อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง

IMG_5513 (Large)

ฝ่ายการศึกษาของคณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีผู้เข้าประชุมจำนวน 85 คน ประกอบด้วย คณะซิสเตอร์ที่ทำงานด้านการศึกษา ครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาระ หัวหน้าแผนก และหัวหน้าระดับ จากโรงเรียนในเครือของคณะฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่บริหารได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะและบริบทสังคมปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของโรงเรียนในเครือฯ
เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ทิศทางการศึกษาในปัจจุบัน บทบาทและความสำคัญของผู้นำ ภาวะผู้นำตามจิตตารมณ์นักบุญยอห์นบอสโกและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล การทำงานเป็นทีม การสร้างแบรนเนม และวัฒนธรรมขององค์กร
ลักษณะของการประชุมประกอบด้วยการรับฟังความรูจากวิทยากรซึ่งมีทั้งในส่วนของคณะซิสเตอร์ คณะครู และวิทยากรจากภายนอก การแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละสถานศึกษา การเสวนาโต๊ะ การแบ่งปันในกลุ่มย่อยและการนำเสนองานต่อที่ประชุม
บรรยากาศการประชุมมีความสนุกสนานยินดี แฝงด้วยความจริงจัง พร้อมที่จะเรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาสถานศึกษาของคณะให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ ขอขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะที่อนุมัติโครงการ ขอบคุณอธิการิณีของทุกสถาบันที่สนับสนุนให้บุคคลกรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอบคุณคุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด มหาชน ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันในหัวข้อการทำงานเป็นทีมและการสร้างแบรนเนม ขอบคุณซิสเตอร์และคุณครูทีมวิทยากรทุกคน ที่เตรียมเนื้อหาอย่างเข้มข้นและที่ใช้เวลาทุกนาทีอย่างเต็มล้น ขอบคุณหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ที่อำนวยความสะดวกในทุกเรื่อง และขอบคุณผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านที่สละเวลาวันหยุดมาร่วมอบรมสัมมนา และกระตือรือร้นที่จะนำการอบรมไปพัฒนางานในฝ่าย/สาระ/แผนก/ระดับ ของตนให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *