กลาง บรรยากาศในการแบ่งปันเต็มด้วยชีวิตชีวา  Sr.Maike ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกเจริญชีวิตและสานต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นมีการนัดแนะงานธรรมทูตในเดือนตุลาคม เดือนแพร่ธรรมสากล และวันฉลองการภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในวันที่ 4 ตุลาคม โอกาสครบรอบ 5 ปี ของพระสาณสาส์น Laudato Si และในเดือนตุลาคม จะมี Sinodo Panamazzonico  ทั้งสองเหตุการณ์นี้จะช่วยเราให้เติบโตในการรักษาบ้าน และสิ่งสร้างของพระเจ้า  ก่อนจบการประชุม Sr. Alaide Deretti ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และวอนขอพระพรจากพระมารดามารีย์ผู้ทรงเป็นสาวกแห่งการประกาศข่าวดี ให้เราได้กลับเป็นสื่อกลางที่น่าพิศวง ในงานประกาศข่าวดีของพระเจ้า  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *