ธิดานุเคราะห์… เฉลิมฉลองดอนบอสโก

IMG_7855

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อพุธ วันที่ 31 มกราคม 2561

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี, การแสดงละครพ่อบอสโก, มอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2560 ในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา และนักเรียนดีเด่นด้านความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจและครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี  30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงสุดท้าย ประธานในพิธีได้ให้โอวาทพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตรในครั้งนี้อีกด้วย

     ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ดังนี้ 1) ฐานสาระภาษาไทยและการงานอาชีพ 2) สาระคณิตศาสตร์และสังคม 3) สาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา 4) สาระศิลปะและภาษาต่างประเทศ แต่ละฐานจะมีกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้นช่วงชั้นละสองถึงสามกิจกรรม

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *