ธ.น. จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี…

IMG_2304 (Large)

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 หมู่คณะหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีให้กับกลุ่มพนักงานในโรงเรียน จำนวน 40 คน ในหัวข้อ “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ได้จัดอบรมการถ่ายทอดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์แบบครอบครัว ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน การมองส่วนที่ดีของแต่ละคน การติดต่อสัมพันธ์กันโดยใช้คำพูดและท่าทางที่เอื้อต่อการเสวนา รวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำแนวปฏิบัติด้วยกัน เพื่อเป็นก้าวเดินในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในสังคมที่ตนเจริญชีวิต read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *