“เยาวชนกับครอบครัว”

MU_retrate (7)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ธมอ. นำนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ในหัวข้อ “เยาวชนกับครอบครัว” มีคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งจัดโดยฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกเขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน จากโรงเรียน 4 โรงเรียน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ จุดประสงค์ของการจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การใช้ชีวิต การเลือกคู่ชีวิต การวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามหลักพระศาสนจักรคาทอลิก นอกจากนี้ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ได้เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *