ชโยแด่….คุณพ่ออบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน

TN_20200131 (5)

เมื่อวันศุกร์ วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลอง ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์ นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดี เด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา และนักเรียนดีเด่นด้านวง
โยธวาทิต
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลสำหรับครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยการ
แสดงละครเทิดเกียรติคุณพ่อบอสโก

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัว เอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังนี้ 1) ฐานสาระภาษาไทย และสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) สาระคณิตศาสตร์และสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) สาระวิทยาศาสตร์และสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 4) สาระศิลปะและภาษาต่างประเทศ 5) ฐาน G ได้รับความร่วมมือจากข้างนอกมาให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 6) ฐานพระคำภีร์Special แต่ละฐานจะมีกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้นช่วงชั้นละสองถึงสามกิจกรรม และมีการออกร้านขายของสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกด้วย…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *