ร่วมฉลองวันครอบครัวซาเลเซียน

FMS (24) (Large)

วันที่ 26 มกราคม 2019 ซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพรานบ้านมารีย์นิรมล สามพราน และบ้านนารีวุฒิ บ้านโป่ง ร่วมงานวันครอบครัวซาเลเซียนซึ่งปีนี้คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเข้าร่วมประมาณ 240 คน จากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะซาเลเซียนชาย คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะ ADMA คณะ VDB คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน สถาบันพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย กลุ่มฆราวาสคณะผู้รับใช้ฯ กิจกรรมในวันนี้มีการแบ่งปันคำขวัญ (Strenna) ของอัคราธิการคุณพ่อ Angle Fernandez Artime โดยคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณด้วย” จากนั้นมีการชมคลิปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมซีโนดของบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกที่พูดเกี่ยวกับเยาวชน เพราะเราทำงานกับเยาวชน และคลิป Strenna ของคุณพ่ออัคราธิการเองที่ย้ำเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นมีการเข้ากลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ประทับใจจากการฟัง และหาข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวันของเรา ในภาคบ่ายมีกิจกรรมฐาน 6 ฐานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน จากนั้นร่วมกันขอบคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน และคณะสงฆ์ซาเลเซียน ร่วมประกอบพิธี พิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่ศรัทธา หลังพิธีมีการกล่าวขอบคุณพระสังฆราชและคุณพ่อเจ้าคณะ รวมทั้งกล่าวอวยพรท่านทั้งสองโอกาสที่จะทำการฉลองนามชื่อยอห์น บอสโกที่จะทำการสมโภชสิ้นเดือนนี้ด้วย...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *