ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

001_Nv (4)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชรและครูคำสอน จากศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระดับสังมณฑลราชบุรี โอกาสนี้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เรื่องราวชีวิตของพระเยซูเจ้า (1 แบบอย่าง 1 คำสอน) พระบัญญัติ (บาป-การพิจารณามโนธรรม) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิท-ศีลอภัยบาป-การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ) และการภาวนา (การภาวนาคืออะไร-ท่าทีของการภาวนา-ผลของการภาวนา) การจัดในครั้งนี้นักเรียนได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้พบปะกับพระเจ้าในบรรยากาศที่เรียบง่าย read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *