ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

DSCF2420

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการฟื้นฟูจิตใจเข้าค่ายคำสอน ในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  1-6  ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม 45 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรื้อฟื้นปีแห่งพระเมตตา บรรดาเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ตามฐานต่าง ๆ ทั้งฐานประตูศักดิ์สิทธิ์ กิจเมตตา คำอุปมา ที่เกี่ยวกับพระเมตตา เป็นต้น โอกาสนี้ ยังได้มีการภาวนาแบบเทเซ่ การรับศีลอภัยบาป และการเข้าร่วมรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการทำหน้าที่ของการเป็นคริสตชนของตน ทั้งยังมีนักเรียนบางคนสมัครเข้าค่ายกระแสเรียกในช่วงเดือนธันวาคม อีกด้วย

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *