ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

IMG_5268 (Large)

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 และสภาพสังคมปัจจุบัน “เยาวชนกับสื่อ…” และในช่วงบ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม“สื่อศึกษา” ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ช่วยเปิดวิสัยทัศน์ เอื้อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงคำว่า “สื่อไม่มีวันตาย อบรมไม่รู้จบ…” เนื่องจากสื่อมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงเรียกร้องให้ผู้อบรมที่ทำงานด้านสื่อมีความตื่นตัว พร้อมเรียนรู้และค้นหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อเดินเคียงคู่ไปพร้อมกับเยาวชนในยุคของเรา
นอกจากนี้ ทุกช่วงเวลาของการแบ่งปัน จากผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมประชุม ยังเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาและการสานต่องานการอบรมด้านสื่อฯ นี้ ให้เป็นไปอย่างจริงจังและประสบผลอันงดงาม ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่และทุกท่านที่ได้จัดให้มีการประชุมพบปะนี้ครั้งนี้ขึ้น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *