สมัชชาแขวง ธมอ. ไทย

IMG_5939 (Large)

ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสมัชชาแขวงขึ้น ที่บ้านธารพระพร สามพราน ตามหัวข้อและแนวทางการไตร่ตรองจากศูนย์กลางของคณะที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) –
“หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” มีสมาชิกเข้าร่วมโดยตำแหน่ง สมาชิกผู้รับเลือกตามระเบียบของสมัชชา และสมาชิกผู้รับเชิญ รวมจำนวน 35 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นผู้อำนวยการสมัชชา ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัมฒ์ประกิจ และซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา เป็นเลขานุการ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม รวมถึงผู้แปลภาษา ซึ่งได้แก่ ซิเตอร์อานาโรซา ซีโวริ ซิสเตอร์แอลด้า บารัตติโน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์

วันแรก ได้มีพิธีเปิดการประชุมด้วยการขอพรจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มีตัวแทนจากผู้ปกครอง ครู เยาวชน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และศิษย์เก่าร่วมด้วยในครั้งนี้ โดยเริ่มพิธีได้มีการแห่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประชุมสมัชชา ในบรรยากาศของงานแต่งงานที่คานา

หลังจากพิธีเปิดการประชุม ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้กล่าวรายงานผลการเตรียมประชุมสมัชชาแขวง และซิสเตอร์นิภา ได้อ่านคำทักทายและการอวยพรของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และของซิสเตอร์ซิสเตอร์มาเรีย อาซุนตา อีโนเอ ซูมิโกะ สมาชิกคณะที่ปรึกษากลาง ฝ่ายเยี่ยมเยียน ต่อจากนั้นซิสเตอร์นิภาได้รายงานสภาพของคณะในประเทศไทย ในด้านต่างๆ

โอกาสนี้ในช่วงเช้า วันที่ 2 ของการประชุม คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล คณะเยซูอิต ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร แบ่งปันในหัวข้อ “ชีวิตผู้รับเจิมในสังคมร่วมสมัย……” ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงชีวิตของผู้รับเจิมในแง่มุมต่าง ๆ อันมีความสอดคล้องต่อหัวข้อของสมัชชาใหญ่ นอกจากนี้ ในวันนี้กลุ่มฆราวาส ประกอบด้วยตัวแทนครู เยาวชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน โรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้มานำเสนอข้อท้าทายต่าง ๆ ถึงชีวิตและภารกิจของคณะซิสเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มั่งคั่ง และเปิดวิสัยทัศน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

ในวันที่ 3 วันที่ 4 และวันที่ 5 ของการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่ 2 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา ได้เข้ากลุ่มย่อย เพื่อศึกษาและหลอมรวมคำตอบจากข้อคำถามที่คณะได้มอบให้ จำนวน 3 ข้อ แต่ละกุล่มนำเสนอคำตอบและมีการเปิดการอภิปราย ซึ่งเป็นไปในบรรยากาศของความรับผิดชอบและการเอาจริงเอาจัง ทำให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของการที่จะก้าวอย่างมีทิศทางตามข้อเสนอของสมัชชาใหญ่

ช่วงเช้าวันที่ 5 ยังเป็นอีก 1 ช่วงเวลาที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาไตร่ตรอง และเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนและผู้แทนสำรองระดับแขวงเข้าประชุาสมัชชาใหญ่ของคณะที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้า ทั้งนี้โดยภาวนาขอการนำของพระจิตและพระพรของพระองค์ได้ส่องสว่างและประทับอยู่กับแต่ละคน

นอกจากนี้ ยังได้มีการทำมติสมัชชาของแขวงอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้จะมีการรายงานไปย้งศูนย์กลางของคณะ

บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความสงบ มีการแบ่งปัน การอภิปราย การเสนอความคิดเห็นซึ่งทำให้ภาพบรรยากาศของงานวิวาห์ที่คานา ที่เปี่ยมด้วยเหล้าองุ่นรสเลิศ อบอวลด้วยบรรยากาศของการวินิจฉัย การมุ่งแสวงหาแนวทางที่ดีกว่า อาศัยแสงแห่งพระจิตเจ้า เกี่ยวกับก้าวเดินที่ผ่านมา และก้าวเดินที่จะต้องทำ เพื่อให้หมู่คณะ ธมอ. จะกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทั้งจะสามารถกลับเป็นหมู่คณะมีลักษณะของประกาศก และมีประสิทธิผลด้านกระแสเรียก …

ช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมใจกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทับอยู่ของพระองค์ผ่านทางวจนพิธีกรรมปิดการประชุม และตัวแทนได้กล่าวคำขอบคุณแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ ประธานสมัชชา สำหรับการ “อยู่…esserci”ด้วยหัวใจ …ของท่าน รวมทั้งคณะผู้ใหญ่และผู้รับผิดชอบทุกคนที่ทำให้การประชุมสมัชชาแขวงในครั้งนี้ผ่านไปอย่างดีเยี่ยมและในพระพรของพระ …ขอบคุณจริง ๆ ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *