ครูคาทอลิกร่วมชุมนุมครูพบปะ…

1507945591279

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมด้วยตัวแทนครูคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนา จัดชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสพบปะฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน และเพื่อรับพระคุณการุณย์โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระมารดาแห่งฟาติมา โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมชุมนุมพบปะ ยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน สวรรคตครบ 1 ปี ของการเสด็จ โดยมีพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ขอขอบคุณพ่อสุวนันท์ กวยมงคล คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละและอำนวยความสะดวกให้มากมายแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *