“ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ”

20170906_MU_Media Week

ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีโครงการ “ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิต สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพได้ และส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองไรขิง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะวิทยากร ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ ผู้จัดรายการวิทยุ ครอบครัวข่าว FM 106 MHz และคุณปราณี สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสปอตวิทยุและการเป็นก็อปปี้ไรท์เตอร์ สังกัดสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz นอกจากนี้ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และคุณครูวิรมณ บัวแดง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อ สังเคราะห์สื๋อ และผลิตสื่อโฆษณาอย่างง่าย ในรูปแบบของการจัดฐาน…เท่าทันสื่อ… ซึ่งผลที่ได้รับจะขยายผลไปสู่การประกวดการผลิตสื่อประเภทการวาดภาพระบายสี รีวิวประกอบเพลง กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ การจัดเสียงตามสาย การจัดรายการวิทยุ และคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ …สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว” บรรยากาศของการอบรม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกบริโภคสื่อได้อย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับวัย เหมาะกับการเป็น “เด็ก-เยาวชน… ยุคไทยแลนด์ 4.0”  see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *