ประชุมผู้ประสานงานแขวงและอธิการิณี

IMG_2481 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุมผู้ประสานงานแขวง วันที่ 8-9 มิถุนายน จำนวน 12 คน และการประชุมอธิการิณี วันที่ 10-11 มิถุนายน จำนวน 9 คน โดยการประชุมทั้งสองเป็นการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือ ถึงการวางแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแขวงและของหมู่คณะให้เป็นไปอย่างชัดเจนตามโครงการงานฝ่ายที่ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของการพบปะแบ่งปันและช่วงเวลาของการอบรมของทั้งสองกุล่ม นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม ในความหวังที่ว่าเป็นช่วงเวลาของ “การพบปะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *