ค่ายเนตรนาสามัญรุ่นใหญ่…

pic (23) (Large)

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์อุษณีย์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เดินทางไปทำกิจกรรมค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ณ ค่ายลูกเสือ พีซี คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง มีทักษะชีวิตสามารถนำไปพัฒนาชีวิตให้เอาตัวรอดได้ และมีจิตอาสาในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *