ชาว ว.ส. เทิดเกียรติพระสันตะปาปา

3 (Large)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุของค์ปัจจุบันของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้เป็นดังเสียงของมโนธรรมให้กับสังคม และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานและให้ข้อคิดที่นำมาจากคำสอนของพระสันตะปาปา คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาดในโรงเรียน ทิ้งขยะให้เป็นที่ ลดการใช้พลาสติก ร่วมเป็นหนึ่งกับประชาคมโลก เพื่อดูแลรักษาสิ่งสร้างในโลกใบนี้ ให้ดีที่สุด…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *