“ฉลองพระสันตะปาปา”

IMG_5890 (Large)

วันที่ 28 มิถุนายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร ในการสืบสานภารกิจการนำความรักและสันติอันเป็นพันธกิจงานอภิบาล-แพร่ธรรมของพระองค์แก่ชาวโลก โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี
ได้กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนพี่น้องที่มีความยากลำบาก เพื่อให้เกิดสันติภาพในโลก และมีกิจกรรมการตอบคำถามความรู้จากบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของพระสันตะปาปา แก่นักเรียนทุกระดับในช่วงพักกลางวัน ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *