วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0

0T0A42991 (31)

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0 ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เสาะสืบแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด  การทดลองที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม  การออกแบบชุด  เกม และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้นำเสนอ  แม้ว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *