การจัดประสบการณ์เรียนรู้…

IMG_2463 (Large)

ด้วยสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้โรงเรียนเซนต์เมรี่เป็นศูนย์การอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ระหว่าง วันที่ 2-4 มิถุนายน 25561 การอบรมประกอบด้วยคณะซิสเตอร์คณะครูและผู้บริหารระดับปฐมวัยของโรงเรียนในเครือคาทอลิก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 ท่าน ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ด้านการจัดประสบการณ์และการนิเทศการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ทำให้การจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *