ว.ส. ร่วมใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

20190726_VS (9)

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมภาวนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมใจจิตอาสา น้อมถวายจอมราชา ด้วยการทำความสะอาด ทั่วบริเวณโรงเรียน ทำจิตอาสา ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง เยี่ยมหมู่บ้าน และมีตัวแทนนักเรียนไปร่วมปลูกป่าที่ศูนย์ผู้พิการ ฟาร์มดูฮาร์ด โอกาสนี้ยังเป็นโอกาสของการปฏิบัติตามอุดมการณ์ประจำปี “ร่วมใจ สร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม”…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *