บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์วาติกันส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารคาทอลิก

2

สมเด็จพระสันตะปาปา: บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์วาติกันส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ต้อนรับพนักงานและผู้จัดการบริการไปรษณีย์และโทรคมนาคมของนครรัฐวาติกัน ทรงขอบคุณพวกเขาสำหรับงานที่พวกเขาได้ทำ และทรงตรัสบอกให้พวกเขาก้าวออกไปไกลกว่า “เมืองเล็ก ๆ และประชากรกลุ่มเล็ก ๆ ” ของนครรัฐวาติกัน (ประชากรประมาณ1,000คน ข้อมูลปีค.ศ.2017)

ทรงตรัสว่า “วาติกันและสันตะสำนัก” ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการสื่อสาร โดยอาศัยการทำงานของสองหน่วยงานนี้ทำให้ผู้คนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระสันตะปาปา และพระสันตะปาปาก็สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้

การทำงานของพวกเขาเป็นดั่งสะพานที่เชื่อมต่อวัฒนธรรม ศาสนา และสังคมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้สึกและไอเดีย ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปต่าง ๆ  อำนวยความสะดวกในการการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยภายนอก หากรวมถึงคุณค่าด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมด้วย ดังนี้จึงพูดได้ว่า แม้บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์จะทำงานอยู่ในนครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกแต่ก็ได้ช่วยพระองค์ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่มาก นั่นก็คือเผยแพร่ข่าวสารจากคริสตชนไปสู่โลก

ในที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งข้อสังเกตว่า พนักงานหลายคนทำงานโดยตรงกับผู้คนและทรงย้ำถึงความสำคัญของการเป็นประจักษ์พยานคริสตชนที่ “เรียบง่ายแต่เฉียบคม”ของพวกเขา การทำงานในวาติกันนั้น ถือเป็นการ“มุ่งมั่นพิเศษในการปลูกฝังความเชื่อ ” รวมถึงนอกพื้นที่ทำงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเชิญชวนทุกคนทำให้สมาชิกในครอบครัวของตน  “เป็นพระศาสนจักรเล็ก ๆ ที่ซึ่งความเชื่อและชีวิตมีความกลมกลืนกันระหว่างความสุขและความทุกข์ของชีวิตประจำวัน”

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-vatican-postal-and-telephone-services-promote-spread-of-ch.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *