ธมอ. และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมอบรมสัมมนา…

IMG_6820 (Large)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2019 คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” โดยเนื้อหาการประชุมได้มีการหยิบยกปัญหาเป็นกรณีตัวอย่าง ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินการอย่างเหมาะสม การทำความเข้าใจรากเหง้าความรุนแรงและการล่วงละเมิด วัฒนธรรมและอำนาจการครอบงำ และนโยบายพร้อมคู่มือปฏิบัติเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *