การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR

01

การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR
ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2019 Sr. Maria Helena Moreira, FMA สมาชิกคณะที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และ Sr. Gabriella Imperatore FMA ผู้ช่วย ได้จัดการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการวางแผนงานตามนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดประสงค์ ต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงอบรมของคณะ ในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ การไตร่ตรองและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ฝึกหัดของคณะ และรับชมการแสดงของพวกเขาตามจิตตารมณ์ของคณะ
โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบคุณ Sr. Maria Helena Moreira, FMA และ Sr. Gabriella Imperatore เป็นอย่างมากที่อยู่ท่ามกลางทุกคนด้วยความรักพากเพียร และปรารถนาให้เราทุกคนกลับเป็นผู้ประสานงานที่เปี่ยมด้วยจิตตารมณ์และนักสื่อสารซาเลเซียนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ more photos…1  more photos…2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *