ชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017

20170825_ssyv meeting (1) (Large)

ฝ่ายอภิบาลได้จัดการชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2017 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ในหัวข้อ “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” ซึ่งมีเยาวชนอาสาสมัครจาก 4 โรงเรียน คือ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ นารีวุฒิ และเซนต์แมรี่ เข้าร่วมจำนวน 62 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ VIDES 10 คน ซิสเตอร์ 5 คน ในบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และจิตตารมณ์อาสาสมัครที่มีคำสอนและพระพรพิเศษซาเลเซียนเป็นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 1) รู้จัก รักชีวิตตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น 2) สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม 3)สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 และกิจกรรมส่งเสริมการไตร่ตรองทั้งในระดับส่วนตัว และกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในการเป็นเยาวชนอาสาในยุคปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และระดมความคิดในระดับสถาบันของตนเองเพื่อต่อยอดการชุมนุมนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และยังได้มีโอกาสรู้จักพี่ ๆ VIDES ที่เป็นองค์กรระดับโลกอีกด้วย พร้อมกับความสุขที่ได้รับการอบรมยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มสถาบัน เกิดแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อเป็นพลังที่ดีในสังคมต่อไป…more photos

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *