บุคลากรครูโรงเรียนในเครือฯ ร่วมพัฒนาโครงการฝ่ายสื่อฯ…

20171209_CS FMA (18)

ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2017 ฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง ได้จัดการพบปะประชุมบุคลากรครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. ผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม จำนวน 15คน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนในเครือ กิจกรรมศูนย์เยาวชน ธมอ.ออนไลน์ และการจัดทำคลังข้อสอบ ธมอ. ออนไลน์ ตามนโยบายของฝ่ายสื่อสารมวลชน ในโครงการที่ 6 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายฆราวาสผู้ร่วมงานด้านเทคนิคและโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อการอบรม-อภิบาล โดยในวันแรก ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง และผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาระดับแขวง ได้กล่าวให้ข้อคิด และให้กำลังใจครูผู้เข้าร่วมประชุม ในด้านการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนในเครือ และการจัดทำคลังข้อสอบ ธมอ. ออนไลน์ มีคุณครูพรชัย เจริญฟูประเสริฐ เป็นวิทยกรให้การอบรมและการเขียนโปรแกรมที่รองรับการจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำศูนย์เยาวชน ธมอ.ออนไลน์ มีคุณครูวัชราภรณ์ ชินผาเป็นวิทยากร โดยหลังจากการจบการประชุมพบปะในครั้งนี้ ได้มีการจัดสรรหน้าที่รับผิดชอบใหม่ เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการจัดทำคลังข้อสอบ ธมอ. ออนไลน์ บรรลุจุดประสงค์ มีคลังขัอสอบออนไลน์ใช้ภายในโรงเรียนในเครือฯ
โอกาสนี้ ทางฝ่ายสื่อสารมวลชน ขอขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ และคณะผู้ใหญ่ทุกระดับที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน จนโครงการนี้กลับเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่เข้าร่วมประชุมด้วยความกระตือรือร้น ความมานะพากเพียร ความเสียสละ และด้วยความคิดสร้างสรรค์ ขอพรทุกประการสถิตอยู่กับทุกท่าน  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *