พบปะกับนักเรียนคาทอลิก

15 (1) (Large)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะกับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตคริสตชน ชีวิตที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องพยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดกับเยาวชน ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเป็นห่วงและก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *