Corso Neo Econome Ispettoriali e Corso Piattaforma Collaborativa FMA

001_economa (19)

ระหว่างวันที่ 4 -23 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เข้ารับการอบรมคอร์ส เหรัญญิกใหม่ “Corso Neo Econome Ispettoriali” และหลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ (Corso Piattaforma Colaaborativa FMA) ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ โรม อิตาลี จัดโดยทีมฝ่ายบริหารจัดการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ส่วนกลาง ระดับโลก จำนวนผู้เข้ารับการอบรมช่วงแรก จำนวน 32 คน และช่วงสอง การอบรม หลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ. อีก 24 คน รวมเป็น 54 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากคำกล่าวของอัคราธิการิณี ว่า “จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเราอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพันธกิจ อาศัยการวางโครงงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างบังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดยังเกี่ยวข้องกับการกลับใจของแต่ละคนและแต่ละหมู่คณะด้วย ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวรับรองอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “พ่อขอรับรองว่าคณะของลูกจะมีอนาคตรุ่งเรือง ถ้าลูกดำรงตนเป็นผู้เรียบง่ายยากจนและมัธยัสถ์. (จากบันทึกเหตุการณ์ เล่ม 1 หน้า 306) การประชุมแต่ละวันเราขอขอบคุณบุคลากรต่าง ๆ มากมายที่มาให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมายพระศาสนจักร ด้านการเงิน การบัญชี ฯลฯ เราขอแสดงความขอบคุณ ด้วยใจกตัญญูต่ออัครธิการิณีของคณะ ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน (Sister Vilma Tallone) ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการของคณะ และทีมงานของท่าน อีกทั้งสมาชิกทุกคนของคณะที่ได้ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมอบรมในก้าวเดินไปอย่างพร้อมเพรียงกัน กับแนวทางของพระศาสนจักรในความซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะของเรา นั่นคือ คุณพ่อบอสโก และมาเดอร์มัสซาแรลโล ที่รักยิ่งของเรา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *