เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส…ช่วงเวลาแห่งความสุข

IMG_5186 (Large)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดมา
ของพระกุมารเยซู โดยได้มีการส่งความสุข ความปรารถนาดี และคำอวยพรต่าง ๆ แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู นัก
เรียน ผู้ปกครองและทุกคนที่มาร่วมงาน ในโอกาสพิเศษนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ได้อวยพรแก่
ทุกคน ให้เปี่ยมไปด้วยความสุข ความยินดีและได้รับพระพรที่ปรารนถา หลังจากนั้น ได้มีการแสดงละครพิเศษ
บอกถึงเรื่องราวความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ โดยการส่งพระบุตรคือพระเยซูเจ้า เกิดเป็นมนุษย์ นี่คือเรื่อง
ราวของคริสต์มาส ต่อจากนั้น ได้มีการแสดงส่งความสุขของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มีการสอยดาว เล่นเกม
การละเล่น การเล่นบิงโก และการออกร้านอาหารของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
และทุกคนที่มาร่วมงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความชื่นชมยินดี ขอให้พระกุมารเยซู
อำนวยพระพรให้กับทุกท่านตลอดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *