มาเดอร์เยี่ยมบ้านประจำปี

IMG_7388 (Large)

ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถีงการพบปะการให้การอบรมพร้อม ๆ กัน และการพบปะกับคณะครู นักเรียน อาสาสมัคร SSYV ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนศูนย์ตาบอดหญิงสามพราน และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับมาเดอร์นิภา หมู่คณะยังได้มีโอกาสร่วมกันจาริกแสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง โอกาสเตรียมจิตใจฉลอง 350 ปี มิสซังไทย และร่วมกัน พักผ่อนที่The Blooms Orchid Park บางแพ ราชบุรี ด้วยเหตุนี้ ดวงใจเราจึงเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ โดยร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ วอนขอพระพรต่าง ๆ สำหรับมาเดอร์ และแสดงออกด้วยการแสดงต่าง ๆ จากใจของทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *