มัคคุเทศก์น้อยนานาชาติ …

VS (18)

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง อุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนานาชาติ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี ในโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทาง อุดรโมเดล UD New Generation ปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 โดยมี คุณครูน้ำฝน นันทะวงศ์ และตัวแทนนักเรียน 3 คน คือ เด็กหญิงณัฐณิชา ราชจำปี เด็กหญิงวิรินอร วิเศษไธสง และเด็กชายโชติพงษ์ นาคนิรันดร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทาง อุดรโมเดล UD New Generation เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะและการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับนักเรียน ในปีนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 30 โรงเรียน คณะกรรมการและผู้จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญ ทำให้เด็กเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดในการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพในโรงเรียนของเราอีกด้วย ในการชุมนุมครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนของเรายังได้คว้ารางวัลการประกวดอันดับ 1 เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และอีกหลายรางวัล ขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ได้มอบกิจกรรมดี ๆ ให้กับเยาวชนมา ณ โอกาสนี้ และต่อ ๆ ไป...more photos..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *