น.ว.น้อมระลึกพระคุณครู…

5W7A3570_resize

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู ที่ท่านได้มอบวิชาความรู้ การอบรมสั่งสอนและมุ่งให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคม
โอกาสนี้ ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดว่า “เรื่องของครูกับศิษย์ เป็นเรื่องของหัวใจ นักเรียนจะต้องให้ใจครู เพื่อครูจะได้ปั้นแต่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ บางครั้งจะต้องเจ็บบ้างในการปั้นนักเรียนจะต้องอดทน สุดท้ายก็จะถูกปั้นออกมาได้สวยงาม”  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *