พระพรแห่งกระแสเรียกใหม่ ความชื่นชมยินดีวันสมโภชปัสกา

20180401_NVZ_welcome girls (3) (Large)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2018 บ้านมารีย์นิรมลทิน สามพราน ได้ต้อนรับเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก 5 คน ซึ่งเป็นประหนึ่งเมล็ดพันธุ์ดีที่ค่อย ๆ เจริญเติบโตเพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงรักและทรงเรียกเขาแต่ละคนให้ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
พวกเขาได้เริ่มลิ้มรสบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เรียนรู้ชีวิตคริสตชนอย่างเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสวันสมโภชปัสกา วันแห่งความชื่นชมยินดี ซึ่งรวมใจสมาชิกทุกคนในหมู่คณะของเรา รวมทั้งเด็กกลุ่ม “ธิดารักษ์” อำนวยพรความสุขแห่งเทศกาลปัสกาแด่ซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล อธิการิณี คณะซิสเตอร์ และมอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งกันและกัน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *